تبلیغات پزشکان

تبلیغات شما با تعرفه مناسب

کلیک کنید

سامانه اطلاعات پزشکان تهران
پزشکان و متخصصان ایران

 

پزشکان و متخصصان شیراز

متخصص پوست و مو شیراز

متخصص جراحی عمومی شیراز

متخصص کودکان شیراز

متخصص ارتوپدی شیراز

متخصص زنان و زایمان شیراز

متخصص نورولوژی-اعصاب شیراز

متخصص عفونی شیراز

متخصص داخلی شیراز

متخصص ارولوژی شیراز

متخصص گوارش و کبد شیراز

متخصص انکولوژی شیراز

متخصص قلب و عروق شیراز

متخصص چشم شیراز

متخصص مغز و اعصاب شیراز

متخصص گوش،حلق و بینی شیراز

متخصص بیهوشی شیراز

فیزیوتراپ شیراز

پزشک عمومی شیراز

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم شیراز

متخصص تغذیه شیراز

 

پزشکان و متخصصان تهران

متخصص پوست و مو تهران

متخصص جراحی عمومی تهران

متخصص کودکان تهران

متخصص ارتوپدی تهران

متخصص زنان و زایمان تهران

متخصص نورولوژی-اعصاب تهران

متخصص عفونی تهران

متخصص داخلی تهران

متخصص ارولوژی تهران

متخصص گوارش و کبد تهران

متخصص انکولوژی تهران

متخصص قلب و عروق تهران

متخصص چشم تهران

متخصص مغز و اعصاب تهران

متخصص گوش،حلق و بینی تهران

متخصص بیهوشی تهران

فیزیوتراپ تهران

پزشک عمومی تهران

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم تهران

متخصص تغذیه تهران

 

 

پزشکان و متخصصان اهواز

متخصص پوست و مو اهواز

متخصص جراحی عمومی اهواز

متخصص کودکان اهواز

متخصص ارتوپدی اهواز

متخصص زنان و زایمان اهواز

متخصص نورولوژی-اعصاب اهواز

متخصص عفونی اهواز

متخصص داخلی اهواز

متخصص ارولوژی اهواز

متخصص گوارش و کبد اهواز

متخصص انکولوژی اهواز

متخصص قلب و عروق اهواز

متخصص چشم اهواز

متخصص مغز و اعصاب اهواز

متخصص گوش،حلق و بینی اهواز

متخصص بیهوشی اهواز

فیزیوتراپ اهواز

پزشک عمومی اهواز

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم اهواز

متخصص تغذیه اهواز

 

پزشکان و متخصصان تبریز

متخصص پوست و مو تبریز

متخصص جراحی عمومی تبریز

متخصص کودکان تبریز

متخصص ارتوپدی تبریز

متخصص زنان و زایمان تبریز

متخصص نورولوژی-اعصاب تبریز

متخصص عفونی تبریز

متخصص داخلی تبریز

متخصص ارولوژی تبریز

متخصص گوارش و کبد تبریز

متخصص انکولوژی تبریز

متخصص قلب و عروق تبریز

متخصص چشم تبریز

متخصص مغز و اعصاب تبریز

متخصص گوش،حلق و بینی تبریز

متخصص بیهوشی تبریز

فیزیوتراپ تبریز

پزشک عمومی تبریز

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم تبریز

متخصص تغذیه تبریز

 

پزشکان و متخصصان اصفهان

متخصص پوست و مو اصفهان

متخصص جراحی عمومی اصفهان

متخصص کودکان اصفهان

متخصص ارتوپدی اصفهان

متخصص زنان و زایمان اصفهان

متخصص نورولوژی-اعصاب اصفهان

متخصص عفونی اصفهان

متخصص داخلی اصفهان

متخصص ارولوژی اصفهان

متخصص گوارش و کبد اصفهان

متخصص انکولوژی اصفهان

متخصص قلب و عروق اصفهان

متخصص چشم اصفهان

متخصص مغز و اعصاب اصفهان

متخصص گوش،حلق و بینی اصفهان

متخصص بیهوشی اصفهان

فیزیوتراپ اصفهان

پزشک عمومی اصفهان

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم اصفهان

متخصص تغذیه اصفهان

 

