تبلیغات پزشکان

تبلیغات شما با تعرفه مناسب

کلیک کنید

سامانه اطلاعات پزشکان تهران
پزشکان و متخصصان ایران

 

پزشکان و متخصصان شیراز

متخصص پوست و مو شیراز

متخصص جراحی عمومی شیراز

متخصص کودکان شیراز

متخصص ارتوپدی شیراز

متخصص زنان و زایمان شیراز

متخصص نورولوژی-اعصاب شیراز

متخصص عفونی شیراز

متخصص داخلی شیراز

متخصص ارولوژی شیراز

متخصص گوارش و کبد شیراز

متخصص انکولوژی شیراز

متخصص قلب و عروق شیراز

متخصص چشم شیراز

متخصص مغز و اعصاب شیراز

متخصص گوش،حلق و بینی شیراز

متخصص بیهوشی شیراز

فیزیوتراپ شیراز

پزشک عمومی شیراز

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم شیراز

متخصص تغذیه شیراز

 

پزشکان و متخصصان تهران

متخصص پوست و مو تهران

متخصص جراحی عمومی تهران

متخصص کودکان تهران

متخصص ارتوپدی تهران

متخصص زنان و زایمان تهران

متخصص نورولوژی-اعصاب تهران

متخصص عفونی تهران

متخصص داخلی تهران

متخصص ارولوژی تهران

متخصص گوارش و کبد تهران

متخصص انکولوژی تهران

متخصص قلب و عروق تهران

متخصص چشم تهران

متخصص مغز و اعصاب تهران

متخصص گوش،حلق و بینی تهران

متخصص بیهوشی تهران

فیزیوتراپ تهران

پزشک عمومی تهران

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم تهران

متخصص تغذیه تهران

 

 

پزشکان و متخصصان اهواز

متخصص پوست و مو اهواز

متخصص جراحی عمومی اهواز

متخصص کودکان اهواز

متخصص ارتوپدی اهواز

متخصص زنان و زایمان اهواز

متخصص نورولوژی-اعصاب اهواز

متخصص عفونی اهواز

متخصص داخلی اهواز

متخصص ارولوژی اهواز

متخصص گوارش و کبد اهواز

متخصص انکولوژی اهواز

متخصص قلب و عروق اهواز

متخصص چشم اهواز

متخصص مغز و اعصاب اهواز

متخصص گوش،حلق و بینی اهواز

متخصص بیهوشی اهواز

فیزیوتراپ اهواز

پزشک عمومی اهواز

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم اهواز

متخصص تغذیه اهواز

 

پزشکان و متخصصان تبریز

متخصص پوست و مو تبریز

متخصص جراحی عمومی تبریز

متخصص کودکان تبریز

متخصص ارتوپدی تبریز

متخصص زنان و زایمان تبریز

متخصص نورولوژی-اعصاب تبریز

متخصص عفونی تبریز

متخصص داخلی تبریز

متخصص ارولوژی تبریز

متخصص گوارش و کبد تبریز

متخصص انکولوژی تبریز

متخصص قلب و عروق تبریز

متخصص چشم تبریز

متخصص مغز و اعصاب تبریز

متخصص گوش،حلق و بینی تبریز

متخصص بیهوشی تبریز

فیزیوتراپ تبریز

پزشک عمومی تبریز

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم تبریز

متخصص تغذیه تبریز

 

پزشکان و متخصصان اصفهان

متخصص پوست و مو اصفهان

متخصص جراحی عمومی اصفهان

متخصص کودکان اصفهان

متخصص ارتوپدی اصفهان

متخصص زنان و زایمان اصفهان

متخصص نورولوژی-اعصاب اصفهان

متخصص عفونی اصفهان

متخصص داخلی اصفهان

متخصص ارولوژی اصفهان

متخصص گوارش و کبد اصفهان

متخصص انکولوژی اصفهان

متخصص قلب و عروق اصفهان

متخصص چشم اصفهان

متخصص مغز و اعصاب اصفهان

متخصص گوش،حلق و بینی اصفهان

متخصص بیهوشی اصفهان

فیزیوتراپ اصفهان

پزشک عمومی اصفهان

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم اصفهان

متخصص تغذیه اصفهان

 

