تبلیغات پزشکان

تبلیغات شما با تعرفه مناسب

کلیک کنید

سامانه اطلاعات پزشکان تهران
پزشکان و متخصصان ایران

 

پزشکان و متخصصان شیراز

متخصص پوست و مو شیراز

متخصص جراحی عمومی شیراز

متخصص کودکان شیراز

متخصص ارتوپدی شیراز

متخصص زنان و زایمان شیراز

متخصص نورولوژی-اعصاب شیراز

متخصص عفونی شیراز

متخصص داخلی شیراز

متخصص ارولوژی شیراز

متخصص گوارش و کبد شیراز

متخصص انکولوژی شیراز

متخصص قلب و عروق شیراز

متخصص چشم شیراز

متخصص مغز و اعصاب شیراز

متخصص گوش،حلق و بینی شیراز

متخصص بیهوشی شیراز

فیزیوتراپ شیراز

پزشک عمومی شیراز

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم شیراز

متخصص تغذیه شیراز

 

پزشکان و متخصصان تهران

متخصص پوست و مو تهران

متخصص جراحی عمومی تهران

متخصص کودکان تهران

متخصص ارتوپدی تهران

متخصص زنان و زایمان تهران

متخصص نورولوژی-اعصاب تهران

متخصص عفونی تهران

متخصص داخلی تهران

متخصص ارولوژی تهران

متخصص گوارش و کبد تهران

متخصص انکولوژی تهران

متخصص قلب و عروق تهران

متخصص چشم تهران

متخصص مغز و اعصاب تهران

متخصص گوش،حلق و بینی تهران

متخصص بیهوشی تهران

فیزیوتراپ تهران

پزشک عمومی تهران

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم تهران

متخصص تغذیه تهران

 

 

پزشکان و متخصصان اهواز

متخصص پوست و مو اهواز

متخصص جراحی عمومی اهواز

متخصص کودکان اهواز

متخصص ارتوپدی اهواز

متخصص زنان و زایمان اهواز

متخصص نورولوژی-اعصاب اهواز

متخصص عفونی اهواز

متخصص داخلی اهواز

متخصص ارولوژی اهواز

متخصص گوارش و کبد اهواز

متخصص انکولوژی اهواز

متخصص قلب و عروق اهواز

متخصص چشم اهواز

متخصص مغز و اعصاب اهواز

متخصص گوش،حلق و بینی اهواز

متخصص بیهوشی اهواز

فیزیوتراپ اهواز

پزشک عمومی اهواز

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم اهواز

متخصص تغذیه اهواز

 

پزشکان و متخصصان تبریز

متخصص پوست و مو تبریز

متخصص جراحی عمومی تبریز

متخصص کودکان تبریز

متخصص ارتوپدی تبریز

متخصص زنان و زایمان تبریز

متخصص نورولوژی-اعصاب تبریز

متخصص عفونی تبریز

متخصص داخلی تبریز

متخصص ارولوژی تبریز

متخصص گوارش و کبد تبریز

متخصص انکولوژی تبریز

متخصص قلب و عروق تبریز

متخصص چشم تبریز

متخصص مغز و اعصاب تبریز

متخصص گوش،حلق و بینی تبریز

متخصص بیهوشی تبریز

فیزیوتراپ تبریز

پزشک عمومی تبریز

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم تبریز

متخصص تغذیه تبریز

 

پزشکان و متخصصان اصفهان

متخصص پوست و مو اصفهان

متخصص جراحی عمومی اصفهان

متخصص کودکان اصفهان

متخصص ارتوپدی اصفهان

متخصص زنان و زایمان اصفهان

متخصص نورولوژی-اعصاب اصفهان

متخصص عفونی اصفهان

متخصص داخلی اصفهان

متخصص ارولوژی اصفهان

متخصص گوارش و کبد اصفهان

متخصص انکولوژی اصفهان

متخصص قلب و عروق اصفهان

متخصص چشم اصفهان

متخصص مغز و اعصاب اصفهان

متخصص گوش،حلق و بینی اصفهان

متخصص بیهوشی اصفهان

فیزیوتراپ اصفهان

پزشک عمومی اصفهان

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم اصفهان

متخصص تغذیه اصفهان

 

