تبلیغات پزشکان

تبلیغات شما با تعرفه مناسب

کلیک کنید

سامانه اطلاعات پزشکان تهران
پزشکان و متخصصان ایران

 

پزشکان و متخصصان شیراز

متخصص پوست و مو شیراز

متخصص جراحی عمومی شیراز

متخصص کودکان شیراز

متخصص ارتوپدی شیراز

متخصص زنان و زایمان شیراز

متخصص نورولوژی-اعصاب شیراز

متخصص عفونی شیراز

متخصص داخلی شیراز

متخصص ارولوژی شیراز

متخصص گوارش و کبد شیراز

متخصص انکولوژی شیراز

متخصص قلب و عروق شیراز

متخصص چشم شیراز

متخصص مغز و اعصاب شیراز

متخصص گوش،حلق و بینی شیراز

متخصص بیهوشی شیراز

فیزیوتراپ شیراز

پزشک عمومی شیراز

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم شیراز

متخصص تغذیه شیراز

 

پزشکان و متخصصان تهران

متخصص پوست و مو تهران

متخصص جراحی عمومی تهران

متخصص کودکان تهران

متخصص ارتوپدی تهران

متخصص زنان و زایمان تهران

متخصص نورولوژی-اعصاب تهران

متخصص عفونی تهران

متخصص داخلی تهران

متخصص ارولوژی تهران

متخصص گوارش و کبد تهران

متخصص انکولوژی تهران

متخصص قلب و عروق تهران

متخصص چشم تهران

متخصص مغز و اعصاب تهران

متخصص گوش،حلق و بینی تهران

متخصص بیهوشی تهران

فیزیوتراپ تهران

پزشک عمومی تهران

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم تهران

متخصص تغذیه تهران

 

 

پزشکان و متخصصان اهواز

متخصص پوست و مو اهواز

متخصص جراحی عمومی اهواز

متخصص کودکان اهواز

متخصص ارتوپدی اهواز

متخصص زنان و زایمان اهواز

متخصص نورولوژی-اعصاب اهواز

متخصص عفونی اهواز

متخصص داخلی اهواز

متخصص ارولوژی اهواز

متخصص گوارش و کبد اهواز

متخصص انکولوژی اهواز

متخصص قلب و عروق اهواز

متخصص چشم اهواز

متخصص مغز و اعصاب اهواز

متخصص گوش،حلق و بینی اهواز

متخصص بیهوشی اهواز

فیزیوتراپ اهواز

پزشک عمومی اهواز

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم اهواز

متخصص تغذیه اهواز

 

پزشکان و متخصصان تبریز

متخصص پوست و مو تبریز

متخصص جراحی عمومی تبریز

متخصص کودکان تبریز

متخصص ارتوپدی تبریز

متخصص زنان و زایمان تبریز

متخصص نورولوژی-اعصاب تبریز

متخصص عفونی تبریز

متخصص داخلی تبریز

متخصص ارولوژی تبریز

متخصص گوارش و کبد تبریز

متخصص انکولوژی تبریز

متخصص قلب و عروق تبریز

متخصص چشم تبریز

متخصص مغز و اعصاب تبریز

متخصص گوش،حلق و بینی تبریز

متخصص بیهوشی تبریز

فیزیوتراپ تبریز

پزشک عمومی تبریز

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم تبریز

متخصص تغذیه تبریز

 

پزشکان و متخصصان اصفهان

متخصص پوست و مو اصفهان

متخصص جراحی عمومی اصفهان

متخصص کودکان اصفهان

متخصص ارتوپدی اصفهان

متخصص زنان و زایمان اصفهان

متخصص نورولوژی-اعصاب اصفهان

متخصص عفونی اصفهان

متخصص داخلی اصفهان

متخصص ارولوژی اصفهان

متخصص گوارش و کبد اصفهان

متخصص انکولوژی اصفهان

متخصص قلب و عروق اصفهان

متخصص چشم اصفهان

متخصص مغز و اعصاب اصفهان

متخصص گوش،حلق و بینی اصفهان

متخصص بیهوشی اصفهان

فیزیوتراپ اصفهان

پزشک عمومی اصفهان

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم اصفهان

متخصص تغذیه اصفهان

 

