تبلیغات پزشکان

تبلیغات شما با تعرفه مناسب

کلیک کنید

سامانه اطلاعات پزشکان تهران
پزشکان و متخصصان ایران

 

پزشکان و متخصصان شیراز

متخصص پوست و مو شیراز

متخصص جراحی عمومی شیراز

متخصص کودکان شیراز

متخصص ارتوپدی شیراز

متخصص زنان و زایمان شیراز

متخصص نورولوژی-اعصاب شیراز

متخصص عفونی شیراز

متخصص داخلی شیراز

متخصص ارولوژی شیراز

متخصص گوارش و کبد شیراز

متخصص انکولوژی شیراز

متخصص قلب و عروق شیراز

متخصص چشم شیراز

متخصص مغز و اعصاب شیراز

متخصص گوش،حلق و بینی شیراز

متخصص بیهوشی شیراز

فیزیوتراپ شیراز

پزشک عمومی شیراز

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم شیراز

متخصص تغذیه شیراز

 

پزشکان و متخصصان تهران

متخصص پوست و مو تهران

متخصص جراحی عمومی تهران

متخصص کودکان تهران

متخصص ارتوپدی تهران

متخصص زنان و زایمان تهران

متخصص نورولوژی-اعصاب تهران

متخصص عفونی تهران

متخصص داخلی تهران

متخصص ارولوژی تهران

متخصص گوارش و کبد تهران

متخصص انکولوژی تهران

متخصص قلب و عروق تهران

متخصص چشم تهران

متخصص مغز و اعصاب تهران

متخصص گوش،حلق و بینی تهران

متخصص بیهوشی تهران

فیزیوتراپ تهران

پزشک عمومی تهران

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم تهران

متخصص تغذیه تهران

 

 

پزشکان و متخصصان اهواز

متخصص پوست و مو اهواز

متخصص جراحی عمومی اهواز

متخصص کودکان اهواز

متخصص ارتوپدی اهواز

متخصص زنان و زایمان اهواز

متخصص نورولوژی-اعصاب اهواز

متخصص عفونی اهواز

متخصص داخلی اهواز

متخصص ارولوژی اهواز

متخصص گوارش و کبد اهواز

متخصص انکولوژی اهواز

متخصص قلب و عروق اهواز

متخصص چشم اهواز

متخصص مغز و اعصاب اهواز

متخصص گوش،حلق و بینی اهواز

متخصص بیهوشی اهواز

فیزیوتراپ اهواز

پزشک عمومی اهواز

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم اهواز

متخصص تغذیه اهواز

 

پزشکان و متخصصان تبریز

متخصص پوست و مو تبریز

متخصص جراحی عمومی تبریز

متخصص کودکان تبریز

متخصص ارتوپدی تبریز

متخصص زنان و زایمان تبریز

متخصص نورولوژی-اعصاب تبریز

متخصص عفونی تبریز

متخصص داخلی تبریز

متخصص ارولوژی تبریز

متخصص گوارش و کبد تبریز

متخصص انکولوژی تبریز

متخصص قلب و عروق تبریز

متخصص چشم تبریز

متخصص مغز و اعصاب تبریز

متخصص گوش،حلق و بینی تبریز

متخصص بیهوشی تبریز

فیزیوتراپ تبریز

پزشک عمومی تبریز

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم تبریز

متخصص تغذیه تبریز

 

پزشکان و متخصصان اصفهان

متخصص پوست و مو اصفهان

متخصص جراحی عمومی اصفهان

متخصص کودکان اصفهان

متخصص ارتوپدی اصفهان

متخصص زنان و زایمان اصفهان

متخصص نورولوژی-اعصاب اصفهان

متخصص عفونی اصفهان

متخصص داخلی اصفهان

متخصص ارولوژی اصفهان

متخصص گوارش و کبد اصفهان

متخصص انکولوژی اصفهان

متخصص قلب و عروق اصفهان

متخصص چشم اصفهان

متخصص مغز و اعصاب اصفهان

متخصص گوش،حلق و بینی اصفهان

متخصص بیهوشی اصفهان

فیزیوتراپ اصفهان

پزشک عمومی اصفهان

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم اصفهان

متخصص تغذیه اصفهان

 

