تبلیغات پزشکان

تبلیغات شما با تعرفه مناسب

کلیک کنید

سامانه اطلاعات پزشکان تهران
پزشکان و متخصصان ایران

 

پزشکان و متخصصان شیراز

متخصص پوست و مو شیراز

متخصص جراحی عمومی شیراز

متخصص کودکان شیراز

متخصص ارتوپدی شیراز

متخصص زنان و زایمان شیراز

متخصص نورولوژی-اعصاب شیراز

متخصص عفونی شیراز

متخصص داخلی شیراز

متخصص ارولوژی شیراز

متخصص گوارش و کبد شیراز

متخصص انکولوژی شیراز

متخصص قلب و عروق شیراز

متخصص چشم شیراز

متخصص مغز و اعصاب شیراز

متخصص گوش،حلق و بینی شیراز

متخصص بیهوشی شیراز

فیزیوتراپ شیراز

پزشک عمومی شیراز

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم شیراز

متخصص تغذیه شیراز

 

پزشکان و متخصصان تهران

متخصص پوست و مو تهران

متخصص جراحی عمومی تهران

متخصص کودکان تهران

متخصص ارتوپدی تهران

متخصص زنان و زایمان تهران

متخصص نورولوژی-اعصاب تهران

متخصص عفونی تهران

متخصص داخلی تهران

متخصص ارولوژی تهران

متخصص گوارش و کبد تهران

متخصص انکولوژی تهران

متخصص قلب و عروق تهران

متخصص چشم تهران

متخصص مغز و اعصاب تهران

متخصص گوش،حلق و بینی تهران

متخصص بیهوشی تهران

فیزیوتراپ تهران

پزشک عمومی تهران

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم تهران

متخصص تغذیه تهران

 

 

پزشکان و متخصصان اهواز

متخصص پوست و مو اهواز

متخصص جراحی عمومی اهواز

متخصص کودکان اهواز

متخصص ارتوپدی اهواز

متخصص زنان و زایمان اهواز

متخصص نورولوژی-اعصاب اهواز

متخصص عفونی اهواز

متخصص داخلی اهواز

متخصص ارولوژی اهواز

متخصص گوارش و کبد اهواز

متخصص انکولوژی اهواز

متخصص قلب و عروق اهواز

متخصص چشم اهواز

متخصص مغز و اعصاب اهواز

متخصص گوش،حلق و بینی اهواز

متخصص بیهوشی اهواز

فیزیوتراپ اهواز

پزشک عمومی اهواز

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم اهواز

متخصص تغذیه اهواز

 

پزشکان و متخصصان تبریز

متخصص پوست و مو تبریز

متخصص جراحی عمومی تبریز

متخصص کودکان تبریز

متخصص ارتوپدی تبریز

متخصص زنان و زایمان تبریز

متخصص نورولوژی-اعصاب تبریز

متخصص عفونی تبریز

متخصص داخلی تبریز

متخصص ارولوژی تبریز

متخصص گوارش و کبد تبریز

متخصص انکولوژی تبریز

متخصص قلب و عروق تبریز

متخصص چشم تبریز

متخصص مغز و اعصاب تبریز

متخصص گوش،حلق و بینی تبریز

متخصص بیهوشی تبریز

فیزیوتراپ تبریز

پزشک عمومی تبریز

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم تبریز

متخصص تغذیه تبریز

 

پزشکان و متخصصان اصفهان

متخصص پوست و مو اصفهان

متخصص جراحی عمومی اصفهان

متخصص کودکان اصفهان

متخصص ارتوپدی اصفهان

متخصص زنان و زایمان اصفهان

متخصص نورولوژی-اعصاب اصفهان

متخصص عفونی اصفهان

متخصص داخلی اصفهان

متخصص ارولوژی اصفهان

متخصص گوارش و کبد اصفهان

متخصص انکولوژی اصفهان

متخصص قلب و عروق اصفهان

متخصص چشم اصفهان

متخصص مغز و اعصاب اصفهان

متخصص گوش،حلق و بینی اصفهان

متخصص بیهوشی اصفهان

فیزیوتراپ اصفهان

پزشک عمومی اصفهان

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم اصفهان

متخصص تغذیه اصفهان

 

