تبلیغات پزشکان

تبلیغات شما با تعرفه مناسب

کلیک کنید

سامانه اطلاعات پزشکان تهران
پزشکان و متخصصان ایران

 

پزشکان و متخصصان شیراز

متخصص پوست و مو شیراز

متخصص جراحی عمومی شیراز

متخصص کودکان شیراز

متخصص ارتوپدی شیراز

متخصص زنان و زایمان شیراز

متخصص نورولوژی-اعصاب شیراز

متخصص عفونی شیراز

متخصص داخلی شیراز

متخصص ارولوژی شیراز

متخصص گوارش و کبد شیراز

متخصص انکولوژی شیراز

متخصص قلب و عروق شیراز

متخصص چشم شیراز

متخصص مغز و اعصاب شیراز

متخصص گوش،حلق و بینی شیراز

متخصص بیهوشی شیراز

فیزیوتراپ شیراز

پزشک عمومی شیراز

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم شیراز

متخصص تغذیه شیراز

 

پزشکان و متخصصان تهران

متخصص پوست و مو تهران

متخصص جراحی عمومی تهران

متخصص کودکان تهران

متخصص ارتوپدی تهران

متخصص زنان و زایمان تهران

متخصص نورولوژی-اعصاب تهران

متخصص عفونی تهران

متخصص داخلی تهران

متخصص ارولوژی تهران

متخصص گوارش و کبد تهران

متخصص انکولوژی تهران

متخصص قلب و عروق تهران

متخصص چشم تهران

متخصص مغز و اعصاب تهران

متخصص گوش،حلق و بینی تهران

متخصص بیهوشی تهران

فیزیوتراپ تهران

پزشک عمومی تهران

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم تهران

متخصص تغذیه تهران

 

 

پزشکان و متخصصان اهواز

متخصص پوست و مو اهواز

متخصص جراحی عمومی اهواز

متخصص کودکان اهواز

متخصص ارتوپدی اهواز

متخصص زنان و زایمان اهواز

متخصص نورولوژی-اعصاب اهواز

متخصص عفونی اهواز

متخصص داخلی اهواز

متخصص ارولوژی اهواز

متخصص گوارش و کبد اهواز

متخصص انکولوژی اهواز

متخصص قلب و عروق اهواز

متخصص چشم اهواز

متخصص مغز و اعصاب اهواز

متخصص گوش،حلق و بینی اهواز

متخصص بیهوشی اهواز

فیزیوتراپ اهواز

پزشک عمومی اهواز

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم اهواز

متخصص تغذیه اهواز

 

پزشکان و متخصصان تبریز

متخصص پوست و مو تبریز

متخصص جراحی عمومی تبریز

متخصص کودکان تبریز

متخصص ارتوپدی تبریز

متخصص زنان و زایمان تبریز

متخصص نورولوژی-اعصاب تبریز

متخصص عفونی تبریز

متخصص داخلی تبریز

متخصص ارولوژی تبریز

متخصص گوارش و کبد تبریز

متخصص انکولوژی تبریز

متخصص قلب و عروق تبریز

متخصص چشم تبریز

متخصص مغز و اعصاب تبریز

متخصص گوش،حلق و بینی تبریز

متخصص بیهوشی تبریز

فیزیوتراپ تبریز

پزشک عمومی تبریز

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم تبریز

متخصص تغذیه تبریز

 

پزشکان و متخصصان اصفهان

متخصص پوست و مو اصفهان

متخصص جراحی عمومی اصفهان

متخصص کودکان اصفهان

متخصص ارتوپدی اصفهان

متخصص زنان و زایمان اصفهان

متخصص نورولوژی-اعصاب اصفهان

متخصص عفونی اصفهان

متخصص داخلی اصفهان

متخصص ارولوژی اصفهان

متخصص گوارش و کبد اصفهان

متخصص انکولوژی اصفهان

متخصص قلب و عروق اصفهان

متخصص چشم اصفهان

متخصص مغز و اعصاب اصفهان

متخصص گوش،حلق و بینی اصفهان

متخصص بیهوشی اصفهان

فیزیوتراپ اصفهان

پزشک عمومی اصفهان

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم اصفهان

متخصص تغذیه اصفهان

 

