تبلیغات پزشکان

تبلیغات شما با تعرفه مناسب

کلیک کنید

سامانه اطلاعات پزشکان تهران
پزشکان و متخصصان ایران

 

پزشکان و متخصصان شیراز

متخصص پوست و مو شیراز

متخصص جراحی عمومی شیراز

متخصص کودکان شیراز

متخصص ارتوپدی شیراز

متخصص زنان و زایمان شیراز

متخصص نورولوژی-اعصاب شیراز

متخصص عفونی شیراز

متخصص داخلی شیراز

متخصص ارولوژی شیراز

متخصص گوارش و کبد شیراز

متخصص انکولوژی شیراز

متخصص قلب و عروق شیراز

متخصص چشم شیراز

متخصص مغز و اعصاب شیراز

متخصص گوش،حلق و بینی شیراز

متخصص بیهوشی شیراز

فیزیوتراپ شیراز

پزشک عمومی شیراز

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم شیراز

متخصص تغذیه شیراز

 

پزشکان و متخصصان تهران

متخصص پوست و مو تهران

متخصص جراحی عمومی تهران

متخصص کودکان تهران

متخصص ارتوپدی تهران

متخصص زنان و زایمان تهران

متخصص نورولوژی-اعصاب تهران

متخصص عفونی تهران

متخصص داخلی تهران

متخصص ارولوژی تهران

متخصص گوارش و کبد تهران

متخصص انکولوژی تهران

متخصص قلب و عروق تهران

متخصص چشم تهران

متخصص مغز و اعصاب تهران

متخصص گوش،حلق و بینی تهران

متخصص بیهوشی تهران

فیزیوتراپ تهران

پزشک عمومی تهران

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم تهران

متخصص تغذیه تهران

 

 

پزشکان و متخصصان اهواز

متخصص پوست و مو اهواز

متخصص جراحی عمومی اهواز

متخصص کودکان اهواز

متخصص ارتوپدی اهواز

متخصص زنان و زایمان اهواز

متخصص نورولوژی-اعصاب اهواز

متخصص عفونی اهواز

متخصص داخلی اهواز

متخصص ارولوژی اهواز

متخصص گوارش و کبد اهواز

متخصص انکولوژی اهواز

متخصص قلب و عروق اهواز

متخصص چشم اهواز

متخصص مغز و اعصاب اهواز

متخصص گوش،حلق و بینی اهواز

متخصص بیهوشی اهواز

فیزیوتراپ اهواز

پزشک عمومی اهواز

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم اهواز

متخصص تغذیه اهواز

 

پزشکان و متخصصان تبریز

متخصص پوست و مو تبریز

متخصص جراحی عمومی تبریز

متخصص کودکان تبریز

متخصص ارتوپدی تبریز

متخصص زنان و زایمان تبریز

متخصص نورولوژی-اعصاب تبریز

متخصص عفونی تبریز

متخصص داخلی تبریز

متخصص ارولوژی تبریز

متخصص گوارش و کبد تبریز

متخصص انکولوژی تبریز

متخصص قلب و عروق تبریز

متخصص چشم تبریز

متخصص مغز و اعصاب تبریز

متخصص گوش،حلق و بینی تبریز

متخصص بیهوشی تبریز

فیزیوتراپ تبریز

پزشک عمومی تبریز

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم تبریز

متخصص تغذیه تبریز

 

پزشکان و متخصصان اصفهان

متخصص پوست و مو اصفهان

متخصص جراحی عمومی اصفهان

متخصص کودکان اصفهان

متخصص ارتوپدی اصفهان

متخصص زنان و زایمان اصفهان

متخصص نورولوژی-اعصاب اصفهان

متخصص عفونی اصفهان

متخصص داخلی اصفهان

متخصص ارولوژی اصفهان

متخصص گوارش و کبد اصفهان

متخصص انکولوژی اصفهان

متخصص قلب و عروق اصفهان

متخصص چشم اصفهان

متخصص مغز و اعصاب اصفهان

متخصص گوش،حلق و بینی اصفهان

متخصص بیهوشی اصفهان

فیزیوتراپ اصفهان

پزشک عمومی اصفهان

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم اصفهان

متخصص تغذیه اصفهان

 

