تبلیغات پزشکان

تبلیغات شما با تعرفه مناسب

کلیک کنید

سامانه اطلاعات پزشکان تهران
پزشکان و متخصصان ایران

 

پزشکان و متخصصان شیراز

متخصص پوست و مو شیراز

متخصص جراحی عمومی شیراز

متخصص کودکان شیراز

متخصص ارتوپدی شیراز

متخصص زنان و زایمان شیراز

متخصص نورولوژی-اعصاب شیراز

متخصص عفونی شیراز

متخصص داخلی شیراز

متخصص ارولوژی شیراز

متخصص گوارش و کبد شیراز

متخصص انکولوژی شیراز

متخصص قلب و عروق شیراز

متخصص چشم شیراز

متخصص مغز و اعصاب شیراز

متخصص گوش،حلق و بینی شیراز

متخصص بیهوشی شیراز

فیزیوتراپ شیراز

پزشک عمومی شیراز

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم شیراز

متخصص تغذیه شیراز

 

پزشکان و متخصصان تهران

متخصص پوست و مو تهران

متخصص جراحی عمومی تهران

متخصص کودکان تهران

متخصص ارتوپدی تهران

متخصص زنان و زایمان تهران

متخصص نورولوژی-اعصاب تهران

متخصص عفونی تهران

متخصص داخلی تهران

متخصص ارولوژی تهران

متخصص گوارش و کبد تهران

متخصص انکولوژی تهران

متخصص قلب و عروق تهران

متخصص چشم تهران

متخصص مغز و اعصاب تهران

متخصص گوش،حلق و بینی تهران

متخصص بیهوشی تهران

فیزیوتراپ تهران

پزشک عمومی تهران

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم تهران

متخصص تغذیه تهران

 

 

پزشکان و متخصصان اهواز

متخصص پوست و مو اهواز

متخصص جراحی عمومی اهواز

متخصص کودکان اهواز

متخصص ارتوپدی اهواز

متخصص زنان و زایمان اهواز

متخصص نورولوژی-اعصاب اهواز

متخصص عفونی اهواز

متخصص داخلی اهواز

متخصص ارولوژی اهواز

متخصص گوارش و کبد اهواز

متخصص انکولوژی اهواز

متخصص قلب و عروق اهواز

متخصص چشم اهواز

متخصص مغز و اعصاب اهواز

متخصص گوش،حلق و بینی اهواز

متخصص بیهوشی اهواز

فیزیوتراپ اهواز

پزشک عمومی اهواز

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم اهواز

متخصص تغذیه اهواز

 

پزشکان و متخصصان تبریز

متخصص پوست و مو تبریز

متخصص جراحی عمومی تبریز

متخصص کودکان تبریز

متخصص ارتوپدی تبریز

متخصص زنان و زایمان تبریز

متخصص نورولوژی-اعصاب تبریز

متخصص عفونی تبریز

متخصص داخلی تبریز

متخصص ارولوژی تبریز

متخصص گوارش و کبد تبریز

متخصص انکولوژی تبریز

متخصص قلب و عروق تبریز

متخصص چشم تبریز

متخصص مغز و اعصاب تبریز

متخصص گوش،حلق و بینی تبریز

متخصص بیهوشی تبریز

فیزیوتراپ تبریز

پزشک عمومی تبریز

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم تبریز

متخصص تغذیه تبریز

 

پزشکان و متخصصان اصفهان

متخصص پوست و مو اصفهان

متخصص جراحی عمومی اصفهان

متخصص کودکان اصفهان

متخصص ارتوپدی اصفهان

متخصص زنان و زایمان اصفهان

متخصص نورولوژی-اعصاب اصفهان

متخصص عفونی اصفهان

متخصص داخلی اصفهان

متخصص ارولوژی اصفهان

متخصص گوارش و کبد اصفهان

متخصص انکولوژی اصفهان

متخصص قلب و عروق اصفهان

متخصص چشم اصفهان

متخصص مغز و اعصاب اصفهان

متخصص گوش،حلق و بینی اصفهان

متخصص بیهوشی اصفهان

فیزیوتراپ اصفهان

پزشک عمومی اصفهان

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم اصفهان

متخصص تغذیه اصفهان

 

