تبلیغات پزشکان

تبلیغات شما با تعرفه مناسب

کلیک کنید

سامانه اطلاعات پزشکان تهران
پزشکان و متخصصان ایران

 

پزشکان و متخصصان شیراز

متخصص پوست و مو شیراز

متخصص جراحی عمومی شیراز

متخصص کودکان شیراز

متخصص ارتوپدی شیراز

متخصص زنان و زایمان شیراز

متخصص نورولوژی-اعصاب شیراز

متخصص عفونی شیراز

متخصص داخلی شیراز

متخصص ارولوژی شیراز

متخصص گوارش و کبد شیراز

متخصص انکولوژی شیراز

متخصص قلب و عروق شیراز

متخصص چشم شیراز

متخصص مغز و اعصاب شیراز

متخصص گوش،حلق و بینی شیراز

متخصص بیهوشی شیراز

فیزیوتراپ شیراز

پزشک عمومی شیراز

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم شیراز

متخصص تغذیه شیراز

 

پزشکان و متخصصان تهران

متخصص پوست و مو تهران

متخصص جراحی عمومی تهران

متخصص کودکان تهران

متخصص ارتوپدی تهران

متخصص زنان و زایمان تهران

متخصص نورولوژی-اعصاب تهران

متخصص عفونی تهران

متخصص داخلی تهران

متخصص ارولوژی تهران

متخصص گوارش و کبد تهران

متخصص انکولوژی تهران

متخصص قلب و عروق تهران

متخصص چشم تهران

متخصص مغز و اعصاب تهران

متخصص گوش،حلق و بینی تهران

متخصص بیهوشی تهران

فیزیوتراپ تهران

پزشک عمومی تهران

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم تهران

متخصص تغذیه تهران

 

 

پزشکان و متخصصان اهواز

متخصص پوست و مو اهواز

متخصص جراحی عمومی اهواز

متخصص کودکان اهواز

متخصص ارتوپدی اهواز

متخصص زنان و زایمان اهواز

متخصص نورولوژی-اعصاب اهواز

متخصص عفونی اهواز

متخصص داخلی اهواز

متخصص ارولوژی اهواز

متخصص گوارش و کبد اهواز

متخصص انکولوژی اهواز

متخصص قلب و عروق اهواز

متخصص چشم اهواز

متخصص مغز و اعصاب اهواز

متخصص گوش،حلق و بینی اهواز

متخصص بیهوشی اهواز

فیزیوتراپ اهواز

پزشک عمومی اهواز

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم اهواز

متخصص تغذیه اهواز

 

پزشکان و متخصصان تبریز

متخصص پوست و مو تبریز

متخصص جراحی عمومی تبریز

متخصص کودکان تبریز

متخصص ارتوپدی تبریز

متخصص زنان و زایمان تبریز

متخصص نورولوژی-اعصاب تبریز

متخصص عفونی تبریز

متخصص داخلی تبریز

متخصص ارولوژی تبریز

متخصص گوارش و کبد تبریز

متخصص انکولوژی تبریز

متخصص قلب و عروق تبریز

متخصص چشم تبریز

متخصص مغز و اعصاب تبریز

متخصص گوش،حلق و بینی تبریز

متخصص بیهوشی تبریز

فیزیوتراپ تبریز

پزشک عمومی تبریز

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم تبریز

متخصص تغذیه تبریز

 

پزشکان و متخصصان اصفهان

متخصص پوست و مو اصفهان

متخصص جراحی عمومی اصفهان

متخصص کودکان اصفهان

متخصص ارتوپدی اصفهان

متخصص زنان و زایمان اصفهان

متخصص نورولوژی-اعصاب اصفهان

متخصص عفونی اصفهان

متخصص داخلی اصفهان

متخصص ارولوژی اصفهان

متخصص گوارش و کبد اصفهان

متخصص انکولوژی اصفهان

متخصص قلب و عروق اصفهان

متخصص چشم اصفهان

متخصص مغز و اعصاب اصفهان

متخصص گوش،حلق و بینی اصفهان

متخصص بیهوشی اصفهان

فیزیوتراپ اصفهان

پزشک عمومی اصفهان

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم اصفهان

متخصص تغذیه اصفهان

 

