تبلیغات پزشکان

تبلیغات شما با تعرفه مناسب

کلیک کنید

سامانه اطلاعات پزشکان تهران
پزشکان و متخصصان ایران

 

پزشکان و متخصصان شیراز

متخصص پوست و مو شیراز

متخصص جراحی عمومی شیراز

متخصص کودکان شیراز

متخصص ارتوپدی شیراز

متخصص زنان و زایمان شیراز

متخصص نورولوژی-اعصاب شیراز

متخصص عفونی شیراز

متخصص داخلی شیراز

متخصص ارولوژی شیراز

متخصص گوارش و کبد شیراز

متخصص انکولوژی شیراز

متخصص قلب و عروق شیراز

متخصص چشم شیراز

متخصص مغز و اعصاب شیراز

متخصص گوش،حلق و بینی شیراز

متخصص بیهوشی شیراز

فیزیوتراپ شیراز

پزشک عمومی شیراز

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم شیراز

متخصص تغذیه شیراز

 

پزشکان و متخصصان تهران

متخصص پوست و مو تهران

متخصص جراحی عمومی تهران

متخصص کودکان تهران

متخصص ارتوپدی تهران

متخصص زنان و زایمان تهران

متخصص نورولوژی-اعصاب تهران

متخصص عفونی تهران

متخصص داخلی تهران

متخصص ارولوژی تهران

متخصص گوارش و کبد تهران

متخصص انکولوژی تهران

متخصص قلب و عروق تهران

متخصص چشم تهران

متخصص مغز و اعصاب تهران

متخصص گوش،حلق و بینی تهران

متخصص بیهوشی تهران

فیزیوتراپ تهران

پزشک عمومی تهران

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم تهران

متخصص تغذیه تهران

 

 

پزشکان و متخصصان اهواز

متخصص پوست و مو اهواز

متخصص جراحی عمومی اهواز

متخصص کودکان اهواز

متخصص ارتوپدی اهواز

متخصص زنان و زایمان اهواز

متخصص نورولوژی-اعصاب اهواز

متخصص عفونی اهواز

متخصص داخلی اهواز

متخصص ارولوژی اهواز

متخصص گوارش و کبد اهواز

متخصص انکولوژی اهواز

متخصص قلب و عروق اهواز

متخصص چشم اهواز

متخصص مغز و اعصاب اهواز

متخصص گوش،حلق و بینی اهواز

متخصص بیهوشی اهواز

فیزیوتراپ اهواز

پزشک عمومی اهواز

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم اهواز

متخصص تغذیه اهواز

 

پزشکان و متخصصان تبریز

متخصص پوست و مو تبریز

متخصص جراحی عمومی تبریز

متخصص کودکان تبریز

متخصص ارتوپدی تبریز

متخصص زنان و زایمان تبریز

متخصص نورولوژی-اعصاب تبریز

متخصص عفونی تبریز

متخصص داخلی تبریز

متخصص ارولوژی تبریز

متخصص گوارش و کبد تبریز

متخصص انکولوژی تبریز

متخصص قلب و عروق تبریز

متخصص چشم تبریز

متخصص مغز و اعصاب تبریز

متخصص گوش،حلق و بینی تبریز

متخصص بیهوشی تبریز

فیزیوتراپ تبریز

پزشک عمومی تبریز

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم تبریز

متخصص تغذیه تبریز

 

پزشکان و متخصصان اصفهان

متخصص پوست و مو اصفهان

متخصص جراحی عمومی اصفهان

متخصص کودکان اصفهان

متخصص ارتوپدی اصفهان

متخصص زنان و زایمان اصفهان

متخصص نورولوژی-اعصاب اصفهان

متخصص عفونی اصفهان

متخصص داخلی اصفهان

متخصص ارولوژی اصفهان

متخصص گوارش و کبد اصفهان

متخصص انکولوژی اصفهان

متخصص قلب و عروق اصفهان

متخصص چشم اصفهان

متخصص مغز و اعصاب اصفهان

متخصص گوش،حلق و بینی اصفهان

متخصص بیهوشی اصفهان

فیزیوتراپ اصفهان

پزشک عمومی اصفهان

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم اصفهان

متخصص تغذیه اصفهان

 