پزشکان و متخصصان بوشهر

متخصص پوست و مو بوشهر

متخصص جراحی عمومی بوشهر

متخصص کودکان بوشهر

متخصص ارتوپدی بوشهر

متخصص زنان و زایمان بوشهر

متخصص نورولوژی-اعصاب بوشهر

متخصص عفونی بوشهر

متخصص داخلی بوشهر

متخصص ارولوژی بوشهر

متخصص گوارش و کبد بوشهر

متخصص انکولوژی بوشهر

متخصص قلب و عروق بوشهر

متخصص چشم بوشهر

متخصص مغز و اعصاب بوشهر

متخصص گوش،حلق و بینی بوشهر

متخصص بیهوشی بوشهر

فیزیوتراپ بوشهر

پزشک عمومی بوشهر

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم بوشهر

متخصص تغذیه بوشهر

 

پزشکان و متخصصان سمنان

متخصص پوست و مو سمنان

متخصص جراحی عمومی سمنان

متخصص کودکان سمنان

متخصص ارتوپدی سمنان

متخصص زنان و زایمان سمنان

متخصص نورولوژی-اعصاب سمنان

متخصص عفونی سمنان

متخصص داخلی سمنان

متخصص ارولوژی سمنان

متخصص گوارش و کبد سمنان

متخصص انکولوژی سمنان

متخصص قلب و عروق سمنان

متخصص چشم سمنان

متخصص مغز و اعصاب سمنان

متخصص گوش،حلق و بینی سمنان

متخصص بیهوشی سمنان

فیزیوتراپ سمنان

پزشک عمومی سمنان

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم سمنان

متخصص تغذیه سمنان

 

پزشکان و متخصصان زاهدان

متخصص پوست و مو زاهدان

متخصص جراحی عمومی زاهدان

متخصص کودکان زاهدان

متخصص ارتوپدی زاهدان

متخصص زنان و زایمان زاهدان

متخصص نورولوژی-اعصاب زاهدان

متخصص عفونی زاهدان

متخصص داخلی زاهدان

متخصص ارولوژی زاهدان

متخصص گوارش و کبد زاهدان

متخصص انکولوژی زاهدان

متخصص قلب و عروق زاهدان

متخصص چشم زاهدان

متخصص مغز و اعصاب زاهدان

متخصص گوش،حلق و بینی زاهدان

متخصص بیهوشی زاهدان

فیزیوتراپ زاهدان

پزشک عمومی زاهدان

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم زاهدان

متخصص تغذیه زاهدان

 

پزشکان و متخصصان کرمان

متخصص پوست و مو کرمان

متخصص جراحی عمومی کرمان

متخصص کودکان کرمان

متخصص ارتوپدی کرمان

متخصص زنان و زایمان کرمان

متخصص نورولوژی-اعصاب کرمان

متخصص عفونی کرمان

متخصص داخلی کرمان

متخصص ارولوژی کرمان

متخصص گوارش و کبد کرمان

متخصص انکولوژی کرمان

متخصص قلب و عروق کرمان

متخصص چشم کرمان

متخصص مغز و اعصاب کرمان

متخصص گوش،حلق و بینی کرمان

متخصص بیهوشی کرمان

فیزیوتراپ کرمان

پزشک عمومی کرمان

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم کرمان

متخصص تغذیه کرمان

 

پزشکان و متخصصان اراک

متخصص پوست و مو اراک

متخصص جراحی عمومی اراک

متخصص کودکان اراک

متخصص ارتوپدی اراک

متخصص زنان و زایمان اراک

متخصص نورولوژی-اعصاب اراک

متخصص عفونی اراک

متخصص داخلی اراک

متخصص ارولوژی اراک

متخصص گوارش و کبد اراک

متخصص انکولوژی اراک

متخصص قلب و عروق اراک

متخصص چشم اراک

متخصص مغز و اعصاب اراک

متخصص گوش،حلق و بینی اراک

متخصص بیهوشی اراک

فیزیوتراپ اراک

پزشک عمومی اراک

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم اراک

متخصص تغذیه اراک

 