پزشکان و متخصصان بوشهر

متخصص پوست و مو بوشهر

متخصص جراحی عمومی بوشهر

متخصص کودکان بوشهر

متخصص ارتوپدی بوشهر

متخصص زنان و زایمان بوشهر

متخصص نورولوژی-اعصاب بوشهر

متخصص عفونی بوشهر

متخصص داخلی بوشهر

متخصص ارولوژی بوشهر

متخصص گوارش و کبد بوشهر

متخصص انکولوژی بوشهر

متخصص قلب و عروق بوشهر

متخصص چشم بوشهر

متخصص مغز و اعصاب بوشهر

متخصص گوش،حلق و بینی بوشهر

متخصص بیهوشی بوشهر

فیزیوتراپ بوشهر

پزشک عمومی بوشهر

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم بوشهر

متخصص تغذیه بوشهر

 

پزشکان و متخصصان سمنان

متخصص پوست و مو سمنان

متخصص جراحی عمومی سمنان

متخصص کودکان سمنان

متخصص ارتوپدی سمنان

متخصص زنان و زایمان سمنان

متخصص نورولوژی-اعصاب سمنان

متخصص عفونی سمنان

متخصص داخلی سمنان

متخصص ارولوژی سمنان

متخصص گوارش و کبد سمنان

متخصص انکولوژی سمنان

متخصص قلب و عروق سمنان

متخصص چشم سمنان

متخصص مغز و اعصاب سمنان

متخصص گوش،حلق و بینی سمنان

متخصص بیهوشی سمنان

فیزیوتراپ سمنان

پزشک عمومی سمنان

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم سمنان

متخصص تغذیه سمنان

 

پزشکان و متخصصان زاهدان

متخصص پوست و مو زاهدان

متخصص جراحی عمومی زاهدان

متخصص کودکان زاهدان

متخصص ارتوپدی زاهدان

متخصص زنان و زایمان زاهدان

متخصص نورولوژی-اعصاب زاهدان

متخصص عفونی زاهدان

متخصص داخلی زاهدان

متخصص ارولوژی زاهدان

متخصص گوارش و کبد زاهدان

متخصص انکولوژی زاهدان

متخصص قلب و عروق زاهدان

متخصص چشم زاهدان

متخصص مغز و اعصاب زاهدان

متخصص گوش،حلق و بینی زاهدان

متخصص بیهوشی زاهدان

فیزیوتراپ زاهدان

پزشک عمومی زاهدان

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم زاهدان

متخصص تغذیه زاهدان

 

پزشکان و متخصصان کرمان

متخصص پوست و مو کرمان

متخصص جراحی عمومی کرمان

متخصص کودکان کرمان

متخصص ارتوپدی کرمان

متخصص زنان و زایمان کرمان

متخصص نورولوژی-اعصاب کرمان

متخصص عفونی کرمان

متخصص داخلی کرمان

متخصص ارولوژی کرمان

متخصص گوارش و کبد کرمان

متخصص انکولوژی کرمان

متخصص قلب و عروق کرمان

متخصص چشم کرمان

متخصص مغز و اعصاب کرمان

متخصص گوش،حلق و بینی کرمان

متخصص بیهوشی کرمان

فیزیوتراپ کرمان

پزشک عمومی کرمان

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم کرمان

متخصص تغذیه کرمان

 

پزشکان و متخصصان اراک

متخصص پوست و مو اراک

متخصص جراحی عمومی اراک

متخصص کودکان اراک

متخصص ارتوپدی اراک

متخصص زنان و زایمان اراک

متخصص نورولوژی-اعصاب اراک

متخصص عفونی اراک

متخصص داخلی اراک

متخصص ارولوژی اراک

متخصص گوارش و کبد اراک

متخصص انکولوژی اراک

متخصص قلب و عروق اراک

متخصص چشم اراک

متخصص مغز و اعصاب اراک

متخصص گوش،حلق و بینی اراک

متخصص بیهوشی اراک

فیزیوتراپ اراک

پزشک عمومی اراک

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم اراک

متخصص تغذیه اراک

 

پزشکان و متخصصان خرم آباد

متخصص پوست و مو خرم آباد

متخصص جراحی عمومی خرم آباد

متخصص کودکان خرم آباد

متخصص ارتوپدی خرم آباد

متخصص زنان و زایمان خرم آباد

متخصص نورولوژی-اعصاب خرم آباد

متخصص عفونی خرم آباد

متخصص داخلی خرم آباد

متخصص ارولوژی خرم آباد

متخصص گوارش و کبد خرم آباد

متخصص انکولوژی خرم آباد

متخصص قلب و عروق خرم آباد

متخصص چشم خرم آباد

متخصص مغز و اعصاب خرم آباد

متخصص گوش،حلق و بینی خرم آباد

متخصص بیهوشی خرم آباد

فیزیوتراپ خرم آباد

پزشک عمومی خرم آباد

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم خرم آباد

متخصص تغذیه خرم آباد

مراکز ترک اعتیاد

آمارگیر سایت
تبلیغات متنی
داروخانه: داروخانه و دراگ استور منطقه پانزده
داروخانه – دراگ استور : آسیا