پزشکان و متخصصان بوشهر

متخصص پوست و مو بوشهر

متخصص جراحی عمومی بوشهر

متخصص کودکان بوشهر

متخصص ارتوپدی بوشهر

متخصص زنان و زایمان بوشهر

متخصص نورولوژی-اعصاب بوشهر

متخصص عفونی بوشهر

متخصص داخلی بوشهر

متخصص ارولوژی بوشهر

متخصص گوارش و کبد بوشهر

متخصص انکولوژی بوشهر

متخصص قلب و عروق بوشهر

متخصص چشم بوشهر

متخصص مغز و اعصاب بوشهر

متخصص گوش،حلق و بینی بوشهر

متخصص بیهوشی بوشهر

فیزیوتراپ بوشهر

پزشک عمومی بوشهر

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم بوشهر

متخصص تغذیه بوشهر

 

پزشکان و متخصصان سمنان

متخصص پوست و مو سمنان

متخصص جراحی عمومی سمنان

متخصص کودکان سمنان

متخصص ارتوپدی سمنان

متخصص زنان و زایمان سمنان

متخصص نورولوژی-اعصاب سمنان

متخصص عفونی سمنان

متخصص داخلی سمنان

متخصص ارولوژی سمنان

متخصص گوارش و کبد سمنان

متخصص انکولوژی سمنان

متخصص قلب و عروق سمنان

متخصص چشم سمنان

متخصص مغز و اعصاب سمنان

متخصص گوش،حلق و بینی سمنان

متخصص بیهوشی سمنان

فیزیوتراپ سمنان

پزشک عمومی سمنان

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم سمنان

متخصص تغذیه سمنان

 

پزشکان و متخصصان زاهدان

متخصص پوست و مو زاهدان

متخصص جراحی عمومی زاهدان

متخصص کودکان زاهدان

متخصص ارتوپدی زاهدان

متخصص زنان و زایمان زاهدان

متخصص نورولوژی-اعصاب زاهدان

متخصص عفونی زاهدان

متخصص داخلی زاهدان

متخصص ارولوژی زاهدان

متخصص گوارش و کبد زاهدان

متخصص انکولوژی زاهدان

متخصص قلب و عروق زاهدان

متخصص چشم زاهدان

متخصص مغز و اعصاب زاهدان

متخصص گوش،حلق و بینی زاهدان

متخصص بیهوشی زاهدان

فیزیوتراپ زاهدان

پزشک عمومی زاهدان

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم زاهدان

متخصص تغذیه زاهدان

 

پزشکان و متخصصان کرمان

متخصص پوست و مو کرمان

متخصص جراحی عمومی کرمان

متخصص کودکان کرمان

متخصص ارتوپدی کرمان

متخصص زنان و زایمان کرمان

متخصص نورولوژی-اعصاب کرمان

متخصص عفونی کرمان

متخصص داخلی کرمان

متخصص ارولوژی کرمان

متخصص گوارش و کبد کرمان

متخصص انکولوژی کرمان

متخصص قلب و عروق کرمان

متخصص چشم کرمان

متخصص مغز و اعصاب کرمان

متخصص گوش،حلق و بینی کرمان

متخصص بیهوشی کرمان

فیزیوتراپ کرمان

پزشک عمومی کرمان

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم کرمان

متخصص تغذیه کرمان

 

پزشکان و متخصصان اراک

متخصص پوست و مو اراک

متخصص جراحی عمومی اراک

متخصص کودکان اراک

متخصص ارتوپدی اراک

متخصص زنان و زایمان اراک

متخصص نورولوژی-اعصاب اراک

متخصص عفونی اراک

متخصص داخلی اراک

متخصص ارولوژی اراک

متخصص گوارش و کبد اراک

متخصص انکولوژی اراک

متخصص قلب و عروق اراک

متخصص چشم اراک

متخصص مغز و اعصاب اراک

متخصص گوش،حلق و بینی اراک

متخصص بیهوشی اراک

فیزیوتراپ اراک

پزشک عمومی اراک

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم اراک

متخصص تغذیه اراک

 

