تبلیغات پزشکان

تبلیغات شما با تعرفه مناسب

کلیک کنید

سامانه اطلاعات پزشکان تهران
پزشکان و متخصصان ایران

 

پزشکان و متخصصان شیراز

متخصص پوست و مو شیراز

متخصص جراحی عمومی شیراز

متخصص کودکان شیراز

متخصص ارتوپدی شیراز

متخصص زنان و زایمان شیراز

متخصص نورولوژی-اعصاب شیراز

متخصص عفونی شیراز

متخصص داخلی شیراز

متخصص ارولوژی شیراز

متخصص گوارش و کبد شیراز

متخصص انکولوژی شیراز

متخصص قلب و عروق شیراز

متخصص چشم شیراز

متخصص مغز و اعصاب شیراز

متخصص گوش،حلق و بینی شیراز

متخصص بیهوشی شیراز

فیزیوتراپ شیراز

پزشک عمومی شیراز

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم شیراز

متخصص تغذیه شیراز

 

پزشکان و متخصصان تهران

متخصص پوست و مو تهران

متخصص جراحی عمومی تهران

متخصص کودکان تهران

متخصص ارتوپدی تهران

متخصص زنان و زایمان تهران

متخصص نورولوژی-اعصاب تهران

متخصص عفونی تهران

متخصص داخلی تهران

متخصص ارولوژی تهران

متخصص گوارش و کبد تهران

متخصص انکولوژی تهران

متخصص قلب و عروق تهران

متخصص چشم تهران

متخصص مغز و اعصاب تهران

متخصص گوش،حلق و بینی تهران

متخصص بیهوشی تهران

فیزیوتراپ تهران

پزشک عمومی تهران

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم تهران

متخصص تغذیه تهران

 

 

پزشکان و متخصصان اهواز

متخصص پوست و مو اهواز

متخصص جراحی عمومی اهواز

متخصص کودکان اهواز

متخصص ارتوپدی اهواز

متخصص زنان و زایمان اهواز

متخصص نورولوژی-اعصاب اهواز

متخصص عفونی اهواز

متخصص داخلی اهواز

متخصص ارولوژی اهواز

متخصص گوارش و کبد اهواز

متخصص انکولوژی اهواز

متخصص قلب و عروق اهواز

متخصص چشم اهواز

متخصص مغز و اعصاب اهواز

متخصص گوش،حلق و بینی اهواز

متخصص بیهوشی اهواز

فیزیوتراپ اهواز

پزشک عمومی اهواز

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم اهواز

متخصص تغذیه اهواز

 

پزشکان و متخصصان تبریز

متخصص پوست و مو تبریز

متخصص جراحی عمومی تبریز

متخصص کودکان تبریز

متخصص ارتوپدی تبریز

متخصص زنان و زایمان تبریز

متخصص نورولوژی-اعصاب تبریز

متخصص عفونی تبریز

متخصص داخلی تبریز

متخصص ارولوژی تبریز

متخصص گوارش و کبد تبریز

متخصص انکولوژی تبریز

متخصص قلب و عروق تبریز

متخصص چشم تبریز

متخصص مغز و اعصاب تبریز

متخصص گوش،حلق و بینی تبریز

متخصص بیهوشی تبریز

فیزیوتراپ تبریز

پزشک عمومی تبریز

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم تبریز

متخصص تغذیه تبریز

 

پزشکان و متخصصان اصفهان

متخصص پوست و مو اصفهان

متخصص جراحی عمومی اصفهان

متخصص کودکان اصفهان

متخصص ارتوپدی اصفهان

متخصص زنان و زایمان اصفهان

متخصص نورولوژی-اعصاب اصفهان

متخصص عفونی اصفهان

متخصص داخلی اصفهان

متخصص ارولوژی اصفهان

متخصص گوارش و کبد اصفهان

متخصص انکولوژی اصفهان

متخصص قلب و عروق اصفهان

متخصص چشم اصفهان

متخصص مغز و اعصاب اصفهان

متخصص گوش،حلق و بینی اصفهان

متخصص بیهوشی اصفهان

فیزیوتراپ اصفهان

پزشک عمومی اصفهان

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم اصفهان

متخصص تغذیه اصفهان

 

