تبلیغات پزشکان

تبلیغات شما با تعرفه مناسب

کلیک کنید

سامانه اطلاعات پزشکان تهران
پزشکان و متخصصان ایران

 

پزشکان و متخصصان شیراز

متخصص پوست و مو شیراز

متخصص جراحی عمومی شیراز

متخصص کودکان شیراز

متخصص ارتوپدی شیراز

متخصص زنان و زایمان شیراز

متخصص نورولوژی-اعصاب شیراز

متخصص عفونی شیراز

متخصص داخلی شیراز

متخصص ارولوژی شیراز

متخصص گوارش و کبد شیراز

متخصص انکولوژی شیراز

متخصص قلب و عروق شیراز

متخصص چشم شیراز

متخصص مغز و اعصاب شیراز

متخصص گوش،حلق و بینی شیراز

متخصص بیهوشی شیراز

فیزیوتراپ شیراز

پزشک عمومی شیراز

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم شیراز

متخصص تغذیه شیراز

 

پزشکان و متخصصان تهران

متخصص پوست و مو تهران

متخصص جراحی عمومی تهران

متخصص کودکان تهران

متخصص ارتوپدی تهران

متخصص زنان و زایمان تهران

متخصص نورولوژی-اعصاب تهران

متخصص عفونی تهران

متخصص داخلی تهران

متخصص ارولوژی تهران

متخصص گوارش و کبد تهران

متخصص انکولوژی تهران

متخصص قلب و عروق تهران

متخصص چشم تهران

متخصص مغز و اعصاب تهران

متخصص گوش،حلق و بینی تهران

متخصص بیهوشی تهران

فیزیوتراپ تهران

پزشک عمومی تهران

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم تهران

متخصص تغذیه تهران

 

 

پزشکان و متخصصان اهواز

متخصص پوست و مو اهواز

متخصص جراحی عمومی اهواز

متخصص کودکان اهواز

متخصص ارتوپدی اهواز

متخصص زنان و زایمان اهواز

متخصص نورولوژی-اعصاب اهواز

متخصص عفونی اهواز

متخصص داخلی اهواز

متخصص ارولوژی اهواز

متخصص گوارش و کبد اهواز

متخصص انکولوژی اهواز

متخصص قلب و عروق اهواز

متخصص چشم اهواز

متخصص مغز و اعصاب اهواز

متخصص گوش،حلق و بینی اهواز

متخصص بیهوشی اهواز

فیزیوتراپ اهواز

پزشک عمومی اهواز

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم اهواز

متخصص تغذیه اهواز

 

پزشکان و متخصصان تبریز

متخصص پوست و مو تبریز

متخصص جراحی عمومی تبریز

متخصص کودکان تبریز

متخصص ارتوپدی تبریز

متخصص زنان و زایمان تبریز

متخصص نورولوژی-اعصاب تبریز

متخصص عفونی تبریز

متخصص داخلی تبریز

متخصص ارولوژی تبریز

متخصص گوارش و کبد تبریز

متخصص انکولوژی تبریز

متخصص قلب و عروق تبریز

متخصص چشم تبریز

متخصص مغز و اعصاب تبریز

متخصص گوش،حلق و بینی تبریز

متخصص بیهوشی تبریز

فیزیوتراپ تبریز

پزشک عمومی تبریز

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم تبریز

متخصص تغذیه تبریز

 

پزشکان و متخصصان اصفهان

متخصص پوست و مو اصفهان

متخصص جراحی عمومی اصفهان

متخصص کودکان اصفهان

متخصص ارتوپدی اصفهان

متخصص زنان و زایمان اصفهان

متخصص نورولوژی-اعصاب اصفهان

متخصص عفونی اصفهان

متخصص داخلی اصفهان

متخصص ارولوژی اصفهان

متخصص گوارش و کبد اصفهان

متخصص انکولوژی اصفهان

متخصص قلب و عروق اصفهان

متخصص چشم اصفهان

متخصص مغز و اعصاب اصفهان

متخصص گوش،حلق و بینی اصفهان

متخصص بیهوشی اصفهان

فیزیوتراپ اصفهان

پزشک عمومی اصفهان

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم اصفهان

متخصص تغذیه اصفهان

 

پزشکان و متخصصان بوشهر

متخصص پوست و مو بوشهر

متخصص جراحی عمومی بوشهر

متخصص کودکان بوشهر

متخصص ارتوپدی بوشهر

متخصص زنان و زایمان بوشهر

متخصص نورولوژی-اعصاب بوشهر

متخصص عفونی بوشهر

متخصص داخلی بوشهر

متخصص ارولوژی بوشهر

متخصص گوارش و کبد بوشهر

متخصص انکولوژی بوشهر

متخصص قلب و عروق بوشهر

متخصص چشم بوشهر

متخصص مغز و اعصاب بوشهر

متخصص گوش،حلق و بینی بوشهر

متخصص بیهوشی بوشهر

فیزیوتراپ بوشهر

پزشک عمومی بوشهر

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم بوشهر

متخصص تغذیه بوشهر

 

