تبلیغات پزشکان

تبلیغات شما با تعرفه مناسب

کلیک کنید

سامانه اطلاعات پزشکان تهران
پزشکان و متخصصان ایران

 

پزشکان و متخصصان شیراز

متخصص پوست و مو شیراز

متخصص جراحی عمومی شیراز

متخصص کودکان شیراز

متخصص ارتوپدی شیراز

متخصص زنان و زایمان شیراز

متخصص نورولوژی-اعصاب شیراز

متخصص عفونی شیراز

متخصص داخلی شیراز

متخصص ارولوژی شیراز

متخصص گوارش و کبد شیراز

متخصص انکولوژی شیراز

متخصص قلب و عروق شیراز

متخصص چشم شیراز

متخصص مغز و اعصاب شیراز

متخصص گوش،حلق و بینی شیراز

متخصص بیهوشی شیراز

فیزیوتراپ شیراز

پزشک عمومی شیراز

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم شیراز

متخصص تغذیه شیراز

 

پزشکان و متخصصان تهران

متخصص پوست و مو تهران

متخصص جراحی عمومی تهران

متخصص کودکان تهران

متخصص ارتوپدی تهران

متخصص زنان و زایمان تهران

متخصص نورولوژی-اعصاب تهران

متخصص عفونی تهران

متخصص داخلی تهران

متخصص ارولوژی تهران

متخصص گوارش و کبد تهران

متخصص انکولوژی تهران

متخصص قلب و عروق تهران

متخصص چشم تهران

متخصص مغز و اعصاب تهران

متخصص گوش،حلق و بینی تهران

متخصص بیهوشی تهران

فیزیوتراپ تهران

پزشک عمومی تهران

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم تهران

متخصص تغذیه تهران

 

 

پزشکان و متخصصان اهواز

متخصص پوست و مو اهواز

متخصص جراحی عمومی اهواز

متخصص کودکان اهواز

متخصص ارتوپدی اهواز

متخصص زنان و زایمان اهواز

متخصص نورولوژی-اعصاب اهواز

متخصص عفونی اهواز

متخصص داخلی اهواز

متخصص ارولوژی اهواز

متخصص گوارش و کبد اهواز

متخصص انکولوژی اهواز

متخصص قلب و عروق اهواز

متخصص چشم اهواز

متخصص مغز و اعصاب اهواز

متخصص گوش،حلق و بینی اهواز

متخصص بیهوشی اهواز

فیزیوتراپ اهواز

پزشک عمومی اهواز

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم اهواز

متخصص تغذیه اهواز

 

پزشکان و متخصصان تبریز

متخصص پوست و مو تبریز

متخصص جراحی عمومی تبریز

متخصص کودکان تبریز

متخصص ارتوپدی تبریز

متخصص زنان و زایمان تبریز

متخصص نورولوژی-اعصاب تبریز

متخصص عفونی تبریز

متخصص داخلی تبریز

متخصص ارولوژی تبریز

متخصص گوارش و کبد تبریز

متخصص انکولوژی تبریز

متخصص قلب و عروق تبریز

متخصص چشم تبریز

متخصص مغز و اعصاب تبریز

متخصص گوش،حلق و بینی تبریز

متخصص بیهوشی تبریز

فیزیوتراپ تبریز

پزشک عمومی تبریز

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم تبریز

متخصص تغذیه تبریز

 

پزشکان و متخصصان اصفهان

متخصص پوست و مو اصفهان

متخصص جراحی عمومی اصفهان

متخصص کودکان اصفهان

متخصص ارتوپدی اصفهان

متخصص زنان و زایمان اصفهان

متخصص نورولوژی-اعصاب اصفهان

متخصص عفونی اصفهان

متخصص داخلی اصفهان

متخصص ارولوژی اصفهان

متخصص گوارش و کبد اصفهان

متخصص انکولوژی اصفهان

متخصص قلب و عروق اصفهان

متخصص چشم اصفهان

متخصص مغز و اعصاب اصفهان

متخصص گوش،حلق و بینی اصفهان

متخصص بیهوشی اصفهان

فیزیوتراپ اصفهان

پزشک عمومی اصفهان

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم اصفهان

متخصص تغذیه اصفهان

 