پزشکان و متخصصان بوشهر

متخصص پوست و مو بوشهر

متخصص جراحی عمومی بوشهر

متخصص کودکان بوشهر

متخصص ارتوپدی بوشهر

متخصص زنان و زایمان بوشهر

متخصص نورولوژی-اعصاب بوشهر

متخصص عفونی بوشهر

متخصص داخلی بوشهر

متخصص ارولوژی بوشهر

متخصص گوارش و کبد بوشهر

متخصص انکولوژی بوشهر

متخصص قلب و عروق بوشهر

متخصص چشم بوشهر

متخصص مغز و اعصاب بوشهر

متخصص گوش،حلق و بینی بوشهر

متخصص بیهوشی بوشهر

فیزیوتراپ بوشهر

پزشک عمومی بوشهر

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم بوشهر

متخصص تغذیه بوشهر

 

پزشکان و متخصصان سمنان

متخصص پوست و مو سمنان

متخصص جراحی عمومی سمنان

متخصص کودکان سمنان

متخصص ارتوپدی سمنان

متخصص زنان و زایمان سمنان

متخصص نورولوژی-اعصاب سمنان

متخصص عفونی سمنان

متخصص داخلی سمنان

متخصص ارولوژی سمنان

متخصص گوارش و کبد سمنان

متخصص انکولوژی سمنان

متخصص قلب و عروق سمنان

متخصص چشم سمنان

متخصص مغز و اعصاب سمنان

متخصص گوش،حلق و بینی سمنان

متخصص بیهوشی سمنان

فیزیوتراپ سمنان

پزشک عمومی سمنان

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم سمنان

متخصص تغذیه سمنان

 

پزشکان و متخصصان زاهدان

متخصص پوست و مو زاهدان

متخصص جراحی عمومی زاهدان

متخصص کودکان زاهدان

متخصص ارتوپدی زاهدان

متخصص زنان و زایمان زاهدان

متخصص نورولوژی-اعصاب زاهدان

متخصص عفونی زاهدان

متخصص داخلی زاهدان

متخصص ارولوژی زاهدان

متخصص گوارش و کبد زاهدان

متخصص انکولوژی زاهدان

متخصص قلب و عروق زاهدان

متخصص چشم زاهدان

متخصص مغز و اعصاب زاهدان

متخصص گوش،حلق و بینی زاهدان

متخصص بیهوشی زاهدان

فیزیوتراپ زاهدان

پزشک عمومی زاهدان

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم زاهدان

متخصص تغذیه زاهدان

 

پزشکان و متخصصان کرمان

متخصص پوست و مو کرمان

متخصص جراحی عمومی کرمان

متخصص کودکان کرمان

متخصص ارتوپدی کرمان

متخصص زنان و زایمان کرمان

متخصص نورولوژی-اعصاب کرمان

متخصص عفونی کرمان

متخصص داخلی کرمان

متخصص ارولوژی کرمان

متخصص گوارش و کبد کرمان

متخصص انکولوژی کرمان

متخصص قلب و عروق کرمان

متخصص چشم کرمان

متخصص مغز و اعصاب کرمان

متخصص گوش،حلق و بینی کرمان

متخصص بیهوشی کرمان

فیزیوتراپ کرمان

پزشک عمومی کرمان

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم کرمان

متخصص تغذیه کرمان

 

پزشکان و متخصصان اراک

متخصص پوست و مو اراک

متخصص جراحی عمومی اراک

متخصص کودکان اراک

متخصص ارتوپدی اراک

متخصص زنان و زایمان اراک

متخصص نورولوژی-اعصاب اراک

متخصص عفونی اراک

متخصص داخلی اراک

متخصص ارولوژی اراک

متخصص گوارش و کبد اراک

متخصص انکولوژی اراک

متخصص قلب و عروق اراک

متخصص چشم اراک

متخصص مغز و اعصاب اراک

متخصص گوش،حلق و بینی اراک

متخصص بیهوشی اراک

فیزیوتراپ اراک

پزشک عمومی اراک

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم اراک

متخصص تغذیه اراک

 