پزشکان و متخصصان بوشهر

متخصص پوست و مو بوشهر

متخصص جراحی عمومی بوشهر

متخصص کودکان بوشهر

متخصص ارتوپدی بوشهر

متخصص زنان و زایمان بوشهر

متخصص نورولوژی-اعصاب بوشهر

متخصص عفونی بوشهر

متخصص داخلی بوشهر

متخصص ارولوژی بوشهر

متخصص گوارش و کبد بوشهر

متخصص انکولوژی بوشهر

متخصص قلب و عروق بوشهر

متخصص چشم بوشهر

متخصص مغز و اعصاب بوشهر

متخصص گوش،حلق و بینی بوشهر

متخصص بیهوشی بوشهر

فیزیوتراپ بوشهر

پزشک عمومی بوشهر

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم بوشهر

متخصص تغذیه بوشهر

 

پزشکان و متخصصان سمنان

متخصص پوست و مو سمنان

متخصص جراحی عمومی سمنان

متخصص کودکان سمنان

متخصص ارتوپدی سمنان

متخصص زنان و زایمان سمنان

متخصص نورولوژی-اعصاب سمنان

متخصص عفونی سمنان

متخصص داخلی سمنان

متخصص ارولوژی سمنان

متخصص گوارش و کبد سمنان

متخصص انکولوژی سمنان

متخصص قلب و عروق سمنان

متخصص چشم سمنان

متخصص مغز و اعصاب سمنان

متخصص گوش،حلق و بینی سمنان

متخصص بیهوشی سمنان

فیزیوتراپ سمنان

پزشک عمومی سمنان

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم سمنان

متخصص تغذیه سمنان

 

پزشکان و متخصصان زاهدان

متخصص پوست و مو زاهدان

متخصص جراحی عمومی زاهدان

متخصص کودکان زاهدان

متخصص ارتوپدی زاهدان

متخصص زنان و زایمان زاهدان

متخصص نورولوژی-اعصاب زاهدان

متخصص عفونی زاهدان

متخصص داخلی زاهدان

متخصص ارولوژی زاهدان

متخصص گوارش و کبد زاهدان

متخصص انکولوژی زاهدان

متخصص قلب و عروق زاهدان

متخصص چشم زاهدان

متخصص مغز و اعصاب زاهدان

متخصص گوش،حلق و بینی زاهدان

متخصص بیهوشی زاهدان

فیزیوتراپ زاهدان

پزشک عمومی زاهدان

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم زاهدان

متخصص تغذیه زاهدان

 

پزشکان و متخصصان کرمان

متخصص پوست و مو کرمان

متخصص جراحی عمومی کرمان

متخصص کودکان کرمان

متخصص ارتوپدی کرمان

متخصص زنان و زایمان کرمان

متخصص نورولوژی-اعصاب کرمان

متخصص عفونی کرمان

متخصص داخلی کرمان

متخصص ارولوژی کرمان

متخصص گوارش و کبد کرمان

متخصص انکولوژی کرمان

متخصص قلب و عروق کرمان

متخصص چشم کرمان

متخصص مغز و اعصاب کرمان

متخصص گوش،حلق و بینی کرمان

متخصص بیهوشی کرمان

فیزیوتراپ کرمان

پزشک عمومی کرمان

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم کرمان

متخصص تغذیه کرمان

 

پزشکان و متخصصان اراک

متخصص پوست و مو اراک

متخصص جراحی عمومی اراک

متخصص کودکان اراک

متخصص ارتوپدی اراک

متخصص زنان و زایمان اراک

متخصص نورولوژی-اعصاب اراک

متخصص عفونی اراک

متخصص داخلی اراک

متخصص ارولوژی اراک

متخصص گوارش و کبد اراک

متخصص انکولوژی اراک

متخصص قلب و عروق اراک

متخصص چشم اراک

متخصص مغز و اعصاب اراک

متخصص گوش،حلق و بینی اراک

متخصص بیهوشی اراک

فیزیوتراپ اراک

پزشک عمومی اراک

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم اراک

متخصص تغذیه اراک

 

