تبلیغات پزشکان

تبلیغات شما با تعرفه مناسب

کلیک کنید

سامانه اطلاعات پزشکان تهران
پزشکان و متخصصان ایران

 

پزشکان و متخصصان شیراز

متخصص پوست و مو شیراز

متخصص جراحی عمومی شیراز

متخصص کودکان شیراز

متخصص ارتوپدی شیراز

متخصص زنان و زایمان شیراز

متخصص نورولوژی-اعصاب شیراز

متخصص عفونی شیراز

متخصص داخلی شیراز

متخصص ارولوژی شیراز

متخصص گوارش و کبد شیراز

متخصص انکولوژی شیراز

متخصص قلب و عروق شیراز

متخصص چشم شیراز

متخصص مغز و اعصاب شیراز

متخصص گوش،حلق و بینی شیراز

متخصص بیهوشی شیراز

فیزیوتراپ شیراز

پزشک عمومی شیراز

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم شیراز

متخصص تغذیه شیراز

 

پزشکان و متخصصان تهران

متخصص پوست و مو تهران

متخصص جراحی عمومی تهران

متخصص کودکان تهران

متخصص ارتوپدی تهران

متخصص زنان و زایمان تهران

متخصص نورولوژی-اعصاب تهران

متخصص عفونی تهران

متخصص داخلی تهران

متخصص ارولوژی تهران

متخصص گوارش و کبد تهران

متخصص انکولوژی تهران

متخصص قلب و عروق تهران

متخصص چشم تهران

متخصص مغز و اعصاب تهران

متخصص گوش،حلق و بینی تهران

متخصص بیهوشی تهران

فیزیوتراپ تهران

پزشک عمومی تهران

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم تهران

متخصص تغذیه تهران

 

 

پزشکان و متخصصان اهواز

متخصص پوست و مو اهواز

متخصص جراحی عمومی اهواز

متخصص کودکان اهواز

متخصص ارتوپدی اهواز

متخصص زنان و زایمان اهواز

متخصص نورولوژی-اعصاب اهواز

متخصص عفونی اهواز

متخصص داخلی اهواز

متخصص ارولوژی اهواز

متخصص گوارش و کبد اهواز

متخصص انکولوژی اهواز

متخصص قلب و عروق اهواز

متخصص چشم اهواز

متخصص مغز و اعصاب اهواز

متخصص گوش،حلق و بینی اهواز

متخصص بیهوشی اهواز

فیزیوتراپ اهواز

پزشک عمومی اهواز

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم اهواز

متخصص تغذیه اهواز

 

پزشکان و متخصصان تبریز

متخصص پوست و مو تبریز

متخصص جراحی عمومی تبریز

متخصص کودکان تبریز

متخصص ارتوپدی تبریز

متخصص زنان و زایمان تبریز

متخصص نورولوژی-اعصاب تبریز

متخصص عفونی تبریز

متخصص داخلی تبریز

متخصص ارولوژی تبریز

متخصص گوارش و کبد تبریز

متخصص انکولوژی تبریز

متخصص قلب و عروق تبریز

متخصص چشم تبریز

متخصص مغز و اعصاب تبریز

متخصص گوش،حلق و بینی تبریز

متخصص بیهوشی تبریز

فیزیوتراپ تبریز

پزشک عمومی تبریز

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم تبریز

متخصص تغذیه تبریز

 

پزشکان و متخصصان اصفهان

متخصص پوست و مو اصفهان

متخصص جراحی عمومی اصفهان

متخصص کودکان اصفهان

متخصص ارتوپدی اصفهان

متخصص زنان و زایمان اصفهان

متخصص نورولوژی-اعصاب اصفهان

متخصص عفونی اصفهان

متخصص داخلی اصفهان

متخصص ارولوژی اصفهان

متخصص گوارش و کبد اصفهان

متخصص انکولوژی اصفهان

متخصص قلب و عروق اصفهان

متخصص چشم اصفهان

متخصص مغز و اعصاب اصفهان

متخصص گوش،حلق و بینی اصفهان

متخصص بیهوشی اصفهان

فیزیوتراپ اصفهان

پزشک عمومی اصفهان

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم اصفهان

متخصص تغذیه اصفهان

 