پزشکان و متخصصان بوشهر

متخصص پوست و مو بوشهر

متخصص جراحی عمومی بوشهر

متخصص کودکان بوشهر

متخصص ارتوپدی بوشهر

متخصص زنان و زایمان بوشهر

متخصص نورولوژی-اعصاب بوشهر

متخصص عفونی بوشهر

متخصص داخلی بوشهر

متخصص ارولوژی بوشهر

متخصص گوارش و کبد بوشهر

متخصص انکولوژی بوشهر

متخصص قلب و عروق بوشهر

متخصص چشم بوشهر

متخصص مغز و اعصاب بوشهر

متخصص گوش،حلق و بینی بوشهر

متخصص بیهوشی بوشهر

فیزیوتراپ بوشهر

پزشک عمومی بوشهر

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم بوشهر

متخصص تغذیه بوشهر

 

پزشکان و متخصصان سمنان

متخصص پوست و مو سمنان

متخصص جراحی عمومی سمنان

متخصص کودکان سمنان

متخصص ارتوپدی سمنان

متخصص زنان و زایمان سمنان

متخصص نورولوژی-اعصاب سمنان

متخصص عفونی سمنان

متخصص داخلی سمنان

متخصص ارولوژی سمنان

متخصص گوارش و کبد سمنان

متخصص انکولوژی سمنان

متخصص قلب و عروق سمنان

متخصص چشم سمنان

متخصص مغز و اعصاب سمنان

متخصص گوش،حلق و بینی سمنان

متخصص بیهوشی سمنان

فیزیوتراپ سمنان

پزشک عمومی سمنان

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم سمنان

متخصص تغذیه سمنان

 

پزشکان و متخصصان زاهدان

متخصص پوست و مو زاهدان

متخصص جراحی عمومی زاهدان

متخصص کودکان زاهدان

متخصص ارتوپدی زاهدان

متخصص زنان و زایمان زاهدان

متخصص نورولوژی-اعصاب زاهدان

متخصص عفونی زاهدان

متخصص داخلی زاهدان

متخصص ارولوژی زاهدان

متخصص گوارش و کبد زاهدان

متخصص انکولوژی زاهدان

متخصص قلب و عروق زاهدان

متخصص چشم زاهدان

متخصص مغز و اعصاب زاهدان

متخصص گوش،حلق و بینی زاهدان

متخصص بیهوشی زاهدان

فیزیوتراپ زاهدان

پزشک عمومی زاهدان

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم زاهدان

متخصص تغذیه زاهدان

 

پزشکان و متخصصان کرمان

متخصص پوست و مو کرمان

متخصص جراحی عمومی کرمان

متخصص کودکان کرمان

متخصص ارتوپدی کرمان

متخصص زنان و زایمان کرمان

متخصص نورولوژی-اعصاب کرمان

متخصص عفونی کرمان

متخصص داخلی کرمان

متخصص ارولوژی کرمان

متخصص گوارش و کبد کرمان

متخصص انکولوژی کرمان

متخصص قلب و عروق کرمان

متخصص چشم کرمان

متخصص مغز و اعصاب کرمان

متخصص گوش،حلق و بینی کرمان

متخصص بیهوشی کرمان

فیزیوتراپ کرمان

پزشک عمومی کرمان

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم کرمان

متخصص تغذیه کرمان

 

پزشکان و متخصصان اراک

متخصص پوست و مو اراک

متخصص جراحی عمومی اراک

متخصص کودکان اراک

متخصص ارتوپدی اراک

متخصص زنان و زایمان اراک

متخصص نورولوژی-اعصاب اراک

متخصص عفونی اراک

متخصص داخلی اراک

متخصص ارولوژی اراک

متخصص گوارش و کبد اراک

متخصص انکولوژی اراک

متخصص قلب و عروق اراک

متخصص چشم اراک

متخصص مغز و اعصاب اراک

متخصص گوش،حلق و بینی اراک

متخصص بیهوشی اراک

فیزیوتراپ اراک

پزشک عمومی اراک

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم اراک

متخصص تغذیه اراک

 

