تبلیغات پزشکان

تبلیغات شما با تعرفه مناسب

کلیک کنید

سامانه اطلاعات پزشکان تهران
پزشکان و متخصصان ایران

 

پزشکان و متخصصان شیراز

متخصص پوست و مو شیراز

متخصص جراحی عمومی شیراز

متخصص کودکان شیراز

متخصص ارتوپدی شیراز

متخصص زنان و زایمان شیراز

متخصص نورولوژی-اعصاب شیراز

متخصص عفونی شیراز

متخصص داخلی شیراز

متخصص ارولوژی شیراز

متخصص گوارش و کبد شیراز

متخصص انکولوژی شیراز

متخصص قلب و عروق شیراز

متخصص چشم شیراز

متخصص مغز و اعصاب شیراز

متخصص گوش،حلق و بینی شیراز

متخصص بیهوشی شیراز

فیزیوتراپ شیراز

پزشک عمومی شیراز

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم شیراز

متخصص تغذیه شیراز

 

پزشکان و متخصصان تهران

متخصص پوست و مو تهران

متخصص جراحی عمومی تهران

متخصص کودکان تهران

متخصص ارتوپدی تهران

متخصص زنان و زایمان تهران

متخصص نورولوژی-اعصاب تهران

متخصص عفونی تهران

متخصص داخلی تهران

متخصص ارولوژی تهران

متخصص گوارش و کبد تهران

متخصص انکولوژی تهران

متخصص قلب و عروق تهران

متخصص چشم تهران

متخصص مغز و اعصاب تهران

متخصص گوش،حلق و بینی تهران

متخصص بیهوشی تهران

فیزیوتراپ تهران

پزشک عمومی تهران

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم تهران

متخصص تغذیه تهران

 

 

پزشکان و متخصصان اهواز

متخصص پوست و مو اهواز

متخصص جراحی عمومی اهواز

متخصص کودکان اهواز

متخصص ارتوپدی اهواز

متخصص زنان و زایمان اهواز

متخصص نورولوژی-اعصاب اهواز

متخصص عفونی اهواز

متخصص داخلی اهواز

متخصص ارولوژی اهواز

متخصص گوارش و کبد اهواز

متخصص انکولوژی اهواز

متخصص قلب و عروق اهواز

متخصص چشم اهواز

متخصص مغز و اعصاب اهواز

متخصص گوش،حلق و بینی اهواز

متخصص بیهوشی اهواز

فیزیوتراپ اهواز

پزشک عمومی اهواز

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم اهواز

متخصص تغذیه اهواز

 

پزشکان و متخصصان تبریز

متخصص پوست و مو تبریز

متخصص جراحی عمومی تبریز

متخصص کودکان تبریز

متخصص ارتوپدی تبریز

متخصص زنان و زایمان تبریز

متخصص نورولوژی-اعصاب تبریز

متخصص عفونی تبریز

متخصص داخلی تبریز

متخصص ارولوژی تبریز

متخصص گوارش و کبد تبریز

متخصص انکولوژی تبریز

متخصص قلب و عروق تبریز

متخصص چشم تبریز

متخصص مغز و اعصاب تبریز

متخصص گوش،حلق و بینی تبریز

متخصص بیهوشی تبریز

فیزیوتراپ تبریز

پزشک عمومی تبریز

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم تبریز

متخصص تغذیه تبریز

 

پزشکان و متخصصان اصفهان

متخصص پوست و مو اصفهان

متخصص جراحی عمومی اصفهان

متخصص کودکان اصفهان

متخصص ارتوپدی اصفهان

متخصص زنان و زایمان اصفهان

متخصص نورولوژی-اعصاب اصفهان

متخصص عفونی اصفهان

متخصص داخلی اصفهان

متخصص ارولوژی اصفهان

متخصص گوارش و کبد اصفهان

متخصص انکولوژی اصفهان

متخصص قلب و عروق اصفهان

متخصص چشم اصفهان

متخصص مغز و اعصاب اصفهان

متخصص گوش،حلق و بینی اصفهان

متخصص بیهوشی اصفهان

فیزیوتراپ اصفهان

پزشک عمومی اصفهان

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم اصفهان

متخصص تغذیه اصفهان

 