پزشکان و متخصصان سمنان

متخصص پوست و مو سمنان

متخصص جراحی عمومی سمنان

متخصص کودکان سمنان

متخصص ارتوپدی سمنان

متخصص زنان و زایمان سمنان

متخصص نورولوژی-اعصاب سمنان

متخصص عفونی سمنان

متخصص داخلی سمنان

متخصص ارولوژی سمنان

متخصص گوارش و کبد سمنان

متخصص انکولوژی سمنان

متخصص قلب و عروق سمنان

متخصص چشم سمنان

متخصص مغز و اعصاب سمنان

متخصص گوش،حلق و بینی سمنان

متخصص بیهوشی سمنان

فیزیوتراپ سمنان

پزشک عمومی سمنان

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم سمنان

متخصص تغذیه سمنان

 

پزشکان و متخصصان زاهدان

متخصص پوست و مو زاهدان

متخصص جراحی عمومی زاهدان

متخصص کودکان زاهدان

متخصص ارتوپدی زاهدان

متخصص زنان و زایمان زاهدان

متخصص نورولوژی-اعصاب زاهدان

متخصص عفونی زاهدان

متخصص داخلی زاهدان

متخصص ارولوژی زاهدان

متخصص گوارش و کبد زاهدان

متخصص انکولوژی زاهدان

متخصص قلب و عروق زاهدان

متخصص چشم زاهدان

متخصص مغز و اعصاب زاهدان

متخصص گوش،حلق و بینی زاهدان

متخصص بیهوشی زاهدان

فیزیوتراپ زاهدان

پزشک عمومی زاهدان

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم زاهدان

متخصص تغذیه زاهدان

 

پزشکان و متخصصان کرمان

متخصص پوست و مو کرمان

متخصص جراحی عمومی کرمان

متخصص کودکان کرمان

متخصص ارتوپدی کرمان

متخصص زنان و زایمان کرمان

متخصص نورولوژی-اعصاب کرمان

متخصص عفونی کرمان

متخصص داخلی کرمان

متخصص ارولوژی کرمان

متخصص گوارش و کبد کرمان

متخصص انکولوژی کرمان

متخصص قلب و عروق کرمان

متخصص چشم کرمان

متخصص مغز و اعصاب کرمان

متخصص گوش،حلق و بینی کرمان

متخصص بیهوشی کرمان

فیزیوتراپ کرمان

پزشک عمومی کرمان

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم کرمان

متخصص تغذیه کرمان

 

پزشکان و متخصصان اراک

متخصص پوست و مو اراک

متخصص جراحی عمومی اراک

متخصص کودکان اراک

متخصص ارتوپدی اراک

متخصص زنان و زایمان اراک

متخصص نورولوژی-اعصاب اراک

متخصص عفونی اراک

متخصص داخلی اراک

متخصص ارولوژی اراک

متخصص گوارش و کبد اراک

متخصص انکولوژی اراک

متخصص قلب و عروق اراک

متخصص چشم اراک

متخصص مغز و اعصاب اراک

متخصص گوش،حلق و بینی اراک

متخصص بیهوشی اراک

فیزیوتراپ اراک

پزشک عمومی اراک

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم اراک

متخصص تغذیه اراک

 

پزشکان و متخصصان خرم آباد

متخصص پوست و مو خرم آباد

متخصص جراحی عمومی خرم آباد

متخصص کودکان خرم آباد

متخصص ارتوپدی خرم آباد

متخصص زنان و زایمان خرم آباد

متخصص نورولوژی-اعصاب خرم آباد

متخصص عفونی خرم آباد

متخصص داخلی خرم آباد

متخصص ارولوژی خرم آباد

متخصص گوارش و کبد خرم آباد

متخصص انکولوژی خرم آباد

متخصص قلب و عروق خرم آباد

متخصص چشم خرم آباد

متخصص مغز و اعصاب خرم آباد

متخصص گوش،حلق و بینی خرم آباد

متخصص بیهوشی خرم آباد

فیزیوتراپ خرم آباد

پزشک عمومی خرم آباد

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم خرم آباد

متخصص تغذیه خرم آباد

مراکز ترک اعتیاد

آمارگیر سایت
تبلیغات متنی
دارو: ‌شيرين بیان(لیکوریس)

‌شيرين بیان(لیکوریس)

موارد مصرف‌: اين‌ فرآورده‌ها در زخم‌ معده‌و اثني‌ عشر، گاستريت‌ و درد معده‌ به‌كارمي‌روند.

