تبلیغات پزشکان

تبلیغات شما با تعرفه مناسب

کلیک کنید

سامانه اطلاعات پزشکان تهران
پزشکان و متخصصان ایران

 

پزشکان و متخصصان شیراز

متخصص پوست و مو شیراز

متخصص جراحی عمومی شیراز

متخصص کودکان شیراز

متخصص ارتوپدی شیراز

متخصص زنان و زایمان شیراز

متخصص نورولوژی-اعصاب شیراز

متخصص عفونی شیراز

متخصص داخلی شیراز

متخصص ارولوژی شیراز

متخصص گوارش و کبد شیراز

متخصص انکولوژی شیراز

متخصص قلب و عروق شیراز

متخصص چشم شیراز

متخصص مغز و اعصاب شیراز

متخصص گوش،حلق و بینی شیراز

متخصص بیهوشی شیراز

فیزیوتراپ شیراز

پزشک عمومی شیراز

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم شیراز

متخصص تغذیه شیراز

 

پزشکان و متخصصان تهران

متخصص پوست و مو تهران

متخصص جراحی عمومی تهران

متخصص کودکان تهران

متخصص ارتوپدی تهران

متخصص زنان و زایمان تهران

متخصص نورولوژی-اعصاب تهران

متخصص عفونی تهران

متخصص داخلی تهران

متخصص ارولوژی تهران

متخصص گوارش و کبد تهران

متخصص انکولوژی تهران

متخصص قلب و عروق تهران

متخصص چشم تهران

متخصص مغز و اعصاب تهران

متخصص گوش،حلق و بینی تهران

متخصص بیهوشی تهران

فیزیوتراپ تهران

پزشک عمومی تهران

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم تهران

متخصص تغذیه تهران

 

 

پزشکان و متخصصان اهواز

متخصص پوست و مو اهواز

متخصص جراحی عمومی اهواز

متخصص کودکان اهواز

متخصص ارتوپدی اهواز

متخصص زنان و زایمان اهواز

متخصص نورولوژی-اعصاب اهواز

متخصص عفونی اهواز

متخصص داخلی اهواز

متخصص ارولوژی اهواز

متخصص گوارش و کبد اهواز

متخصص انکولوژی اهواز

متخصص قلب و عروق اهواز

متخصص چشم اهواز

متخصص مغز و اعصاب اهواز

متخصص گوش،حلق و بینی اهواز

متخصص بیهوشی اهواز

فیزیوتراپ اهواز

پزشک عمومی اهواز

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم اهواز

متخصص تغذیه اهواز

 

پزشکان و متخصصان تبریز

متخصص پوست و مو تبریز

متخصص جراحی عمومی تبریز

متخصص کودکان تبریز

متخصص ارتوپدی تبریز

متخصص زنان و زایمان تبریز

متخصص نورولوژی-اعصاب تبریز

متخصص عفونی تبریز

متخصص داخلی تبریز

متخصص ارولوژی تبریز

متخصص گوارش و کبد تبریز

متخصص انکولوژی تبریز

متخصص قلب و عروق تبریز

متخصص چشم تبریز

متخصص مغز و اعصاب تبریز

متخصص گوش،حلق و بینی تبریز

متخصص بیهوشی تبریز

فیزیوتراپ تبریز

پزشک عمومی تبریز

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم تبریز

متخصص تغذیه تبریز

 

پزشکان و متخصصان اصفهان

متخصص پوست و مو اصفهان

متخصص جراحی عمومی اصفهان

متخصص کودکان اصفهان

متخصص ارتوپدی اصفهان

متخصص زنان و زایمان اصفهان

متخصص نورولوژی-اعصاب اصفهان

متخصص عفونی اصفهان

متخصص داخلی اصفهان

متخصص ارولوژی اصفهان

متخصص گوارش و کبد اصفهان

متخصص انکولوژی اصفهان

متخصص قلب و عروق اصفهان

متخصص چشم اصفهان

متخصص مغز و اعصاب اصفهان

متخصص گوش،حلق و بینی اصفهان

متخصص بیهوشی اصفهان

فیزیوتراپ اصفهان

پزشک عمومی اصفهان

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم اصفهان

متخصص تغذیه اصفهان

 

پزشکان و متخصصان بوشهر

متخصص پوست و مو بوشهر

متخصص جراحی عمومی بوشهر

متخصص کودکان بوشهر

متخصص ارتوپدی بوشهر

متخصص زنان و زایمان بوشهر

متخصص نورولوژی-اعصاب بوشهر

متخصص عفونی بوشهر

متخصص داخلی بوشهر

متخصص ارولوژی بوشهر

متخصص گوارش و کبد بوشهر

متخصص انکولوژی بوشهر

متخصص قلب و عروق بوشهر

متخصص چشم بوشهر

متخصص مغز و اعصاب بوشهر

متخصص گوش،حلق و بینی بوشهر

متخصص بیهوشی بوشهر

فیزیوتراپ بوشهر

پزشک عمومی بوشهر

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم بوشهر

متخصص تغذیه بوشهر

 

