تبلیغات پزشکان

تبلیغات شما با تعرفه مناسب

کلیک کنید

سامانه اطلاعات پزشکان تهران
پزشکان و متخصصان ایران

 

پزشکان و متخصصان شیراز

متخصص پوست و مو شیراز

متخصص جراحی عمومی شیراز

متخصص کودکان شیراز

متخصص ارتوپدی شیراز

متخصص زنان و زایمان شیراز

متخصص نورولوژی-اعصاب شیراز

متخصص عفونی شیراز

متخصص داخلی شیراز

متخصص ارولوژی شیراز

متخصص گوارش و کبد شیراز

متخصص انکولوژی شیراز

متخصص قلب و عروق شیراز

متخصص چشم شیراز

متخصص مغز و اعصاب شیراز

متخصص گوش،حلق و بینی شیراز

متخصص بیهوشی شیراز

فیزیوتراپ شیراز

پزشک عمومی شیراز

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم شیراز

متخصص تغذیه شیراز

 

پزشکان و متخصصان تهران

متخصص پوست و مو تهران

متخصص جراحی عمومی تهران

متخصص کودکان تهران

متخصص ارتوپدی تهران

متخصص زنان و زایمان تهران

متخصص نورولوژی-اعصاب تهران

متخصص عفونی تهران

متخصص داخلی تهران

متخصص ارولوژی تهران

متخصص گوارش و کبد تهران

متخصص انکولوژی تهران

متخصص قلب و عروق تهران

متخصص چشم تهران

متخصص مغز و اعصاب تهران

متخصص گوش،حلق و بینی تهران

متخصص بیهوشی تهران

فیزیوتراپ تهران

پزشک عمومی تهران

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم تهران

متخصص تغذیه تهران

 

 

پزشکان و متخصصان اهواز

متخصص پوست و مو اهواز

متخصص جراحی عمومی اهواز

متخصص کودکان اهواز

متخصص ارتوپدی اهواز

متخصص زنان و زایمان اهواز

متخصص نورولوژی-اعصاب اهواز

متخصص عفونی اهواز

متخصص داخلی اهواز

متخصص ارولوژی اهواز

متخصص گوارش و کبد اهواز

متخصص انکولوژی اهواز

متخصص قلب و عروق اهواز

متخصص چشم اهواز

متخصص مغز و اعصاب اهواز

متخصص گوش،حلق و بینی اهواز

متخصص بیهوشی اهواز

فیزیوتراپ اهواز

پزشک عمومی اهواز

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم اهواز

متخصص تغذیه اهواز

 

پزشکان و متخصصان تبریز

متخصص پوست و مو تبریز

متخصص جراحی عمومی تبریز

متخصص کودکان تبریز

متخصص ارتوپدی تبریز

متخصص زنان و زایمان تبریز

متخصص نورولوژی-اعصاب تبریز

متخصص عفونی تبریز

متخصص داخلی تبریز

متخصص ارولوژی تبریز

متخصص گوارش و کبد تبریز

متخصص انکولوژی تبریز

متخصص قلب و عروق تبریز

متخصص چشم تبریز

متخصص مغز و اعصاب تبریز

متخصص گوش،حلق و بینی تبریز

متخصص بیهوشی تبریز

فیزیوتراپ تبریز

پزشک عمومی تبریز

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم تبریز

متخصص تغذیه تبریز

 

پزشکان و متخصصان اصفهان

متخصص پوست و مو اصفهان

متخصص جراحی عمومی اصفهان

متخصص کودکان اصفهان

متخصص ارتوپدی اصفهان

متخصص زنان و زایمان اصفهان

متخصص نورولوژی-اعصاب اصفهان

متخصص عفونی اصفهان

متخصص داخلی اصفهان

متخصص ارولوژی اصفهان

متخصص گوارش و کبد اصفهان

متخصص انکولوژی اصفهان

متخصص قلب و عروق اصفهان

متخصص چشم اصفهان

متخصص مغز و اعصاب اصفهان

متخصص گوش،حلق و بینی اصفهان

متخصص بیهوشی اصفهان

فیزیوتراپ اصفهان

پزشک عمومی اصفهان

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم اصفهان

متخصص تغذیه اصفهان

 