پزشکان و متخصصان بوشهر

متخصص پوست و مو بوشهر

متخصص جراحی عمومی بوشهر

متخصص کودکان بوشهر

متخصص ارتوپدی بوشهر

متخصص زنان و زایمان بوشهر

متخصص نورولوژی-اعصاب بوشهر

متخصص عفونی بوشهر

متخصص داخلی بوشهر

متخصص ارولوژی بوشهر

متخصص گوارش و کبد بوشهر

متخصص انکولوژی بوشهر

متخصص قلب و عروق بوشهر

متخصص چشم بوشهر

متخصص مغز و اعصاب بوشهر

متخصص گوش،حلق و بینی بوشهر

متخصص بیهوشی بوشهر

فیزیوتراپ بوشهر

پزشک عمومی بوشهر

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم بوشهر

متخصص تغذیه بوشهر

 

پزشکان و متخصصان سمنان

متخصص پوست و مو سمنان

متخصص جراحی عمومی سمنان

متخصص کودکان سمنان

متخصص ارتوپدی سمنان

متخصص زنان و زایمان سمنان

متخصص نورولوژی-اعصاب سمنان

متخصص عفونی سمنان

متخصص داخلی سمنان

متخصص ارولوژی سمنان

متخصص گوارش و کبد سمنان

متخصص انکولوژی سمنان

متخصص قلب و عروق سمنان

متخصص چشم سمنان

متخصص مغز و اعصاب سمنان

متخصص گوش،حلق و بینی سمنان

متخصص بیهوشی سمنان

فیزیوتراپ سمنان

پزشک عمومی سمنان

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم سمنان

متخصص تغذیه سمنان

 

پزشکان و متخصصان زاهدان

متخصص پوست و مو زاهدان

متخصص جراحی عمومی زاهدان

متخصص کودکان زاهدان

متخصص ارتوپدی زاهدان

متخصص زنان و زایمان زاهدان

متخصص نورولوژی-اعصاب زاهدان

متخصص عفونی زاهدان

متخصص داخلی زاهدان

متخصص ارولوژی زاهدان

متخصص گوارش و کبد زاهدان

متخصص انکولوژی زاهدان

متخصص قلب و عروق زاهدان

متخصص چشم زاهدان

متخصص مغز و اعصاب زاهدان

متخصص گوش،حلق و بینی زاهدان

متخصص بیهوشی زاهدان

فیزیوتراپ زاهدان

پزشک عمومی زاهدان

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم زاهدان

متخصص تغذیه زاهدان

 

پزشکان و متخصصان کرمان

متخصص پوست و مو کرمان

متخصص جراحی عمومی کرمان

متخصص کودکان کرمان

متخصص ارتوپدی کرمان

متخصص زنان و زایمان کرمان

متخصص نورولوژی-اعصاب کرمان

متخصص عفونی کرمان

متخصص داخلی کرمان

متخصص ارولوژی کرمان

متخصص گوارش و کبد کرمان

متخصص انکولوژی کرمان

متخصص قلب و عروق کرمان

متخصص چشم کرمان

متخصص مغز و اعصاب کرمان

متخصص گوش،حلق و بینی کرمان

متخصص بیهوشی کرمان

فیزیوتراپ کرمان

پزشک عمومی کرمان

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم کرمان

متخصص تغذیه کرمان

 

پزشکان و متخصصان اراک

متخصص پوست و مو اراک

متخصص جراحی عمومی اراک

متخصص کودکان اراک

متخصص ارتوپدی اراک

متخصص زنان و زایمان اراک

متخصص نورولوژی-اعصاب اراک

متخصص عفونی اراک

متخصص داخلی اراک

متخصص ارولوژی اراک

متخصص گوارش و کبد اراک

متخصص انکولوژی اراک

متخصص قلب و عروق اراک

متخصص چشم اراک

متخصص مغز و اعصاب اراک

متخصص گوش،حلق و بینی اراک

متخصص بیهوشی اراک

فیزیوتراپ اراک

پزشک عمومی اراک

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم اراک

متخصص تغذیه اراک

 