پزشکان و متخصصان بوشهر

متخصص پوست و مو بوشهر

متخصص جراحی عمومی بوشهر

متخصص کودکان بوشهر

متخصص ارتوپدی بوشهر

متخصص زنان و زایمان بوشهر

متخصص نورولوژی-اعصاب بوشهر

متخصص عفونی بوشهر

متخصص داخلی بوشهر

متخصص ارولوژی بوشهر

متخصص گوارش و کبد بوشهر

متخصص انکولوژی بوشهر

متخصص قلب و عروق بوشهر

متخصص چشم بوشهر

متخصص مغز و اعصاب بوشهر

متخصص گوش،حلق و بینی بوشهر

متخصص بیهوشی بوشهر

فیزیوتراپ بوشهر

پزشک عمومی بوشهر

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم بوشهر

متخصص تغذیه بوشهر

 

پزشکان و متخصصان سمنان

متخصص پوست و مو سمنان

متخصص جراحی عمومی سمنان

متخصص کودکان سمنان

متخصص ارتوپدی سمنان

متخصص زنان و زایمان سمنان

متخصص نورولوژی-اعصاب سمنان

متخصص عفونی سمنان

متخصص داخلی سمنان

متخصص ارولوژی سمنان

متخصص گوارش و کبد سمنان

متخصص انکولوژی سمنان

متخصص قلب و عروق سمنان

متخصص چشم سمنان

متخصص مغز و اعصاب سمنان

متخصص گوش،حلق و بینی سمنان

متخصص بیهوشی سمنان

فیزیوتراپ سمنان

پزشک عمومی سمنان

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم سمنان

متخصص تغذیه سمنان

 

پزشکان و متخصصان زاهدان

متخصص پوست و مو زاهدان

متخصص جراحی عمومی زاهدان

متخصص کودکان زاهدان

متخصص ارتوپدی زاهدان

متخصص زنان و زایمان زاهدان

متخصص نورولوژی-اعصاب زاهدان

متخصص عفونی زاهدان

متخصص داخلی زاهدان

متخصص ارولوژی زاهدان

متخصص گوارش و کبد زاهدان

متخصص انکولوژی زاهدان

متخصص قلب و عروق زاهدان

متخصص چشم زاهدان

متخصص مغز و اعصاب زاهدان

متخصص گوش،حلق و بینی زاهدان

متخصص بیهوشی زاهدان

فیزیوتراپ زاهدان

پزشک عمومی زاهدان

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم زاهدان

متخصص تغذیه زاهدان

 

پزشکان و متخصصان کرمان

متخصص پوست و مو کرمان

متخصص جراحی عمومی کرمان

متخصص کودکان کرمان

متخصص ارتوپدی کرمان

متخصص زنان و زایمان کرمان

متخصص نورولوژی-اعصاب کرمان

متخصص عفونی کرمان

متخصص داخلی کرمان

متخصص ارولوژی کرمان

متخصص گوارش و کبد کرمان

متخصص انکولوژی کرمان

متخصص قلب و عروق کرمان

متخصص چشم کرمان

متخصص مغز و اعصاب کرمان

متخصص گوش،حلق و بینی کرمان

متخصص بیهوشی کرمان

فیزیوتراپ کرمان

پزشک عمومی کرمان

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم کرمان

متخصص تغذیه کرمان

 

پزشکان و متخصصان اراک

متخصص پوست و مو اراک

متخصص جراحی عمومی اراک

متخصص کودکان اراک

متخصص ارتوپدی اراک

متخصص زنان و زایمان اراک

متخصص نورولوژی-اعصاب اراک

متخصص عفونی اراک

متخصص داخلی اراک

متخصص ارولوژی اراک

متخصص گوارش و کبد اراک

متخصص انکولوژی اراک

متخصص قلب و عروق اراک

متخصص چشم اراک

متخصص مغز و اعصاب اراک

متخصص گوش،حلق و بینی اراک

متخصص بیهوشی اراک

فیزیوتراپ اراک

پزشک عمومی اراک

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم اراک

متخصص تغذیه اراک

 

پزشکان و متخصصان خرم آباد

متخصص پوست و مو خرم آباد

متخصص جراحی عمومی خرم آباد

متخصص کودکان خرم آباد

متخصص ارتوپدی خرم آباد

متخصص زنان و زایمان خرم آباد

متخصص نورولوژی-اعصاب خرم آباد

متخصص عفونی خرم آباد

متخصص داخلی خرم آباد

متخصص ارولوژی خرم آباد

متخصص گوارش و کبد خرم آباد

متخصص انکولوژی خرم آباد

متخصص قلب و عروق خرم آباد

متخصص چشم خرم آباد

متخصص مغز و اعصاب خرم آباد

متخصص گوش،حلق و بینی خرم آباد

متخصص بیهوشی خرم آباد

فیزیوتراپ خرم آباد

پزشک عمومی خرم آباد

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم خرم آباد

متخصص تغذیه خرم آباد

مراکز ترک اعتیاد

آمارگیر سایت
تبلیغات متنی
داروخانه: داروخانه و دراگ استور منطقه چهارده
داروخانه – دراگ استور : ابوذر