پزشکان و متخصصان خرم آباد

متخصص پوست و مو خرم آباد

متخصص جراحی عمومی خرم آباد

متخصص کودکان خرم آباد

متخصص ارتوپدی خرم آباد

متخصص زنان و زایمان خرم آباد

متخصص نورولوژی-اعصاب خرم آباد

متخصص عفونی خرم آباد

متخصص داخلی خرم آباد

متخصص ارولوژی خرم آباد

متخصص گوارش و کبد خرم آباد

متخصص انکولوژی خرم آباد

متخصص قلب و عروق خرم آباد

متخصص چشم خرم آباد

متخصص مغز و اعصاب خرم آباد

متخصص گوش،حلق و بینی خرم آباد

متخصص بیهوشی خرم آباد

فیزیوتراپ خرم آباد

پزشک عمومی خرم آباد

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم خرم آباد

متخصص تغذیه خرم آباد

مراکز ترک اعتیاد

آمارگیر سایت
دارو: ویتامین k

ویتامین k

موارد مصرف‌: اين‌ ويتامين‌ براي‌ پيشگيري‌و درمان‌ اختلالات‌ انعقادي‌ شامل‌ اختلالات‌در ساخت‌ فاكتورهاي‌ II، VII،  IXو Xناشي‌ از كمبود ويتامين‌ K يا اختلال‌ درفعاليت‌ متابوليك‌ آن‌ مصرف‌ مي‌گردد.فيتوناديون‌ به‌منظور جلوگيري‌ از بيماري‌خونريزي‌ دهنده‌ در نوزادان‌ به‌ هنگام‌ تولدمصرف‌ مي‌شود.

 

 

 

مكانيسم‌ اثر: اين‌ ويتامين‌ تشكيل‌پروترومبين‌ فعال‌ در كبد (فاكتور II)،پروكانورتين‌ (فاكتور VII)، جزءترومبوپلاستين‌ پلاسما يا فاكتوركريسمس‌ (فاكتور IX) و فاكتور استوارت‌(فاكتور X) را كه‌ براي‌ انعقاد طبيعي‌ خون‌لازم‌ هستند، تسريع‌ مي‌كند.

 

 

 

فارماكوكينتيك‌: ويتامين‌ K به‌سهولت‌ ازمجراي‌ گوارش‌ (دوازدهه‌) جذب‌ مي‌شود.فيتوناديون‌ براي‌ جذب‌ به‌ املاح‌ صفراوي‌نياز دارد. متابوليسم‌ اين‌ ويتامين‌ كبدي‌است‌. زمان‌ شروع‌ اثر فيتوناديون‌ از راه‌خوراكي‌ 6-12 ساعت‌ و از راه‌ تزريقي‌ 1-2ساعت‌ است‌. غلظت‌ طبيعي‌ فيتوناديون‌ طي‌12-14 ساعت‌ پس‌ از مصرف‌ به‌دست‌مي‌آيد. ويتامين‌ K از راه‌ صفرا و كليه‌ دفع‌مي‌شود.

 

 

 

هشدارها: 1 ـ ويتامين‌ K در بيماران‌ مبتلا به‌عيب‌ كار كبد بايد با احتياط مصرف‌ شود.

 

2 ـ به‌ دليل‌ خطر بروز واكنش‌هاي‌ شديدشبه‌ حساسيت‌ مفرط در تزريق‌ وريدي‌ويتامين‌ K، تجويز اين‌ دارو از راه‌ وريدي‌توصيه‌ نمي‌شود.

 

 

 

 
تداخل‌هاي‌ دارويي‌: مصرف‌ همزمان‌ويتامين‌ K با داروهاي‌ ضد انعقاد خوراكي‌ممكن‌ است‌ اثرات‌ اين‌ داروها را به‌علت‌افزايش‌ ساخت‌ كبدي‌ فاكتورهاي‌ پيش‌انعقادي‌ كاهش‌ دهد.

 

 

 

نكات‌ قابل‌ توصيه‌: 1 ـ به‌منظور بررسي‌پيشرفت‌ درمان‌، مراجعه‌ منظم‌ به‌ پزشك‌ وانجام‌ آزمون‌ زمان‌ پروترومبين‌ ضروري‌است‌.

 

2 ـ از مصرف‌ ساير داروها بدون‌ دستورپزشك‌ بايد خودداري‌ شود، زيرا ممكن‌است‌ اثرات‌ ويتامين‌ K را تغيير دهند.

 

 

 

مقدار مصرف‌

 

خوراكي‌:

 

بزرگسالان‌: در كمي‌ پروترومبين‌ خون‌ناشي‌ از مصرف‌ داروهاي‌ ضد انعقاد،مقدار 2/5-10 ميلي‌گرم‌ (حداكثر 25ميلي‌گرم‌) مصرف‌ مي‌شود كه‌ در صورت‌نياز مي‌توان‌ پس‌ از 12-48 ساعت‌، اين‌مقدار را تكرار نمود.

 

كودكان‌: به‌عنوان‌ ويتامين‌ و در كمي‌پروترومبين‌ خون‌ ناشي‌ از دارو مقدار5-10 ميلي‌گرم‌ مصرف‌ مي‌شود.

