تبلیغات پزشکان

تبلیغات شما با تعرفه مناسب

کلیک کنید

سامانه اطلاعات پزشکان تهران
پزشکان و متخصصان ایران

 

پزشکان و متخصصان شیراز

متخصص پوست و مو شیراز

متخصص جراحی عمومی شیراز

متخصص کودکان شیراز

متخصص ارتوپدی شیراز

متخصص زنان و زایمان شیراز

متخصص نورولوژی-اعصاب شیراز

متخصص عفونی شیراز

متخصص داخلی شیراز

متخصص ارولوژی شیراز

متخصص گوارش و کبد شیراز

متخصص انکولوژی شیراز

متخصص قلب و عروق شیراز

متخصص چشم شیراز

متخصص مغز و اعصاب شیراز

متخصص گوش،حلق و بینی شیراز

متخصص بیهوشی شیراز

فیزیوتراپ شیراز

پزشک عمومی شیراز

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم شیراز

متخصص تغذیه شیراز

 

پزشکان و متخصصان تهران

متخصص پوست و مو تهران

متخصص جراحی عمومی تهران

متخصص کودکان تهران

متخصص ارتوپدی تهران

متخصص زنان و زایمان تهران

متخصص نورولوژی-اعصاب تهران

متخصص عفونی تهران

متخصص داخلی تهران

متخصص ارولوژی تهران

متخصص گوارش و کبد تهران

متخصص انکولوژی تهران

متخصص قلب و عروق تهران

متخصص چشم تهران

متخصص مغز و اعصاب تهران

متخصص گوش،حلق و بینی تهران

متخصص بیهوشی تهران

فیزیوتراپ تهران

پزشک عمومی تهران

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم تهران

متخصص تغذیه تهران

 

 

پزشکان و متخصصان اهواز

متخصص پوست و مو اهواز

متخصص جراحی عمومی اهواز

متخصص کودکان اهواز

متخصص ارتوپدی اهواز

متخصص زنان و زایمان اهواز

متخصص نورولوژی-اعصاب اهواز

متخصص عفونی اهواز

متخصص داخلی اهواز

متخصص ارولوژی اهواز

متخصص گوارش و کبد اهواز

متخصص انکولوژی اهواز

متخصص قلب و عروق اهواز

متخصص چشم اهواز

متخصص مغز و اعصاب اهواز

متخصص گوش،حلق و بینی اهواز

متخصص بیهوشی اهواز

فیزیوتراپ اهواز

پزشک عمومی اهواز

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم اهواز

متخصص تغذیه اهواز

 

پزشکان و متخصصان تبریز

متخصص پوست و مو تبریز

متخصص جراحی عمومی تبریز

متخصص کودکان تبریز

متخصص ارتوپدی تبریز

متخصص زنان و زایمان تبریز

متخصص نورولوژی-اعصاب تبریز

متخصص عفونی تبریز

متخصص داخلی تبریز

متخصص ارولوژی تبریز

متخصص گوارش و کبد تبریز

متخصص انکولوژی تبریز

متخصص قلب و عروق تبریز

متخصص چشم تبریز

متخصص مغز و اعصاب تبریز

متخصص گوش،حلق و بینی تبریز

متخصص بیهوشی تبریز

فیزیوتراپ تبریز

پزشک عمومی تبریز

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم تبریز

متخصص تغذیه تبریز

 

پزشکان و متخصصان اصفهان

متخصص پوست و مو اصفهان

متخصص جراحی عمومی اصفهان

متخصص کودکان اصفهان

متخصص ارتوپدی اصفهان

متخصص زنان و زایمان اصفهان

متخصص نورولوژی-اعصاب اصفهان

متخصص عفونی اصفهان

متخصص داخلی اصفهان

متخصص ارولوژی اصفهان

متخصص گوارش و کبد اصفهان

متخصص انکولوژی اصفهان

متخصص قلب و عروق اصفهان

متخصص چشم اصفهان

متخصص مغز و اعصاب اصفهان

متخصص گوش،حلق و بینی اصفهان

متخصص بیهوشی اصفهان

فیزیوتراپ اصفهان

پزشک عمومی اصفهان

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم اصفهان

متخصص تغذیه اصفهان

 

پزشکان و متخصصان بوشهر

متخصص پوست و مو بوشهر

متخصص جراحی عمومی بوشهر

متخصص کودکان بوشهر

متخصص ارتوپدی بوشهر

متخصص زنان و زایمان بوشهر

متخصص نورولوژی-اعصاب بوشهر

متخصص عفونی بوشهر

متخصص داخلی بوشهر

متخصص ارولوژی بوشهر

متخصص گوارش و کبد بوشهر

متخصص انکولوژی بوشهر

متخصص قلب و عروق بوشهر

متخصص چشم بوشهر

متخصص مغز و اعصاب بوشهر

متخصص گوش،حلق و بینی بوشهر

متخصص بیهوشی بوشهر

فیزیوتراپ بوشهر

پزشک عمومی بوشهر

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم بوشهر

متخصص تغذیه بوشهر

 