پزشکان و متخصصان بوشهر

متخصص پوست و مو بوشهر

متخصص جراحی عمومی بوشهر

متخصص کودکان بوشهر

متخصص ارتوپدی بوشهر

متخصص زنان و زایمان بوشهر

متخصص نورولوژی-اعصاب بوشهر

متخصص عفونی بوشهر

متخصص داخلی بوشهر

متخصص ارولوژی بوشهر

متخصص گوارش و کبد بوشهر

متخصص انکولوژی بوشهر

متخصص قلب و عروق بوشهر

متخصص چشم بوشهر

متخصص مغز و اعصاب بوشهر

متخصص گوش،حلق و بینی بوشهر

متخصص بیهوشی بوشهر

فیزیوتراپ بوشهر

پزشک عمومی بوشهر

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم بوشهر

متخصص تغذیه بوشهر

 

پزشکان و متخصصان سمنان

متخصص پوست و مو سمنان

متخصص جراحی عمومی سمنان

متخصص کودکان سمنان

متخصص ارتوپدی سمنان

متخصص زنان و زایمان سمنان

متخصص نورولوژی-اعصاب سمنان

متخصص عفونی سمنان

متخصص داخلی سمنان

متخصص ارولوژی سمنان

متخصص گوارش و کبد سمنان

متخصص انکولوژی سمنان

متخصص قلب و عروق سمنان

متخصص چشم سمنان

متخصص مغز و اعصاب سمنان

متخصص گوش،حلق و بینی سمنان

متخصص بیهوشی سمنان

فیزیوتراپ سمنان

پزشک عمومی سمنان

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم سمنان

متخصص تغذیه سمنان

 

پزشکان و متخصصان زاهدان

متخصص پوست و مو زاهدان

متخصص جراحی عمومی زاهدان

متخصص کودکان زاهدان

متخصص ارتوپدی زاهدان

متخصص زنان و زایمان زاهدان

متخصص نورولوژی-اعصاب زاهدان

متخصص عفونی زاهدان

متخصص داخلی زاهدان

متخصص ارولوژی زاهدان

متخصص گوارش و کبد زاهدان

متخصص انکولوژی زاهدان

متخصص قلب و عروق زاهدان

متخصص چشم زاهدان

متخصص مغز و اعصاب زاهدان

متخصص گوش،حلق و بینی زاهدان

متخصص بیهوشی زاهدان

فیزیوتراپ زاهدان

پزشک عمومی زاهدان

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم زاهدان

متخصص تغذیه زاهدان

 

پزشکان و متخصصان کرمان

متخصص پوست و مو کرمان

متخصص جراحی عمومی کرمان

متخصص کودکان کرمان

متخصص ارتوپدی کرمان

متخصص زنان و زایمان کرمان

متخصص نورولوژی-اعصاب کرمان

متخصص عفونی کرمان

متخصص داخلی کرمان

متخصص ارولوژی کرمان

متخصص گوارش و کبد کرمان

متخصص انکولوژی کرمان

متخصص قلب و عروق کرمان

متخصص چشم کرمان

متخصص مغز و اعصاب کرمان

متخصص گوش،حلق و بینی کرمان

متخصص بیهوشی کرمان

فیزیوتراپ کرمان

پزشک عمومی کرمان

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم کرمان

متخصص تغذیه کرمان

 

پزشکان و متخصصان اراک

متخصص پوست و مو اراک

متخصص جراحی عمومی اراک

متخصص کودکان اراک

متخصص ارتوپدی اراک

متخصص زنان و زایمان اراک

متخصص نورولوژی-اعصاب اراک

متخصص عفونی اراک

متخصص داخلی اراک

متخصص ارولوژی اراک

متخصص گوارش و کبد اراک

متخصص انکولوژی اراک

متخصص قلب و عروق اراک

متخصص چشم اراک

متخصص مغز و اعصاب اراک

متخصص گوش،حلق و بینی اراک

متخصص بیهوشی اراک

فیزیوتراپ اراک

پزشک عمومی اراک

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم اراک

متخصص تغذیه اراک

 

