تبلیغات پزشکان

تبلیغات شما با تعرفه مناسب

کلیک کنید

سامانه اطلاعات پزشکان تهران
پزشکان و متخصصان ایران

 

پزشکان و متخصصان شیراز

متخصص پوست و مو شیراز

متخصص جراحی عمومی شیراز

متخصص کودکان شیراز

متخصص ارتوپدی شیراز

متخصص زنان و زایمان شیراز

متخصص نورولوژی-اعصاب شیراز

متخصص عفونی شیراز

متخصص داخلی شیراز

متخصص ارولوژی شیراز

متخصص گوارش و کبد شیراز

متخصص انکولوژی شیراز

متخصص قلب و عروق شیراز

متخصص چشم شیراز

متخصص مغز و اعصاب شیراز

متخصص گوش،حلق و بینی شیراز

متخصص بیهوشی شیراز

فیزیوتراپ شیراز

پزشک عمومی شیراز

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم شیراز

متخصص تغذیه شیراز

 

پزشکان و متخصصان تهران

متخصص پوست و مو تهران

متخصص جراحی عمومی تهران

متخصص کودکان تهران

متخصص ارتوپدی تهران

متخصص زنان و زایمان تهران

متخصص نورولوژی-اعصاب تهران

متخصص عفونی تهران

متخصص داخلی تهران

متخصص ارولوژی تهران

متخصص گوارش و کبد تهران

متخصص انکولوژی تهران

متخصص قلب و عروق تهران

متخصص چشم تهران

متخصص مغز و اعصاب تهران

متخصص گوش،حلق و بینی تهران

متخصص بیهوشی تهران

فیزیوتراپ تهران

پزشک عمومی تهران

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم تهران

متخصص تغذیه تهران

 

 

پزشکان و متخصصان اهواز

متخصص پوست و مو اهواز

متخصص جراحی عمومی اهواز

متخصص کودکان اهواز

متخصص ارتوپدی اهواز

متخصص زنان و زایمان اهواز

متخصص نورولوژی-اعصاب اهواز

متخصص عفونی اهواز

متخصص داخلی اهواز

متخصص ارولوژی اهواز

متخصص گوارش و کبد اهواز

متخصص انکولوژی اهواز

متخصص قلب و عروق اهواز

متخصص چشم اهواز

متخصص مغز و اعصاب اهواز

متخصص گوش،حلق و بینی اهواز

متخصص بیهوشی اهواز

فیزیوتراپ اهواز

پزشک عمومی اهواز

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم اهواز

متخصص تغذیه اهواز

 

پزشکان و متخصصان تبریز

متخصص پوست و مو تبریز

متخصص جراحی عمومی تبریز

متخصص کودکان تبریز

متخصص ارتوپدی تبریز

متخصص زنان و زایمان تبریز

متخصص نورولوژی-اعصاب تبریز

متخصص عفونی تبریز

متخصص داخلی تبریز

متخصص ارولوژی تبریز

متخصص گوارش و کبد تبریز

متخصص انکولوژی تبریز

متخصص قلب و عروق تبریز

متخصص چشم تبریز

متخصص مغز و اعصاب تبریز

متخصص گوش،حلق و بینی تبریز

متخصص بیهوشی تبریز

فیزیوتراپ تبریز

پزشک عمومی تبریز

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم تبریز

متخصص تغذیه تبریز

 

پزشکان و متخصصان اصفهان

متخصص پوست و مو اصفهان

متخصص جراحی عمومی اصفهان

متخصص کودکان اصفهان

متخصص ارتوپدی اصفهان

متخصص زنان و زایمان اصفهان

متخصص نورولوژی-اعصاب اصفهان

متخصص عفونی اصفهان

متخصص داخلی اصفهان

متخصص ارولوژی اصفهان

متخصص گوارش و کبد اصفهان

متخصص انکولوژی اصفهان

متخصص قلب و عروق اصفهان

متخصص چشم اصفهان

متخصص مغز و اعصاب اصفهان

متخصص گوش،حلق و بینی اصفهان

متخصص بیهوشی اصفهان

فیزیوتراپ اصفهان

پزشک عمومی اصفهان

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم اصفهان

متخصص تغذیه اصفهان

 