پزشکان و متخصصان خرم آباد

متخصص پوست و مو خرم آباد

متخصص جراحی عمومی خرم آباد

متخصص کودکان خرم آباد

متخصص ارتوپدی خرم آباد

متخصص زنان و زایمان خرم آباد

متخصص نورولوژی-اعصاب خرم آباد

متخصص عفونی خرم آباد

متخصص داخلی خرم آباد

متخصص ارولوژی خرم آباد

متخصص گوارش و کبد خرم آباد

متخصص انکولوژی خرم آباد

متخصص قلب و عروق خرم آباد

متخصص چشم خرم آباد

متخصص مغز و اعصاب خرم آباد

متخصص گوش،حلق و بینی خرم آباد

متخصص بیهوشی خرم آباد

فیزیوتراپ خرم آباد

پزشک عمومی خرم آباد

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم خرم آباد

متخصص تغذیه خرم آباد

مراکز ترک اعتیاد

آمارگیر سایت
تبلیغات متنی
بیماریی که زنان 50 سال به بالا را مبتلا می کند


زنان 50 ساله بیشتر از بقیه دچار این بیماری می‌شوند. در این جمعیت، بیش از یک پنجم زنان، علائم آرتروز انگشتان را در رادیولوژی نشان می‌دهند.


آرتروز انگشتان


برخلاف ایدۀ رایج، دردهای آرتروزی انگشتان با گذشت زمان از بین می‌روند. در اینجا قصد داریم مروری داشته باشیم بر دیدگاه های موجود در بارۀ این بیماری دردناک، یعنی آرتروز انگشتان، که  باعث تغییر شکل مفاصل انگشت ها می‌شود...


 

زنان 50 سال و به بالا بیشتر دچار این بیماری می‌شوند

عامل اصلی و منبع دردها و بدشکلی انگشتنان، آرتروز است که عموماً بدون نیاز به رادیولوژی و آزمایش خون تشخیص داده می‌شود. و درمانش نیز مبتنی بر استفاده از ضد دردهایی مثل پاراستامول است.

آرتروز، خصوصاً آرتروز انگشت ها بسیار رایج است. این بیماری ممکن است مفاصل بند انگشت ها و یا مفاصل بین انگشت ها و دست ها را هم مبتلا کند. زنان 50 ساله بیشتر از بقیه دچار این بیماری می‌شوند. در این جمعیت، بیش از یک پنجم زنان، علائم آرتروز انگشتان را در رادیولوژی نشان می‌دهند.


 

دردهای متناقض

اما این عدد غلط انداز است زیرا در بین زنانی که نشانه های آرتروز را در رادیولوژی داشته اند، تنها یک سوم شان واقعاً از این درد رنج برده اند. دردها تدریجی هستند و اغلب مفاصل بین دومین و سومین بند انگشت را مبتلا می‌کنند.آرتروز باعث بدشکلی انگشتان نیز می‌شود. اغلب اوقات در بین دو مفصل انگشت، دو برجستگی گرد، سخت و گاهی دردناک بر اثر فشار دیده می‌شوند که این برجستگی ها به وسیلۀ چیزی شبیه به یک درۀ کوچک از هم جدا شده اند.با گذشت زمان، انگشت ها بر اثر انحنا بدشکل تر می‌شوند و به سمت انگشت کوچک تمایل پیدا می‌کنند؛ قدیمی ها در این مواقع می‌گفتند که بین انگشتان گرداب پیچیده است. عجیب اینجاست که مفاصلی که بیشتر تغییر شکل داده اند، تقریباً هیچ دردی ندارند. در واقع، دردهای ابتدایی با گذشت زمان از بین می‌روند (عموماً طی چند سال).


 

تشخیص آرتروز انگشتان عموماً ساده است

به جز موارد بسیار نادر، تشخیص آرتروز انگشتان کاملاً بالینی است: پزشک فقط نیاز دارد که چند سئوال از شما بپرسد و بعد از آن مفاصل تان را نگاه و لمس کند. آزمایش خون و رادیولوژی عموماً بیهوده است، نتیجه ای که بعد از این آزمایش ها حاصل می‌شود همان نتایج اولیۀ بعد از معاینه است. یک استثنا (به ندرت): در مواردی که عمل جراحی برای درمان بدشکلی انگشت شصت مورد نیاز باشد، رادیولوژی برای تعیین زمان انجام عمل مفید خواهد بود.بقیۀ درمان بستگی دارد به ارزیابی درد و مشکل در استفاده از دست. این درمان اغلب مطمئن کننده است زیرا آرتروز انگشتان عموماً بعید است که همان مشکلات رماتیسم التهابی مانند ورم مفاصل چندگانه رماتوئید را با خود به همراه داشته باشد.