پزشکان و متخصصان بوشهر

متخصص پوست و مو بوشهر

متخصص جراحی عمومی بوشهر

متخصص کودکان بوشهر

متخصص ارتوپدی بوشهر

متخصص زنان و زایمان بوشهر

متخصص نورولوژی-اعصاب بوشهر

متخصص عفونی بوشهر

متخصص داخلی بوشهر

متخصص ارولوژی بوشهر

متخصص گوارش و کبد بوشهر

متخصص انکولوژی بوشهر

متخصص قلب و عروق بوشهر

متخصص چشم بوشهر

متخصص مغز و اعصاب بوشهر

متخصص گوش،حلق و بینی بوشهر

متخصص بیهوشی بوشهر

فیزیوتراپ بوشهر

پزشک عمومی بوشهر

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم بوشهر

متخصص تغذیه بوشهر

 

پزشکان و متخصصان سمنان

متخصص پوست و مو سمنان

متخصص جراحی عمومی سمنان

متخصص کودکان سمنان

متخصص ارتوپدی سمنان

متخصص زنان و زایمان سمنان

متخصص نورولوژی-اعصاب سمنان

متخصص عفونی سمنان

متخصص داخلی سمنان

متخصص ارولوژی سمنان

متخصص گوارش و کبد سمنان

متخصص انکولوژی سمنان

متخصص قلب و عروق سمنان

متخصص چشم سمنان

متخصص مغز و اعصاب سمنان

متخصص گوش،حلق و بینی سمنان

متخصص بیهوشی سمنان

فیزیوتراپ سمنان

پزشک عمومی سمنان

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم سمنان

متخصص تغذیه سمنان

 

پزشکان و متخصصان زاهدان

متخصص پوست و مو زاهدان

متخصص جراحی عمومی زاهدان

متخصص کودکان زاهدان

متخصص ارتوپدی زاهدان

متخصص زنان و زایمان زاهدان

متخصص نورولوژی-اعصاب زاهدان

متخصص عفونی زاهدان

متخصص داخلی زاهدان

متخصص ارولوژی زاهدان

متخصص گوارش و کبد زاهدان

متخصص انکولوژی زاهدان

متخصص قلب و عروق زاهدان

متخصص چشم زاهدان

متخصص مغز و اعصاب زاهدان

متخصص گوش،حلق و بینی زاهدان

متخصص بیهوشی زاهدان

فیزیوتراپ زاهدان

پزشک عمومی زاهدان

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم زاهدان

متخصص تغذیه زاهدان

 

پزشکان و متخصصان کرمان

متخصص پوست و مو کرمان

متخصص جراحی عمومی کرمان

متخصص کودکان کرمان

متخصص ارتوپدی کرمان

متخصص زنان و زایمان کرمان

متخصص نورولوژی-اعصاب کرمان

متخصص عفونی کرمان

متخصص داخلی کرمان

متخصص ارولوژی کرمان

متخصص گوارش و کبد کرمان

متخصص انکولوژی کرمان

متخصص قلب و عروق کرمان

متخصص چشم کرمان

متخصص مغز و اعصاب کرمان

متخصص گوش،حلق و بینی کرمان

متخصص بیهوشی کرمان

فیزیوتراپ کرمان

پزشک عمومی کرمان

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم کرمان

متخصص تغذیه کرمان

 

پزشکان و متخصصان اراک

متخصص پوست و مو اراک

متخصص جراحی عمومی اراک

متخصص کودکان اراک

متخصص ارتوپدی اراک

متخصص زنان و زایمان اراک

متخصص نورولوژی-اعصاب اراک

متخصص عفونی اراک

متخصص داخلی اراک

متخصص ارولوژی اراک

متخصص گوارش و کبد اراک

متخصص انکولوژی اراک

متخصص قلب و عروق اراک

متخصص چشم اراک

متخصص مغز و اعصاب اراک

متخصص گوش،حلق و بینی اراک

متخصص بیهوشی اراک

فیزیوتراپ اراک

پزشک عمومی اراک

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم اراک

متخصص تغذیه اراک

 