پزشکان و متخصصان بوشهر

متخصص پوست و مو بوشهر

متخصص جراحی عمومی بوشهر

متخصص کودکان بوشهر

متخصص ارتوپدی بوشهر

متخصص زنان و زایمان بوشهر

متخصص نورولوژی-اعصاب بوشهر

متخصص عفونی بوشهر

متخصص داخلی بوشهر

متخصص ارولوژی بوشهر

متخصص گوارش و کبد بوشهر

متخصص انکولوژی بوشهر

متخصص قلب و عروق بوشهر

متخصص چشم بوشهر

متخصص مغز و اعصاب بوشهر

متخصص گوش،حلق و بینی بوشهر

متخصص بیهوشی بوشهر

فیزیوتراپ بوشهر

پزشک عمومی بوشهر

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم بوشهر

متخصص تغذیه بوشهر

 

پزشکان و متخصصان سمنان

متخصص پوست و مو سمنان

متخصص جراحی عمومی سمنان

متخصص کودکان سمنان

متخصص ارتوپدی سمنان

متخصص زنان و زایمان سمنان

متخصص نورولوژی-اعصاب سمنان

متخصص عفونی سمنان

متخصص داخلی سمنان

متخصص ارولوژی سمنان

متخصص گوارش و کبد سمنان

متخصص انکولوژی سمنان

متخصص قلب و عروق سمنان

متخصص چشم سمنان

متخصص مغز و اعصاب سمنان

متخصص گوش،حلق و بینی سمنان

متخصص بیهوشی سمنان

فیزیوتراپ سمنان

پزشک عمومی سمنان

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم سمنان

متخصص تغذیه سمنان

 

پزشکان و متخصصان زاهدان

متخصص پوست و مو زاهدان

متخصص جراحی عمومی زاهدان

متخصص کودکان زاهدان

متخصص ارتوپدی زاهدان

متخصص زنان و زایمان زاهدان

متخصص نورولوژی-اعصاب زاهدان

متخصص عفونی زاهدان

متخصص داخلی زاهدان

متخصص ارولوژی زاهدان

متخصص گوارش و کبد زاهدان

متخصص انکولوژی زاهدان

متخصص قلب و عروق زاهدان

متخصص چشم زاهدان

متخصص مغز و اعصاب زاهدان

متخصص گوش،حلق و بینی زاهدان

متخصص بیهوشی زاهدان

فیزیوتراپ زاهدان

پزشک عمومی زاهدان

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم زاهدان

متخصص تغذیه زاهدان

 

پزشکان و متخصصان کرمان

متخصص پوست و مو کرمان

متخصص جراحی عمومی کرمان

متخصص کودکان کرمان

متخصص ارتوپدی کرمان

متخصص زنان و زایمان کرمان

متخصص نورولوژی-اعصاب کرمان

متخصص عفونی کرمان

متخصص داخلی کرمان

متخصص ارولوژی کرمان

متخصص گوارش و کبد کرمان

متخصص انکولوژی کرمان

متخصص قلب و عروق کرمان

متخصص چشم کرمان

متخصص مغز و اعصاب کرمان

متخصص گوش،حلق و بینی کرمان

متخصص بیهوشی کرمان

فیزیوتراپ کرمان

پزشک عمومی کرمان

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم کرمان

متخصص تغذیه کرمان

 

پزشکان و متخصصان اراک

متخصص پوست و مو اراک

متخصص جراحی عمومی اراک

متخصص کودکان اراک

متخصص ارتوپدی اراک

متخصص زنان و زایمان اراک

متخصص نورولوژی-اعصاب اراک

متخصص عفونی اراک

متخصص داخلی اراک

متخصص ارولوژی اراک

متخصص گوارش و کبد اراک

متخصص انکولوژی اراک

متخصص قلب و عروق اراک

متخصص چشم اراک

متخصص مغز و اعصاب اراک

متخصص گوش،حلق و بینی اراک

متخصص بیهوشی اراک

فیزیوتراپ اراک

پزشک عمومی اراک

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم اراک

متخصص تغذیه اراک

 