پزشکان و متخصصان خرم آباد

متخصص پوست و مو خرم آباد

متخصص جراحی عمومی خرم آباد

متخصص کودکان خرم آباد

متخصص ارتوپدی خرم آباد

متخصص زنان و زایمان خرم آباد

متخصص نورولوژی-اعصاب خرم آباد

متخصص عفونی خرم آباد

متخصص داخلی خرم آباد

متخصص ارولوژی خرم آباد

متخصص گوارش و کبد خرم آباد

متخصص انکولوژی خرم آباد

متخصص قلب و عروق خرم آباد

متخصص چشم خرم آباد

متخصص مغز و اعصاب خرم آباد

متخصص گوش،حلق و بینی خرم آباد

متخصص بیهوشی خرم آباد

فیزیوتراپ خرم آباد

پزشک عمومی خرم آباد

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم خرم آباد

متخصص تغذیه خرم آباد

مراکز ترک اعتیاد

آمارگیر سایت
تبلیغات متنی
بچه‌ها از چه سني بايد تنها بخوابند؟يكي از مسائل مهمي كه ذهن بيشتر والدين جوان را مشغول مي‌كند، اين است كه بايد فرزندشان را در اتاق خودشان بخوابانند يا اينكه او را از همان ابتدا به خوابيدن در اتاقش عادت دهند. نگراني از اينكه مبادا براي كودك مشكلي پيش آيد و مادر متوجه نشود، باعث مي‌شود بسياري از مادران كودكشان را در تخت خودشان بخوابانند...


با بزرگ شدن كودك و عادت كردن به اين شيوه، خواباندن او به تنهايي در اتاق خودش مساله‌اي بغرنج مي‌شود. براي راهنمايي والدين، با دكتر كتايون خوشابي، روان‌پزشك كودك، گفت‌وگو كرده‌ايم.

سلامت: خانم دكتر! آيا خواباندن كودك در اتاق والدين كار صحيحي است؟

به طور كلي در يك سال اول بهتر است شيرخواران در معرض ديد والدين باشند. به همين دليل توصيه مي‌كنيم حتي اگر اتاق جدايي براي فرزند در نظر گرفته مي‌شود، در معرض ديد والدين باشد. از آنجا كه اين امكان معمولا وجود ندارد، بهتر است در يك سال اول شيرخوار در اتاق والدين‌ اما در تخت جدا خوابانده شود.

سلامت: چرا تا اين حد به در معرض ديد بودن شيرخوار در سال اول تاكيد داريد؟

به دليل اينكه احتمال نشانگان مرگ ناگهاني شيرخواران كه علت دقيق آن كاملا مشخص نشده است، وجود دارد. حضور كودك در كنار والدين، به مادر و پدر امكان مي‌دهد كه تنفس و وضعيت خوابيدنش را هنگام خواب بررسي كنند.

سلامت: آيا بعد از يك سالگي بايد اتاق خواب كودك را جدا كرد؟

بعد از يك سال، به خصوص در مورد كودكاني كه شير مادر نمي‌خورند، بهتر است جاي خواب آنها را جدا كرد اما در مورد شيرخواران شير مادرخوار، ممكن است جداكردن فرزند از مادر هنگام خواب كار راحتي نباشد زيرا مادر مجبور مي‌شود با هر بار گريه كودك، بلند شود و او را به تخت خود بياورد يا در كنار تختش بنشيند و او را تغذيه كند و دوباره به تخت بازگرداند. اگر مادري بتواند اين زحمت را بپذيرد، بهتر است از پايان سال اول محل خواب شيرخوار جدا شود.

استثنائا در مورد كودكان شير مادرخوار، حداكثر زماني كه شيرخوار مي‌تواند در اتاق خواب والدين بخوابد، تا دوسالگي است اما در اين صورت هم بايد محل خواب و تختخواب شيرخوار جدا باشد.

سلامت: پس يك كودك دو ساله به هيچ‌‌وجه نبايد اجازه داشته باشد كه در تخت يا اتاق والدين بخوابد؟

بله. بعد از دو سالگي به طور منطقي و علمي، توجيهي براي خواباندن فرزند در كنار والدين وجود ندارد اما گاهي وابستگي مادر به فرزند شديد است و نمي‌تواند او را از خود جدا كند زيرا در آغوش گرفتن فرزند به او احساس آرامش و اطمينان مي‌دهد و دوست دارد تا سال‌ها فرزندش در كنارش باشد. در اين حالت لازم است با مادر صحبت شود و هر چه سريع‌تر جدايي صورت بگيرد. در اغلب موارد جدايي به دليل وابستگي شديد مادر به فرزند انجام نمي‌شود، ولي به هر حال مادري هم كه از لحاظ عاطفي توجه و محبت كافي به فرزندش دارد، مي‌تواند در پايان دو سالگي محل خواب فرزندش را جدا كند.