پزشکان و متخصصان بوشهر

متخصص پوست و مو بوشهر

متخصص جراحی عمومی بوشهر

متخصص کودکان بوشهر

متخصص ارتوپدی بوشهر

متخصص زنان و زایمان بوشهر

متخصص نورولوژی-اعصاب بوشهر

متخصص عفونی بوشهر

متخصص داخلی بوشهر

متخصص ارولوژی بوشهر

متخصص گوارش و کبد بوشهر

متخصص انکولوژی بوشهر

متخصص قلب و عروق بوشهر

متخصص چشم بوشهر

متخصص مغز و اعصاب بوشهر

متخصص گوش،حلق و بینی بوشهر

متخصص بیهوشی بوشهر

فیزیوتراپ بوشهر

پزشک عمومی بوشهر

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم بوشهر

متخصص تغذیه بوشهر

 

پزشکان و متخصصان سمنان

متخصص پوست و مو سمنان

متخصص جراحی عمومی سمنان

متخصص کودکان سمنان

متخصص ارتوپدی سمنان

متخصص زنان و زایمان سمنان

متخصص نورولوژی-اعصاب سمنان

متخصص عفونی سمنان

متخصص داخلی سمنان

متخصص ارولوژی سمنان

متخصص گوارش و کبد سمنان

متخصص انکولوژی سمنان

متخصص قلب و عروق سمنان

متخصص چشم سمنان

متخصص مغز و اعصاب سمنان

متخصص گوش،حلق و بینی سمنان

متخصص بیهوشی سمنان

فیزیوتراپ سمنان

پزشک عمومی سمنان

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم سمنان

متخصص تغذیه سمنان

 

پزشکان و متخصصان زاهدان

متخصص پوست و مو زاهدان

متخصص جراحی عمومی زاهدان

متخصص کودکان زاهدان

متخصص ارتوپدی زاهدان

متخصص زنان و زایمان زاهدان

متخصص نورولوژی-اعصاب زاهدان

متخصص عفونی زاهدان

متخصص داخلی زاهدان

متخصص ارولوژی زاهدان

متخصص گوارش و کبد زاهدان

متخصص انکولوژی زاهدان

متخصص قلب و عروق زاهدان

متخصص چشم زاهدان

متخصص مغز و اعصاب زاهدان

متخصص گوش،حلق و بینی زاهدان

متخصص بیهوشی زاهدان

فیزیوتراپ زاهدان

پزشک عمومی زاهدان

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم زاهدان

متخصص تغذیه زاهدان

 

پزشکان و متخصصان کرمان

متخصص پوست و مو کرمان

متخصص جراحی عمومی کرمان

متخصص کودکان کرمان

متخصص ارتوپدی کرمان

متخصص زنان و زایمان کرمان

متخصص نورولوژی-اعصاب کرمان

متخصص عفونی کرمان

متخصص داخلی کرمان

متخصص ارولوژی کرمان

متخصص گوارش و کبد کرمان

متخصص انکولوژی کرمان

متخصص قلب و عروق کرمان

متخصص چشم کرمان

متخصص مغز و اعصاب کرمان

متخصص گوش،حلق و بینی کرمان

متخصص بیهوشی کرمان

فیزیوتراپ کرمان

پزشک عمومی کرمان

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم کرمان

متخصص تغذیه کرمان

 

پزشکان و متخصصان اراک

متخصص پوست و مو اراک

متخصص جراحی عمومی اراک

متخصص کودکان اراک

متخصص ارتوپدی اراک

متخصص زنان و زایمان اراک

متخصص نورولوژی-اعصاب اراک

متخصص عفونی اراک

متخصص داخلی اراک

متخصص ارولوژی اراک

متخصص گوارش و کبد اراک

متخصص انکولوژی اراک

متخصص قلب و عروق اراک

متخصص چشم اراک

متخصص مغز و اعصاب اراک

متخصص گوش،حلق و بینی اراک

متخصص بیهوشی اراک

فیزیوتراپ اراک

پزشک عمومی اراک

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم اراک

متخصص تغذیه اراک

 