تلفن :  33147367


آدرس : - خیابان پیروزی – انتهای بلوار ابوذر – پایین تر از پل چهارم

 


داروخانه – دراگ استور : ابیانه


تلفن :  33064341


آدرس : - خیابان پیروزی – خیابان نبرد – چهار راه نبی اکرم

 


داروخانه – دراگ استور : اطمینان


تلفن :  77434159


آدرس : - میدان شهدا – خیابان پیروزی – مقابل خیابان سوم نیروی هوایی

 


داروخانه – دراگ استور : الهی فر


تلفن :  33194683


آدرس : - خیابان نبرد – خیابان قیام – پلاک 45

 


داروخانه – دراگ استور : امید


تلفن :  33552688


آدرس : - اتوبان شهید محلاتی – مقابل بیمارستان بازرگان – جنب پل ری

 


داروخانه – دراگ استور : اندرزگو


تلفن :  33122338


آدرس : - میدان شهدا – خیابان 17 شهریور – کوچه میر فخرایی

 


داروخانه – دراگ استور : اندیشه


تلفن :  33345280


آدرس : - خیابان پیروزی – خیابان شکوفه – خیابان جابری – پلاک 12

 


داروخانه – دراگ استور : ایران پور


تلفن :  33800741


آدرس : - بلوار ابوذر – زمزم – تقاطع زمزم

 


داروخانه – دراگ استور : بنفشه


تلفن :  33346163


آدرس : - خیابان پیروزی – خیابان نبرد – چهار راه فرزانه – پلاک 458

 


داروخانه – دراگ استور : پورلشکری


تلفن :  77417007


آدرس : - بلوار ابوذر – نرسیده به پل اول – نبش کوچه پنجم غربی

 


داروخانه – دراگ استور : پورمند


تلفن :  33344032


آدرس : - خیابان پیروزی – خیابان دریاباری – خیابان درودیان

 


داروخانه – دراگ استور : پیروزی


تلفن :  77432548


آدرس : - خیابان پیروزی – ایستگاه چهار صد دستگاه

 


داروخانه – دراگ استور : ثمربخش


تلفن :  33704327


آدرس : - خیابان 17 شهریور – شهید محلاتی – اول خیابان کیانی

 


داروخانه – دراگ استور : چیذری


تلفن :  33702788


آدرس : - آزاد راه شهید محلاتی – خیابان عارف شمالی – پلاک 328

 


داروخانه – دراگ استور : حسنی


تلفن :  33175977


آدرس : - بلوار ابوذر – پل دوم – پلاک 449

 


داروخانه – دراگ استور : رازی


تلفن :  33706444


آدرس : - خیابان 17 شهریور – خیابان آیت الله سعیدی – روبروی کلانتری 114

 


داروخانه – دراگ استور : شرق تهران


تلفن :  33357974


آدرس : - خیابان پیروزی – میدان چهار صد دستگاه

 


داروخانه – دراگ استور : شریا


تلفن :  33349577


آدرس : - خیابان پیروزی – خیابان بهبانی – میدان باغچه بیدی – پلاک 2

 


داروخانه – دراگ استور : شکوفه


تلفن :  77470579


آدرس : - انتهای خیابان پیروزی – جنب خیابان مقداد – پلاک 937

 


داروخانه – دراگ استور : سایانی


تلفن :  33346557


آدرس : - خیابان پیروزی – خیابان شکوفه – خیابان دلگشا – میدان کلانتری – پلاک 115

 


داروخانه – دراگ استور : سپاهان


تلفن :  33344513


آدرس : - خیابان پیروزی – ایستگاه صد دستگاه – پلاک 699

 


داروخانه – دراگ استور : سلیمانیه


تلفن :  33174142


آدرس : - خیابان پیروزی – خیابان دهم فروردین – جنب کوچه شهید خسروی – پلاک 323

 


داروخانه – دراگ استور : دکتر سلیمی


تلفن :  33736969


آدرس : - بزرگراه شهید محلاتی – خیابان میثم – پلاک 78

 


داروخانه – دراگ استور : دکتر صبور


تلفن :  33174291


آدرس : - خیابان پیروزی – میدان سر آسیاب دولاب – خیابان شهید کندی – پلاک 79

 


داروخانه – دراگ استور : فاطمه زهرا (س)


تلفن :  33800480


آدرس : - بلوار ابوذر – نبش پل پنجم

 


داروخانه – دراگ استور : فراط


تلفن :  33787082


آدرس : - خیابان پیروزی – روبروی پادگان نیروی هوایی – ساختمان پزشکان شمیم

 