پزشکان و متخصصان سمنان

متخصص پوست و مو سمنان

متخصص جراحی عمومی سمنان

متخصص کودکان سمنان

متخصص ارتوپدی سمنان

متخصص زنان و زایمان سمنان

متخصص نورولوژی-اعصاب سمنان

متخصص عفونی سمنان

متخصص داخلی سمنان

متخصص ارولوژی سمنان

متخصص گوارش و کبد سمنان

متخصص انکولوژی سمنان

متخصص قلب و عروق سمنان

متخصص چشم سمنان

متخصص مغز و اعصاب سمنان

متخصص گوش،حلق و بینی سمنان

متخصص بیهوشی سمنان

فیزیوتراپ سمنان

پزشک عمومی سمنان

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم سمنان

متخصص تغذیه سمنان

 

پزشکان و متخصصان زاهدان

متخصص پوست و مو زاهدان

متخصص جراحی عمومی زاهدان

متخصص کودکان زاهدان

متخصص ارتوپدی زاهدان

متخصص زنان و زایمان زاهدان

متخصص نورولوژی-اعصاب زاهدان

متخصص عفونی زاهدان

متخصص داخلی زاهدان

متخصص ارولوژی زاهدان

متخصص گوارش و کبد زاهدان

متخصص انکولوژی زاهدان

متخصص قلب و عروق زاهدان

متخصص چشم زاهدان

متخصص مغز و اعصاب زاهدان

متخصص گوش،حلق و بینی زاهدان

متخصص بیهوشی زاهدان

فیزیوتراپ زاهدان

پزشک عمومی زاهدان

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم زاهدان

متخصص تغذیه زاهدان

 

پزشکان و متخصصان کرمان

متخصص پوست و مو کرمان

متخصص جراحی عمومی کرمان

متخصص کودکان کرمان

متخصص ارتوپدی کرمان

متخصص زنان و زایمان کرمان

متخصص نورولوژی-اعصاب کرمان

متخصص عفونی کرمان

متخصص داخلی کرمان

متخصص ارولوژی کرمان

متخصص گوارش و کبد کرمان

متخصص انکولوژی کرمان

متخصص قلب و عروق کرمان

متخصص چشم کرمان

متخصص مغز و اعصاب کرمان

متخصص گوش،حلق و بینی کرمان

متخصص بیهوشی کرمان

فیزیوتراپ کرمان

پزشک عمومی کرمان

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم کرمان

متخصص تغذیه کرمان

 

پزشکان و متخصصان اراک

متخصص پوست و مو اراک

متخصص جراحی عمومی اراک

متخصص کودکان اراک

متخصص ارتوپدی اراک

متخصص زنان و زایمان اراک

متخصص نورولوژی-اعصاب اراک

متخصص عفونی اراک

متخصص داخلی اراک

متخصص ارولوژی اراک

متخصص گوارش و کبد اراک

متخصص انکولوژی اراک

متخصص قلب و عروق اراک

متخصص چشم اراک

متخصص مغز و اعصاب اراک

متخصص گوش،حلق و بینی اراک

متخصص بیهوشی اراک

فیزیوتراپ اراک

پزشک عمومی اراک

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم اراک

متخصص تغذیه اراک

 