پزشکان و متخصصان خرم آباد

متخصص پوست و مو خرم آباد

متخصص جراحی عمومی خرم آباد

متخصص کودکان خرم آباد

متخصص ارتوپدی خرم آباد

متخصص زنان و زایمان خرم آباد

متخصص نورولوژی-اعصاب خرم آباد

متخصص عفونی خرم آباد

متخصص داخلی خرم آباد

متخصص ارولوژی خرم آباد

متخصص گوارش و کبد خرم آباد

متخصص انکولوژی خرم آباد

متخصص قلب و عروق خرم آباد

متخصص چشم خرم آباد

متخصص مغز و اعصاب خرم آباد

متخصص گوش،حلق و بینی خرم آباد

متخصص بیهوشی خرم آباد

فیزیوتراپ خرم آباد

پزشک عمومی خرم آباد

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم خرم آباد

متخصص تغذیه خرم آباد

مراکز ترک اعتیاد

آمارگیر سایت
دارو: ويتامين‌ A

ويتامين‌ A

موارد مصرف‌: ويتامين‌ A فقط براي‌پيشگيري‌ يا درمان‌ حالات‌ مرضي‌ كمبوداين‌ ويتامين‌ مصرف‌ مي‌شود.

 

 

 

مكانيسم‌ اثر: ويتامين‌ A براي‌ عملكردطبيعي‌ شبكيه‌ ضروري‌ است‌. اين‌ ويتامين‌به‌شكل‌ رتينال‌ در شبكيه‌ با اپسين‌ تركيب‌مي‌شود و ردوپسين‌ ايجاد مي‌نمايد كه‌براي‌ تطبيق‌ بينايي‌ در تاريكي‌ موردنيازاست‌. ويتامين‌ A براي‌ رشد استخوان‌، كاربيضه‌ و تخمدان‌، تكامل‌ جنين‌، تنظيم‌ رشد وتمايز بافت‌ پوششي‌ نيز ضروري‌ است‌.

 

 

 

فارماكوكينتيك‌: ويتامين‌ A به‌سهولت‌ ازمجراي‌گوارش‌ سالم‌ جذب‌ مي‌شود. ويتامين‌اضافي‌ و جذب‌ نشده‌ از طريق‌ مدفوع‌ دفع‌مي‌گردد. ويتامين‌  Aبه‌مقدار زياد در كبد وبه‌مقدار ناچيز در كليه‌ و بافت‌ ريه‌ ذخيره‌مي‌شود. اين‌ ويتامين‌ در كبد متابوليزه‌ شده‌و از طريق‌ مدفوع‌ و كليه‌ دفع‌ مي‌شود.

 

 

 

موارد منع‌ مصرف‌: اين‌ دارو درهيپرويتامينوز A نبايد مصرف‌ شود.

 

 

 

هشدارها: 1 ـ در نارسايي‌ مزمن‌ كليه‌، بايدبااحتياط مصرف‌ شود.

 

2 ـ اين‌ دارو در كودكان‌ به‌دليل‌ حساسيت‌بيشتر آنها و احتمال‌ بروز مسموميت‌بامصرف‌ مقادير زياد يا طولاني‌ مدت‌ دارو وهمچنين‌ در بزرگسالان‌ به‌دليل‌ احتمال‌ بروزتجمع‌ دارو در بدن‌ بااحتياط مصرف‌ شود.

 

 

 
 

عوارض‌ جانبي‌: بامصرف‌ بيش‌ از حد اين‌دارو، زبرشدن‌ پوست‌، خشك‌شدن‌ مو،بزرگ‌ شدن‌ كبد و افزايش‌ سرعت‌سديمانتاسيون‌ گلبولهاي‌ قرمز (ESR) وافزايش‌ غلظت‌ كلسيم‌ و آلكالين‌ فسفاتازسرم‌ گزارش‌ شده‌ است‌. مقادير زياد دارويا مصرف‌ طولاني‌ آن‌ ممكن‌ است‌ سبب‌بروز خونريزي‌ لثه‌، خشكي‌ يا زخم‌ دهان‌ ياترك‌ خوردگي‌ و خشكي‌ لبها شود.

 

 

 

نكات‌ قابل‌ توصيه‌: به‌ دليل‌ خطر بروزمسموميت‌، دارو را نبايد بيش‌ از مقدارمصرف‌ توصيه‌ شده‌ مصرف‌ نمود.

