تبلیغات پزشکان

تبلیغات شما با تعرفه مناسب

کلیک کنید

سامانه اطلاعات پزشکان تهران
پزشکان و متخصصان ایران

 

پزشکان و متخصصان شیراز

متخصص پوست و مو شیراز

متخصص جراحی عمومی شیراز

متخصص کودکان شیراز

متخصص ارتوپدی شیراز

متخصص زنان و زایمان شیراز

متخصص نورولوژی-اعصاب شیراز

متخصص عفونی شیراز

متخصص داخلی شیراز

متخصص ارولوژی شیراز

متخصص گوارش و کبد شیراز

متخصص انکولوژی شیراز

متخصص قلب و عروق شیراز

متخصص چشم شیراز

متخصص مغز و اعصاب شیراز

متخصص گوش،حلق و بینی شیراز

متخصص بیهوشی شیراز

فیزیوتراپ شیراز

پزشک عمومی شیراز

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم شیراز

متخصص تغذیه شیراز

 

پزشکان و متخصصان تهران

متخصص پوست و مو تهران

متخصص جراحی عمومی تهران

متخصص کودکان تهران

متخصص ارتوپدی تهران

متخصص زنان و زایمان تهران

متخصص نورولوژی-اعصاب تهران

متخصص عفونی تهران

متخصص داخلی تهران

متخصص ارولوژی تهران

متخصص گوارش و کبد تهران

متخصص انکولوژی تهران

متخصص قلب و عروق تهران

متخصص چشم تهران

متخصص مغز و اعصاب تهران

متخصص گوش،حلق و بینی تهران

متخصص بیهوشی تهران

فیزیوتراپ تهران

پزشک عمومی تهران

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم تهران

متخصص تغذیه تهران

 

 

پزشکان و متخصصان اهواز

متخصص پوست و مو اهواز

متخصص جراحی عمومی اهواز

متخصص کودکان اهواز

متخصص ارتوپدی اهواز

متخصص زنان و زایمان اهواز

متخصص نورولوژی-اعصاب اهواز

متخصص عفونی اهواز

متخصص داخلی اهواز

متخصص ارولوژی اهواز

متخصص گوارش و کبد اهواز

متخصص انکولوژی اهواز

متخصص قلب و عروق اهواز

متخصص چشم اهواز

متخصص مغز و اعصاب اهواز

متخصص گوش،حلق و بینی اهواز

متخصص بیهوشی اهواز

فیزیوتراپ اهواز

پزشک عمومی اهواز

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم اهواز

متخصص تغذیه اهواز

 

پزشکان و متخصصان تبریز

متخصص پوست و مو تبریز

متخصص جراحی عمومی تبریز

متخصص کودکان تبریز

متخصص ارتوپدی تبریز

متخصص زنان و زایمان تبریز

متخصص نورولوژی-اعصاب تبریز

متخصص عفونی تبریز

متخصص داخلی تبریز

متخصص ارولوژی تبریز

متخصص گوارش و کبد تبریز

متخصص انکولوژی تبریز

متخصص قلب و عروق تبریز

متخصص چشم تبریز

متخصص مغز و اعصاب تبریز

متخصص گوش،حلق و بینی تبریز

متخصص بیهوشی تبریز

فیزیوتراپ تبریز

پزشک عمومی تبریز

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم تبریز

متخصص تغذیه تبریز

 

پزشکان و متخصصان اصفهان

متخصص پوست و مو اصفهان

متخصص جراحی عمومی اصفهان

متخصص کودکان اصفهان

متخصص ارتوپدی اصفهان

متخصص زنان و زایمان اصفهان

متخصص نورولوژی-اعصاب اصفهان

متخصص عفونی اصفهان

متخصص داخلی اصفهان

متخصص ارولوژی اصفهان

متخصص گوارش و کبد اصفهان

متخصص انکولوژی اصفهان

متخصص قلب و عروق اصفهان

متخصص چشم اصفهان

متخصص مغز و اعصاب اصفهان

متخصص گوش،حلق و بینی اصفهان

متخصص بیهوشی اصفهان

فیزیوتراپ اصفهان

پزشک عمومی اصفهان

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم اصفهان

متخصص تغذیه اصفهان

 