پزشکان و متخصصان سمنان

متخصص پوست و مو سمنان

متخصص جراحی عمومی سمنان

متخصص کودکان سمنان

متخصص ارتوپدی سمنان

متخصص زنان و زایمان سمنان

متخصص نورولوژی-اعصاب سمنان

متخصص عفونی سمنان

متخصص داخلی سمنان

متخصص ارولوژی سمنان

متخصص گوارش و کبد سمنان

متخصص انکولوژی سمنان

متخصص قلب و عروق سمنان

متخصص چشم سمنان

متخصص مغز و اعصاب سمنان

متخصص گوش،حلق و بینی سمنان

متخصص بیهوشی سمنان

فیزیوتراپ سمنان

پزشک عمومی سمنان

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم سمنان

متخصص تغذیه سمنان

 

پزشکان و متخصصان زاهدان

متخصص پوست و مو زاهدان

متخصص جراحی عمومی زاهدان

متخصص کودکان زاهدان

متخصص ارتوپدی زاهدان

متخصص زنان و زایمان زاهدان

متخصص نورولوژی-اعصاب زاهدان

متخصص عفونی زاهدان

متخصص داخلی زاهدان

متخصص ارولوژی زاهدان

متخصص گوارش و کبد زاهدان

متخصص انکولوژی زاهدان

متخصص قلب و عروق زاهدان

متخصص چشم زاهدان

متخصص مغز و اعصاب زاهدان

متخصص گوش،حلق و بینی زاهدان

متخصص بیهوشی زاهدان

فیزیوتراپ زاهدان

پزشک عمومی زاهدان

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم زاهدان

متخصص تغذیه زاهدان

 

پزشکان و متخصصان کرمان

متخصص پوست و مو کرمان

متخصص جراحی عمومی کرمان

متخصص کودکان کرمان

متخصص ارتوپدی کرمان

متخصص زنان و زایمان کرمان

متخصص نورولوژی-اعصاب کرمان

متخصص عفونی کرمان

متخصص داخلی کرمان

متخصص ارولوژی کرمان

متخصص گوارش و کبد کرمان

متخصص انکولوژی کرمان

متخصص قلب و عروق کرمان

متخصص چشم کرمان

متخصص مغز و اعصاب کرمان

متخصص گوش،حلق و بینی کرمان

متخصص بیهوشی کرمان

فیزیوتراپ کرمان

پزشک عمومی کرمان

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم کرمان

متخصص تغذیه کرمان

 

پزشکان و متخصصان اراک

متخصص پوست و مو اراک

متخصص جراحی عمومی اراک

متخصص کودکان اراک

متخصص ارتوپدی اراک

متخصص زنان و زایمان اراک

متخصص نورولوژی-اعصاب اراک

متخصص عفونی اراک

متخصص داخلی اراک

متخصص ارولوژی اراک

متخصص گوارش و کبد اراک

متخصص انکولوژی اراک

متخصص قلب و عروق اراک

متخصص چشم اراک

متخصص مغز و اعصاب اراک

متخصص گوش،حلق و بینی اراک

متخصص بیهوشی اراک

فیزیوتراپ اراک

پزشک عمومی اراک

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم اراک

متخصص تغذیه اراک

 

پزشکان و متخصصان خرم آباد

متخصص پوست و مو خرم آباد

متخصص جراحی عمومی خرم آباد

متخصص کودکان خرم آباد

متخصص ارتوپدی خرم آباد

متخصص زنان و زایمان خرم آباد

متخصص نورولوژی-اعصاب خرم آباد

متخصص عفونی خرم آباد

متخصص داخلی خرم آباد

متخصص ارولوژی خرم آباد

متخصص گوارش و کبد خرم آباد

متخصص انکولوژی خرم آباد

متخصص قلب و عروق خرم آباد

متخصص چشم خرم آباد

متخصص مغز و اعصاب خرم آباد

متخصص گوش،حلق و بینی خرم آباد

متخصص بیهوشی خرم آباد

فیزیوتراپ خرم آباد

پزشک عمومی خرم آباد

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم خرم آباد

متخصص تغذیه خرم آباد

مراکز ترک اعتیاد

آمارگیر سایت
تبلیغات متنی
چند توصیه بهداشتی برای خواب راحت‌ت
مردم دنیا 25 درصد كمتر از دهه‌های گذشته می‌خوابند ...چند توصیه بهداشتی برای خواب راحت‌ترزنان می‌توانند با رعایت اصولی در منزل، خواب خوشی را برای خود و دیگر اعضای خانواده به ارمغان بیاورند تا در طی روز نیز خانواده با نشاط و شادابی بیشتری به كار پرداخته و بازده تحصیلی، شغلی، ورزشی و عاطفی‌شان افزایش یابد ...