پزشکان و متخصصان بوشهر

متخصص پوست و مو بوشهر

متخصص جراحی عمومی بوشهر

متخصص کودکان بوشهر

متخصص ارتوپدی بوشهر

متخصص زنان و زایمان بوشهر

متخصص نورولوژی-اعصاب بوشهر

متخصص عفونی بوشهر

متخصص داخلی بوشهر

متخصص ارولوژی بوشهر

متخصص گوارش و کبد بوشهر

متخصص انکولوژی بوشهر

متخصص قلب و عروق بوشهر

متخصص چشم بوشهر

متخصص مغز و اعصاب بوشهر

متخصص گوش،حلق و بینی بوشهر

متخصص بیهوشی بوشهر

فیزیوتراپ بوشهر

پزشک عمومی بوشهر

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم بوشهر

متخصص تغذیه بوشهر

 

پزشکان و متخصصان سمنان

متخصص پوست و مو سمنان

متخصص جراحی عمومی سمنان

متخصص کودکان سمنان

متخصص ارتوپدی سمنان

متخصص زنان و زایمان سمنان

متخصص نورولوژی-اعصاب سمنان

متخصص عفونی سمنان

متخصص داخلی سمنان

متخصص ارولوژی سمنان

متخصص گوارش و کبد سمنان

متخصص انکولوژی سمنان

متخصص قلب و عروق سمنان

متخصص چشم سمنان

متخصص مغز و اعصاب سمنان

متخصص گوش،حلق و بینی سمنان

متخصص بیهوشی سمنان

فیزیوتراپ سمنان

پزشک عمومی سمنان

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم سمنان

متخصص تغذیه سمنان

 

پزشکان و متخصصان زاهدان

متخصص پوست و مو زاهدان

متخصص جراحی عمومی زاهدان

متخصص کودکان زاهدان

متخصص ارتوپدی زاهدان

متخصص زنان و زایمان زاهدان

متخصص نورولوژی-اعصاب زاهدان

متخصص عفونی زاهدان

متخصص داخلی زاهدان

متخصص ارولوژی زاهدان

متخصص گوارش و کبد زاهدان

متخصص انکولوژی زاهدان

متخصص قلب و عروق زاهدان

متخصص چشم زاهدان

متخصص مغز و اعصاب زاهدان

متخصص گوش،حلق و بینی زاهدان

متخصص بیهوشی زاهدان

فیزیوتراپ زاهدان

پزشک عمومی زاهدان

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم زاهدان

متخصص تغذیه زاهدان

 

پزشکان و متخصصان کرمان

متخصص پوست و مو کرمان

متخصص جراحی عمومی کرمان

متخصص کودکان کرمان

متخصص ارتوپدی کرمان

متخصص زنان و زایمان کرمان

متخصص نورولوژی-اعصاب کرمان

متخصص عفونی کرمان

متخصص داخلی کرمان

متخصص ارولوژی کرمان

متخصص گوارش و کبد کرمان

متخصص انکولوژی کرمان

متخصص قلب و عروق کرمان

متخصص چشم کرمان

متخصص مغز و اعصاب کرمان

متخصص گوش،حلق و بینی کرمان

متخصص بیهوشی کرمان

فیزیوتراپ کرمان

پزشک عمومی کرمان

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم کرمان

متخصص تغذیه کرمان

 