داروخانه – دراگ استور : کاسپین


تلفن :  33787030


آدرس : - پیروزی – چهار راه کوکاکولا – خیابان دهقان – بالاتر از چهار راه دریانی – پلاک 286

 


داروخانه – دراگ استور : کیوان


تلفن :  33342781


آدرس : - خیابان پیروزی – شکوفه – چهار راه فلاح – پلاک 66

 


داروخانه – دراگ استور : گلباری


تلفن :  33337017


آدرس : - خیابان پیروزی – خیابان شکوفه – پلاک 241

 


داروخانه – دراگ استور : مجتبی (ع)


تلفن :  33344999


آدرس : - خیابان پیروزی – خیابان شکوفه – خیابان شهید نورصالحی – پلاک 136

 


داروخانه – دراگ استور : مجد


تلفن :  33344373


آدرس : - خیابان نیروی هوایی – کیدان بروجردی – جنب میدان – پلاک 16

 


داروخانه – دراگ استور : مدائن


تلفن :  33335094


آدرس : - خیابان پیروزی – سه راه سلیمانیه – پلاک 671

 


داروخانه – دراگ استور : مرکزی نبرد


تلفن :  33173441


آدرس : - خیابان پیروزی – خیابان نبرد – نرسیده به تقاطع نبی اکرم – پلاک 252

 


داروخانه – دراگ استور : مسعود


تلفن :  33692017


آدرس : - خیابان 17 شهریور – نرسیده به میدان خراسان – خیابان جهان پناه – پلاک 132

 


داروخانه – دراگ استور : منشور نو


تلفن :  33178236


آدرس : - خیابان پیروزی – خیابان پرستار – میدان 13 آبان

 


داروخانه – دراگ استور : دکتر مهر آبادی


تلفن :  33009700


آدرس : - خیابان نبرد – 30 متری ولی عصر – جنب مسجد المهدی

 


داروخانه – دراگ استور : نوید


تلفن :  33343090


آدرس : - خیابان پیروزی – چهار راه کوکاکولا

 


داروخانه – دراگ استور : ولی الله


تلفن :  33132114 الی 6


آدرس : - بلوار آهنگ – خیابان 17 شهریور – پلاک 179

 


داروخانه – دراگ استور : سجادی


تلفن :  33175935


آدرس : - پیروزی – خیابان پرستار – جنب چهار راه صاحب الزمان – پلاک 35

 


داروخانه – دراگ استور : محسنی مقدم


تلفن :  33345131


آدرس : - پیروزی – میدان بهبهانی – سر آسیاب دولاب – پلاک 257

 
کلمات کليدي : بانک اطلاعاتي پزشکان اطلاعات دارويي آدرس پزشکان آدرس مطب پزشک داروخانه هاي شبانه روزي آدرس بيمارستان هاي تهران مطب پزشکان تهران

ارسال شده در مورخه : يكشنبه، 18 ارديبهشت ماه ، 1390 توسط admin  چاپ مطلب

مرتبط با موضوع :

 دکتر مریم اسماعیلی-متخصص گوش،حلق و بینی  [دوشنبه، 2 مرداد ماه ، 1396]
 مشاور شرکت نیوشا نیک  [پنجشنبه، 22 تير ماه ، 1396]
 دکتر شهاب مهاجر شیروانی  [پنجشنبه، 15 تير ماه ، 1396]
 دکتر ابولفضل صالح راد  [دوشنبه، 5 تير ماه ، 1396]
 پرفسور دکتر کامران عدلی  [يكشنبه، 28 خرداد ماه ، 1396]
 داروخانه و دراگ استور منطقه سیزده  [يكشنبه، 18 ارديبهشت ماه ، 1390]
 داروخانه و دراگ استور منطقه دوازده  [يكشنبه، 18 ارديبهشت ماه ، 1390]
 داروخانه و دراگ استور منطقه یازده  [يكشنبه، 18 ارديبهشت ماه ، 1390]
 داروخانه و دراگ استور منطقه ده  [يكشنبه، 18 ارديبهشت ماه ، 1390]
 داروخانه و دراگ استور منطقه نه  [يكشنبه، 18 ارديبهشت ماه ، 1390]

با عرض پوزش : ارائه نظر و پیشنهاد در مورد این مطلب مقدور نیست .
امتیاز دهی به مطلب
امتیاز متوسط : 0
تعداد آراء: 0

لطفا رای مورد نظرتان را در مورد این مطلب ارائه نمائید :

عالی
خیلی خوب
خوب
متوسط
بد

اشتراک گذاري مطلب