پزشکان و متخصصان بوشهر

متخصص پوست و مو بوشهر

متخصص جراحی عمومی بوشهر

متخصص کودکان بوشهر

متخصص ارتوپدی بوشهر

متخصص زنان و زایمان بوشهر

متخصص نورولوژی-اعصاب بوشهر

متخصص عفونی بوشهر

متخصص داخلی بوشهر

متخصص ارولوژی بوشهر

متخصص گوارش و کبد بوشهر

متخصص انکولوژی بوشهر

متخصص قلب و عروق بوشهر

متخصص چشم بوشهر

متخصص مغز و اعصاب بوشهر

متخصص گوش،حلق و بینی بوشهر

متخصص بیهوشی بوشهر

فیزیوتراپ بوشهر

پزشک عمومی بوشهر

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم بوشهر

متخصص تغذیه بوشهر

 

پزشکان و متخصصان سمنان

متخصص پوست و مو سمنان

متخصص جراحی عمومی سمنان

متخصص کودکان سمنان

متخصص ارتوپدی سمنان

متخصص زنان و زایمان سمنان

متخصص نورولوژی-اعصاب سمنان

متخصص عفونی سمنان

متخصص داخلی سمنان

متخصص ارولوژی سمنان

متخصص گوارش و کبد سمنان

متخصص انکولوژی سمنان

متخصص قلب و عروق سمنان

متخصص چشم سمنان

متخصص مغز و اعصاب سمنان

متخصص گوش،حلق و بینی سمنان

متخصص بیهوشی سمنان

فیزیوتراپ سمنان

پزشک عمومی سمنان

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم سمنان

متخصص تغذیه سمنان

 

پزشکان و متخصصان زاهدان

متخصص پوست و مو زاهدان

متخصص جراحی عمومی زاهدان

متخصص کودکان زاهدان

متخصص ارتوپدی زاهدان

متخصص زنان و زایمان زاهدان

متخصص نورولوژی-اعصاب زاهدان

متخصص عفونی زاهدان

متخصص داخلی زاهدان

متخصص ارولوژی زاهدان

متخصص گوارش و کبد زاهدان

متخصص انکولوژی زاهدان

متخصص قلب و عروق زاهدان

متخصص چشم زاهدان

متخصص مغز و اعصاب زاهدان

متخصص گوش،حلق و بینی زاهدان

متخصص بیهوشی زاهدان

فیزیوتراپ زاهدان

پزشک عمومی زاهدان

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم زاهدان

متخصص تغذیه زاهدان

 

پزشکان و متخصصان کرمان

متخصص پوست و مو کرمان

متخصص جراحی عمومی کرمان

متخصص کودکان کرمان

متخصص ارتوپدی کرمان

متخصص زنان و زایمان کرمان

متخصص نورولوژی-اعصاب کرمان

متخصص عفونی کرمان

متخصص داخلی کرمان

متخصص ارولوژی کرمان

متخصص گوارش و کبد کرمان

متخصص انکولوژی کرمان

متخصص قلب و عروق کرمان

متخصص چشم کرمان

متخصص مغز و اعصاب کرمان

متخصص گوش،حلق و بینی کرمان

متخصص بیهوشی کرمان

فیزیوتراپ کرمان

پزشک عمومی کرمان

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم کرمان

متخصص تغذیه کرمان

 