پزشکان و متخصصان خرم آباد

متخصص پوست و مو خرم آباد

متخصص جراحی عمومی خرم آباد

متخصص کودکان خرم آباد

متخصص ارتوپدی خرم آباد

متخصص زنان و زایمان خرم آباد

متخصص نورولوژی-اعصاب خرم آباد

متخصص عفونی خرم آباد

متخصص داخلی خرم آباد

متخصص ارولوژی خرم آباد

متخصص گوارش و کبد خرم آباد

متخصص انکولوژی خرم آباد

متخصص قلب و عروق خرم آباد

متخصص چشم خرم آباد

متخصص مغز و اعصاب خرم آباد

متخصص گوش،حلق و بینی خرم آباد

متخصص بیهوشی خرم آباد

فیزیوتراپ خرم آباد

پزشک عمومی خرم آباد

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم خرم آباد

متخصص تغذیه خرم آباد

مراکز ترک اعتیاد

آمارگیر سایت
تبلیغات متنی
داروخانه: داروخانه و دراگ استور منطقه پنج








داروخانه – دراگ استور : ابوالفضلی


تلفن :  44307630

 

آدرس : - شهران – فلکه سوم – پلاک 3

 


داروخانه – دراگ استور : ابوریحان


تلفن :  44430483


آدرس : - بزرگراه اشرفی اصفهانی – باغ فیض – خیابان ناطق نوری

 


داروخانه – دراگ استور : ارکیده


تلفن :  44427141


آدرس : - میدان نور – بلوار نور شمالی – نرسیده به چهار راه لاله – ساختمان پزشکان نور

 


داروخانه – دراگ استور : اسلامی


تلفن :  44071694


آدرس : - صادقیه – ضلع جنوب غربی فلکه دوم – داخل کلینیک ابن سینا

 


داروخانه – دراگ استور : اکباتان


تلفن :  44648707


آدرس : - شهرک اکباتان – بلوار اصلی – کوچه حسینی – پلاک 10

 


داروخانه – دراگ استور : دکتر اکبری


تلفن :  44423028


آدرس : - میدان پونک – خیابان شهید میرزا بابایی – مقابل فروشگاه شهروند – پلاک 78

 


داروخانه – دراگ استور : الهامی


تلفن :  44107775


آدرس : - انتهای شهر زیبا – بلوار تعاون – نبش کوچه نوبهار – طبقه همکف

 


داروخانه – دراگ استور : امیری


تلفن :  44829201


آدرس : - خیابان جنت آباد شمالی – نبش شهرک مبعث

 


داروخانه – دراگ استور : بهروزین

 

تلفن :  44090790


آدرس : - خیابان آیت الله کاشانی – بلوار ابوذر – جنب بوستان سوم غربی – بلاک 21

 


داروخانه – دراگ استور : بیدار


تلفن :  44096268


آدرس : - خیابان آیت الله کاشانی – بعداز کوی شاهین – کوچه بن بست – پلاک 321

 


داروخانه – دراگ استور : پزشکان


تلفن :  44402178


آدرس : - خیابان جنت آباد – بالاتر از چهار باغ – روبروی بانک ملی

 


داروخانه – دراگ استور : پونک


تلفن :  44412529


آدرس : - اتوبان همت غرب – ابتدا بلوار سردار جنگل – ساختمان پزشکی پویا

 


داروخانه – دراگ استور : پیامبر


تلفن :  44090080


آدرس : - بزرگراه اشرفی اصفهانی – 20 متری پیامبر – بعداز چهار راه اباذر

 


داروخانه – دراگ استور : پیامبران


تلفن :  44079131


آدرس : - فلکه دوم صادقیه – خیابان آیت الله کاشانی – بلوار اباذر

 


داروخانه – دراگ استور : پیمان


تلفن :  44064080


آدرس : - میدان نور – خیابان رسالت غرب – جنب تقاطع بلوار شقایق

 


داروخانه – دراگ استور : جهان درمان


تلفن :  44405804


آدرس : - میدان پونک – خیابان میرزا بابایی – پلاک 85

 


داروخانه – دراگ استور : حجت


تلفن :  44649350


آدرس : - شهرک اکباتان – فاز 2 – بین بلوکهای 9 و 11 – واحد 11 جنوبی

 


داروخانه – دراگ استور : دکتر حسین شاهی


تلفن :  44419003


آدرس : - همت غرب – شاهین شمالی – 20 متری گلستان شرقی – روبروی پارک گلبن – پلاک 183

 