پزشکان و متخصصان خرم آباد

متخصص پوست و مو خرم آباد

متخصص جراحی عمومی خرم آباد

متخصص کودکان خرم آباد

متخصص ارتوپدی خرم آباد

متخصص زنان و زایمان خرم آباد

متخصص نورولوژی-اعصاب خرم آباد

متخصص عفونی خرم آباد

متخصص داخلی خرم آباد

متخصص ارولوژی خرم آباد

متخصص گوارش و کبد خرم آباد

متخصص انکولوژی خرم آباد

متخصص قلب و عروق خرم آباد

متخصص چشم خرم آباد

متخصص مغز و اعصاب خرم آباد

متخصص گوش،حلق و بینی خرم آباد

متخصص بیهوشی خرم آباد

فیزیوتراپ خرم آباد

پزشک عمومی خرم آباد

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم خرم آباد

متخصص تغذیه خرم آباد

مراکز ترک اعتیاد

آمارگیر سایت
تبلیغات متنی
گوجه فرنگی از زبان خوراکیها - پزشک آدرس
اسم من ((گوجه فرنگى )) است !

 رقیب سرسخت زعفران هستم

هزار و یك اسم روى من گذارده اند.

اشتهاآور و مقوى اعصابم و بینایى چشم را تقویت مى كنم

اگر مى خواهید از من استفاده كامل ببرید، مرا خام خام بخورید...

من گوجه فرنگى رقیب سرسخت زعفران مى باشم - آذربایجانى به من بادمجان قرمز و عرب تماته مى گوید و فرنگیها هم مرا تمات نامیده اند. اما در كتابهاى علمى مرا ((میوه گرگ )) ایران مى دانند.

ایرانى بودن من با اینكه ایرانیان مرا فرنگى لقب داده اند، خیلى عجیب است . اما اگر به تاریخچه مهاجرت من از آمریكا به اروپا و آسیا توجه كنید، علت این وجه تسمیه را پیدا خواهید كرد.


gojehfarangi
من یك برادر كوچك ایرانى دارم به نام تاجریزى كه زادگاه اولیه اش ایران بوده ، و اعراب آن را ((عنب الثعلب )) انگور روباه مى دانند و چون سابقا آنرا از ایران به اروپا مى بردند، و نوع ایرانى آن بسیار مرغوب بود، در كتب علمى خارجى ، به نام میوه ى روباه ایرانى مشهور شد و همینكه پس از كشف آمریكا مرا از كشور پرو در آمریكاى جنوبى به اروپا آوردند، چون شبیه تاجریزى بودم همه تصور كردند كه من تاجریزى پرورش یافته مى باشم كه در سایه ى پرورش بزرگ شده و حجمم چندین برابر آن شده است ، و به همین جهت مرا هم میوه ایرانى تصور كردند و چون برادر كوچكم منسوب به روباه ایران بود، مرا هم به گرگ ایرانى نسبت دادند. در كشور فرانسه ، مرا سیب عشق مى دانند، زیرا رنگ سرخ من عشق آفرین است و غذاها را رنگین مى كند و به سفره ى شما رنگ و بوى مخصوص ‍ مى دهد و چون من این رنگ قرمز را در نور مهتاب مى گیرم ، و این نور دلخواه عاشقان است ، اگر مرا سیب عشاق بدانند اشتباه نكرده اند. قبل از من براى رنگین كردن غذاها از زعفران استفاده مى كردند، ولى من با قیمت ارزان و فراوان ، رقیب سرسخت زعفران گردیدم ، و تاكنون میوه اى كه بتواند از این جهت جانشین من شود پیدا نشده است .