چند توصیه بهداشتی برای خواب راحت‌تر


 كمبود خواب كافی از نظر جسمی بر میزان ترشح هورمون‌ها، ضربان قلب و متابولیسم بدن تاثیرگذار است و از نظر روحی نیز كارایی و بازده مغز را كاهش می‌دهد. همچنین، موجب ابتلا به دیابت شده و حتی افسردگی نیز ایجاد می‌كند.

نتایج تحقیقات نشان داده است، در سال‌های اخیر الگوهای خواب تغییر كرده و میزان خواب مردم سراسر جهان نسبت به دهه‌های گذشته حدود 25 درصد كاهش یافته است و در عین حال پس از بیدار شدن نیز در وضعیت نشاط جسمی و روحی كافی قرار ندارند.

از این‌رو، زنان می‌توانند با رعایت اصولی در منزل، خواب خوشی را برای خود و دیگر اعضای خانواده به ارمغان بیاورند تا در طی روز نیز خانواده با نشاط و شادابی بیشتری به كار پرداخته و بازده تحصیلی، شغلی، ورزشی و عاطفی‌شان افزایش یابد كه این نكات به قرار ذیل است:


ـ ملحفه‌ها را در فواصل زمانی كوتاه عوض كنید:

بررسی‌ها نشان داده است، وقتی افراد در هنگام خواب از ملحفه و روبالشی تمیز و نرم و با عطر خوش استفاده می‌كنند زودتر به خواب رفته و بهتر می‌خوابند.


 


چند توصیه بهداشتی برای خواب راحت‌تر
- ساعت را در نزدیكی یا در معرض دید قرار ندهید:

بسیاری از مواقع وقتی ساعت در نزدیكی یا روبروی فردی كه قصد دارد بخوابد قرار گیرد، او با نگاه كردن به آن یا در مواردی با شنیدن و گوش دادن ناخواسته به صدای آن، شروع به تفكر درباره كارهای انجام شده یا نشده آن روز و برنامه‌های روز بعد می‌كند و دیرتر به خواب می‌رود.


ـ استفاده از بالش مناسب اهمیت زیادی دارد:

چنانچه مدتی به یك طرف خوابیده‌اید، آن را برگردانید تا حالت محدب آن حفظ شود.

استفاده از بالش مناسب نه تنها به كیفیت خواب كمك می‌كند، بلكه از ایجاد دردهای سر و گردن نیز جلوگیری می‌كند.

استفاده از بالش نامناسب در سنین میانسالی و كهنسالی حتی ممكن است موجب بروز افسردگی شود زیرا موجب اختلال در كیفیت خواب شده و روی سیستم عصبی افراد تاثیر می‌گذارد.چند توصیه بهداشتی برای خواب راحت‌تر
چنانچه مواد داخل بالش به جای پلی‌استر از جنس مواد خنك و تركیبی از فیبر سرامیك و سولفات سدیم باشد، خواب بسیار بهتر و لذت‌ بخش‌تری را برای شخص به ارمغان می‌آورد زیرا سر را خنك‌تر نگاه می‌دارد.

ـ سعی شود در انتخاب رنگ و ضخامت پرده مورد استفاده در اتاق‌ها دقت بیشتری شود. در مورد اتاق خواب، استفاده از پرده‌هایی كه در آن مقداری از رنگ سبز استفاده شده باشد در ایجاد آرامش و خواب راحت‌تر موثرتر است.

در ضمن باید توجه داشت، صرفا استفاده از پرده‌های توری و نازك در اتاق خواب مناسب نیست و باید پرده تقریبا ضخیم نیز وجود داشته باشد و هنگام خواب پرده‌ها تقریبا بسته (نه به طور كامل) باشند تا محیط راحت‌تری فراهم شود.چند توصیه بهداشتی برای خواب راحت‌تر
ـ گرمای نسبی پاها به دلیل تسریع و راحت‌تر شدن جریان خون در این محل و كاهش دما در ناحیه میانی بدن خواب راحت‌تری به دنبال دارد. این موضوع در كودكان اهمیت بیشتری دارد اما در بزرگسالان نیز بی‌فایده نیست؛ بنابراین مادران می‌توانند هنگام خواب به بالین فرزندان رفته و با كشیدن یك ملحفه یا پتوی نازك روی قسمت پای آنها، این مورد را رعایت كنند.

 


کلمات کليدي : چند توصیه بهداشتی برای خواب راحت‌ت

© کپی رایت توسط : بزرگترین بانك اطلاعات پزشكان ایران| اطلاعات دارویی|داروخانه ها|مراکز درمانی (کلیه حقوق مادی و معنوی مربوط و متعلق به این سایت است.)
برداشت مطالب فقط با اجازه کتبی و ذکر منبع امکان پذیر است .

نوشته شده در تاریخ : 17 خرداد ماه ، 1390 (4111 مشاهده)

[ بازگشت ]