پزشکان و متخصصان اراک

متخصص پوست و مو اراک

متخصص جراحی عمومی اراک

متخصص کودکان اراک

متخصص ارتوپدی اراک

متخصص زنان و زایمان اراک

متخصص نورولوژی-اعصاب اراک

متخصص عفونی اراک

متخصص داخلی اراک

متخصص ارولوژی اراک

متخصص گوارش و کبد اراک

متخصص انکولوژی اراک

متخصص قلب و عروق اراک

متخصص چشم اراک

متخصص مغز و اعصاب اراک

متخصص گوش،حلق و بینی اراک

متخصص بیهوشی اراک

فیزیوتراپ اراک

پزشک عمومی اراک

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم اراک

متخصص تغذیه اراک

 

پزشکان و متخصصان خرم آباد

متخصص پوست و مو خرم آباد

متخصص جراحی عمومی خرم آباد

متخصص کودکان خرم آباد

متخصص ارتوپدی خرم آباد

متخصص زنان و زایمان خرم آباد

متخصص نورولوژی-اعصاب خرم آباد

متخصص عفونی خرم آباد

متخصص داخلی خرم آباد

متخصص ارولوژی خرم آباد

متخصص گوارش و کبد خرم آباد

متخصص انکولوژی خرم آباد

متخصص قلب و عروق خرم آباد

متخصص چشم خرم آباد

متخصص مغز و اعصاب خرم آباد

متخصص گوش،حلق و بینی خرم آباد

متخصص بیهوشی خرم آباد

فیزیوتراپ خرم آباد

پزشک عمومی خرم آباد

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم خرم آباد

متخصص تغذیه خرم آباد

مراکز ترک اعتیاد

آمارگیر سایت
دارو: واکسن آبله مرغان

واکسن آبله مرغان

موارد مصرف‌: اين‌ فرآورده‌ براي‌ ايجادايمني‌ فعال‌ برعليه‌ آبله‌مرغان‌ براي‌ افرادي‌(از 12 ماهگي‌ به‌بعد) مصرف‌ مي‌شود، كه‌يا خطرابتلاي‌ آنهابه‌ بيماري‌ زياد است‌ يا به‌مقدار زياد مستعد هرگونه‌ عارضه‌ ناشي‌ازآبله‌مرغان‌ هستند.

 

 

 

مكانيسم‌ اثر: واكسن‌ آبله‌ مرغان‌ حاوي‌ويروس‌هاي‌ زنده‌ ضعيف‌ شده‌ Varicellaاز سويه‌  Oka/Merckمي‌باشد اين‌ واكسن‌بخوبي‌ تحمل‌ مي‌شود و در مقابل‌ عفونت‌طبيعي‌ آبله‌ مرغان‌ مصونيت‌ ايجاد مي‌كند.

 

 

 

موارد منع‌ مصرف‌: بارداري‌، حساسيت‌نسبت‌ به‌ يكي‌ از اجزا واكسن‌ ( مثل‌ ژلاتين‌)،سابقه‌ واكنش‌ آنافيلاكتوئيد نسبت‌ به‌نئومايسين‌، بيماران‌ مبتلا به‌ هر نوع‌سرطان‌ بدخيم‌ مغز استخوان‌ و سيستم‌لنفاوي‌، مصرف‌ همزمان‌ داروهاي‌ كاهنده‌سيستم‌ ايمني‌، نقص‌ اوليه‌ يا اكتسابي‌سيستم‌ ايمني‌، سل‌ فعال‌ درمان‌ نشده‌،سابقه‌ فاميلي‌ نقص‌ ايمني‌ ژنتيكي‌ و هر گونه‌بيماري‌ حاد و بيماريهاي‌ عفوني‌ همراه‌ باتب‌ از موارد منع‌ مصرف‌ اين‌ واكسن‌مي‌باشند.

 

 

 

هشدارها: 1 ـ از تزريق‌ واكسن‌ به‌ زنان‌باردار بايد خودداري‌ كرد. به‌ زنان‌ توصيه‌شود تا سه‌ ماه‌ بعد از واكسيناسيون‌ ازبارداري‌ اجتناب‌ كنند. 

 

2 ـ استفاده‌ از اين‌ واكسن‌ براي‌ كودكان‌ باسن‌ كمتر از 12 ماه‌ توصيه‌ نمي‌شود.