به علت داشتن ویتامین ((آ))، از شبكورى جلوگیرى مى كنم و حس ‍ بینایى را تقویت مى نمایم و به سبب داشتن  ویتامین هاى ((ب )) مقوى اعصاب بوده ، اشتهاآور شده و به هضم غذا كمك فراوان كرده و از یبوست و نفخ جلوگیرى مى نمایم ، و به شما نیرو و نشاط مى بخشم . به علت داشتن ویتامین ((ث )) فراوان ، در برابر امراض عفونى بدن شما را حفظ و نگاهدارى مى نمایم . از التهاب و گرمى مواد قندى و چربیها مى كاهم . در برابر این همه صفات و مزایا، من از شما مى خواهم كه با من مثل یك میوه رفتار كنید. مرا در سبد میوه كنار سیب و انار  پذیرایى نمایید. و به اطفال خود توصیه كنید كه مرا خام خام مانند یك میوه  بخورند.

هرگز مرا در روغن سرخ نكنید، زیرا در این صورت هضم من مشكل مى شود بلكه مرا در آب خودم بپزید و بعد كره به آن اضافه كنید. در موقع تهیه املت هم مرا با تخم مرغ و روغن نپزید، بلكه اول املت ساده تهیه كنید و بعد مرا قاچ قاچ كرده ، كنار آن ، پچینید و كمى روى آتش بگذارید. همینكه كمى گرم شدم مرا میل نمایید.

هنگامى كه من سبز و كال هستم هرگز مرا نخورید و در غذاى خود و اطفالتان نریزید. زیرا در این حالت من یك غذاى نامطبوع و سمى هستم . براى هر معده نامناسب نبوده و ثقیل و دیر هضم مى باشم . به كسانى كه مبتلا به نفخ معده هستند، و همچنین آنهایى كه معده شان نمى تواند مواد نشاسته اى را هضم كند توصیه كنید كه همیشه بعد از غذا از من به عنوان دسر بسیار اعلا استفاده كنید و به آنهایى كه دچار یبوست بوده ، و از بى اشتهایى رنج مى برند، توصیه كنید كه مرا قبل از غذا به عنوان اشتهاآور نوش جان نمایند. و براى این كار بهتر است كه گوشت مرا با مقدار مساوى ماست مخلوط كرده ، و در یخچال بگذارید و نیم ساعت قبل از غذا نوش ‍ جان كنید.

عده اى بدون جهت مرا متهم كرده اند كه داراى اسید اگزالیك بوده و براى كسانى كه مبتلا به سنگ كلیه و مثانه بوده و بیمارانى كه نقرس و روماتیسم دارند خطرناك مى باشم ، من از این بابت خود را بیگناه مى دانم و چنین اتهامى را تكذیب مى كنم و فقط مى دانم كه اشخاص سودایى مزاج نسبت به دانه هاى من حساسیت دارند. خوردن گوشت بدون دانه من براى هیچكس ضرر ندارد و بر عكس چون ادرار را زیاد مى كنم براى این دسته از بیماران بسیار مفید هستم .

من خونهاى ترش را قلیایى مى كنم - سنگ كلیه و مثانه را رد مى نمایم و ورم روده را شفا مى بخشم . اگر مبتلا به جوش غرور هستید حتما از ورقه هاى نازك من به عنوان یك ماسك زیبایى استفاده كنید. این ماسك از زیاد شدن جوش غرور جلوگیرى مى كند و پوست را نرم و لطیف و شفاف مى نماید و چربى زیادى پوست را مى گیرد.

پشه ، مگش و زنبور از بوى برگ من خوششان نمى آید و فرار مى كنند از این هنر من به هر صورت كه مى توانید استفاده كنید و بدانید كه كاشتن من در باغچه منزل علاوه بر قشنگى و فواید زیادى كه دارد، مى تواند این حیوانات موذى را فرارى دهد. از رب من و آب من براى چاشنى غذا استفاده نمایید و به من مثل یك دوست صمیمى نگاه كنید


کلمات کليدي : گوجه فرنگی از زبان خوراکیها - پزشک آدرس

© کپی رایت توسط : بزرگترین بانك اطلاعات پزشكان ایران| اطلاعات دارویی|داروخانه ها|مراکز درمانی (کلیه حقوق مادی و معنوی مربوط و متعلق به این سایت است.)
برداشت مطالب فقط با اجازه کتبی و ذکر منبع امکان پذیر است .

نوشته شده در تاریخ : 14 خرداد ماه ، 1390 (5017 مشاهده)

[ بازگشت ]