پزشکان و متخصصان خرم آباد

متخصص پوست و مو خرم آباد

متخصص جراحی عمومی خرم آباد

متخصص کودکان خرم آباد

متخصص ارتوپدی خرم آباد

متخصص زنان و زایمان خرم آباد

متخصص نورولوژی-اعصاب خرم آباد

متخصص عفونی خرم آباد

متخصص داخلی خرم آباد

متخصص ارولوژی خرم آباد

متخصص گوارش و کبد خرم آباد

متخصص انکولوژی خرم آباد

متخصص قلب و عروق خرم آباد

متخصص چشم خرم آباد

متخصص مغز و اعصاب خرم آباد

متخصص گوش،حلق و بینی خرم آباد

متخصص بیهوشی خرم آباد

فیزیوتراپ خرم آباد

پزشک عمومی خرم آباد

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم خرم آباد

متخصص تغذیه خرم آباد

مراکز ترک اعتیاد

آمارگیر سایت
تبلیغات متنی
چگونه میتوان خوب خوابید
برخوردارى از یك خواب آرام و كافى نقش فوق العاده اى در ایجاد آرامش و انرژى و رهایى از خستگى هاى روزانه ایفا مى كند ولى متأسفانه بیش از 40 درصد مردم جهان از این نعمت بی بهره اند. بى خوابى مشكلى شایع در همه سنین است كه بیش از همه زنان را هدف قرار داده است.

«خواب» جزء لاینفك یك زندگى سالم است؛ همان طور كه داشتن رژیم غذایى نامناسب باعث بروز انواع بیمارى ها مى شود كم خوابى نیز در طولانى مدت سیستم ایمنى را ضعیف مى كند، از میزان ترشح هورمون رشد مى كاهد و تولید گلبول قرمز توسط مغز استخوان را افزایش مى دهد.بى خوابى انواع مختلفى دارد و به سه گروه عمده تقسیم مى شود: بى خوابى اولیه، مركزى و ثانویه.


بى خوابى اولیه به مواردى اطلاق مى شود كه فرد در آن با دشوارى به خواب مى رود و پس از یك خواب عمیق، بیدار و ناخواب مى شود.


بی خوابیمركزى نوعى بى خوابى است كه در اثر بیدار شدن هاى متوالى در حین خواب به سراغ فرد مى آید.


بى خوابى ثانویه نیز كه در نتیجه بیدارشدن هاى پى در پى حاصل مى شود نوعى بیدارى زودرس شبانه است كه در بسیارى موارد زندگى معمولى فرد را دچار اختلال مى كند.


بى خوابى اولیه كه مبتلایان فراوانى نیز دارد اغلب به دلایل روانى و محیطى بروز مى كند. استرس ، افسردگى  و دلواپسى همگى در بروز این نوع بى خوابى مؤثر هستند. اغلب این بیماران به دلیل افكار و توهماتى كه در ذهن خود دارند به سختى به خواب مى روند و معمولاً نیز به سختى مى توانند به ادامه استراحت بپردازند. آنچه باعث بروز بى خوابى ثانویه مى شود بروز انواع بیمارى هاى متفاوت است و در حقیقت مى توان گفت در این موارد، بى خوابى نوعى علامت است كه باید جدى گرفته شود. آپنه شبانه (توقف تنفس در حین خواب)، نارسایى كلیوى، اختلالات گوارشى، یائسگى، كم كارى یا پركارى غده تیروئید، بزرگ شدن پروستات، آنژین صدرى و افسردگى بیمارى هایى هستند كه بى خوابى شایع ترین علامت آن ها به شمار مى رود.