 

 

 

مكانيسم‌ اثر: تركيبات‌ فلاونوييدي‌ گياه‌شيرين‌ بيان‌ احتمالا با تاثير بر مخاط معده‌،سد مخاطي‌ را نسبت‌ به‌ تأثير اسيد معده‌تقويت‌ مي‌نمايد. به‌نظر مي‌رسد اين‌ اثرمشابه‌ كربنوكسولون‌ بوده‌ و با تداخل‌ درسنتز پروستانوئيد معده‌ موجب‌ افزايش‌توليد مخاط و جريان‌ خون‌ مخاطي‌ مي‌گردد.

 

گليسيريزين‌ و گليسيريتيك‌ اسيد تمايل‌نسبي‌ به‌ اتصال‌ به‌گيرنده‌هاي‌گلوكوكورتيكوئيدي‌ و مينرالوكورـتيكوئيدي‌ را دارند و احتمالا با تأثير بر اين‌گيرنده‌ها، روي‌ فعاليت‌ استروئيدهاي‌آندوژن‌ تأثير مي‌گذارند (در فرآورده‌هاي‌د ـ گليسريزينه‌ شده‌ اين‌ احتمال‌ كمترمي‌باشد).

 

همچنين‌ اين‌ تركيبات‌ با مهار آنزيمي‌

 

در كبد و كليه‌ از تبديل‌ كورتيزول‌ به‌كورتيزون‌ جلوگيري‌ مي‌كنند. تركيبات‌موجود در عصاره‌ شيرين‌ بيان‌ احتمالاموجب‌ وقفه‌ ليپواكسيژناز،سيكلواكسيژناز و كاهش‌ فعاليت‌ اسيدآراشيدونيك‌ مي‌گردند.

 

گل‌ بابونه‌ و بومادران‌ موجود درشيرينوش‌ با خاصيت‌ ضدالتهابي‌ در بهبودزخم‌ معده‌ و اثني‌عشر موثر مي‌باشند.

 

روغنهاي‌ فرار و تركيبات‌ موجود دررگليس‌ معطر با داشتن‌ اثرات‌آنتي‌اسپاسموديك‌ بر روي‌ عضلات‌ صاف‌موجب‌ كاهش‌ انقباضات‌ روده‌ و تسهيل‌خروج‌ گازها از معده‌ مي‌شوند.

 

گل‌ هميشه‌ بهار و ختمي‌ موجود دررگليسيدين‌ با داشتن‌ موسيلاژ، فلاونوييدو ساير مواد موثره‌ داراي‌ اثرات‌ نرم‌ كننده‌،كاهش‌ دهنده‌ تحريكات‌، ضد التهاب‌ خفيف‌و التيام‌ بخش‌ مي‌باشند.

 

 

 

اجزاء فرآورده‌ها:

 

Shirinoosh: از مخلوط گياهان‌ زيرتشكيل‌ شده‌ است‌:

 

1. ريشه‌ شيرين‌ بيان‌50%

 

Glycyrrhiza glabra

 

2. گل‌ بابونه‌33%

 
 

Matricaria chamomilla

 

3. سر شاخه‌هاي‌ گلدار بومادران‌17%

 

Achillea millefolium

 

Reglis Moattar: از مخلوط گياهان‌ زيرتشكيل‌ شده‌ است‌:

 

1. عصاره‌ خشك‌ شيرين‌ بيان‌83/3%

 

Glycyrrhiza glabra

 

2. پودر ريشه‌ شيرين‌ بيان‌15/2%

 

Glycyrrhiza glabra

 

3. زيره‌ سبز0/34%

 

Cuminum cyminum

 

4. رازيانه‌0/69%

 

Foeniculum vulgare

 

5. گل‌ ختمي‌0/34%

 

Althaea officinalis

 

 
D - Reglis: حاوي‌ 380 ميلي‌گرم‌ عصاره‌شيرين‌ بيان‌  (Glycyrrhiza glabra)مي‌باشدكه‌ مقدار گليسريزين‌ آن‌ تا حد كمتر از 3%كاهش‌ داده‌ شده‌ است‌.

 

Reglisidin: حاوي‌ 400 ميلي‌گرم‌ عصاره‌شيرين‌ بيان‌  (Glycyrrhiza glabra)(كه‌ مقدارگليسيريزين‌ آن‌ تا حد كمتر از 3% كاهش‌ داده‌شده‌ است‌)، 50 ميلي‌گرم‌ عصاره‌ گل‌ هميشه‌بهار (Calendula officinalis) و 50 ميلي‌گرم‌پودر ريشه‌ ختمي‌ (Althaea officinalis)مي‌باشد.