سلامت: معمولا والدين كودك را كنار خودشان مي‌خوابانند و بعد او را به تخت و اتاق خود منتقل مي‌كنند. چه كنيم كه كودك خودش خوابيدن را بياموزد؟

بهترين راه اين است كه فرزندمان را عادت دهيم خودش در تختش تنها بخوابد. اينكه او را بخوابانيم و بعد در تخت بگذاريم، كار صحيحي نيست. بايد از ابتدا فرزند را به‌طوري بار بياوريم كه بداند در مورد اين مساله جدي و قاطع هستيم. البته مادر مي‌تواند تا زماني كه كودك به خواب رود در اتاق او بماند. عادت‌هاي ديگر مانند خواباندن در بغل يا روي پا يا در اختيار گذاشتن قسمتي از مو يا بدن مادر در دست كودك تا زماني كه به خواب برود، صحيح نيست. در مورد كودكي كه چنين عادتي پيدا كرده، بهتر است مادر عروسك پشمالو در اختيارش قرار دهد تا كودك عادت كند عروسك يا بالشش را بغل بگيرد تا به خواب برود. وقتي اين عادت از بين رفت، به راحتي با بردن كودك به اتاقش و ماندن مادر در كنار او، به خواب مي‌رود.

سلامت: آيا مادر مي‌تواند كنار فرزندش در اتاق او بخوابد تا به خواب برود؟

خير. مادر نبايد به تخت كودك برود يا در اتاق او روي زمين بخوابد زيرا اين كارها هم تفاوتي با خوابيدن كودك در اتاق والدين ندارد. بايد كودك حس كند مادر حضور دارد ولي اين حضور به معني خوابيدن كنار او نيست. مادر مي‌تواند براي فرزندش كتاب بخواند يا قصه بگويد تا كودك در حالي كه عروسك به بغل دارد، به خواب برود.

سلامت: اگر مادري كودكش را تا حداكثر دو سالگي از خود جدا نكرد و كودك به خوابيدن کنار مادر عادت داشت، چطور مي‌توان اين عادت را در او از بين برد؟

در مورد كودكان سه سال به بالا خيلي خوب است كه از جدول ستاره استفاده كنيم. يعني به كودكمان بگوييم هر روز صبح كه بلند مي‌شوي اگر در تختخوابت بودي، يك برچسب جايزه مي‌گيري و مثلا هر سه برچسب يك جايزه بزرگ‌ دارد. استفاده از روش‌هاي تشويقي در اين مورد مؤثر هستند.

سلامت: گاهي با وجود تمامي اين تشويق‌ها، بچه‌ها باز هم نيمه‌هاي شب به اتاق والدين برمي‌گردند!

جداكردن كودك از والدين و خواباندن مستقل او در اتاقش كمي زحمت دارد و گاهي يكي، دو ماه طول مي‌كشد. اگر شب تا صبح كودك چند بار بلند شد، بايد والدين به نوبت، او را به اتاق خودش ببرند و اجازه ندهند بينشان بخوابد. مشكل برخي خانواده‌ها اين است كه يك هفته، 10 روز و حتي يك ماه اين روش را ادامه مي‌دهند اما يك شب كه كودك وارد اتاق والدين مي‌شود، به دليل بي‌حوصلگي او را به تخت خودش بازنمي‌گردانند. همين كار باعث مي‌شود تمامي زحماتشان هدر برود و مادر مجبور شود اين مسير را دوباره طي كند.

سلامت: يكي از سوالات بيشتر مادران اين است كه فرزند ما شب مدام بيدار مي‌شود و طلب چيزي مانند آب يا شير مي‌كند. آيا درست است كه به صدا و درخواست او توجه كنيم؟

كودكان راحت وقتي در طول شب بلند مي‌شوند، دوباره خودشان به خواب مي‌روند اما وقتي كودكان بدقلق و دشوار در طول شب زياد بلند مي‌شوند، مادر مجبور مي‌شود با هر بار نق زدن و گريه كردن به آنها شير دهد يا رسيدگي كند. براي آنكه به مادر فشار زيادي نيايد، به‌خصوص در مورد كودكان شير مادرخوار، توصيه مي‌شود مادر كودك را در اتاق خودش بخواباند و به درخواست فرزندش پاسخ دهد اما در مورد کودک بزرگ‌تر از دو سال، بهتر است مادر او را جدا بخواباند و در صورت بيدارشدن كودك و درخواست چيزي، به او رسيدگي كند.

کلمات کليدي :

© کپی رایت توسط : بزرگترین بانك اطلاعات پزشكان ایران| اطلاعات دارویی|داروخانه ها|مراکز درمانی (کلیه حقوق مادی و معنوی مربوط و متعلق به این سایت است.)
برداشت مطالب فقط با اجازه کتبی و ذکر منبع امکان پذیر است .

نوشته شده در تاریخ : 7 خرداد ماه ، 1390 (5042 مشاهده)

[ بازگشت ]