قرار داشتن در ماه هاى آخر باردارى یا سیكل قاعدگى و همین طور هواپیمازدگى (JETLAG) از دیگر علت هاى بروز بى خوابى ثانویه به شمار مى روند.


اما چه باید كرد: اگر بى خوابى شما از نوع اولیه است و ناراحتى هاى روانى نقش مهمى در بروز آن ایفا مى كنند، حتماً به روان پزشك مراجعه كنید تا از طریق روان درمانى مشكل تان رفع شود. گذشته از آن انجام برخى تكنیك هاى ریلكسیشن  و نوشیدن دم كرده گیاهان دارویى  كمك مؤثرى در بهبود خواب و رفع اختلالات خلق و خوى مى كند.


در صورت ابتلا به بى خوابى شكل دوم نیز توصیه مى شود براى انجام یك چكاپ كامل به پزشك بروید و از پیشرفت بیمارى جلوگیرى نمایید.
http://www.aftab.ir/articles/health_therapy/medical_advise/images/0b5621acab654ce3873c988a32cf76e1.jpgعلاوه بر این، چند راه نیز به شما توصیه مى شود كه به كارگیرى آنها كمك بزرگى به رفع بى خوابى مى كند.


1 – مصرف گوشت قرمز را كاهش دهید. گوشت قرمز حاوى نوعى اسیدآمینه به نام تیروسین است كه باعث برهم زدن خلق و خو، و ایجاد آشوب هاى فكرى مى شود.


2 - وعده شام را به غذاهاى گیاهى و آمیدها (برنج و ماكارونى) اختصاص دهید.


3 - اگر به شیر آلرژى ندارید، نوشیدن یك لیوان گرم آن را فراموش نكنید.


4 - قبل از خواب حتماً یك عدد موز بخورید. موز داراى مقادیر زیادى سروتونین است. افزایش سروتونین در مغز تأثیراتی مشابه مصرف مسكن و آرام بخش دارد. لذا موز به عنوان مسكن طبیعى مى تواند عامل مؤثرى در به خواب رفتن شما باشد.


5 - دم كرده بابونه ، اسطوخودوس  و سنبل الطیب  جزء نوشیدنى هاى خواب آور هستند؛ پس مصرف قهوه را كاهش دهید و در عوض از جوشانده هاى فوق استفاده كنید.


6 – «تختخواب» محل مطالعه، تماشاى تلویزیون و غذا خوردن نیست! براى خواب آرام، از تختخواب فقط براى خوابیدن استفاده كنید.


7 - در ساعات قبل از خواب، فعالیت فیزیكى و فكرى خود را كاهش دهید.


8 - اگر كودكتان نمى خواهد یا اجازه نمى دهد شما بخوابید، به جاى استفاده از روش هاى سنتى و تنبیه، او را در كنار خود قرار دهید و با صحبت كردن به او اعتماد دهید زیرا کودکان در بسیارى موارد به دلیل ترس از تاریكى از خوابیدن خوددارى مى كنند.


9 - وضعیت خوابیدن خود را تغییر دهید. اساتید علم مراقبه توصیه مى كنند براى خواب بهتر، تختخوابتان را در جهت شرق قرار دهید.


10 - در انتخاب بالش توجه كنید. بالش هاى خیلى نرم و سفت با وارد كردن فشار به عضلات گردن در درازمدت باعث درد ناحیه گردن، كتف و نهایتاً ایجاد بى خوابى مى شوند.


بهاره مهرنژادکلمات کليدي :

© کپی رایت توسط : بزرگترین بانك اطلاعات پزشكان ایران| اطلاعات دارویی|داروخانه ها|مراکز درمانی (کلیه حقوق مادی و معنوی مربوط و متعلق به این سایت است.)
برداشت مطالب فقط با اجازه کتبی و ذکر منبع امکان پذیر است .

نوشته شده در تاریخ : 22 ارديبهشت ماه ، 1390 (5369 مشاهده)

[ بازگشت ]