پزشکان و متخصصان بوشهر

متخصص پوست و مو بوشهر

متخصص جراحی عمومی بوشهر

متخصص کودکان بوشهر

متخصص ارتوپدی بوشهر

متخصص زنان و زایمان بوشهر

متخصص نورولوژی-اعصاب بوشهر

متخصص عفونی بوشهر

متخصص داخلی بوشهر

متخصص ارولوژی بوشهر

متخصص گوارش و کبد بوشهر

متخصص انکولوژی بوشهر

متخصص قلب و عروق بوشهر

متخصص چشم بوشهر

متخصص مغز و اعصاب بوشهر

متخصص گوش،حلق و بینی بوشهر

متخصص بیهوشی بوشهر

فیزیوتراپ بوشهر

پزشک عمومی بوشهر

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم بوشهر

متخصص تغذیه بوشهر

 

پزشکان و متخصصان سمنان

متخصص پوست و مو سمنان

متخصص جراحی عمومی سمنان

متخصص کودکان سمنان

متخصص ارتوپدی سمنان

متخصص زنان و زایمان سمنان

متخصص نورولوژی-اعصاب سمنان

متخصص عفونی سمنان

متخصص داخلی سمنان

متخصص ارولوژی سمنان

متخصص گوارش و کبد سمنان

متخصص انکولوژی سمنان

متخصص قلب و عروق سمنان

متخصص چشم سمنان

متخصص مغز و اعصاب سمنان

متخصص گوش،حلق و بینی سمنان

متخصص بیهوشی سمنان

فیزیوتراپ سمنان

پزشک عمومی سمنان

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم سمنان

متخصص تغذیه سمنان

 

پزشکان و متخصصان زاهدان

متخصص پوست و مو زاهدان

متخصص جراحی عمومی زاهدان

متخصص کودکان زاهدان

متخصص ارتوپدی زاهدان

متخصص زنان و زایمان زاهدان

متخصص نورولوژی-اعصاب زاهدان

متخصص عفونی زاهدان

متخصص داخلی زاهدان

متخصص ارولوژی زاهدان

متخصص گوارش و کبد زاهدان

متخصص انکولوژی زاهدان

متخصص قلب و عروق زاهدان

متخصص چشم زاهدان

متخصص مغز و اعصاب زاهدان

متخصص گوش،حلق و بینی زاهدان

متخصص بیهوشی زاهدان

فیزیوتراپ زاهدان

پزشک عمومی زاهدان

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم زاهدان

متخصص تغذیه زاهدان

 

پزشکان و متخصصان کرمان

متخصص پوست و مو کرمان

متخصص جراحی عمومی کرمان

متخصص کودکان کرمان

متخصص ارتوپدی کرمان

متخصص زنان و زایمان کرمان

متخصص نورولوژی-اعصاب کرمان

متخصص عفونی کرمان

متخصص داخلی کرمان

متخصص ارولوژی کرمان

متخصص گوارش و کبد کرمان

متخصص انکولوژی کرمان

متخصص قلب و عروق کرمان

متخصص چشم کرمان

متخصص مغز و اعصاب کرمان

متخصص گوش،حلق و بینی کرمان

متخصص بیهوشی کرمان

فیزیوتراپ کرمان

پزشک عمومی کرمان

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم کرمان

متخصص تغذیه کرمان

 

پزشکان و متخصصان اراک

متخصص پوست و مو اراک

متخصص جراحی عمومی اراک

متخصص کودکان اراک

متخصص ارتوپدی اراک

متخصص زنان و زایمان اراک

متخصص نورولوژی-اعصاب اراک

متخصص عفونی اراک

متخصص داخلی اراک

متخصص ارولوژی اراک

متخصص گوارش و کبد اراک

متخصص انکولوژی اراک

متخصص قلب و عروق اراک

متخصص چشم اراک

متخصص مغز و اعصاب اراک

متخصص گوش،حلق و بینی اراک

متخصص بیهوشی اراک

فیزیوتراپ اراک

پزشک عمومی اراک

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم اراک

متخصص تغذیه اراک

 