پزشکان و متخصصان بوشهر

متخصص پوست و مو بوشهر

متخصص جراحی عمومی بوشهر

متخصص کودکان بوشهر

متخصص ارتوپدی بوشهر

متخصص زنان و زایمان بوشهر

متخصص نورولوژی-اعصاب بوشهر

متخصص عفونی بوشهر

متخصص داخلی بوشهر

متخصص ارولوژی بوشهر

متخصص گوارش و کبد بوشهر

متخصص انکولوژی بوشهر

متخصص قلب و عروق بوشهر

متخصص چشم بوشهر

متخصص مغز و اعصاب بوشهر

متخصص گوش،حلق و بینی بوشهر

متخصص بیهوشی بوشهر

فیزیوتراپ بوشهر

پزشک عمومی بوشهر

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم بوشهر

متخصص تغذیه بوشهر

 

پزشکان و متخصصان سمنان

متخصص پوست و مو سمنان

متخصص جراحی عمومی سمنان

متخصص کودکان سمنان

متخصص ارتوپدی سمنان

متخصص زنان و زایمان سمنان

متخصص نورولوژی-اعصاب سمنان

متخصص عفونی سمنان

متخصص داخلی سمنان

متخصص ارولوژی سمنان

متخصص گوارش و کبد سمنان

متخصص انکولوژی سمنان

متخصص قلب و عروق سمنان

متخصص چشم سمنان

متخصص مغز و اعصاب سمنان

متخصص گوش،حلق و بینی سمنان

متخصص بیهوشی سمنان

فیزیوتراپ سمنان

پزشک عمومی سمنان

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم سمنان

متخصص تغذیه سمنان

 

پزشکان و متخصصان زاهدان

متخصص پوست و مو زاهدان

متخصص جراحی عمومی زاهدان

متخصص کودکان زاهدان

متخصص ارتوپدی زاهدان

متخصص زنان و زایمان زاهدان

متخصص نورولوژی-اعصاب زاهدان

متخصص عفونی زاهدان

متخصص داخلی زاهدان

متخصص ارولوژی زاهدان

متخصص گوارش و کبد زاهدان

متخصص انکولوژی زاهدان

متخصص قلب و عروق زاهدان

متخصص چشم زاهدان

متخصص مغز و اعصاب زاهدان

متخصص گوش،حلق و بینی زاهدان

متخصص بیهوشی زاهدان

فیزیوتراپ زاهدان

پزشک عمومی زاهدان

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم زاهدان

متخصص تغذیه زاهدان

 

پزشکان و متخصصان کرمان

متخصص پوست و مو کرمان

متخصص جراحی عمومی کرمان

متخصص کودکان کرمان

متخصص ارتوپدی کرمان

متخصص زنان و زایمان کرمان

متخصص نورولوژی-اعصاب کرمان

متخصص عفونی کرمان

متخصص داخلی کرمان

متخصص ارولوژی کرمان

متخصص گوارش و کبد کرمان

متخصص انکولوژی کرمان

متخصص قلب و عروق کرمان

متخصص چشم کرمان

متخصص مغز و اعصاب کرمان

متخصص گوش،حلق و بینی کرمان

متخصص بیهوشی کرمان

فیزیوتراپ کرمان

پزشک عمومی کرمان

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم کرمان

متخصص تغذیه کرمان

 

پزشکان و متخصصان اراک

متخصص پوست و مو اراک

متخصص جراحی عمومی اراک

متخصص کودکان اراک

متخصص ارتوپدی اراک

متخصص زنان و زایمان اراک

متخصص نورولوژی-اعصاب اراک

متخصص عفونی اراک

متخصص داخلی اراک

متخصص ارولوژی اراک

متخصص گوارش و کبد اراک

متخصص انکولوژی اراک

متخصص قلب و عروق اراک

متخصص چشم اراک

متخصص مغز و اعصاب اراک

متخصص گوش،حلق و بینی اراک

متخصص بیهوشی اراک

فیزیوتراپ اراک

پزشک عمومی اراک

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم اراک

متخصص تغذیه اراک

 