پزشکان و متخصصان بوشهر

متخصص پوست و مو بوشهر

متخصص جراحی عمومی بوشهر

متخصص کودکان بوشهر

متخصص ارتوپدی بوشهر

متخصص زنان و زایمان بوشهر

متخصص نورولوژی-اعصاب بوشهر

متخصص عفونی بوشهر

متخصص داخلی بوشهر

متخصص ارولوژی بوشهر

متخصص گوارش و کبد بوشهر

متخصص انکولوژی بوشهر

متخصص قلب و عروق بوشهر

متخصص چشم بوشهر

متخصص مغز و اعصاب بوشهر

متخصص گوش،حلق و بینی بوشهر

متخصص بیهوشی بوشهر

فیزیوتراپ بوشهر

پزشک عمومی بوشهر

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم بوشهر

متخصص تغذیه بوشهر

 

پزشکان و متخصصان سمنان

متخصص پوست و مو سمنان

متخصص جراحی عمومی سمنان

متخصص کودکان سمنان

متخصص ارتوپدی سمنان

متخصص زنان و زایمان سمنان

متخصص نورولوژی-اعصاب سمنان

متخصص عفونی سمنان

متخصص داخلی سمنان

متخصص ارولوژی سمنان

متخصص گوارش و کبد سمنان

متخصص انکولوژی سمنان

متخصص قلب و عروق سمنان

متخصص چشم سمنان

متخصص مغز و اعصاب سمنان

متخصص گوش،حلق و بینی سمنان

متخصص بیهوشی سمنان

فیزیوتراپ سمنان

پزشک عمومی سمنان

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم سمنان

متخصص تغذیه سمنان

 

پزشکان و متخصصان زاهدان

متخصص پوست و مو زاهدان

متخصص جراحی عمومی زاهدان

متخصص کودکان زاهدان

متخصص ارتوپدی زاهدان

متخصص زنان و زایمان زاهدان

متخصص نورولوژی-اعصاب زاهدان

متخصص عفونی زاهدان

متخصص داخلی زاهدان

متخصص ارولوژی زاهدان

متخصص گوارش و کبد زاهدان

متخصص انکولوژی زاهدان

متخصص قلب و عروق زاهدان

متخصص چشم زاهدان

متخصص مغز و اعصاب زاهدان

متخصص گوش،حلق و بینی زاهدان

متخصص بیهوشی زاهدان

فیزیوتراپ زاهدان

پزشک عمومی زاهدان

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم زاهدان

متخصص تغذیه زاهدان

 

پزشکان و متخصصان کرمان

متخصص پوست و مو کرمان

متخصص جراحی عمومی کرمان

متخصص کودکان کرمان

متخصص ارتوپدی کرمان

متخصص زنان و زایمان کرمان

متخصص نورولوژی-اعصاب کرمان

متخصص عفونی کرمان

متخصص داخلی کرمان

متخصص ارولوژی کرمان

متخصص گوارش و کبد کرمان

متخصص انکولوژی کرمان

متخصص قلب و عروق کرمان

متخصص چشم کرمان

متخصص مغز و اعصاب کرمان

متخصص گوش،حلق و بینی کرمان

متخصص بیهوشی کرمان

فیزیوتراپ کرمان

پزشک عمومی کرمان

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم کرمان

متخصص تغذیه کرمان

 

پزشکان و متخصصان اراک

متخصص پوست و مو اراک

متخصص جراحی عمومی اراک

متخصص کودکان اراک

متخصص ارتوپدی اراک

متخصص زنان و زایمان اراک

متخصص نورولوژی-اعصاب اراک

متخصص عفونی اراک

متخصص داخلی اراک

متخصص ارولوژی اراک

متخصص گوارش و کبد اراک

متخصص انکولوژی اراک

متخصص قلب و عروق اراک

متخصص چشم اراک

متخصص مغز و اعصاب اراک

متخصص گوش،حلق و بینی اراک

متخصص بیهوشی اراک

فیزیوتراپ اراک

پزشک عمومی اراک

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم اراک

متخصص تغذیه اراک

 