پزشکان و متخصصان خرم آباد

متخصص پوست و مو خرم آباد

متخصص جراحی عمومی خرم آباد

متخصص کودکان خرم آباد

متخصص ارتوپدی خرم آباد

متخصص زنان و زایمان خرم آباد

متخصص نورولوژی-اعصاب خرم آباد

متخصص عفونی خرم آباد

متخصص داخلی خرم آباد

متخصص ارولوژی خرم آباد

متخصص گوارش و کبد خرم آباد

متخصص انکولوژی خرم آباد

متخصص قلب و عروق خرم آباد

متخصص چشم خرم آباد

متخصص مغز و اعصاب خرم آباد

متخصص گوش،حلق و بینی خرم آباد

متخصص بیهوشی خرم آباد

فیزیوتراپ خرم آباد

پزشک عمومی خرم آباد

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم خرم آباد

متخصص تغذیه خرم آباد

مراکز ترک اعتیاد

آمارگیر سایت
تبلیغات متنی
بهبود روحیه با تماشای گل ها
پیشرفت روزانه و سریع تکنولوژی و تغییرات سریع شیوه زندگی، در کنار همه خوبی‌هایش،‌ صدماتی هم به زندگی ما زده است. محققان توصیه می ‌کنند برای رفع تنش‌های ناشی از این تغییرات، به تمرینات ورزشی و روش‌های خاص تنش‌زدایی‌ رو بیاوریم. آنها می‌ گویند طبیعت راهی آسان برای حفظ و ارتقای سلامت روان، پیش روی ما گذاشته است: گل‌ها.گل‌ها می ‌توانند تاثیراتی سریع‌تر از آنچه فکرش را بکنید، بر شادی و رضایت‌مندی شما از زندگی و روابط اجتماعی‌تان داشته باشند. هیجان‌انگیزترین نکته درباره این تحقیق جدید این است که این بررسی، باورهای علمی متداول درباره اینکه چگونه انسان‌ها می ‌توانند حالات روزانه روحی‌شان را به ‌گونه‌ای سالم و طبیعی مدیریت کنند، به چالش می ‌کشد....تیم پژوهشی فوق‌الذکر، ارتباط بین گل‌ها و رضایت‌مندی از زندگی را طی 10 ماه مطالعه روی رفتارها و واکنش‌های روحی شرکت‌کنندگان در این تحقیق به هنگام دریافت کردن گل‌ها یافته‌اند. نتیجه‌ها نشان می‌ دهد گل‌ها متعادل‌ کننده حالات روحی به سمت حالات طبیعی و سالم هستند. گل‌ها اثر سریعی روی شادمانی دارند. همه شرکت‌کنندگان در این بررسی در هنگام دریافت گل لبخند واقعی و هیجان‌زده‌ای در صورتشان نمایان شد و توضیح دادند که چه اندازه احساس شادی فوق‌العاده و احساس سپاسگزاری در آن هنگام داشته‌اند. این واکنش روحی در همه جا و مخصوص همه گروه‌های سنی است و محدودیتی ندارد. گل‌ها اثرات بلندمدت مثبت روی حالات روحی دارند. مخصوصا شرکت‌کنندگان در این بررسی از کاهش استرس، اضطراب و عصبانیت بعد از دریافت گل خبر داده‌اند و توضیح داده‌اند که حد بالاتری از احساس لذت‌بخشی و رضایت‌مندی از زندگی را دارند. گل‌ها می ‌توانند روابط اجتماعی ما را نیز عمیق‌تر کنند و باعث افزایش روابط با خانواده و دوستان ‌شوند. احساسات ما به ما می‌ گویند که گل‌ها ما را خوشحال می‌ کنند و حال علم نشان می ‌دهد که نه تنها گل‌ها ما را شادتر از آنچه فکر می ‌کردیم، می‌ کنند؛ بلکه آنها تاثیرات مثبت قوی روی خوب بودن حالات روحی‌مان دارند.

گل های سرخ و سفید

آثار آرام‌بخش گل‌های رنگارنگ
بشر برای زندگی در طبیعت آفریده شده است. طبیعتی که تنوعی از رنگ‌هاست و او را به حکایت ریشه‌های زندگی متوجه می ‌کند. دقیقا به همین دلیل است که رنگ‌ها حس‌های فیزیولوژیکی را به وجود می ‌آورند. همه رنگ‌هایی که در طبیعت می ‌بینیم چه به صورت نشانه، چه نماد و چه سنبل از نظر روانی اهمیت فراوانی در زندگی ما دارند. رنگ‌های موجود در طبیعت حتی روی عملکرد فیزیولوژیکی و طبیعی بدن ما تاثیر می‌ گذارند و به همین خاطر است که شما در یک محیط سرسبز و با تماشای شالیزار حس متفاوتی دارید نسبت به زمانی که به تماشای یک دشت گل سرخ یا کوه‌های پوشیده از برف می ‌نشینید. ثابت شده است که رنگ‌ها به خاطر تاثیر بر عملکرد فیزیولوژیکی بدن بر روحیه و روان ما هم تاثیر دارند. همین رنگ سرخ ضمن اینکه نماد حرکت است، نماد خطر و هیجان نیز هست و در عین حال از منظر فیزیولوژیکی موجب تند شدن ضربان قلب می ‌شود، اشتها را تحریک می ‌کند و بسیاری موارد دیگر. در مقابل، رنگ آبی سبب آهسته‌تر شدن کلیه کارکردهای فیزیولوژیکی بدن می‌ شود و با کاهش ضربان قلب، حس آرامش را همیشه تداعی می ‌کند. به کار بردن رنگ‌ها در محیط زندگی و طبیعت اطراف مان با توجه به تاثیر آنها بر روان ما می ‌تواند راه موثری در کسب لذت بیشتر در موقعیت‌های گوناگون باشد. مثلا جایی که قرار است کار گروهی در آن مکان انجام شود، برای مثال، افراد خانواده دور هم جمع شوند، صحبت کنند و شاد باشند بهتر است از رنگ‌هایی مثل سرخ، نارنجی و زرد استفاده کرد. تا به حال از خود پرسیده‌اید چرا در همه جای دنیا اقوام و ملیت‌ها و حتی سنین و جنسیت‌های مختلف با تماشای رنگ صورتی حس لطافت، زندگی و نشاط را به دست می‌ آورند؟ چون ما این رنگ را از نخستین جایگاه زندگی‌مان یعنی رحم مادر می ‌شناسیم. محل دلپذیری که همه کودکان آن را دوست دارند و حتی وقتی آنها را از آن محل دوست‌داشتنی خارج می ‌کنند واکنش گریه را دارند. جایی تنگ و کوچک (رحم مادر) تنوعی از فام‌های صورتی را به او می ‌رساند. در واقع چون عبور نور از پرده‌های مختلف صورت می ‌گیرد در چشم جنین این احساس رنگ صورتی به چشم می ‌رسد. جنین از چند ماهگی می ‌تواند رنگ‌ها را تشخیص دهد و نخستین رنگ او صورتی است. این ذهنیت نخستین برای همه ما تداعی‌گر آن محل دلپذیر و لطیف در رحم مادر است. فرقی نمی ‌کند مرد و زن در هر سن و ملیتی که باشند طبق آمار از صورتی به‌ عنوان یک رنگ محبوب یاد می ‌کنند. شاید خالی از لطف نباشد دوباره نگاهی به طبیعت و رنگ‌های آن بیندازید و از آن برای تغییر روحیات خود بهره ببرید و با طبیعت آشتی کنید.