پزشکان و متخصصان خرم آباد

متخصص پوست و مو خرم آباد

متخصص جراحی عمومی خرم آباد

متخصص کودکان خرم آباد

متخصص ارتوپدی خرم آباد

متخصص زنان و زایمان خرم آباد

متخصص نورولوژی-اعصاب خرم آباد

متخصص عفونی خرم آباد

متخصص داخلی خرم آباد

متخصص ارولوژی خرم آباد

متخصص گوارش و کبد خرم آباد

متخصص انکولوژی خرم آباد

متخصص قلب و عروق خرم آباد

متخصص چشم خرم آباد

متخصص مغز و اعصاب خرم آباد

متخصص گوش،حلق و بینی خرم آباد

متخصص بیهوشی خرم آباد

فیزیوتراپ خرم آباد

پزشک عمومی خرم آباد

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم خرم آباد

متخصص تغذیه خرم آباد

مراکز ترک اعتیاد

آمارگیر سایت
تبلیغات متنی
محرمانه در خصوص دختران
محرمانه در خصوص دختران     


در فرهنگ ملی و دینی ما، دختران جایگاه ویژه و خاص خود را دارند. برخلاف زمان بعثت پیامبر اکرم که رویه فرهنگی جامعه اینگونه ترویج می کرد که دختران را به دلیل بی برکتی و عدم کارایی لازم باید از بین برد ، در تعبیرات اسلامی وجود دختر به عنوان حسنه تلقی می شود و آن را تفضلی از طرف خدا می داند که مستلزم عنایت بیشتری است...


http://www.dl.funmehr.com/aks3/barf.jpg


چنانچه حضرت رسول(ص) می فرمایند: هر کس از بازار هدیه ای خریداری کند و برای خانواده اش ببرد همانند کسی است که صدقه ای را برای نیازمندان با خود می برد این فرد در هدیه خود دختران را بر پسران مقدم بدارد. "1" از مضمون این حدیث چنین بر می آید که اسلام به روح لطیف و عواطف دختران توجه خاصی نموده است. اما این توجه و عنایت ویژه به دختران از بابت چیست؟ علت این امر را می توان در این موضوع یافت که اولاً این جنسیت از عواطف و احساسات بالایی برخوردار است و ظرفیت آن را دارد که اطرافیان خود را از این نعمت و توانایی برخوردار کند لذا برای آنکه این انرژی شارژ شود و قابلیت انتقال به غیر را داشته باشد باید مورد توجه قرار گرفته و عوامل زمینه ساز خود را در دوران کودکی و نوجوانی دریافت کند و دوم آنکه دختران، مادران آینده هستند و جهت تربیت نسلی موفق، خود نیز باید نیازهای محقق شده داشته باشند. اما منظور ما از تحقق نیازهای کودک پوشیدن لباس های گران قیمت و رنگ به رنگ و نوش جان کردن غذاهای خوش رنگ و لعاب ایرانی و فرنگی و مسافرت های پرخرج و هزینه به مکان های تفریحی و ... نیست.

درست است که نوجوان باید بیاموزد که ارزش های شخصی را با ارزش های فرهنگی همساز کند اما اگر مهارت شنیدن و هم احساسی و درک را از جانب والدین نیاموزد نمی تواند معیار خود را با ارزش های موجود همخوان نماید.

دختران در سنین و دوره های رشدی مختلف نیازهای روانی گوناگونی دارند که می توان پر اهمیت ترین آنها را تقویت اتکا به نفس و باور توامندی های درونی دانست. از جمله نیازهای دیگر می توان به نیاز او در رابطه با آگاهی های بلوغ اشاره کرد. نیازی که در بسیاری از خانواده ها نادیده گرفته می شود و متأسفانه دختران اطلاعات لازم را صحیح یا غلط از همسالان دریافت می کنند. بهداشت روانی نوجوانان اهمیت قابل ملاحظه ای دارد. زیرا وضعیت سلامت روانی آنان در این دوره، اثرات زیادی بر الگوهای سازگاری رفتاری در بزرگسالان خواهد داشت. دختران در دوران بلوغ ویژگی های روانی خاصی را پیدا می کنند از جمله میل به گوشه نشینی، حساسیت ویژه به انتقاد دیگران، شرم و حیا ناشی از تغییرات جسمی بلوغ، غرق شدن در رویا و تخیلات، حساسیت نسبت به ظاهر خود و نوع پوشش. در این دوران است که نیاز به حمایت و توجه والدین به نیازهای موجود باید نسبت به قبل دو چندان شود و والدین باید بیش از پیش احساس خود را تیزتر به کار ببرند و اعتماد به نفس را به او بازگردانند.