پزشکان و متخصصان اراک

متخصص پوست و مو اراک

متخصص جراحی عمومی اراک

متخصص کودکان اراک

متخصص ارتوپدی اراک

متخصص زنان و زایمان اراک

متخصص نورولوژی-اعصاب اراک

متخصص عفونی اراک

متخصص داخلی اراک

متخصص ارولوژی اراک

متخصص گوارش و کبد اراک

متخصص انکولوژی اراک

متخصص قلب و عروق اراک

متخصص چشم اراک

متخصص مغز و اعصاب اراک

متخصص گوش،حلق و بینی اراک

متخصص بیهوشی اراک

فیزیوتراپ اراک

پزشک عمومی اراک

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم اراک

متخصص تغذیه اراک

 

پزشکان و متخصصان خرم آباد

متخصص پوست و مو خرم آباد

متخصص جراحی عمومی خرم آباد

متخصص کودکان خرم آباد

متخصص ارتوپدی خرم آباد

متخصص زنان و زایمان خرم آباد

متخصص نورولوژی-اعصاب خرم آباد

متخصص عفونی خرم آباد

متخصص داخلی خرم آباد

متخصص ارولوژی خرم آباد

متخصص گوارش و کبد خرم آباد

متخصص انکولوژی خرم آباد

متخصص قلب و عروق خرم آباد

متخصص چشم خرم آباد

متخصص مغز و اعصاب خرم آباد

متخصص گوش،حلق و بینی خرم آباد

متخصص بیهوشی خرم آباد

فیزیوتراپ خرم آباد

پزشک عمومی خرم آباد

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم خرم آباد

متخصص تغذیه خرم آباد

مراکز ترک اعتیاد

آمارگیر سایت
تبلیغات متنی
داروخانه: داروخانه و دراگ استور منطقه دو
داروخانه – دراگ استور : آذربایجانی


تلفن :  22110800


آدرس : - سعادت آباد – شهرک مخابرات – بلوار پیام – شماره 23

 


داروخانه – دراگ استور : آراد


تلفن :  44229793


آدرس : - ستارخان – نرسیده به چهار راه خسرو – پلاک 749

 


داروخانه – دراگ استور : آریاشهر


تلفن :  88212915


آدرس : - ستارخان – نرسیده به فلکه اول صادقیه – نبش پاساژ امیر

 


داروخانه – دراگ استور : آزاد


تلفن :  66009847


آدرس : - ستارخان – شادمان – چهار راه نصرت

 


داروخانه – دراگ استور : آویش

 

تلفن :  88084410


آدرس : - شهرک غرب – بلوار دریا – پلاک 155

 


داروخانه – دراگ استور : افشین


تلفن :  44239734

 

آدرس : - ستارخان – بعداز پل ستارخان – نبش کوچه غلامی – شماره 645

 


داروخانه – دراگ استور : افهمی


تلفن :  66422927


آدرس : - میدان توحید – خیابان ستارخان – کوثر دوم – ساختمان دل گیشا

 


داروخانه – دراگ استور : ایران زمین


تلفن :  88090490


آدرس : - شهرک غرب – فاز یک – خیابان ایران زمین – خیابان گلستان – جنب مسجدالنبی

 


داروخانه – دراگ استور : باقرخان


تلفن :  66942710


آدرس : - خیابان ستارخان – نبش خیابان باقرخان – شماره 181

 


داروخانه – دراگ استور : برخورداری


تلفن :  88094396

 

آدرس : - شهرک قدس – میدان صنعت – ابتدای بلوار فرحزاد – خیابان سیف – کوچه دوم – پلاک 1164

 


داروخانه – دراگ استور : بهارمهر


تلفن :  66509725


آدرس : - خیابان ستارخان – خیابان بهبودی

 


داروخانه – دراگ استور : بهار


تلفن :  22079688


آدرس : - سعادت آباد – خیابان سرو غربی – انتهای خیابان صدف – تقاطع خیابان بهار 5

 


داروخانه – دراگ استور : بهجو


تلفن :  22084455

 

آدرس : - انتهای بلوار فرحزادی – میدان بوستان – ضلع شمالی – پلاک 1339

 