پزشکان و متخصصان خرم آباد

متخصص پوست و مو خرم آباد

متخصص جراحی عمومی خرم آباد

متخصص کودکان خرم آباد

متخصص ارتوپدی خرم آباد

متخصص زنان و زایمان خرم آباد

متخصص نورولوژی-اعصاب خرم آباد

متخصص عفونی خرم آباد

متخصص داخلی خرم آباد

متخصص ارولوژی خرم آباد

متخصص گوارش و کبد خرم آباد

متخصص انکولوژی خرم آباد

متخصص قلب و عروق خرم آباد

متخصص چشم خرم آباد

متخصص مغز و اعصاب خرم آباد

متخصص گوش،حلق و بینی خرم آباد

متخصص بیهوشی خرم آباد

فیزیوتراپ خرم آباد

پزشک عمومی خرم آباد

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم خرم آباد

متخصص تغذیه خرم آباد

مراکز ترک اعتیاد

آمارگیر سایت
تبلیغات متنی
جوشهای سر سیاه از کجا می آیند ؟


تمام آنچه بايد درباره منافذ پوستي و جوش‌هاي سرسياه بدانيد

 


آغاز بلوغ براي خيلي از دختران و پسران سن بحراني است که خيلي از آنها به تغييرات بدني و پوستي خود حساسيت بيشتري پيدا مي‌کنند و هميشه نگران ظاهر خود هستند. با شروع بلوغ علاوه بر تغييرات جسمي و بدني، تغييرات زيادي در پوست نوجوانان مخصوصا پوست صورت آنها ايجاد مي‌شود که چون بيشتر در معرض ديد ديگران و حتي عامل قضاوت ظاهري است، در صورتي که پوست صورت دچار مشکلاتي باشد، ممکن است سبب نگراني و ناراحتي نوجوان شود.

يکي از اين تغييرات پوستي، وجود منافذ پوستي بيش از حد باز است که مي‌تواند ظاهري نازيبا را در پوست صورت ايجاد کند.

اين منافذ آزاردهنده

 


قبل از رسيدن به سن بلوغ منافذ پوستي در دختران و پسران به يک اندازه است و اگر اين منافذ با هم اختلافي داشته باشند به دلايل ژنتيکي است اما معمولا با هم تفاوتي ندارند اما بعد از بلوغ و بعد از ترشح هورمون‌ها مخصوصا هورمون آندروژن، فعاليت بيشتري پيدا کرده و روي غدد چربي تاثير مستقيم گذاشته و اين غدد بزرگ و ترشح آنها بيشتر مي‌شود. در مردان بعد از بلوغ ترشح اين هورمون بيشتر از زنان است. به همين دليل مردان پوست چرب‌تري دارند. غير از هورمون آندروژن که مهم‌ترين عامل موثر در غدد چربي است، عوامل ژنتيکي هم سبب مي‌شود تا افراد نسبت به اين هورمون حساسيت بيشتري پيدا کنند.

وقتي منافذ بسته مي‌شود

 


منافذ پوستي حالتي طبيعي براي پوست است اما بزرگ يا کوچک بودن آنها بسته به عوامل هورموني و استعداد ژنتيکي است. اما انسداد اين منافذ پوستي باعث مي‌شود تا چربي بيش از حد بدن از آن خارج نشده و ترشحات در زير پوست باقي بمانند و ايجاد عفونت کرده يا جوش‌هاي چرکي را به وجود آورند بنابراين استفاده از مواد آرايشي و بهداشتي و کرم‌ها بدون مشورت با پزشک براي پنهان کردن اين منافذ نه تنها کار درستي نيست بلکه عاملي براي تشديد مشکلات پوستي است.

راهي براي درمان

 


بهترين راه کاهش دادن اندازه اين منافذ کم کردن تعريق و کاهش چربي‌سازي بدن است بنابراين مي‌توان بخشي از چربي‌سازي بدن را که تحت تاثير رژيم غذايي است، با کاهش مصرف غذاهاي چرب و سرخ‌کردني کاهش داد. کاهش تعريق راه ديگري براي کنترل اندازه اين منافذ است اما بخشي که مربوط به هورموني‌ها و ژنتيک باشد، قابل تغيير نيست. چرب بودن پوست را به طور موقت و نه دايم مي‌توان کنترل کرد. با شستشوي به اندازه و البته نه زياد پوست يعني روزي 2 تا 3 بار با صابون‌هاي اسيدي مي‌توان کمي از چربي پوست را کاهش داد. شستشوي زياد پوست سبب خشک شدن و فعاليت بيشتر غدد چربي و در نتيجه توليد چربي بيشتر مي‌شود. پس از شستشو و در فواصل صابون زدن نيز مي‌توانيد از لوسيون‌هاي چربي‌زدا استفاده کرده و با پنبه‌ روي منافذ بماليد. با افزايش سن و بعد از 30 تا 35 سالگي به طور طبيعي با کاهش فعاليت هورمون‌ها از شدت تعريق و توليد چربي کاسته شده و اين منافذ خود به خود کوچک‌تر مي‌شوند.