پزشکان و متخصصان بوشهر

متخصص پوست و مو بوشهر

متخصص جراحی عمومی بوشهر

متخصص کودکان بوشهر

متخصص ارتوپدی بوشهر

متخصص زنان و زایمان بوشهر

متخصص نورولوژی-اعصاب بوشهر

متخصص عفونی بوشهر

متخصص داخلی بوشهر

متخصص ارولوژی بوشهر

متخصص گوارش و کبد بوشهر

متخصص انکولوژی بوشهر

متخصص قلب و عروق بوشهر

متخصص چشم بوشهر

متخصص مغز و اعصاب بوشهر

متخصص گوش،حلق و بینی بوشهر

متخصص بیهوشی بوشهر

فیزیوتراپ بوشهر

پزشک عمومی بوشهر

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم بوشهر

متخصص تغذیه بوشهر

 

پزشکان و متخصصان سمنان

متخصص پوست و مو سمنان

متخصص جراحی عمومی سمنان

متخصص کودکان سمنان

متخصص ارتوپدی سمنان

متخصص زنان و زایمان سمنان

متخصص نورولوژی-اعصاب سمنان

متخصص عفونی سمنان

متخصص داخلی سمنان

متخصص ارولوژی سمنان

متخصص گوارش و کبد سمنان

متخصص انکولوژی سمنان

متخصص قلب و عروق سمنان

متخصص چشم سمنان

متخصص مغز و اعصاب سمنان

متخصص گوش،حلق و بینی سمنان

متخصص بیهوشی سمنان

فیزیوتراپ سمنان

پزشک عمومی سمنان

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم سمنان

متخصص تغذیه سمنان

 

پزشکان و متخصصان زاهدان

متخصص پوست و مو زاهدان

متخصص جراحی عمومی زاهدان

متخصص کودکان زاهدان

متخصص ارتوپدی زاهدان

متخصص زنان و زایمان زاهدان

متخصص نورولوژی-اعصاب زاهدان

متخصص عفونی زاهدان

متخصص داخلی زاهدان

متخصص ارولوژی زاهدان

متخصص گوارش و کبد زاهدان

متخصص انکولوژی زاهدان

متخصص قلب و عروق زاهدان

متخصص چشم زاهدان

متخصص مغز و اعصاب زاهدان

متخصص گوش،حلق و بینی زاهدان

متخصص بیهوشی زاهدان

فیزیوتراپ زاهدان

پزشک عمومی زاهدان

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم زاهدان

متخصص تغذیه زاهدان

 

پزشکان و متخصصان کرمان

متخصص پوست و مو کرمان

متخصص جراحی عمومی کرمان

متخصص کودکان کرمان

متخصص ارتوپدی کرمان

متخصص زنان و زایمان کرمان

متخصص نورولوژی-اعصاب کرمان

متخصص عفونی کرمان

متخصص داخلی کرمان

متخصص ارولوژی کرمان

متخصص گوارش و کبد کرمان

متخصص انکولوژی کرمان

متخصص قلب و عروق کرمان

متخصص چشم کرمان

متخصص مغز و اعصاب کرمان

متخصص گوش،حلق و بینی کرمان

متخصص بیهوشی کرمان

فیزیوتراپ کرمان

پزشک عمومی کرمان

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم کرمان

متخصص تغذیه کرمان

 

پزشکان و متخصصان اراک

متخصص پوست و مو اراک

متخصص جراحی عمومی اراک

متخصص کودکان اراک

متخصص ارتوپدی اراک

متخصص زنان و زایمان اراک

متخصص نورولوژی-اعصاب اراک

متخصص عفونی اراک

متخصص داخلی اراک

متخصص ارولوژی اراک

متخصص گوارش و کبد اراک

متخصص انکولوژی اراک

متخصص قلب و عروق اراک

متخصص چشم اراک

متخصص مغز و اعصاب اراک

متخصص گوش،حلق و بینی اراک

متخصص بیهوشی اراک

فیزیوتراپ اراک

پزشک عمومی اراک

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم اراک

متخصص تغذیه اراک

 

پزشکان و متخصصان خرم آباد

متخصص پوست و مو خرم آباد

متخصص جراحی عمومی خرم آباد

متخصص کودکان خرم آباد

متخصص ارتوپدی خرم آباد

متخصص زنان و زایمان خرم آباد

متخصص نورولوژی-اعصاب خرم آباد

متخصص عفونی خرم آباد

متخصص داخلی خرم آباد

متخصص ارولوژی خرم آباد

متخصص گوارش و کبد خرم آباد

متخصص انکولوژی خرم آباد

متخصص قلب و عروق خرم آباد

متخصص چشم خرم آباد

متخصص مغز و اعصاب خرم آباد

متخصص گوش،حلق و بینی خرم آباد

متخصص بیهوشی خرم آباد

فیزیوتراپ خرم آباد

پزشک عمومی خرم آباد

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم خرم آباد

متخصص تغذیه خرم آباد

مراکز ترک اعتیاد

آمارگیر سایت
تبلیغات متنی
حتی وسایلی که بوی سیگار می دهند، خطر دارند
حتی وسایلی که بوی سیگار می دهند، خطر دارند