داروخانه – دراگ استور : بهشاد


تلفن :  44084563


آدرس : - بزرگراه اشرفی اصفهانی – خیابان ناطق نوری – جنب ساختمان پزشکان

 


داروخانه – دراگ استور : پرسپولیس


تلفن :  44216441


آدرس : - خیابان ستارخان – بعداز پل ستارخان – مقابل اداره دارایی

 


داروخانه – دراگ استور : پیران ویسه


تلفن :  88013137


آدرس : - خیابان ستارخان – خیابان حبیب الهی – جنب خیابان ششم دریان نو

 


داروخانه – دراگ استور : تقوا


تلفن :  44207541


آدرس : - صادقیه – فلکه دوم – ابتدا خیابان ستارخان – پلاک 993

 


داروخانه – دراگ استور : حامد


تلفن :  66056518

 

آدرس : - خیابان آزادی – خیابان بهبودی – کوچه اردوخانی – پلاک 4

 


داروخانه – دراگ استور : دادفر


تلفن :  66434655


آدرس : - ستارخان – نبش باقر خان

 


داروخانه – دراگ استور : دکتر پاس بین


تلفن :  88254776


آدرس : - پزرگراه شیخ فضل الله نوری – بلوار مرزداران – نبش خیابان سرهنگ اطاعتی – شماره 51

 


داروخانه – دراگ استور : ستارخان


تلفن :  44218610

 

آدرس : - خیابان ستارخان – مقابل برق آلستوم

 


داروخانه – دراگ استور : سعادت آباد


تلفن :  88685478


آدرس : - بلوار سعادت آباد – بین خیابان 23 و 25 – پلاک 24

 


داروخانه – دراگ استور : سماروک


تلفن :  66508473


آدرس : - خیابان ستارخان – خیابان نیایش – پلاک 99

 


داروخانه – دراگ استور : سرو


تلفن :  22065330


آدرس : - سعادت آباد – میدان سرو

 


داروخانه – دراگ استور : سیار


تلفن :  44213965


آدرس : - صادقیه – فلکه اول صادقیه – نرسیده به 24 متری خسرو – پلاک 771

 


داروخانه – دراگ استور : سینوهه


تلفن :  22090528


آدرس : - سعادت آباد – خیابان علامه طباطبایی شمالی – بین خیابان 18 و 20

 


داروخانه – دراگ استور : شادمان


تلفن :  66504114


آدرس : - خیابان ستارخان – خیابان شادمان – پلاک 280 – جنب کوچه کلبر

 


داروخانه – دراگ استور : شاه ویسی


تلفن :  22069648


آدرس : - سعادت آباد – بالاتر از میدان کاج – کوچه بنچم – پلاک 10

 


داروخانه – دراگ استور : شایان


تلفن :  22065011


آدرس : - شهرک قدس – خیابان فرحزاد – چهار راه ارغوان غربی

 


داروخانه – دراگ استور : شفایی


تلفن :  66922625


آدرس : - میدان توحید – ابتدا خیابان ستارخان – مقابل خیابان نمازی اول – جنب ایستگاه اتوبوس

 


داروخانه – دراگ استور : شکیب


تلفن :  44229798


آدرس : - خیابان ستارخان – نرسیده به فلکه اول – مقابل اداره پست – پلاک 185

 


داروخانه – دراگ استور : عسل


تلفن :  22358274


آدرس : - سعادت آباد – میدان کاج – میدان فرهنگ – بلوار 24 متری

 


داروخانه – دراگ استور : غرب تهران


تلفن :  66511189


آدرس : - خیابان ستارخان – خیابان دکتر حبیب الهی – کوچه سوم

 


داروخانه – دراگ استور : غزالی


تلفن :  88077080


آدرس : - شهرک غرب – فاز 4 – بلوار پونک  باختری – نبش فلامک شمالی

 