 

 

 

مواد موثره‌:

 

:Shirinoosh فلاونوييد گليكوزيدهايي‌نظير ليكوئي‌ رتين‌، ايزوليكوئي‌ رتين‌ ورامنوليكوئي‌ رتين‌ و مشتقات‌ كومارين‌(هرنيارين‌)، گليسيريزين‌، گليسيريتنيك‌اسيد، آلكالوييد آكيلئين‌ و روغنهاي‌ فرارنظير كامازولن‌.

 

:Reglis Moattar گليسيريزين‌ وگليسيريتنيك‌ اسيد، فلاونوييدگليكوزيدهايي‌ نظير ليكوئي‌ رتين‌،ايزوليكوئي‌ رتين‌ و رامنوليكوئي‌ رتين‌ ومشتقات‌ كومارين‌ (هرنيارين‌)، روغنهاي‌فرار (آنتول‌، كومينيك‌ آلدئيد).

 

:D - Reglis فلاونوييد گليكوزيدهايي‌ نظيرليكوئي‌ رتين‌، ايزوليكوئي‌ رتين‌ ورامنوليكوئي‌ رتين‌ و مشتقات‌ كومارين‌(هرنيارين‌).

 

:Reglisidin فلاونوييد گليكوزيدهايي‌ نظيرليكوئي‌ رتين‌، ايزوليكوئي‌ رتين‌ ورامنوليكوئي‌ رتين‌ و مشتقات‌ كومارين‌(هرنيارين‌) فلاونوييد، فيتوسترول‌ وموسيلاژ.

 

 

 

منع‌ مصرف‌: فرآورده‌هاي‌ د ـ گليسريزه‌نشده‌ در بيماران‌ قلبي‌ ـ عروقي‌ (به‌دليل‌اثرات‌ مينرالوكورتيكوئيدي‌) نبايد مصرف‌شود.

 

 

 

هشدارها: 1 ـ اين‌ فرآورده‌ها در بيماران‌كليوي‌ بايد با احتياط مصرف‌ شود.

 

2 ـ عصاره‌ تام‌ شيرين‌ بيان‌ داراي‌ اثرات‌استروژنيك‌ و استروئيدي‌ بوده‌ و باعث‌افزايش‌ فشارخون‌ در زمان‌ بارداري‌ وتحريك‌ فعاليت‌ رحم‌ در حيوانات‌آزمايشگاهي‌ مي‌گردد، بنابراين‌ مصرف‌اين‌ فرآورده‌ها دارو در دوران‌ بارداري‌ وشيردهي‌ توصيه‌ نمي‌گردد.کلمات کليدي : بانک اطلاعاتي پزشکان اطلاعات دارويي آدرس پزشکان آدرس مطب پزشک داروخانه هاي شبانه روزي آدرس بيمارستان هاي تهران مطب پزشکان تهران

ارسال شده در مورخه : چهارشنبه، 28 ارديبهشت ماه ، 1390 توسط admin  چاپ مطلب

مرتبط با موضوع :

 دکتر مریم اسماعیلی-متخصص گوش،حلق و بینی  [دوشنبه، 2 مرداد ماه ، 1396]
 مشاور شرکت نیوشا نیک  [پنجشنبه، 22 تير ماه ، 1396]
 دکتر شهاب مهاجر شیروانی  [پنجشنبه، 15 تير ماه ، 1396]
 دکتر ابولفضل صالح راد  [دوشنبه، 5 تير ماه ، 1396]
 پرفسور دکتر کامران عدلی  [يكشنبه، 28 خرداد ماه ، 1396]
 لاكتولوز  [چهارشنبه، 28 ارديبهشت ماه ، 1390]
 لووتيروكسين‌  [چهارشنبه، 28 ارديبهشت ماه ، 1390]
 بي‌ حس‌ كننده ‌موضعي‌  [چهارشنبه، 28 ارديبهشت ماه ، 1390]
 لورازپام  [چهارشنبه، 28 ارديبهشت ماه ، 1390]
 لوونورژسترل  [چهارشنبه، 28 ارديبهشت ماه ، 1390]

با عرض پوزش : ارائه نظر و پیشنهاد در مورد این مطلب مقدور نیست .
امتیاز دهی به مطلب
امتیاز متوسط : 3
تعداد آراء: 1


لطفا رای مورد نظرتان را در مورد این مطلب ارائه نمائید :

عالی
خیلی خوب
خوب
متوسط
بد

اشتراک گذاري مطلب