 

 

 

مقدار مصرف‌

 

خوراكي‌:

 

به‌منظور پيشگيري‌ از كمبود ويتامين‌ Aمقدار مصرف‌ توصيه‌ شده‌ در روز براي‌ويتامين‌ A، براساس‌ سن‌ و شرايط بيماربه‌صورت‌ زير است‌.

 

شيرخواران‌ و كودكان‌: از بدو تولد تا سن‌3 سال‌ 1330ـ1250 واحد رتينول‌، سن‌ 6ـ4سال‌ 1665 واحد، سن‌ 10ـ7 سال‌ 2330واحد، پسران‌ و مردان‌ بالغ‌ 3330 واحد،دختران‌ و زنان‌ بالغ‌ 2665 واحد، زنان‌باردار 2665 واحد، در دوران‌ شيردهي‌4330ـ4000 واحد. براي‌ درمان‌ كمبودويتامين‌ A، مقدار مصرف‌ توسط پزشك‌براساس‌ شدت‌ كمبود تعيين‌ مي‌شود.

 

تزريقي‌:

 

از راه‌ عضلاني‌ در بزرگسالان‌،

 
 

100/000 u/day ـ 50/000 به‌مدت‌ 3 روز وسپس‌ u/day 50/000 واحد به‌مدت‌ 2 هفته‌تزريق‌ مي‌شود.

 

در كودكان‌ تا سن‌ يكسال‌،10/000u/dayـ5000 به‌مدت‌ 10 روز

 

(15000 u/dayـ7500 به‌مدت‌ 10 روز براي‌حالات‌ كمبود شديد ويتامين‌) و در كودكان‌8ـ1 سال‌، u/day 15/000ـ5000 به‌مدت‌ 10روز (u/day 35000ـ17500 به‌مدت‌ 10 روزبراي‌ حالات‌ كمبود شديد ويتامين‌) تزريق‌مي‌شود. در كودكان‌ بزرگتر از 8 سال‌، مقدارمصرف‌ مانند بزرگسالان‌ است‌.

 

 

 

اشكال‌ دارويي‌:

 

Tablet: 25000 U, 50000 U

 

Oral Drops: 50000 U/ml

 

Injection: 50000 U/ml

 

Ophthalmic Ointment: 250 u/gکلمات کليدي : بانک اطلاعاتي پزشکان اطلاعات دارويي آدرس پزشکان آدرس مطب پزشک داروخانه هاي شبانه روزي آدرس بيمارستان هاي تهران مطب پزشکان تهران

ارسال شده در مورخه : يكشنبه، 25 ارديبهشت ماه ، 1390 توسط admin  چاپ مطلب

مرتبط با موضوع :

 دکتر مریم اسماعیلی-متخصص گوش،حلق و بینی  [دوشنبه، 2 مرداد ماه ، 1396]
 مشاور شرکت نیوشا نیک  [پنجشنبه، 22 تير ماه ، 1396]
 دکتر شهاب مهاجر شیروانی  [پنجشنبه، 15 تير ماه ، 1396]
 دکتر ابولفضل صالح راد  [دوشنبه، 5 تير ماه ، 1396]
 پرفسور دکتر کامران عدلی  [يكشنبه، 28 خرداد ماه ، 1396]
 ویتامین آ و ویتامین د خوراکی  [يكشنبه، 25 ارديبهشت ماه ، 1390]
 ویتامین c  [يكشنبه، 25 ارديبهشت ماه ، 1390]
 ويتامين‌ B12  [يكشنبه، 25 ارديبهشت ماه ، 1390]
 ویتامین ب کمپلکس  [يكشنبه، 25 ارديبهشت ماه ، 1390]
 ويتامين‌ D  [يكشنبه، 25 ارديبهشت ماه ، 1390]

با عرض پوزش : ارائه نظر و پیشنهاد در مورد این مطلب مقدور نیست .
امتیاز دهی به مطلب
امتیاز متوسط : 0
تعداد آراء: 0

لطفا رای مورد نظرتان را در مورد این مطلب ارائه نمائید :

عالی
خیلی خوب
خوب
متوسط
بد

اشتراک گذاري مطلب