تلفن :  33701854


آدرس : - میدان خراسان – 200 متری منصور – خیابان خواجوی کرمانی جنوبی – پلاک 472

 


داروخانه – دراگ استور : ابراهیمی گرگانی


تلفن :  33144902


آدرس : - افسریه – خیابان 20 متری – خیابان 15 متری دوم – جنب خیابان 35 – پلاک 120

 


داروخانه – دراگ استور : اتابک


تلفن :  33700119


آدرس : - خیابان خاوران – خیابان ذوالفقاری – پلاک 178

 


داروخانه – دراگ استور : ارجمند


تلفن :  33153377


آدرس : - افسریه – خیابان 20 متری – جنب 15 متری اول

 


داروخانه – دراگ استور : اقبال


تلفن :  33700436


آدرس : - خیابان خاوران – خیابان عارف جنوبی – پلاک 29

 


داروخانه – دراگ استور : دکتر الوندی


تلفن :  33879375


آدرس : - خیابان خاوران – شهرک مسعودیه – خیابان شهید کلهر – چهار راه اول

 


داروخانه – دراگ استور : امیرزاده


تلفن :  33147262


آدرس : - 20 متری افسریه – بین سوم و چهارم – پلاک 69

 


داروخانه – دراگ استور : بازرگان


تلفن :  33883164


آدرس : - کیانشهر – خیابان شهید ابراهیمی – درمانگاه امین – طبقه همکف

 


داروخانه – دراگ استور : دکتر باقری


تلفن :  33862551


آدرس : - شهرک مسعودیه – 20 متری ابومسلم خراسانی – درمانگاه رازی

 


داروخانه – دراگ استور : بهرامی


تلفن :  33861369


آدرس : - مسعودیه – خیابان ابومسلم – جنب کوچه ایرج

 


داروخانه – دراگ استور : بیات


تلفن :  33867148


آدرس : - خیابان مشریه – 20 متری اعظم – بعداز چهار راه اول – نبش خیابان دی شرقی

 


داروخانه – دراگ استور : پازندی


تلفن :  33727040


آدرس : - خیابان 17 شهریور جنوبی – خیابان طیب – جنب کوچه رحمانی – پلاک 2

 


داروخانه – دراگ استور : پروانه


تلفن :  33706203


آدرس : - خیابان 17 شهریور جنوبی – مقابل شوش شرقی – پلاک 254

 

 


داروخانه – دراگ استور : پورحیدری


تلفن :  33009782


آدرس : - خیابان خاوران – ایستگاه منبع آب – خیابان اعظمی – خیابان کاشی – پلاک 146

 


داروخانه – دراگ استور : پویا


تلفن :  33800725


آدرس : - خیابان افسریه – بین 15 متری دوم و سوم – پلاک 176

 


داروخانه – دراگ استور : تخت زرین


تلفن :  33157094


آدرس : - خیابان افسریه – 15 متری سوم – بین خیابان 8 و 9

 


داروخانه – دراگ استور : جواهری


تلفن :  33867544


آدرس : - مشریه – خیابان سی متری صادقی – بعداز چهار راه دوم – نبش کوچه خوزستان شرقی

 


داروخانه – دراگ استور : خرمی


تلفن :  33156847


آدرس : - خیابان افسریه – 15 متری دوم – جنب خیابان 29

 


داروخانه – دراگ استور : رازی


تلفن :  33862551


آدرس : - شهرک مسعودیه – 20 متری ابومسلم خراسانی – درمانگاه رازی

 


داروخانه – دراگ استور : رضازاده


تلفن : 33860521

 
آدرس : - جاده خاوران – شهرک کاروان – خیابان امام سجاد

 


داروخانه – دراگ استور : رشد


تلفن :  خیابان افسریه – 15 متری دوم افسریه – چهار راه اسلام آباد – پلاک 517


آدرس : - 33159683

 


داروخانه – دراگ استور : روح افزا


تلفن :  33151142


آدرس : - خیابان افسریه – 15 متری دوم – جنب کوچه 16 – پلاک 381

 