پزشکان و متخصصان خرم آباد

متخصص پوست و مو خرم آباد

متخصص جراحی عمومی خرم آباد

متخصص کودکان خرم آباد

متخصص ارتوپدی خرم آباد

متخصص زنان و زایمان خرم آباد

متخصص نورولوژی-اعصاب خرم آباد

متخصص عفونی خرم آباد

متخصص داخلی خرم آباد

متخصص ارولوژی خرم آباد

متخصص گوارش و کبد خرم آباد

متخصص انکولوژی خرم آباد

متخصص قلب و عروق خرم آباد

متخصص چشم خرم آباد

متخصص مغز و اعصاب خرم آباد

متخصص گوش،حلق و بینی خرم آباد

متخصص بیهوشی خرم آباد

فیزیوتراپ خرم آباد

پزشک عمومی خرم آباد

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم خرم آباد

متخصص تغذیه خرم آباد

مراکز ترک اعتیاد

آمارگیر سایت
تبلیغات متنی
وزن ایده آل
کاهش وزن و لاغری رؤیای دست نیافتنی خیلی از کسانی است که برای رهایی از این مشکل به هر روش و توصیه ای متوسل می شوند و رنج رژیم های طاقت فرسا و مضر را در آرزوی رسیدن به وزن ایده ال خود تحمل می کنند. ولی اغلب بعد از یکی دو هفته، رژیم خود را رها کرده و به روش های دیگری روی می آورند. در این میان تنها چیزی که اهمیت ندارد سلامتی و عوارض وحشتناک ناشی از برخی از رژیم های کاهش وزن است. اما به راستی بهترین راه برای کاهش وزن کدام است؟

*تصمیم بگیرید و برای خود یک هدف مشخص در نظر بگیرید. قبل از هر کاری، هدف خود را از رژیم گرفتن و کاهش وزن را مشخص کنید و سعی کنید برای رسیدن به این هدف به دنبال انگیزه و محرک باشید. مثلاً همیشه مزایای وزن ایده آل، سلامتی و با نشاط بودن ناشی از آن را به خود گوشزد کنید و با تعیین یک هدف واقع گرایانه و دست یافتنی برای رسیدن به آن تلاش کنید.* از رژیم های طاقت فرسا استفاده نکنید. فراموش نکنید که کاهش وزن به زمان نیاز دارد و معمولاً کسانی که در ابتدای راه با رژیم های سخت و بسیار شدید سعی در کاهش وزن دارند، بلافاصله خسته شده، رژیم خود را رها کرده و شیوه قبلی را در پیش می گیرند. در این صورت، هر بار شروع مجدد این فرآیند مشکل تر از قبل خواهد بود؛ زیرا در این فرآیند سوخت و ساز فرد مختل می شود و فرد از وزن قبلی خود چاق تر می شود.* هر روز خود را وزن نکنید. کسانی که هر روز خود را وزن می کنند، بعد از این که می بینند وزنشان هیچ تغییری نکرده، دچار نوعی یأس و دلسردی می شوند. هیچ گاه اهمیت عنصر زمان را فراموش نکنید. بهترین حالت کاهش وزن حداکثر نیم الی یک کیلو در هفته است. بنابر این به جای این که هر روز خود را وزن کنید، هفته ای یک بار دو هفته یک بار این کار را انجام بدهید.* در میان اعضای خانواده یا دوستان خود کسی را به عنوان پشتیبان و حامی خود انتخاب کنید. این فرد علاوه بر این که می تواند از نظر روحی مشوق خوبی برای شما باشد، به طور عملی نیز می تواند به شما کمک کند. به عنوان مثال شاید پیاده روی یا ورزش برای شما امری دشوار به حساب بیاید، اما همراهی با یک دوست می تواند این عمل را برای شما مطلوب و دلپذیر کند.* سعی کنید در انتخاب مواد غذایی و تهیه غذا، کمی سلیقه و ابتکار به خرج دهید. شما می توانید خیلی از مواد غذایی را با انواع ساده تر و سالم تر جایگزین کنید. مثلاًً به هنگام طبخ ماکارونی به جای گوشت قرمز از سبزیجاتی نظیر قارچ یا کلم استفاده کنید و یا این که به جای سس مایونز چرب از مخلوط ماست و آبلیمو استفاده کنید. در ضمن تغییر شیوه پخت غذا نیز می تواند کمک شایانی به فرآیند کاهش وزن بکند. به عنوان مثال، به جای سرخ کردن مواد غذایی از روش هایی نظیر بخارپز کردن یا کبابی کردن گوشت و ماهی استفاده کنید.* تعداد وعده های غذایی خود را افزایش داده و در همان حال حجم غذای مصرفی در هر وعده را کاهش دهید. مصرف روزانه حداقل ۳ وعده و حداکثر (۳ وعده کامل و ۲ میان وعده) را فراموش نکنید.