روانشناسان بر این باورند که اگر در آغاز دوران بلوغ به دختران کمک شود تا آنها برای استعدادها و توانایی ها و شخصیت خود و نه ظاهر خویش ارزش قائل شوند احتمال بسیار وجود دارد که آنها شادابی دوران کودکی خود را کماکان حفظ کنند و در نتیجه این کنش، دختران یاد می گیرند سطحی که آرزوهای خود را بالا برده و اعتماد به نفسی را که لازمه رشد استعدادهای نهفته در وجودشان است را حفظ کرده و به کار گیرند.  والدین می توانند پیش از آنکه بایدها و نبایدهای خود را به صورت حکم به دختر خود منتقل کنند ابتدا گوش شنوایی برای درک نیازهای او باشند تا بتوانند این بایدها را با نیاز او تطابق دهند. درست است که نوجوان باید بیاموزد که ارزش های شخصی را با ارزش های فرهنگی همساز کند اما اگر مهارت شنیدن و هم احساسی و درک را از جانب والدین نیاموزد نمی تواند معیار خود را با ارزش های موجود همخوان نماید.

جنبه دیگر آموزش های لازم ،در جهت سازگاری دختران با تغییرات جدید است. پیش از آنکه دختران علائم بلوغ را در خود ببینند نیاز دارند تا منبعی خوب و دوست داشتنی و قابل اعتماد برای پاسخ به سئوال خود بیابند. اگر صمیمت لازم از دوران کودکی همچنان در روابط خانوادگی باقی مانده باشد و حس پاسخدهی و عدم طفره رفتن و تعهد و مسئولیتی در این زمینه در والدین وجود داشته باشد و نوجوان در قبال سئوالات ویژه بازخوردهای مثبت و اقناع کننده ای دریافت کند برای دریافت اطلاعات رو به همسالان کم تجربه خود نمی آورد. ضمن آنکه مادران وظیفه دارند حتی در صورت وجود حائل های بی مورد در رابطه آنها با فرزندشان این سد را با بیان واضح و ساده در مورد آگاهی های مورد نیاز او بشکنند. مادران باید دختر خود را از تغییراتی که دیر یا زود در او مشهود خواهد شد مطلع کنند و حتی از علت و فلسفه وجودی آن در کلامی روشن و متناسب با سن نوجوان دختر خود صحبت کنند. بیان این موضوع ها توان سازگاری دختران را  با شرایط ویژه افزایش خواهد داد و حتی با ایجاد احساس های خوشایند در تقویت عزت نفس او مؤثر می باشد.

هر چه دختر نوجوان از محبت جنس مخالفی به نام پدر سیراب تر و اشباع تر باشد کمتر مجذوب لبخند یک پسر جوان و ابراز محبت او در خارج از خانه خواهد شداما پدران... به دلیل بروز خصیصه ای خاص مثل نیاز به جنس مخالف در  سنین نوجوانی وجوب این مسئله آشکار می شود که هر چه دختر نوجوان از محبت جنس مخالفی به نام پدر سیراب تر و اشباع تر باشد کمتر مجذوب لبخند یک پسر جوان و ابراز محبت او در خارج از خانه خواهد شد و حلقه های وابستگی های او در بر حذر ماندن از خطرات جنسی و اجتماعی در این زمینه موثر تر است. لذا به پدران توصیه می کنیم که حتماً دختران خود را در آغوش بگیرند، ببوسند، و حتی الامکان ارتباطات کلامی مثبت برقرار کنند. اگر مشغله کاری شما زیاد است باید در نظر داشته باشید که آینده عاطفی دخترتان منوط به اختصاص زمان  بیشتر به اوست که این مسئولیت از عهده هیچ کس جز شما بر نمی آید.


کلمات کليدي :

© کپی رایت توسط : بزرگترین بانك اطلاعات پزشكان ایران| اطلاعات دارویی|داروخانه ها|مراکز درمانی (کلیه حقوق مادی و معنوی مربوط و متعلق به این سایت است.)
برداشت مطالب فقط با اجازه کتبی و ذکر منبع امکان پذیر است .

نوشته شده در تاریخ : 11 آذر ماه ، 1390 (4845 مشاهده)

[ بازگشت ]