پزشکان و متخصصان خرم آباد

متخصص پوست و مو خرم آباد

متخصص جراحی عمومی خرم آباد

متخصص کودکان خرم آباد

متخصص ارتوپدی خرم آباد

متخصص زنان و زایمان خرم آباد

متخصص نورولوژی-اعصاب خرم آباد

متخصص عفونی خرم آباد

متخصص داخلی خرم آباد

متخصص ارولوژی خرم آباد

متخصص گوارش و کبد خرم آباد

متخصص انکولوژی خرم آباد

متخصص قلب و عروق خرم آباد

متخصص چشم خرم آباد

متخصص مغز و اعصاب خرم آباد

متخصص گوش،حلق و بینی خرم آباد

متخصص بیهوشی خرم آباد

فیزیوتراپ خرم آباد

پزشک عمومی خرم آباد

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم خرم آباد

متخصص تغذیه خرم آباد

مراکز ترک اعتیاد

آمارگیر سایت
دارو: پرازوسين

پرازوسين

 


PRAZOSIN


موارد مصرف‌: پرازوسين‌ در درمان‌ زيادي‌فشارخون‌ مصرف‌ مي‌شود.


 


مكانيسم‌ اثر: پرازوسين‌ يك‌ داروي‌مسدودكننده‌ گيرنده‌ آلفا ـ آدرنرژيك‌ پس‌سيناپسي‌ است‌ كه‌ موجب‌ انبساط عروق‌ وكاهش‌ مقاومت‌ محيطي‌ مي‌شود، ولي‌به‌طور كلي‌ اثر كمي‌ بر روي‌ برون‌ ده‌ قلبي‌دارد. اين‌ دارو در نارسايي‌ احتقاني‌ قلب‌، باكاهش‌ مقاومت‌ سيستميك‌، كاهش‌ پيش‌ بارو پس‌ بار و در نتيجه‌ بهبود برون‌ ده‌ قلب‌عمل‌ مي‌نمايد.


 


فارماكوكينتيك‌: اين‌ دارو از مجراي‌ گوارش‌بخوبي‌ جذب‌ مي‌شود. متابوليسم‌ اين‌ آن‌احتمالا كبدي‌ است‌. نيمه‌ عمر دارو 3 ـ 2ساعت‌ است‌ كه‌ در نارسايي‌ احتقاني‌ قلب‌،ممكن‌ است‌ به‌ بيش‌ از دو برابر برسد. اثركاهنده‌ فشارخون‌ پس‌ از يك‌ نوبت‌ مصرف‌دارو، طي‌ دو ساعت‌ و در نارسايي‌ احتقاني‌قلب‌، خيلي‌ سريع‌ ظاهر مي‌شود. زمان‌ لازم‌براي‌ رسيدن‌ به‌ اوج‌ غلظت‌ اين‌ دارو 3 ـ 1ساعت‌ است‌. زمان‌ لازم‌ براي‌ رسيدن‌ به‌اوج‌ اثر كاهنده‌ فشارخون‌ پس‌ از مصرف‌مقدار واحد 4 ـ 2 ساعت‌ است‌. در نارسايي‌احتقاني‌ قلب‌، اين‌ زمان‌ يكساعت‌ است‌. اين‌دارو عمدتŠ از طريق‌ صفرا و مدفوع‌ دفع‌مي‌شود.


 


موارد منع‌ مصرف‌: پرازوسين‌ در نارسايي‌قلب‌ ناشي‌ از انسداد مكانيكي‌ (از جمله‌ تنگي‌آئورت‌) نبايد مصرف‌ شود.


 


هشدارها: 1 ـ اين‌ دارو در سالخوردگان‌ وبيماران‌ مبتلا به‌ بيماريهاي‌ شديد قلبي‌ بايدبا احتياط فراوان‌ مصرف‌ شود.