* اگر می خواهید رژیم بگیرید، از یک رژیم متنوع، کامل و متعادل استفاده کنید و هیچ ماده غذایی را از برنامه غذایی خود حذف نکنید. زیرا عدم خوردن مواد غذایی مورد علاقه سبب ایجاد نوعی عطش در فرد می شود و بعد از یک مدت زمان بسیار کوتاه فرد با شکستن رژیم خود به مصرف بیش از اندازه این مواد روی می آورد. مثلاً اگر شما شکلات دوست دارید، نمی توانید آن را به یک باره از رژیم غذایی خود حذف کنید، اما می توانید مصرف آن را کم کم کاهش داده و به حد تعادل برسانید.* به هنگام غذا خوردن از بشقاب های کوچک استفاده کنید. زیرا همان حجم غذای همیشگی یا مقدار کمتری از آن در یک بشقاب کوچک، زیاد به نظر می رسد و فرد احساس می کند یک پرس کامل غذا را مصرف کرده است.* همواره عمل «خوردن» را بر سر میز غذا خوری انجام دهید، حتی اگر می خواهید یک لیوان چای بنوشید. زیرا بعضی افراد در طول روز و خارج از وعده غذای اصلی، همواره در حال خوردن هستند. اما از آن جایی که این کار را در حین انجام کارهای دیگر مثل تماشای تلویزیون یا مطالعه کردن انجام می دهند، هیچ توجهی به این عمل نمی کنند و این خوردن های مکرر را جزو وعده های غذای اصلی و معمول به حساب نمی آورند. اما عمل خوردن بر سر میز غذا خوری یا سفره همواره توجه انسان را به این فعل معطوف می کند.* یکی از مهم ترین دلایل افزایش وزن انسان امروزی نفوذ مدرنیته وسایل مدرن به درون زندگی انسان است. همیشه به دنبال راهی برای فعال تر بودن باشید. سعی کنید به جای آسانسور از پله استفاده کنید یا ماشین خود را کمی دورتر از محل کار خود پارک کنید تا مجبور شوید روزانه حداقل چند دقیقه پیاده روی کنید.* مشکلات گوارشی و مشکلات مربوط به هضم غذا از جمله مهم ترین و اصلی ترین دلایل اضافه وزن هستند. برای جلوگیری از یبوست مصرف فیبر(سالاد، میوه و سبزیجات) را افزایش دهید، در حال نشسته غذا بخورید و غذا را کاملاً بجوید.* ورزش کردن را فراموش نکنید. هر یک ساعت ورزش در حدود ۳۰۰ کالری می سوزاند، به علاوه تا چندین ساعت بعد از انجام حرکات ورزشی، سرعت سوخت و ساز افزایش می یابد. بهترین و کم هزینه ترین ورزش پیاده روی است. برای شروع مدت زمان کوتاه و فواصل کمتری را انتخاب کنید و به تدریج بر فعالیت خود بیفزاید.* و باز هم یک توصیه همیشگی و قدیمی: آب بنوشید. آب فرایند هضم و جذب غذا را تسهیل می کند. در همین حال کمبود آب سبب می شود بدن به جای سوزندان چربی ها جهت تأمین آب مورد نیاز خود آنها را ذخیره کند. به همین دلیل مصرف آب می تواند نقش مهمی در موفقیت شما داشته باشد. زیرا آب سبب می شود چربی ها در فرآیند متابولیسم شرکت کرده و در نتیجه فرآیند کاهش وزن با سرعت بیشتری صورت بگیرد.


کلمات کليدي : بانک اطلاعاتي پزشکان اطلاعات دارويي آدرس پزشکان آدرس مطب پزشک داروخانه هاي شبانه روزي آدرس بيمارستان هاي تهران مطب پزشکان تهران

© کپی رایت توسط : بزرگترین بانك اطلاعات پزشكان ایران| اطلاعات دارویی|داروخانه ها|مراکز درمانی (کلیه حقوق مادی و معنوی مربوط و متعلق به این سایت است.)
برداشت مطالب فقط با اجازه کتبی و ذکر منبع امکان پذیر است .

نوشته شده در تاریخ : 23 ارديبهشت ماه ، 1390 (4741 مشاهده)

[ بازگشت ]