شادی و طبیعت

گل‌ها و روابط دوستانهتحقیقات درباره جاهایی از خانه که انسان‌ها در آن گل‌ها را قرار می ‌دهند به نتایجی رسیده ‌است. جاهایی از خانه که برای مهمان تدارک دیده شده است مثل اتاق پذیرایی و حال، محل قرار گرفتن گل‌هاست که سمبلی برای سهیم کردن و ایجاد فضای مشترک روحی بین افراد است. گل‌ها احساس مثبت روحی را به کسانی که وارد آن اتاق می ‌شوند القا می‌ کنند و فضا را صمیمانه‌تر می‌ کنند، همچنین جوی دوستانه و اشتراکی را برای افراد حاضر در اتاق ایجاد می‌ نمایند.

تاثیرات بصری گل‌هاگیاهان فقط تضمین ‌کننده خوراک مثل سبزی‌ها و صیفی‌جات نیستند بلکه اثرات دیگری مثل اثرات بصری و بویایی (معطر بودن) دارند. اول از همه، درباره اثرات بصری گیاهان ما می ‌توانیم از رنگ‌های آنها انتظار اثرات درمانی داشته باشیم. اساسا این حق شماست که رنگ مورد علاقه‌تان را انتخاب کنید. رنگ انتخابی شما نشان‌دهنده حالات روحی شماست و از درون شما تاثیر می ‌پذیرد و آن رنگ می ‌تواند به شما احساس راحتی ببخشد و یا ذهن‌تان را آرام کند.

تاثیر مفید رنگ هاقرمز: حرارت بدنتان را افزایش می‌ دهد، فشار خون تان را بالا می‌برد و اشتهای تان را زیاد می‌ کند و به شما شور و حرارت می ‌بخشد.صورتی: شما را جوان‌تر و شاداب‌تر می‌ کند.نارنجی: اشتهای تان را زیاد می ‌کند و روح تان را تازه می ‌کند.زرد: باعث سرخوشی‌تان می‌ شود و حس بلندپروازی و رویایی بودن به شما می ‌دهد.سبز: آرام‌کننده چشم‌های خسته و آرامش بخش است.آبی: فشار خون‌تان را پایین می‌ آورد و همچنین تپش قلب و اشتهای تان را کنترل می‌ کند.اگر در رژیم غذایی هستید به خواب تان نیز کمک می‌ کند.بنفش: آرامش‌بخش است و به بهبود طبیعی کمک می‌ کند.سفید: ذهن‌تان را نیرو می‌ بخشد و متمرکز می ‌کند.


کلمات کليدي : بهبود روحیه با تماشای گل ها

© کپی رایت توسط : بزرگترین بانك اطلاعات پزشكان ایران| اطلاعات دارویی|داروخانه ها|مراکز درمانی (کلیه حقوق مادی و معنوی مربوط و متعلق به این سایت است.)
برداشت مطالب فقط با اجازه کتبی و ذکر منبع امکان پذیر است .

نوشته شده در تاریخ : 20 خرداد ماه ، 1390 (4107 مشاهده)

[ بازگشت ]