پزشکان و متخصصان خرم آباد

متخصص پوست و مو خرم آباد

متخصص جراحی عمومی خرم آباد

متخصص کودکان خرم آباد

متخصص ارتوپدی خرم آباد

متخصص زنان و زایمان خرم آباد

متخصص نورولوژی-اعصاب خرم آباد

متخصص عفونی خرم آباد

متخصص داخلی خرم آباد

متخصص ارولوژی خرم آباد

متخصص گوارش و کبد خرم آباد

متخصص انکولوژی خرم آباد

متخصص قلب و عروق خرم آباد

متخصص چشم خرم آباد

متخصص مغز و اعصاب خرم آباد

متخصص گوش،حلق و بینی خرم آباد

متخصص بیهوشی خرم آباد

فیزیوتراپ خرم آباد

پزشک عمومی خرم آباد

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم خرم آباد

متخصص تغذیه خرم آباد

مراکز ترک اعتیاد

آمارگیر سایت
تبلیغات متنی
مراکز طب سوزنی
   دکتر عیسی پیرمرادی
 • تخصص : طب سوزنی
 • مراکز درمانی فعال :
 • 1- تهران - بلوار کشاورز - حد فاصل خیابان کارگر و جمالزاده - جنب داروخانه بهار - پلاک 342 - ساختمان پزشکان کیمیا - طبقه سوم
 • تلفن : 66905135-021
 • 2- مطب کرمان:کرمان - چهار راه خواجو- تلفن: 2514770
 • وبسایت : www.drpirmoradi.com
 • ساعات کاری: شنبه تا چهار شنبه : 11 صبح الی 7 بعد از ظهر - پنجشنبه : 11 صبح الی 4 بعد از ظهر

·  دکتر الهام بهمنش


 • تخصص :طب سوزنی
 • مراکز درمانی فعال: تهران - منطقه 6 - م جهاد (فاطمي) - خ کامران - ساختمان پزشکان 28 - ط اول
 • پست الکترونیک: D18771@tebresaneh.com
 • تلفن: 88905553

 


·  دکتر محسن پرچمي


 • تخصص :طب سوزنی
 • مراکز درمانی فعال: تهران - منطقه 3 - شريعتي - بالاتر از خيابان ميرداماد - ک شريفي - پ 3 - ط دوم
 • پست الکترونیک: drparchami@yahoo.com
 • تلفن: 22276485

 


·  دکتر سيامک ترابي نژاد


 • تخصص :طب سوزنی
 • مراکز درمانی فعال: تهران - منطقه 6 - فتحي شقاقي - بين يوسف‌آباد و چهل ستون - ساختمان پزشکان سبز - پ 50 - ط دوم واحد 10
 • پست الکترونیک: storabi1963@yahoo.com
 • تلفن: 88722038-22853673

 


·  دکتر سيامک ترابي نژاد


 • تخصص :طب سوزنی
 • مراکز درمانی فعال: تهران - منطقه 6 - فتحي شقاقي - پ 50 - مرکز پزشکي سبز
 • پست الکترونیک: D18773@tebresaneh.com
 • تلفن: 88722103

· 


دکتر سيامک خادم رهگشاي


 • تخصص :طب سوزنی_ بیهوشی
 • مراکز درمانی فعال: تهران - منطقه 3 - شهرک غرب - بلوار دادمان - نبش فلامک شمالی پلاک 62 طبقه اول
 • پست الکترونیک: smk_ra@yahoo.com
 • تلفن: 88574002

 


·  دکتر سيدمرتضي خضري


 • تخصص :طب سوزنی
 • مراکز درمانی فعال: تهران - منطقه 1 - شريعتي - بالاتر از پل رومي - نرسيده به ميدان قدس - روبروي پمپ بنزين اسدي - پايين‌تر از بانک سرمايه - پ 1944
 • پست الکترونیک: D18776@tebresaneh.com
 • تلفن: 22218670

 


·  دکتر محمدعلي خضري


 • تخصص :طب سوزنی
 • مراکز درمانی فعال: تهران - منطقه 3 - پاسداران - خ نيستان دوم - جنب برج سفيد - پ 238 - ط اول - واحد 3
 • پست الکترونیک: D18777@tebresaneh.com
 • تلفن: 22580074

 


·  دکتر وحيد دولتياري


 • تخصص :طب سوزنی
 • مراکز درمانی فعال: تهران - منطقه 2 - کوي نصر (گيشا) - خ پيروزي غربي - روبروي مرکز تجاري ستاره نصر - پ52
 • پست الکترونیک: D18778@tebresaneh.com
 • تلفن: 88241991

 


·  دکتر شيرين رفيعي نشاط


 • تخصص :طب سوزنی
 • مراکز درمانی فعال: تهران - منطقه 8 - رسالت - خ مدني - جنب متروي گلبرگ - پ 124/2 - ساختمان پاسارگاد - ط دوم - واحد 6
 • پست الکترونیک: D18769@tebresaneh.com
 • تلفن: 77809612