داروخانه – دراگ استور : فتحی


تلفن :  44212100


آدرس : - بلوار مرزداران – بین خیابان دانش و ایثار – جنب کلینیک مرزداران

 


داروخانه – دراگ استور : فخیمی


تلفن :  66503748


آدرس : - ستارخان – سه راه تهران ویلا

 


داروخانه – دراگ استور : فرحزاد


تلفن :  22079155


آدرس : - انتهای بلوار فرحزاد – سه راه ایثار گران – جنب بانک ملت

 


داروخانه – دراگ استور : قدیرایان


تلفن :  22069485

 

آدرس : - سعادت آباد – میدان کاج – نبش خیابان نهم

 


داروخانه – دراگ استور : کوانتوم


تلفن :  22078683


آدرس : - سعادت آباد – نبش خیابان هجدهم

 


داروخانه – دراگ استور : متولی


تلفن :  44203468


آدرس : - خیابان ستارخان – روبروی برق آلستوم

 


داروخانه – دراگ استور : مشرف


تلفن :  22066166


آدرس : - شهرک قدس – بلوار فرحزاد – خیابان 18 متری مطهری – پلاک 17

 


داروخانه – دراگ استور : معالج


تلفن :  22366473


آدرس : - سعادت آباد – بالاتر از کاج – داخل کوچه ششم

 


داروخانه – دراگ استور : معین زاده


تلفن :  44213512


آدرس : - شهرک ژاندارمری – بلوار مرزداران – شماره 2016

 


داروخانه – دراگ استور : مونا


تلفن :  22088051

 

آدرس : - سعادت آباد – سرو شرقی – پلاک 103

 


داروخانه – دراگ استور : موسوی


تلفن :  44223531


آدرس : - شهرک ژاندارمری – بلوار مرزداران – تقاطع ایثار

 


داروخانه – دراگ استور : ناصر


تلفن :  44237425


آدرس : - خیابان ستارخان – ظلع شمالی غربی پل ستارخان – بن بست مهدی

 


داروخانه – دراگ استور : هاشم زاده


تلفن :  66512636


آدرس : - ستارخان – اول نیایش

 


داروخانه – دراگ استور : بهارمهر


تلفن :  66509725


آدرس : - خیابان ستارخان – خیابان بهبودی

 
کلمات کليدي :

ارسال شده در مورخه : يكشنبه، 18 ارديبهشت ماه ، 1390 توسط admin  چاپ مطلب

مرتبط با موضوع :

 خطر فراگیری بیماری ابولا در سال 2015  [جمعه، 24 آذر ماه ، 1396]
 دکتر مریم اسماعیلی-متخصص گوش،حلق و بینی  [دوشنبه، 2 مرداد ماه ، 1396]
 مشاور شرکت نیوشا نیک  [پنجشنبه، 22 تير ماه ، 1396]
 دکتر شهاب مهاجر شیروانی  [پنجشنبه، 15 تير ماه ، 1396]
 دکتر ابولفضل صالح راد  [دوشنبه، 5 تير ماه ، 1396]
 داروخانه و دراگ استور منطقه یک  [يكشنبه، 18 ارديبهشت ماه ، 1390]
 آسیکلویر  [شنبه، 17 ارديبهشت ماه ، 1390]
 آ اس آ  [شنبه، 17 ارديبهشت ماه ، 1390]
 آنتی هیستامین  [شنبه، 17 ارديبهشت ماه ، 1390]
 آتنولول‌  [شنبه، 17 ارديبهشت ماه ، 1390]

با عرض پوزش : ارائه نظر و پیشنهاد در مورد این مطلب مقدور نیست .
امتیاز دهی به مطلب
امتیاز متوسط : 0
تعداد آراء: 0

لطفا رای مورد نظرتان را در مورد این مطلب ارائه نمائید :

عالی
خیلی خوب
خوب
متوسط
بد

اشتراک گذاري مطلب