پزشکان و متخصصان خرم آباد

متخصص پوست و مو خرم آباد

متخصص جراحی عمومی خرم آباد

متخصص کودکان خرم آباد

متخصص ارتوپدی خرم آباد

متخصص زنان و زایمان خرم آباد

متخصص نورولوژی-اعصاب خرم آباد

متخصص عفونی خرم آباد

متخصص داخلی خرم آباد

متخصص ارولوژی خرم آباد

متخصص گوارش و کبد خرم آباد

متخصص انکولوژی خرم آباد

متخصص قلب و عروق خرم آباد

متخصص چشم خرم آباد

متخصص مغز و اعصاب خرم آباد

متخصص گوش،حلق و بینی خرم آباد

متخصص بیهوشی خرم آباد

فیزیوتراپ خرم آباد

پزشک عمومی خرم آباد

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم خرم آباد

متخصص تغذیه خرم آباد

مراکز ترک اعتیاد

آمارگیر سایت
دارو: وراپاميل

وراپاميل

موارد مصرف‌: وراپاميل‌ در درمان‌ آنژين‌،آريتمي‌، كنترل‌ زيادي‌ فشارخون‌ وبه‌عنوان‌ درمان‌ كمكي‌ كارديوميوپاتي‌هيپرتروفيك‌ مصرف‌ مي‌شود.

 

 

 

فارماكوكينتيك‌: بيش‌ از 90 درصد دارو ازراه‌ خوراكي‌ جذب‌ مي‌شود. به‌ دليل‌متابوليسم‌ عبور اول‌ از كبد، فراهمي‌ زيستي‌آن‌ 35 ـ 20 درصد است‌. پيوند اين‌ دارو باپروتئين‌ حدود 90 درصد است‌ نيمه‌ عمر اين‌دارو از راه‌ خوراكي‌ پس‌ از مصرف‌ مقدارواحد 7/4 ـ 2/8 ساعت‌ و براي‌ مقاديرتكراري‌ 12 ـ 4/5 ساعت‌ است‌. نيمه‌ عمروراپاميل‌ در تزريق‌ وريدي‌ دو مرحله‌اي‌است‌ كه‌ در مرحله‌ كوتاهتر حدود 4 دقيقه‌ ودر مرحله‌ طولاني‌تر 5 ـ 2 ساعت‌ است‌. اثروراپاميل‌ از راه‌ خوراكي‌ پس‌ از 2 ساعت‌ واثر ضد آريتمي‌ آن‌ از راه‌ وريدي‌ طي‌ 15 ـ 1دقيقه‌ شروع‌ مي‌شود. اثر هموديناميك‌ دارونيز از راه‌ وريدي‌ پس‌ از 5 ـ 3 دقيقه‌ شروع‌مي‌شود. زمان‌ لازم‌ براي‌ رسيدن‌ به‌ اوج‌غلظت‌ از راه‌ خوراكي‌ 2 ـ 1 ساعت‌ است‌.زمان‌ لازم‌ براي‌ رسيدن‌ به‌ اوج‌ اثر از راه‌خوراكي‌ 90 ـ 30 دقيقه‌ و از راه‌ تزريقي‌ 5 ـ 3دقيقه‌ پس‌ از خاتمه‌ تزريق‌ است‌. طول‌ اثردارو از راه‌ خوراكي‌ 10 ـ 8 ساعت‌ و طول‌ اثرضد آريتمي‌ و هموديناميك‌ به‌ ترتيب‌ حدود 2ساعت‌ و 20 ـ 10 دقيقه‌ پس‌ از تزريق‌ وريدي‌است‌. وراپاميل‌ از راه‌ كليه‌ به‌ ميزان‌ 70درصد به‌صورت‌ متابوليت‌ طي‌ 5 روز دفع‌مي‌شود.

 

 

 

موارد منع‌ مصرف‌: اين‌ دارو در كمي‌فشارخون‌، برادي‌ كاردي‌، انسداد درجه‌ دوو سه‌ دهليزي‌ ـ بطني‌، سندرم‌ سينوس‌بيمار، شوك‌ كارديوژنيك‌، انسدادسينوسي‌ ـ دهليزي‌، سابقه‌ نارسايي‌ قلب‌ ياعيب‌ شديد كار بطن‌ چپ‌، سندرم‌ w-p-wهمراه‌ با فلوتر يا فيبريلاسيون‌ دهليزي‌ وپورفيري‌ نبايد مصرف‌ شود.

 

 

 

هشدارها: 1 ـ در موارد زير اين‌ دارو بايد بااحتياط مصرف‌ شود:

 

انسداد درجه‌ يك‌ دهليزي‌ ـ بطني‌، مرحله‌حاد انفاركتوس‌ عضله‌ قلب‌ (در صورت‌بروز برادي‌ كاردي‌، كاهش‌ فشارخون‌،نارسايي‌ بطن‌ چپ‌ مصرف‌ دارو بايد قطع‌شود)، مصرف‌ همزمان‌ با داروهاي‌مسدود كننده‌ گيرنده‌هاي‌ بتا ـ آدرنرژيك‌.