جوش‌هاي سرسياه

 


جوش‌هاي سرسياه اولين قدم ايجاد جوش‌هاي جواني در کساني است که پوست چرب دارند و در سنين بلوغ به دليل تغييرات هورموني شايع هستند. جوش‌هاي سرسياه، جوش‌هاي معمولي سربسته‌اي هستند که به علت تنگي منافذ پوست به بيرون تخليه نمي‌شوند. اين جوش‌ها به دليل تجمع چربي به وجود آمده و در مردان شايع‌تر هستند.

جوش‌هاي سرسياه تحت عنوان کومودون‌هاي باز اولين گام براي ايجاد جوش بوده و قبل از اينکه باکتري‌ها خلل و فرج و روزنه‌‌هاي پوست را مورد حمله قرار دهند، تشکيل مي‌شوند. بعد از آن ممکن است جوش قرمز و جوش چرکي ايجاد شده حتي به شکل کيست نمايان شود. افزايش بيش از حد چربي به مسدود شدن روزنه‌هاي پوستي منجر شده که متعاقبا به ايجاد توده‌اي از چربي منجر مي‌شود که وقتي در معرض هوا قرار مي‌گيرد به رنگ سياه تبديل مي‌شود. استفاده از برخي کرم‌ها و لوازم آرايشي حتي سبب بدتر شدن اين جوش‌ها مي‌شود. در اثر افزايش هورمون‌ها و عدم پاکسازي مناسب پوست، سلول‌هاي مرده در روزنه‌هاي پوست تجمع مي‌يابند و باعث مسدود شدن روزنه و عدم خروج چربي مي‌شوند. آرايش کردن زياد و استفاده بيش از اندازه از کرم‌ها و ضدآفتاب‌ها هم تاثير زيادي در بروز انسداد منافذ و جوش‌هاي سرسياه دارند.

توصيه‌هايي ضدجوش سرسياه

 


پاکسازي منظم پوست، اولين شرط براي عدم به وجود آمدن اين جوش‌ها است. اگر پوست به خوبي تميز نشود، آلودگي‌هاي بيشتري جذب مي‌کند و ابتدا جوش‌هايي به رنگ زرد و سپس سياه ايجاد مي‌شود. براي آرايش از فرآورده‌هاي مخصوص پوست چرب استفاده کنيد. پودرهاي صورت براي پوست چرب به ويژه آنهايي که جوش مي‌زنند، مناسب‌ترند. پودرهاي نرم و فشرده در اين مورد بهترند. اين پودرها چربي پوست را به خود جذب مي‌کنند. مي‌توان در زير آنها از لوسيون‌هاي آرايشي بدون چربي استفاده کرد. پودرهاي آرايشي نبايد روي کرم‌ها و پمادهاي چرب استفاده شود. براي پاک کردن مواد آرايشي از صورت، بهترين راه شستشو با آب و صابون است. همچنين مي‌توان از شيرپاک‌کن و لوسيون‌هاي مخصوص پاک کردن مواد آرايشي هم استفاده کرد.


کلمات کليدي : بانک اطلاعاتي پزشکان اطلاعات دارويي آدرس پزشکان آدرس مطب پزشک داروخانه هاي شبانه روزي آدرس بيمارستان هاي تهران مطب پزشکان تهران

© کپی رایت توسط : بزرگترین بانك اطلاعات پزشكان ایران| اطلاعات دارویی|داروخانه ها|مراکز درمانی (کلیه حقوق مادی و معنوی مربوط و متعلق به این سایت است.)
برداشت مطالب فقط با اجازه کتبی و ذکر منبع امکان پذیر است .

نوشته شده در تاریخ : 22 ارديبهشت ماه ، 1390 (4850 مشاهده)

[ بازگشت ]