دود دست سوم سیگار

تا کنون در مورد تاثیرات منفی دود سیگار روی اطرافیان فرد سیگاری بسیار گفته و شنیده‌ایم و اکثریت افراد از مشکلات بهداشتی ناشی از سیگار غیر مستقیم یا به اصطلاح دود دست دوم به خوبی باخبرند اما هم اکنون پژوهشگران نگرانی خود را در باره پدیده‌ای اعلام کرده‌اند که اصطلاحا به آن دود دست سوم سیگار می‌گویند و بسیاری از مردم از این قضیه بی‌اطلاع‌اند که حتی سیگار کشیدن، دور از اطرافیان می‌تواند برای آنان (اطرافیان) بسیار خطرناک باشد.


در حالی که دود دست سوم نیز مانند دود مستقیم سیگار خطرناک است، ولی اطلاعات اندک مردم از آن باعث آسیب‌رسانی ناخواسته به دیگر افراد به خصوص کودکان می‌گردد.


به همین بهانه با دکتر آرش نیک‌خلق درباره این پژوهش جدید در حوزه دخانیات گفتگو کردیم.


دود دست سوم سیگار که این روزها در محافل علمی از آن صحبت می شود، چیست و چرا به این نام بیان می‌شود؟


به تازگی مشخص شده که سموم ناشی از سوخت انواع دخانیات که حتی به صورت دود در هوا رویت نمی‌شوند، بیش از آنچه انتظار می‌رفت خطرناک و آسیب‌رسان هستند و ما نیاز به واژه‌ای داریم که سموم دخانی را که به رویت نمی‌رسند نامگذاری کنیم.


این سموم از طریق لباس، پوست، مو و وسایل اطراف فرد سیگاری به دیگران منتقل می‌گردد و تا ماه‌ها قابل تاثیرگذاری است.


به این ترتیب بوی باقی مانده از سیگاری که مدت‌ها قبل در محلی کشیده شده، هشداری است برای مغز تا هرچه سریع‌تر به فرد اطلاع دهد، از محل دور شود.
آیا در دنیا در زمینه دود دست سوم سیگار تحقیقات قابل قبولی انجام شده است؟


با توجه به جدید بودن موضوع، هنوز تحقیقات جامعی در این زمینه انجام نگرفته است، ولی چند تحقیق که مستندتر به نظر می‌رسند، عبارتند از: تحقیقی که در دانشگاه ساندیگو انجام شد و نشان داد حدود 90 درصد نیکوتین تنباکوی دود شده به دیوار، سطوح، وسایل نرم درون خانه مانند فرش، بالش و مبلمان و نیز لباس ، مو و پوست افراد می‌چسبد.


همچنین در یک بررسی، مقدار کوتینین (یک متابولیت فعال نیکوتین) موجود در ادرار و موی اطفالی که والدین سیگاری دارند، ولی در بیرون یا دور از کودکان خود سیگار می‌کشند را اندازه‌گیری کردند و معلوم شد مقدار آن حدود 7 برابر کودکان با والدین غیر سیگاری است.


این دود دست سوم در چه قسمت‌هایی بیشتر وجود دارد؟

این در واقع دود نیست، بلکه ریز ذرات سمی می‌باشد که به واسطه مصرف دخانیات، در محیط پخش می‌گردد و برای مدت‌ها باقی می ماند و عوارض خود را به جا می‌گذارد.


استفاده کننده از مواد دخانی مانند یک کاربر سلاح شیمیایی است که علاوه بر تاثیرات مخرب آنی، در طی گذشت زمان نیز عوارض مخربی را از خود به جا می‌گذارد. به‌طوری که با بررسی اتاق خواب اطفال و اتاق نشیمن خانه فرد سیگاری و تجزیه گرد و غبار ، مو و ادرار اطفال، ترکیبات مرتبط با دود سیگار و دیگر انواع دخانیات یافت شده است.