داروخانه – دراگ استور : روحانی


تلفن :  33700393


آدرس : - خیابان خاوران – ایستگاه آقا رضا – پلاک 406

 


داروخانه – دراگ استور : دکتر سبزواری


تلفن :  33159258


آدرس : - خیابان افسریه – 15 متری اول – جنب خیابان هشتم

 


داروخانه – دراگ استور : سپهران


تلفن :  33152816


آدرس : - افسریه – بیست متری افسریه – 15 متری اول جنوبی – جنب خیابان 25

 


داروخانه – دراگ استور : سعید


تلفن :  33864151


آدرس : - شهرک مشریه – 30 متری صالحی – کوچه فروردین – پلاک 132

 


داروخانه – دراگ استور : شامخ


تلفن :  33863757


آدرس : - شهرک مشریه – بالاتر از میدان آقانور – 20 متری اعظم – نبش کوچه نهم

 


داروخانه – دراگ استور : صداقت


تلفن :  33155403


آدرس : - خیابان افسریه – 15 متری اول – جنب خیابان 39

 


داروخانه – دراگ استور : عسگریان


تلفن :  33874449


آدرس : - شهرک کاروان – 20 متری نخلی – ده متری رسالت

 


داروخانه – دراگ استور : کاوه


تلفن :  33879375


آدرس : - خیابان خاوران – شهرک مسعودیه – خیابان شهید کلهر – چهار راه اول

 


داروخانه – دراگ استور : مشیریه


تلفن :  33863928


آدرس : - سه راه افسریه – میدان آقاتوری – سی متری صالحین

 


داروخانه – دراگ استور : مینو


تلفن :  33705760


آدرس : - میدان خراسان – خیابان طیب – پلاک 396/1

 


داروخانه – دراگ استور : وحیدیه


تلفن :  33709120


آدرس : - خیابان خاوران – 15 متری شهید ناصری

 


داروخانه – دراگ استور : هجرت


تلفن :  33866048


آدرس : - شهرک مسعودیه – خیابان ابومسلم خراسانی – مقابل تره بار

 


داروخانه – دراگ استور : پروانه


تلفن :  33706203


آدرس : - خیابان 17 شهریور جنوبی – مقابل شوش شرقی – پلاک 254

 


داروخانه – دراگ استور : علیزاده


تلفن :  33152978


آدرس : - خیابان افسریه – 15 متری سوم جنوبی – بین خیابان 19 و 20

 
کلمات کليدي : بانک اطلاعاتي پزشکان اطلاعات دارويي آدرس پزشکان آدرس مطب پزشک داروخانه هاي شبانه روزي آدرس بيمارستان هاي تهران مطب پزشکان تهران

ارسال شده در مورخه : يكشنبه، 18 ارديبهشت ماه ، 1390 توسط admin  چاپ مطلب

مرتبط با موضوع :

 خطر فراگیری بیماری ابولا در سال 2015  [جمعه، 24 آذر ماه ، 1396]
 دکتر مریم اسماعیلی-متخصص گوش،حلق و بینی  [دوشنبه، 2 مرداد ماه ، 1396]
 مشاور شرکت نیوشا نیک  [پنجشنبه، 22 تير ماه ، 1396]
 دکتر شهاب مهاجر شیروانی  [پنجشنبه، 15 تير ماه ، 1396]
 دکتر ابولفضل صالح راد  [دوشنبه، 5 تير ماه ، 1396]
 داروخانه و دراگ استور منطقه چهارده  [يكشنبه، 18 ارديبهشت ماه ، 1390]
 داروخانه و دراگ استور منطقه سیزده  [يكشنبه، 18 ارديبهشت ماه ، 1390]
 داروخانه و دراگ استور منطقه دوازده  [يكشنبه، 18 ارديبهشت ماه ، 1390]
 داروخانه و دراگ استور منطقه یازده  [يكشنبه، 18 ارديبهشت ماه ، 1390]
 داروخانه و دراگ استور منطقه ده  [يكشنبه، 18 ارديبهشت ماه ، 1390]

با عرض پوزش : ارائه نظر و پیشنهاد در مورد این مطلب مقدور نیست .
امتیاز دهی به مطلب
امتیاز متوسط : 0
تعداد آراء: 0

لطفا رای مورد نظرتان را در مورد این مطلب ارائه نمائید :

عالی
خیلی خوب
خوب
متوسط
بد

اشتراک گذاري مطلب