 

2 ـ مقدار مصرف‌ وراپاميل‌ در بيماران‌مبتلا به‌ عيب‌ كار كبد بايد كاهش‌ داده‌ شود.

 

 

 

عوارض‌ جانبي‌: يبوست‌، تهوع‌، استفراغ‌،برافروختگي‌، سردرد، سرگيجه‌، كسالت‌،خيز مچ‌ پا و بندرت‌ عيب‌ برگشت‌پذير كاركبد، واكنش‌هاي‌ آلرژيك‌، ژينكوماستي‌ وهيپرپلازي‌ لثه‌ با مصرف‌ اين‌ دارو گزارش‌شده‌ است‌. پس‌ از تزريق‌ وريدي‌، كاهش‌فشارخون‌، برادي‌ كاردي‌، انسداد قلبي‌ وآسيستول‌ نيز مشاهده‌ شده‌ است‌.

 

 

 
 

تداخل‌هاي‌ دارويي‌: خطر بروز برادي‌كاردي‌، انسداد دهليزي‌ ـ بطني‌ و ضعف‌عضله‌ قلب‌ ناشي‌ از مصرف‌ آميودارون‌ بامصرف‌ همزمان‌ وراپاميل‌ افزايش‌ مي‌يابد.افزايش‌ خطر بروز ضعف‌ عضله‌ قلب‌ وآسيستول‌ در صورت‌ مصرف‌ همزمان‌ اين‌دارو با ديسوپيراميد وجود دارد. افزايش‌غلظت‌ پلاسمايي‌ كينيدين‌ (و كاهش‌ شديدفشارخون‌) و ديگوكسين‌ (انسداد دهليزي‌ ـبطني‌ و برادي‌ كاردي‌) در صورت‌ مصرف‌همزمان‌ وراپاميل‌ ممكن‌ است‌ بروز كند. اثركاربامازپين‌ و تئوفيلين‌ با مصرف‌ همزمان‌با وراپاميل‌، افزايش‌ مي‌يابد. اثر وراپاميل‌ درمصرف‌ همزمان‌ با فنوباربيتال‌ و فني‌ توئين‌كاهش‌ مي‌يابد. آسيستول‌، كاهش‌ شديدفشارخون‌ و نارسايي‌ قلبي‌ در صورت‌مصرف‌ توام‌ با داروهاي‌ مسدود كننده‌گيرنده‌هاي‌ بتا ـ آدرنرژيك‌ بروز مي‌نمايد.

 

 

 

نكات‌ قابل‌ توصيه‌: 1 ـ مصرف‌ اين‌ داروحتي‌ در صورت‌ احساس‌ بهبودي‌ بايدادامه‌ يابد.

 

2 ـ اين‌ دارو افزايش‌ فشارخون‌ را درمان‌نمي‌كند، بلكه‌ آن‌ را كنترل‌ مي‌نمايد. از اينرومصرف‌ اين‌ دارو ممكن‌ است‌ تا آخر عمرضروري‌ باشد.

 

3 ـ كاهش‌ دفعات‌ بروز درد قفسه‌ سينه‌ممكن‌ است‌ بيمار را تشويق‌ به‌ فعاليت‌ بيش‌از حد كند. بنابراين‌، در مورد ميزان‌تمرينات‌ بدني‌ بايد با پزشك‌ مشورت‌ شود.

 

4 ـ از مصرف‌ ساير داروها، بخصوص‌داروهاي‌ مقلد سمپاتيك‌ كه‌ نياز به‌ نسخه‌ندارند، بايد خودداري‌ شود.

 

5 ـ نبض‌ بيمار بايد كنترل‌ شود و درصورتي‌ كه‌ كمتر از 50 بار در دقيقه‌ باشد،مراجعه‌ به‌ پزشك‌ ضروري‌ است‌.