 

آرتروز انگشتان چگونه درمان می‌شود؟

هیچ درمان پیشگیرانۀ مؤثری برای آرتروز وجود ندارد، هیچ درمانی هم برای اصلاح تغییرات وجود ندارد. علاوه بر این هیچ داروی مفیدی برای آرتروز انگشتی که بدشکل شده ولی درد ندارد، هم شناخته نشده است. با این وجود اغلب کندرویتین سولفات تجویز می‌شود زیرا این دارو می‌تواند برای برخی بیماران مفید باشد.

در موارد دردهای آرتروزی، اولین داروهایی که امتحان می‌شوند ضد دردهایی هستند که عوارض جانبی کمتری دارند. بنابراین پاراستامول(سه میلی گرم در روز) در اولین رده قرار دارد و ضد التهاب های موضعی هم به همراه آن تجویز می‌شوند. این درمان ها در اغلب موارد کفایت می‌کنند.درد موارد نادری که درد باقی می‌ماند، استفاده از مسکن های سطح 2، یعنی مشتقات دورتر مورفین، منطقی است. مثلاً استفادۀ همزمان از پاراستامول و کدئین.ضد التهاب های غیر استروئیدی که در موارد هجوم دردهای شدید به درمان های دیگر مقاوم اند، توصیه نمی‌شوند. به دو دلیل: از یک سو، آرتروز یک بیماری التهابی نیست و درمان های دیگر عموماً مفید ترند و از سوی دیگر فایدۀ این داروها به واسطۀ عوارض جانبی متعدد و ناخوشایندشان کاسته می‌شود. اگر مصرف کنندۀ این داروها زن و مسن باشد و داروهای متعدد دیگری هم بخورد، عوارض جانبی شدیدتر خواهند شد.

 

کم کردن بدشکلی انگشت شست

در موارد آرتروزی که انگشت شست را درگیر می‌کند، مورد اهمیت قرار دادن مفاصل به منظور کاهش دردها مهم است. در برخی موارد، دردها و خصوصاً تغییر شکل تدریجی مفاصل ممکن است با استفاده از اُرتِز کاهش یابند. در این موارد، قالبی از مچ و انگشت شست از جنس صمغ تهیه می‌شود که فرد می‌تواند آن را بلند کرده و جابه‌جا کند. این اُرتز، اغلب شب ها بسته نمی‌شود. در موارد آرتروز با تغییر شکل شدید در ناحیۀ انگشت شست، عموماً جراحی پیشنهاد می‌شود. ممکن است هدف از این جراحی کم کردن تغییر شکل یا حفظ حرکت پذیری و یا جوش خوردن استخوان ها بین یکدیگر باشد تا از دردها کاسته شود و قدرت به دست گرفتن اشیاء در فرد بیمار حفظ گردد (برای مثال افراد مبتلا به آرتروز انگشتان، برای انجام کارهای دستی خیلی اذیت می‌شوند). 


 

تغییر کمابیش مطلوب با گذشت زمان

به طور کلی، دردهای متأثر از آرتروز خود به خود و طی چند سال بهبود یافته و در نهایت از بین می‌روند. تنهایی چیزی که باقی می‌ماند، نقص عضو به علت تغییر شکل است و گاهی اوقات هم علتش کاهش نیروی عضلانی است، این کاهش نیروی عضلانی هم از بی فعالیتی به خاطر درد شدید ناشی می‌شود. و مشکلات روانی پذیرفتن تغییر شکل انگشتان که اغلب نازیبا تفسیر می‌شوند، از مشکلاتی است که حتی بعد از بهبود درد هم باقی می‌مانند. (در حالی که در قرون گذشته، این تغییر شکل انگشتان تا حدی بار مثبت داشت، و به عنوان نشانۀ طول عمر و فرزانگی تلقی می‌شد).کلمات کليدي : بیماریی که زنان 50 سال به بالا را مبتلا می کند

© کپی رایت توسط : بزرگترین بانك اطلاعات پزشكان ایران| اطلاعات دارویی|داروخانه ها|مراکز درمانی (کلیه حقوق مادی و معنوی مربوط و متعلق به این سایت است.)
برداشت مطالب فقط با اجازه کتبی و ذکر منبع امکان پذیر است .

نوشته شده در تاریخ : 2 مهر ماه ، 1390 (7574 مشاهده)

[ بازگشت ]