 

 

 

عوارض‌ جانبي‌: درد، خارش‌، تورم‌، قرمزي‌،هماتوم‌ و سفتي‌ در محل‌ تزريق‌ واكسن‌،جوشهائي‌ شبيه‌ بيماري‌ طبيعي‌ از عوارض‌جانبي‌ اين‌ فرآورده‌ مي‌باشند.

 

 
 

 

تداخل‌هاي‌ دارويي‌: بيماران‌ تحت‌ درمان‌ باداروهاي‌ كاهنده‌ سيستم‌ ايمني‌ ياگلوكوكورتيكوئيدها در مقايسه‌ با افرادسالم‌ حساسيت‌ بيشتري‌ به‌ ابتلا و عفونت‌دارند. در اين‌ بيماران‌ واكسيناسيون‌ باويروس‌ زنده‌ ضعيف‌ شده‌ منجر به‌ بروزجوشهاي‌ جلدي‌ و بيماري‌ منتشر مي‌شود.

 

واكسيناسيون‌ بايد حداقل‌ 5 ماه‌ بعد ازانتقال‌ خون‌ يا پلاسما، تجويزايمنوگلوبولين‌ها يا ايمنوگلوبولين‌ ضد آبله‌مرغان‌ انجام‌ گردد. همچنين‌ تا 2 ماه‌ بعد ازواكسيناسيون‌ از تزريق‌ ايمنوگلوبولين‌هامخصوصا ايمنوگلوبولين‌ ضد آبله‌ مرغان‌خودداري‌ شود، مگر فوايد استفاده‌ ازايمنوگلوبولين‌ها بر واكسيناسيون‌ برتري‌داشته‌ باشد.

 

بدليل‌ بروز سندرم‌  Reye'sهنگام‌ مصرف‌ساليسيلاتها در بيماران‌ مبتلا به‌ آبله‌مرغان‌، كليه‌ افراد واكسينه‌ شده‌ تا 6 ماه‌بعد از واكسيناسيون‌ نبايد داروهاي‌ساليسيلاتي‌ را مصرف‌ كنند.

 

 

 

نكات‌ قابل‌ توصيه‌: 1 ـ بدليل‌ احتمال‌ انتقال‌بيماري‌، افراد واكسينه‌ شده‌ بايد از تماس‌نزديك‌ با افراد مستعد (نوزادان‌، زنان‌باردار و بيماران‌ مبتلا به‌ نقص‌ ايمني‌ )پرهيز نمايند.

 

2 ـ افراد داراي‌ سابقه‌ فاميلي‌ بيماري‌مادرزادي‌ يا اكتسابي‌ نقص‌ ايمني‌ نبايدواكسينه‌ شوند، مگر اينكه‌ كارآئي‌ سيستم‌ايمني‌ فرد اثبات‌ شود.

 

3 ـ در هنگام‌ حمل‌ و نقل‌ بايد دردماي‌ -20درجه‌ سانتيگراد يا سردتر نگهداري‌ شود.قبل‌ از آماده‌ سازي‌ و به‌ منظور حفظ كامل‌قدرت‌ اثر، واكسن‌ آبله‌ مرغان‌ را بايد در يك‌فريزر بدون‌ برفك‌ در درجه‌ حرارت‌ -15درجه‌ سانتيگراد يا سردتر نگهداري‌ كرد.محلول‌ رقيق‌ كننده‌ واكسن‌ را بايد در درجه‌حرارت‌ اتاق‌ يا يخچال‌ نگهداري‌ كرد. قبل‌ ازآماده‌ سازي‌ نيز واكسن‌ بايد بدور از نورنگهداري‌ شود.