 


·  دکتر ناصر سيگاري


 • تخصص :طب سوزنی
 • مراکز درمانی فعال: تهران - منطقه 3 - م ونک - خ نگار - ساختمان نگار - پ 8
 • پست الکترونیک: D18779@tebresaneh.com
 • تلفن: 88882277

 


·  دکتر زهرا شاه‌حسيني


 • تخصص :طب سوزنی
 • مراکز درمانی فعال: تهران - منطقه 3 - پاسداران - م هروي - پيچ شمس آباد - جنب پل همت - ک نعمتي - پ 8 - شعبه دوم: ولي عصر - والي نژاد
 • پست الکترونیک: z_shahh@yahoo.com
 • تلفن: 22322593-88644672

· 


   دکتر شريعتي


 • تخصص :طب سوزنی
 • مراکز درمانی فعال: تهران - منطقه 3 - شريعتي - بالاتر از خيابان يخچال - جنب ايستگاه مترو - پ 1
 • پست الکترونیک: D18780@tebresaneh.com
 • تلفن: 22607768

 


·  دکتر حسين صادق


 • تخصص :طب سوزنی
 • مراکز درمانی فعال: تهران - منطقه 3 - شريعتي - ايستگاه مترو قلهک - خ کدويي - نبش کوچه شکوفه - ساختمان پزشکان شکوفه - ط اول - واحد 3
 • پست الکترونیک: hossein.sadegh@gmail.com
 • تلفن: 26601739

 


·  دکتر فرهاد صبري


 • تخصص :طب سوزنی
 • مراکز درمانی فعال: تهران -خیابان شریعتی - روبروی میرداماد - اول کوچه بیان - پلاک 23 - طبقه دوم - واحد 4
 • پست الکترونیک: D18782@tebresaneh.com
 • تلفن: 22885090 - 22853829 -09121240778
 • وبسایت: www.acusabri.com  

 


·  دکتر مسعود عطار


 • تخصص :طب سوزنی
 • مراکز درمانی فعال: تهران - منطقه 1 - باهنر (نياوران) - چهارراه کامرانيه - جنب داروخانه دکتر سادات آل احمد
 • پست الکترونیک: D18783@tebresaneh.com
 • تلفن: 22801516

 


·  دکتر عذرا فارسي


 • تخصص :طب سوزنی
 • مراکز درمانی فعال: تهران - منطقه 1 - ولي عصر - پل تجريش - خ فنا خسرو - ک طباطبايي پور - بين بست ياس 2 - پ 5 - ط اول
 • پست الکترونیک: D18784@tebresaneh.com
 • تلفن: 22723993

 


·  دکتر وحيد قاسمي


 • تخصص :طب سوزنی
 • مراکز درمانی فعال: تهران - منطقه 1 - مقدس اردبيلي (زعفرانيه) - پ 92 - ساختمان پزشکان - ط اول
 • پست الکترونیک: D18785@tebresaneh.com
 • تلفن: 22017357

 


·  دکتر فرهاد همت خواه


 • تخصص :طب سوزنی
 • مراکز درمانی فعال: تهران - منطقه 2 - شهرک قدس (غرب) - بلوار دادمان - نبش فلامک - پ 62
 • پست الکترونیک: D18766@tebresaneh.com
 • تلفن: 88573928

دکتر اسد کلاهدوز محمدي

 • تخصص :طب سوزنی
 • مراکز درمانی فعال: تهران - منطقه 3 - گاندي - ک 21 - پ 26 - واحد 1
 • پست الکترونیک: D18786@tebresaneh.com
 • تلفن: 88796908-88771317

 دکتر روازاده
 • تخصص : طب سنتی
 • مراکز درمانی فعال : تهران خ جمهوری،بین کارگر وگلشن،چهار راه شهید یاسری،مقابل بانک ملت،شماره553 (با مترو در ایستگاه نواب پیاده شده کمتر از 5 دقیقه فاصله دارید.)
 • تلفن :

  021-66425483

  021-66424711

 • ساعتهای تماس ساعت 11 الی 14


·  دکتر امير بروجردي


 • تخصص :طب سوزنی
 • مراکز درمانی فعال: تهران - منطقه 6 - خالد اسلامبولي (وزرا)‌- خ يکم - پ 9 - واحد 18
 • پست الکترونیک: D18770@tebresaneh.com
 • تلفن: 88557333-4