 

 

 

مقدار مصرف‌:

 

خوراكي‌

 

بزرگسالان‌: ابتدا 120 ـ 80 ميلي‌گرم‌ 3 باردر روز مصرف‌ مي‌شود كه‌ اين‌ مقدار رامي‌توان‌ بر حسب‌ نياز و تحمل‌ بيمار هر

 

 
3 روز يا هر هفته‌ افزايش‌ داد. مقدارمصرف‌ تام‌ اين‌ دارو در روز 480 ـ 240ميلي‌گرم‌ و بيشينه‌ مقدار مصرف‌ تا 480ميلي‌گرم‌ در مقادير منقسم‌ است‌. (دردرمان‌ كارديوميوپاتي‌ هيپرتروفيك‌ تا

 

720 mg/day). در بيماران‌ سالخورده‌، ابتدا40 ميلي‌گرم‌ 3 بار در روز مصرف‌ مي‌شودو سپس‌ مقدار مصرف‌ بر اساس‌ نياز وتحمل‌ بيمار، تنظيم‌ مي‌شود.

 

كودكان‌: مقدار مصرف‌، mg/kg/day 8 ـ 4مي‌باشد كه‌ در مقادير منقسم‌ مصرف‌مي‌شود.

 

تزريقي‌

 

بزرگسالان‌: ابتدا مقدار mg/kg 10 ـ 5 به‌آهستگي‌ در مدت‌ بيش‌ از 2 دقيقه‌ تزريق‌وريدي‌ مي‌شود. تزريق‌ وريدي‌ بايد باپي‌گيري‌ مداوم‌ الكتروكارديوگرام‌ وفشارخون‌ همراه‌ باشد. در صورت‌ عدم‌بروز پاسخ‌ كافي‌، مي‌توان‌ 30 دقيقه‌ پس‌ ازخاتمه‌ تزريق‌ مقدار اوليه‌، مصرف‌ دارو راتكرار نمود. در بيماران‌ سالخورده‌، تزريق‌بايد در مدت‌ بيش‌ از 3 دقيقه‌ صورت‌ گيرد.

 

كودكان‌: در شيرخواران‌ تا سن‌ يكسال‌،ابتدا mg/kg 0/2 ـ 0/1 (مقدار واحد معمول‌2 ـ 0/75 ميلي‌گرم‌) تجويز مي‌شود. دركودكان‌ 15 ـ 1 سال‌ ابتدا mg/kg 0/3 ـ 0/1(مقدار واحد معمول‌ 5 ـ 2 ميلي‌گرم‌) تزريق‌مي‌شود كه‌ اين‌ مقدار نبايد از مقدار تام‌ 5ميلي‌گرم‌ تجاوز كند. مقادير مصرف‌تكراري‌ اين‌ دارو (30 دقيقه‌ پس‌ از خاتمه‌تزريق‌ مقدار اوليه‌) نبايد از 10 ميلي‌گرم‌تجاوز كند.

 

 

 

اشكال‌ دارويي‌:

 

Tablet : 40 mg

 

Injection : 5 mg / 2 mlکلمات کليدي : بانک اطلاعاتي پزشکان اطلاعات دارويي آدرس پزشکان آدرس مطب پزشک داروخانه هاي شبانه روزي آدرس بيمارستان هاي تهران مطب پزشکان تهران

ارسال شده در مورخه : يكشنبه، 25 ارديبهشت ماه ، 1390 توسط admin  چاپ مطلب

مرتبط با موضوع :

 دکتر مریم اسماعیلی-متخصص گوش،حلق و بینی  [دوشنبه، 2 مرداد ماه ، 1396]
 مشاور شرکت نیوشا نیک  [پنجشنبه، 22 تير ماه ، 1396]
 دکتر شهاب مهاجر شیروانی  [پنجشنبه، 15 تير ماه ، 1396]
 دکتر ابولفضل صالح راد  [دوشنبه، 5 تير ماه ، 1396]
 پرفسور دکتر کامران عدلی  [يكشنبه، 28 خرداد ماه ، 1396]
 وانكومايسين‌  [يكشنبه، 25 ارديبهشت ماه ، 1390]
 اطلاعات دارویی -V-  [يكشنبه، 25 ارديبهشت ماه ، 1390]
 پني سيلي  [شنبه، 24 ارديبهشت ماه ، 1390]
 فنیل افرین  [شنبه، 24 ارديبهشت ماه ، 1390]
 پروژسترون‌  [شنبه، 24 ارديبهشت ماه ، 1390]

با عرض پوزش : ارائه نظر و پیشنهاد در مورد این مطلب مقدور نیست .
امتیاز دهی به مطلب
امتیاز متوسط : 0
تعداد آراء: 0

لطفا رای مورد نظرتان را در مورد این مطلب ارائه نمائید :

عالی
خیلی خوب
خوب
متوسط
بد

اشتراک گذاري مطلب