 

 
تزريقي‌:

 

بزرگسالان‌: در كمي‌ پروترومبين‌ خون‌ناشي‌ از داروهاي‌ ضد انعقادي‌ (به‌ غير ازهپارين‌)، مقدار 2/5-10 ميلي‌گرم‌ (حداكثر25 ميلي‌گرم‌) تزريق‌ عضلاني‌ يا زير جلدي‌مي‌شود كه‌ در صورت‌ نياز، مي‌توان‌ پس‌ از6-8 ساعت‌، اين‌ مقدار را تكرار نمود. دركمي‌ پروترومبين‌ خون‌ ناشي‌ از سندرم‌سؤ جذب‌ يا ناشي‌ از داروها، مقدار 2-5ميلي‌گرم‌ تزريق‌ عضلاني‌ يا زيرجلدي‌مي‌شود.

 

براي‌ جلوگيري‌ از كمي‌ پروترومبين‌ خون‌در بيماراني‌ كه‌ به‌ مدت‌ طولاني‌ فقط از راه‌تزريقي‌ تغذيه‌ مي‌شوند، مقدار 5-10ميلي‌گرم‌ يكبار در هفته‌ تزريق‌ عضلاني‌مي‌شود.

 

كودكان‌: به‌عنوان‌ ويتامين‌ مقدار 1ميلي‌گرم‌ در ماه‌ تزريق‌ عضلاني‌ يازيرجلدي‌ مي‌شود. براي‌ جلوگيري‌ از كمي‌پروترومبين‌ خون‌ ناشي‌ از تغذيه‌ تام‌وريدي‌ به‌ مدت‌ طولاني‌، 2-5 ميلي‌گرم‌يكبار در هفته‌ تزريق‌ عضلاني‌ مي‌گردد.

 

در درمان‌ كمي‌ پروترومبين‌ خون‌ 1-2ميلي‌گرم‌ در شيرخواران‌ و 5-10 ميلي‌گرم‌در كودكان‌ و براي‌ جلوگيري‌ از بيماري‌خونريزي‌ دهنده‌ نوزادان‌ مقدار 0/5-1ميلي‌گرم‌ بلافاصله‌ پس‌ از زايمان‌ تزريق‌عضلاني‌ يا زيرجلدي‌ مي‌شود. در صورت‌نياز اين‌ مقدار پس‌ از 6-8 ساعت‌ تكرارمي‌شود.

 

 

 

اشكال‌ دارويي‌:

 

Injection: 1 mg/0.5ml, 10 mg/ml

 

Tablet: 10 mgکلمات کليدي : بانک اطلاعاتي پزشکان اطلاعات دارويي آدرس پزشکان آدرس مطب پزشک داروخانه هاي شبانه روزي آدرس بيمارستان هاي تهران مطب پزشکان تهران

ارسال شده در مورخه : يكشنبه، 25 ارديبهشت ماه ، 1390 توسط admin  چاپ مطلب

مرتبط با موضوع :

 دکتر مریم اسماعیلی-متخصص گوش،حلق و بینی  [دوشنبه، 2 مرداد ماه ، 1396]
 مشاور شرکت نیوشا نیک  [پنجشنبه، 22 تير ماه ، 1396]
 دکتر شهاب مهاجر شیروانی  [پنجشنبه، 15 تير ماه ، 1396]
 دکتر ابولفضل صالح راد  [دوشنبه، 5 تير ماه ، 1396]
 پرفسور دکتر کامران عدلی  [يكشنبه، 28 خرداد ماه ، 1396]
 ويتامين‌ E  [يكشنبه، 25 ارديبهشت ماه ، 1390]
 والرین  [يكشنبه، 25 ارديبهشت ماه ، 1390]
 ويتاگنوس  [يكشنبه، 25 ارديبهشت ماه ، 1390]
 واکسن آبله مرغان  [يكشنبه، 25 ارديبهشت ماه ، 1390]
 وازوپرسين  [يكشنبه، 25 ارديبهشت ماه ، 1390]

با عرض پوزش : ارائه نظر و پیشنهاد در مورد این مطلب مقدور نیست .
امتیاز دهی به مطلب
امتیاز متوسط : 0
تعداد آراء: 0

لطفا رای مورد نظرتان را در مورد این مطلب ارائه نمائید :

عالی
خیلی خوب
خوب
متوسط
بد

اشتراک گذاري مطلب