 


بازديد : 74008 بار

کلمات کليدي : مراکز طب سوزنی,طب سوزنی,مراکز طب سنتی,طب سنتی,طب سوزنی تهران
choose your language
آمار کاربران
آخرين مقالات
· گیاهانی که خواص ضد پیری دارند
· استحمام کودکان در شب و احتمال سرماخوردگی
· عامل اصلی چین ‌و چروک پوست صورت و ایجاد کک و مک چیست ؟
· سیگار لایت، دروغی بیش نیست
· ارتباط پوست با مشکلات روح
· فتق چیست و سوالات متداول در مورد جراحی فتق !!!
· چگونه بوی بد دهان را ریشه‌کن کنیم؟
· آیا در حمام نفس تان می گیرد؟
· جوشهای سر سیاه از کجا می آیند ؟
· چگونه میتوان خوب خوابید
· وزن ایده آل
· چرا لباس جراحان سبز و لباس پرستاران سبز و يا آبي است ؟
· مصرف زرشک براي کبد مفيد است
· راه مقابله با شوره سر
· نکات مثبت و منفي آدامس چیست ؟؟؟
· علایم سنگ کلیه چیست ؟؟؟
· رفع جوش - خوراکی هایی موثر برای رفع جوشهای صورت!
· روغن زیتون و خواص جادویی زیتون
· غذاهای خوش اخلاق کننده
· طاسي زودرس نشانه ابتلا به سرطان پروستات
· نوشابه‌هاي انرژي‌زا بي‌اثر هستند
· 5 غذاي ضروري براي آقايان
· کاکائو يا ميوه: مسئله اين است!!!
· 5 خطايي که حين مسواک زدن مرتکب مي شويم!
· زنان با رتبه بالاتر اجتماعي بيشتر سيگار مي‌کشند!
· افزایش وزن سریع با چند توصیه غذایی
· سم مرگبار سیب زمینی و چیپس سرخ کرده
· مواد غذایی که فکر می کنید مفید است ولی...
· بچه‌ها از چه سني بايد تنها بخوابند؟
· خطر طبي لباس هاي تنگ و چسبان
· مضرات لامپ کم مصرف چیست ؟
· فوائد زیتون - فواید زیتون - پزشک آدرس
· فوائد ویژه پرتقال - پزشک آدرس
· فلفل سبز و خواص آن - پزشک آدرس
· فواید (فوائد)آلبالو-مضرات آلبالو - پزشک آدرس
· لیمو ترش خواص درمانی لیمو - پزشک آدرس
· خواص طالبی و اب طالبی - پزشک آدرس
· خواص گیلاس - پزشک آدرس
· خواص گلابى - پزشک آدرس
· خواص دارویی سیر - پزشک آدرس
· میوه های مفید برای قلب - پزشک آدرس
· خواص گرمک - پزشک آدرس
· خواص انواع آلو - پزشک آدرس
· خواص هلو - پزشک آدرس
· خواص میوه های خشک برای سلامتی - پزشک آدرس
· خواص میوه ها در یک نگاه - پزشک آدرس
· خواص خرما - پزشک آدرس
· خواص توت سفید - پزشک آدرس
· فوائد به در اسرار به - پزشک آدرس
· خواص زردآلو - پزشک آدرس
· خواص عناب - پزشک آدرس
· خواص انواع لوبیا - پزشک آدرس
· خواص خیار - پزشک آدرس
· زرشک خواص و مضرات - پزشک آدرس
· ذغال اخته یا اختر ذغال - پزشک آدرس
· خواص اترج - ترنج - ترنگ - بالنگ - پزشک آدرس
· خواص میوه نارگیل - پزشک آدرس
· خواص شاه توت - پزشک آدرس
· کاسنی چیست ؟ - پزشک آدرس
· خواص پونه ها - پزشک آدرس
· فواید سلامتی سبزیجات برگ سبز - پزشک آدرس
· گوجه فرنگی از زبان خوراکیها - پزشک آدرس
· خواص بهدانه - پزشک آدرس
· میوه ها و گیاهان آرامبخش - پزشک آدرس
· خواص هسته زردآلو - پزشک آدرس
· خواص کدو - پزشک آدرس
· مضرات گیاهخواری در پوکی استخوان - پزشک آدرس
· خواص و مضرات چغندر - پزشک آدرس
· مروری بر خواص کنگر فرنگی - پزشک آدرس