داروخانه – دراگ استور : دکتر حمیدیان


تلفن :  44105014


آدرس : - خیابان آیت الله کاشانی – خیابان سازمان برنامه – مقابل خیابان 12 مرکزی

 


داروخانه – دراگ استور : خرسند


تلفن :  44082373


آدرس : - خیابان آیت الله کاشانی – جنب گلستان شمالی – پلاک 1

 


داروخانه – دراگ استور : دکتر خوشخو


تلفن :  44416932


آدرس : - جنت آباد – 20 متری گلستان – پلاک 8 – طبقه همکف

 


داروخانه – دراگ استور : دانیال


تلفن :  44825465


آدرس : - جنت آباد شمالی – بالاتر از ایرانپارس – جنب مخابرات هفتم – پلاک 2 – بهارستان 5

 


داروخانه – دراگ استور : دکتر آزاد


تلفن :  44414443


آدرس : - پونک – ضلع شمالی بزرگراه همت – حد فاصل اشرفی اصفهانی و سردار جنگل

 


داروخانه – دراگ استور : دکتر هداوند خانی


تلفن :  44083445


آدرس : - بلوار فردوس – خیابان شهید سلیمی جهرمی جنوبی – جنب مسجد امام حسن عسگری

 


داروخانه – دراگ استور : راه آهن


تلفن :  44701222


آدرس : - بلوار دهکده المپیک – شهرک راه آهن – خیابان گل ها – جنب بنفشه یکم

 


داروخانه – دراگ استور : راد


تلفن :  44446460


آدرس : - بالاتر از میدان پونک – ابتدا بلوار امام حسن – نبش خیابان سیزدهم

 


داروخانه – دراگ استور : روزدار


تلفن :  44077323


آدرس : - خیابان آیت الله کاشانی – ایستگاه مهران – پلاک 111 – طبقه همکف

 


داروخانه – دراگ استور : دکتر ریاضی


تلفن :  44666443


آدرس : - شهرک اکباتان – فاز 1 – سوپر 8 – پلاک 1

 


داروخانه – دراگ استور : اسفند آبادی


تلفن :  44074077


آدرس : - میدان نور – اول اتوبان ستاری – مجتمع گلها – طبقه همکف

 


داروخانه – دراگ استور : دکتر زارعی


تلفن :  44060306


آدرس : - صادقیه – فلکه دوم – بلوار فردوس – بعداز باشگاه خادم – پلاک 336

 


داروخانه – دراگ استور : زیبا شهر


تلفن :  44073710


آدرس : - آیت الله کاشانی – مقابل 200 دستگاه – پلاک 405

 


داروخانه – دراگ استور : سایه


تلفن :  44311208


آدرس : - انتهای بزرگراه ایرانپارس (شهید آبشناسان) – فلکه دوم شهران

 


داروخانه – دراگ استور : سپید


تلفن :  44081333


آدرس : - میدان صادقیه – بلوار فردوس – خیابان ابراهیمی جنوبی – خیابان دوازدهم غربی – جنب درمانگاه فاطمه الزهرا

 


داروخانه – دراگ استور : دکتر سعید لو


تلفن :  44653498


آدرس : - شهرک اکباتان – فاز 1 – جنب کوچه تیرداد – ساختمان نگین

 


داروخانه – دراگ استور : شافی


تلفن :  44312017


آدرس : - خیابان آیت الله کاشانی – نرسیده به میدان شهر زیبا – بلوک 7

 


داروخانه – دراگ استور : دکتر شاه کامرانی


تلفن :  44408864


آدرس : - ابتدا جنت آباد – نرسیده به 35 متری اول – خیابان پنجم شرقی – پلاک 1/5

 


داروخانه – دراگ استور : شاهین


تلفن :  44447496


آدرس : - بزرگراه شهید همت – شاهین شمالی – نبش 12 متری اول

 


داروخانه – دراگ استور : شبانه روزی ثامن


تلفن :  44061815


آدرس : - صادقیه – فلکه دوم – بزرگراه اشرفی اصفهانی – بزرگراه رسالت غربی – تقاطع اباذر – جنب کوچه مریم- پلاک 2

 


داروخانه – دراگ استور : شبنم


تلفن :  44662227


آدرس : - شهرک اکباتان – فاز 3 – بازارچه فاز 3 – پلاک 14

 