 

4 ـ براي‌  آماده‌ سازي‌ واكسن‌ ابتدا

 

0/7 ميلي‌ليتر از محلول‌ رقيق‌ كننده‌

 

 
را به‌ كمك‌ يك‌ سرنگ‌ بايد به‌ پودر

 

ليوفيليزه‌ واكسن‌ اضافه‌ كرد و به‌ آرامي‌ هم‌زده‌ شود تا واكسن‌ بطور كامل‌ حل‌ گردد.واكسن‌ آماده‌ شده‌ شفاف‌، بيرنگ‌ تا زردكمرنگ‌ مي‌باشد. تمامي‌ محتوي‌ ويال‌ رابايد با استفاده‌ از يك‌ سرنگ‌ خارج‌ كرد.پس‌ از تعويض‌ سوزن‌ سرنگ‌ تمامي‌واكسن‌ (در حدود 0/5 ميلي‌ليتر) را بايدتزريق‌ كرد.

 

به‌ منظور جلوگيري‌ از كاهش‌ قدرت‌ اثر،واكسن‌ آماده‌ شده‌ را بلافاصله‌ بايد تزريق‌كرد و در صورت‌ عدم‌ مصرف‌ بعد از 30دقيقه‌ واكسن‌ را بايد دور ريخت‌. براي‌رقيق‌ كردن‌ واكسن‌ فقط از محلول‌ همراه‌واكسن‌ استفاده‌ شود. از انجماد واكسن‌آماده‌ شده‌ بايد جلوگيري‌ كرد.

 

 

 

مقدار مصرف‌: اين‌ واكسن‌ نبايد تزريق‌وريدي‌ شود. براي‌ كودكان‌ 1-12 سال‌،مقدار 0/5 ميلي‌ليتري‌ راه‌ زيرجلدي‌ (درسطح‌ بيروني‌ عضله‌ بازو)تزريق‌ شود.براي‌ افراد با سن‌ بيش‌ از 13 سال‌، واكسن‌در دو نوبت‌ هر بار 0/5 ميلي‌ليتر به‌ فاصله‌4-8 هفته‌ از يكديگر از راه‌ زيرجلدي‌ درسطح‌ بيروني‌ عضله‌ بازو تزريق‌ شود.

 

 

 

اشكال‌ دارويي‌:

 

Powder for Injection in single dose vialsکلمات کليدي : بانک اطلاعاتي پزشکان اطلاعات دارويي آدرس پزشکان آدرس مطب پزشک داروخانه هاي شبانه روزي آدرس بيمارستان هاي تهران مطب پزشکان تهران

ارسال شده در مورخه : يكشنبه، 25 ارديبهشت ماه ، 1390 توسط admin  چاپ مطلب

مرتبط با موضوع :

 دکتر مریم اسماعیلی-متخصص گوش،حلق و بینی  [دوشنبه، 2 مرداد ماه ، 1396]
 مشاور شرکت نیوشا نیک  [پنجشنبه، 22 تير ماه ، 1396]
 دکتر شهاب مهاجر شیروانی  [پنجشنبه، 15 تير ماه ، 1396]
 دکتر ابولفضل صالح راد  [دوشنبه، 5 تير ماه ، 1396]
 پرفسور دکتر کامران عدلی  [يكشنبه، 28 خرداد ماه ، 1396]
 وازوپرسين  [يكشنبه، 25 ارديبهشت ماه ، 1390]
 ویتامین AD  [يكشنبه، 25 ارديبهشت ماه ، 1390]
 وراپاميل  [يكشنبه، 25 ارديبهشت ماه ، 1390]
 وانكومايسين‌  [يكشنبه، 25 ارديبهشت ماه ، 1390]
 اطلاعات دارویی -V-  [يكشنبه، 25 ارديبهشت ماه ، 1390]

با عرض پوزش : ارائه نظر و پیشنهاد در مورد این مطلب مقدور نیست .
امتیاز دهی به مطلب
امتیاز متوسط : 4.14
تعداد آراء: 7


لطفا رای مورد نظرتان را در مورد این مطلب ارائه نمائید :

عالی
خیلی خوب
خوب
متوسط
بد

اشتراک گذاري مطلب