به طور کلی این ذرات سمی در گرد و خاک خانه، فرش و موکت، سقف و دیوار و وسایل تزیینی خانه، پرده و مبلمان، پنجره و صندلی ماشین، پوست ، مو و لباس افراد یافت شده است.


چه سمومی به وسیله سیگار در محیط باقی می‌مانند؟

به طور کلی، تمامی سموم ناشی از استعمال سیگار می‌توانند در محیط باقی بمانند، ولی آنچه مشخص شده شامل ترکیبات کروم، کادمیوم، سیانید هیدروژن، بوتان، تولوئن، آرسنیک، مونو اکسید کربن، سرب و پولونیوم 210 می‌باشد.


بعضی از این سموم بسیار کشنده و حتی برای قتل و کشتار به کار می روند، مثلا گاز سیانید هیدرژون در کشتارهای دسته جمعی و پولونیوم به عنوان یک ماده رادیواکتیو بسیار قوی و خطرناک توسط بعضی از سازمان‌های جاسوسی برای از بین بردن قربانیان خود استفاده شده است.


در ضمن 11 ترکیب سرطان‌زای دیگر نیز در مواد دست سوم دخانیات کشف شده است.


سموم ناشی از سوخت انواع دخانیات که حتی به صورت دود در هوا رویت نمی‌شوند، بیش از آنچه انتظار می‌رفت خطرناک و آسیب‌رسان هستند.

آیا واقعا دود دست سوم تا این حد موثر و سمی است؟

بله. این یک واقعیت است و پژوهش‌ها ثابت کرده که حتی مقدار کم ذرات دخانیات می‌تواند با ایجاد مسمومیت در سیستم عصبی کودکان، مشکلات شناختی در آنها ایجاد نماید.


چرا کودکان بیشترین تاثیر منفی را از این پدیده متحمل می‌شوند؟

کودکان زمان بیشتری را در منزل سپری می‌کنند. همچنین افراد سیگاری تماس بیشتری با کودکان دارند، از جمله در آغوش کشیدن و بوسیدن کودک توسط فرد بزرگسال سیگاری که حامل ذرات مضر دود دست سوم در مو، پوست و لباس خود است.


کودکان با خصوصیت منحصر به فرد خود، از جمله سینه خیز و چهار دست و پا رفتن بیشتر خود را در معرض سموم پخش شده در سطوح قرار می‌دهند و اگر تنفس سریع‌تر کودکان و به دهان بردن وسایل اطراف و دست آلوده خود را به این قضیه اضافه کنیم، مطمئنا به پاسخ خود خواهید ‌رسید.


آیا فقط کودکان از این پدیده آسیب می‌بینند؟

مطمئنا همه افراد از تاثیر این سموم بی‌بهره نیستند! ولی افراد خاص مانند خانم‌های باردار و بیماران قلبی و ریوی نیز مانند کودکان و نوزادان بیشتر تحت تاثیر قرار می گیرند.


بنابراین پاسخ شما به افراد سیگاری که می گویند ما در کنار کودکان و افراد حساس، سیگار نمی‌کشیم تا به آنها آسیبی نرسد، چیست؟


بدون شک حتی اگر شما در اطراف کودکتان سیگار نکشید، سموم ناشی از دود سیگار شما می‌تواند در مو، لباس، پوست و دیگر قسمت‌های منزل باقی بماند و به آسانی به کودکان و نوزادان و دیگر افراد حساس مانند خانم‌های باردار و سالمندان و بیماران قلبی و ریوی آسیب جدی وارد کند.


این موضوع را جدی بگیرید و به آن اهمیت دهید. یادتان باشد حتی مصرف سیگار در کنار هواکش و پنجره اتاق هم آنجا را به مکان‌ پخش دایمی سموم تبدیل می‌کند و باعث می‌گردد حتی در زمانی که شما در منزل نیستید نیز اطرافیان از مضرات سیگار کشیدن شما در امان نباشند.

کلمات کليدي : حتی وسایلی که بوی سیگار می دهند، خطر دارند

© کپی رایت توسط : بزرگترین بانك اطلاعات پزشكان ایران| اطلاعات دارویی|داروخانه ها|مراکز درمانی (کلیه حقوق مادی و معنوی مربوط و متعلق به این سایت است.)
برداشت مطالب فقط با اجازه کتبی و ذکر منبع امکان پذیر است .

نوشته شده در تاریخ : 18 خرداد ماه ، 1390 (4136 مشاهده)

[ بازگشت ]