داروخانه – دراگ استور : شقایق


تلفن :  44642497


آدرس : - شهرک اکباتان – بیمه چهارم – تقاطع خیابان شهید عظیمی – ساختمان پگاه

 


داروخانه – دراگ استور : شهران


تلفن :  44309353


آدرس : - بلوار شهران – بالاتر از پارک امیر – روبروی فرهنگسرای معرفت – جنب مسجد قائم آل محمد

 


داروخانه – دراگ استور : صهبایی


تلفن :  44088830


آدرس : - آیت الله کاشانی – نبش عقیل – پلاک 6 – برج البرز

 


داروخانه – دراگ استور : عبدالله زاده


تلفن :  44075476


آدرس : - ابتدا بلوار فردوس – نبش خیابان ولی عصر – پلاک 120

 


داروخانه – دراگ استور : عرفان


تلفن :  44444214


آدرس : - خیابان سردار جنگل – بین خیابان میرزا بابایی و 35 متری گلستان – جنب آزمایشگاه هما – ساختمان رامین

 


داروخانه – دراگ استور : فائقه


تلفن :  44309758


آدرس : - کن – ایستگاه یخچال – پلاک 1/2

 


داروخانه – دراگ استور : قدسی


تلفن :  44819254


آدرس : - پونک – بلوار سردار جنگل – خیابان لادن – مجتمع پزشکی لادن

 


داروخانه – دراگ استور : دکتر کشاورز


تلفن :  44435626


آدرس : - جنت آباد شمالی – بالاتر از اتوبان همت – نبش پنجم غربی

 


داروخانه – دراگ استور : گلستان


تلفن :  44070501


آدرس : - صادقیه – فلکه دوم – خیابان آیت الله کاشانی – مقابل خیابان بهنام

 


داروخانه – دراگ استور : متقیان


تلفن :  44119790


آدرس : - خیابان آیت الله کاشانی – نبش خیابان سازمان و برنامه – ساختمان درمانگاه امیر

 


داروخانه – دراگ استور : محسنی


تلفن :  44085962


آدرس : - میدان نور – خیابان پیامبر غربی – خیابان جهاد اکبر – پلاک 1/9

 


داروخانه – دراگ استور : مدرسی


تلفن :  44082267


آدرس : - صادقیه – فلکه دوم – بلوار فردوس – پلاک 264 – بین رامین و گلستان

 


داروخانه – دراگ استور : مرکزی شهران


تلفن :  44309353


آدرس : - بلوار شهران – بالاتر از پارک امیر – مقابل فرهنگسرای معرفت

 




کلمات کليدي :

ارسال شده در مورخه : يكشنبه، 18 ارديبهشت ماه ، 1390 توسط admin  چاپ مطلب

مرتبط با موضوع :

 دکتر مریم اسماعیلی-متخصص گوش،حلق و بینی  [دوشنبه، 2 مرداد ماه ، 1396]
 مشاور شرکت نیوشا نیک  [پنجشنبه، 22 تير ماه ، 1396]
 دکتر شهاب مهاجر شیروانی  [پنجشنبه، 15 تير ماه ، 1396]
 دکتر ابولفضل صالح راد  [دوشنبه، 5 تير ماه ، 1396]
 پرفسور دکتر کامران عدلی  [يكشنبه، 28 خرداد ماه ، 1396]
 داروخانه و دراگ استور منطقه چهار  [يكشنبه، 18 ارديبهشت ماه ، 1390]
 داروخانه و دراگ استور منطقه سه  [يكشنبه، 18 ارديبهشت ماه ، 1390]
 داروخانه و دراگ استور منطقه دو  [يكشنبه، 18 ارديبهشت ماه ، 1390]
 داروخانه و دراگ استور منطقه یک  [يكشنبه، 18 ارديبهشت ماه ، 1390]
 آسیکلویر  [شنبه، 17 ارديبهشت ماه ، 1390]

با عرض پوزش : ارائه نظر و پیشنهاد در مورد این مطلب مقدور نیست .
امتیاز دهی به مطلب
امتیاز متوسط : 3.66
تعداد آراء: 3


لطفا رای مورد نظرتان را در مورد این مطلب ارائه نمائید :

عالی
خیلی خوب
خوب
متوسط
بد

اشتراک گذاري مطلب