· داروها به شرطي عمل مي‌كنند كه به آنها اعتقاد داشته باشيم
· اگر می خواهید چاق شوید، بخوانید
· مضرات چای کیسه ای یا نپتون
· چند توصیه بهداشتی برای خواب راحت‌ت
· حتی وسایلی که بوی سیگار می دهند، خطر دارند
· استفاده از تلفن همراه مغز را فعال مي‌كند
· علت تلخی دهان چیست ؟؟؟
· بهبود روحیه با تماشای گل ها
· روشهای داشتن ابروانی زيبا و فوق العاده
· ۶ راه ساده جهت انتخاب هدیه برای آقایون
· بالاخره برنج بخوریم یا نخوریم ؟؟؟
· این حرکت‌ها برای رفع خستگی است
· صبحانه و یادگیری
· چند تغییر کوچک برای رهایی از خروپف
· داروی خود را همراه با آب این میوه نخورید
· چگونه از قلب خود محافظت کنیم؟
· در رختخواب مطالعه نکنید
· احساس پسرانه
· با کودک دروغگو چگونه رفتار کنیم ؟
· نکاتی درباره ی تپش قلب
· ۸ نکته طلایی برای پیشگیری از پوکی استخوان
· با خوردن اين خوراکيها،پف چشمتان را از بين ببريد!!
· استفاده طولانی مدت از دمپایی های لاانگشتی سبب کمردرد و آسیب به لگن می شود
· خواب چه میزان به وزن شما اضافه می کند؟
· قابل توجه افرادی که هر روز نوشابه می نوشند !!!
· بهترين ميوه‌ها براي پاك ‌سازي پوست !!
· ۱۰ اشتباه در ظاهر شما
· چگونه سریع وزن کم کنیم بطوری که بازگشتی نداشته باشد
· بیماریی که زنان 50 سال به بالا را مبتلا می کند
· بیست نکته طلایی همسر داری از سوی زنان
· اول بخوانید بعد ازدواج کنید
· چرا مردان متاهل، مردان مجرد را از ازدواج نهی می‌کنند؟؟
· چه نکاتی را برای تناسب اندام باید رعایت کرد ؟؟؟
· راه‌هایی برای فراموشی دوستی‌های بدون سرانجام، بعد از ازدواج
· برای فرار از خُرخُر چه کنیم؟
· نوشیدنی که عصبانیت شما را کاهش می دهد
· روش هاي خانگي براي درمان بيماري هاي زمستاني
· با رعایت این 11 نکته خوشبخت ترین زوج روی زمین باشید
· مردها چه زنی را همسر ایده آل می دانند؟
· به همسرتان به جای "تو" ، بگویید:"شما"
· خود را به روغن عادت ندهی
· ویتامین های سبزی را نابود نکنید!
· راه حلی برای کوتاه کردن دوران سرماخوردگی
· چگونه بفهمیم کم خونی داریم؟
· چهار رفتاری که زندگی عاشقانه را بیمه می‌کند !!
· پیاده روی کمتر نتیجه بیشتر
· ۸ دلیل پایین نیامدن وزن
· خواص آبغوره - خواص سرکه انگور
· مضرات قلیان بسیار بیشتر از سیگار است
· مادران آگاه و بلوغ نوجوانی
· اگر با خانواده همسر مشکل دارید
· آیا ازدواج باعث چاق‌ شدن می‌شود؟
· پاکسازی پوست بدون دکتر و آرایشگاه
· پنج روش عاشق کردن دیگران
· با شوهران کم حرف چه میشه کرد؟
· محرمانه در خصوص دختران
· آیا حجامت تاثیری بر جوش های صورت دارد؟
· آقایان رابطه عاشقانه را این گونه می خواهند؟!
· تکنیک های شناخت افراد دورو
· چای را با آب لیمو بنوشید
· اصول مذاکره با افراد عصبانی!
· شما خوشبختید زیرا...
· اعجاب‌انگیز‌ترین داروی جهان را با شیر بخورید
· مقالات مفید - قسمت چهارم
· مقالات مفید - قسمت پنجم
· لیست تمام پزشکان عمومی تهران
· متخصص رادیولوژی-تهران-دکتر آزاده آقازاده
· دکتر بهناز تن آرای-متخصص قلب و عروق-تهران