 

2 ـ اولين‌ مقدار مصرف‌ دارو، ممكن‌ است‌سبب‌ كلاپس‌ ناشي‌ از كاهش‌ فشار خون‌شود.


3 ـ در طول‌ درمان‌ نارسايي‌ احتقاني‌ قلب‌،ممكن‌ است‌ نسبت‌ به‌ اثر پرازوسين‌ تحمل‌ايجاد شود.


4 ـ اندازه‌گيري‌ فشارخون‌ در فواصل‌ منظم‌طي‌ مصرف‌ دارو، ضرورت‌ دارد.


5 ـ مقدار مصرف‌ دارو بايد براساس‌


پاسخ‌ فشار خون‌ و نياز هر بيمار تنظيم‌شود.


 


عوارض‌ جانبي‌: كمي‌ فشارخون‌ در حالت‌ايستاده‌، ناشي‌ از اولين‌ مقدار مصرف‌، 30دقيقه‌ تا 2 ساعت‌ پس‌ از مصرف‌ ايجاد شده‌و ممكن‌ است‌ شديد باشد. سرگيجه‌ يامنگي‌، بخصوص‌ هنگام‌ برخاستن‌ از حالت‌خوابيده‌ يا نشسته‌، درد قفسه‌ سينه‌، از حال‌رفتن‌ ناگهاني‌، ضربان‌ نامنظم‌ قلب‌، تنگي‌نفس‌، ورم‌ پا يا قسمت‌ تحتاني‌ ساق‌ پا وافزايش‌ وزن‌ با مصرف‌ دارو گزارش‌ شده‌است‌.


 


تداخل‌هاي‌ دارويي‌: اثر كاهنده‌ فشارخون‌پرازوسين‌ ممكن‌ است‌ در صورت‌ مصرف‌همزمان‌ با داروهاي‌ ضد درد و ضد التهاب‌غير استروئيدي‌، بخصوص‌ ايندومتاسين‌،استروژن‌ها يا داروهاي‌ مقلد سمپاتيك‌كاهش‌ يابد. مصرف‌ همزمان‌ پرازوسين‌ بادوپامين‌ ممكن‌ است‌ موجب‌ خنثي‌ شدن‌ اثردوپامين‌ در ايجاد انقباض‌ عروق‌ محيطي‌شود. مصرف‌ همزمان‌ افدرين‌ با اين‌ داروممكن‌ است‌ موجب‌ كاهش‌ اثر افدرين‌ درافزايش‌ فشارخون‌ شود.


 


نكات‌ قابل‌ توصيه‌:


 

1 ـ دارو بايد حتي‌ در مواقعي‌ كه‌ احساس‌بهبودي‌ مي‌شود، مصرف‌ گردد.


2 ـ اين‌ دارو زيادي‌ فشار خون‌ را درمان‌نمي‌كند، بلكه‌ آن‌ را كنترل‌ مي‌كند. مصرف‌دارو ممكن‌ است‌ براي‌ تمام‌ عمر ضروري‌باشد.


3 ـ هنگام‌ برخاستن‌ از حالت‌ خوابيده‌ يانشسته‌ بايد احتياط شود.


4 ـ در صورت‌ بروز سرگيجه‌ يا منگي‌به‌ويژه‌ پس‌ از مصرف‌ مقدار شروع‌ دارو،بايد احتياط شود.


 


مقدار مصرف‌:


بزرگسالان‌: در درمان‌ زيادي‌ فشارخون‌،مقدار شروع‌ 1 ـ 0/5 ميلي‌گرم‌ دو يا سه‌ باردر روز است‌. مقدار نگهدارنده‌ بر حسب‌نياز بيمار و بتدريج‌ تنظيم‌ مي‌شود (معمولاmg/day 15 ـ 6 در دو يا سه‌ مقدار منقسم‌).كودكان‌: با سن‌ كمتر از 7 سال‌، ابتدا 0/25ميلي‌گرم‌ دو يا سه‌ بار در روز مصرف‌مي‌شود. اين‌ مقدار بر حسب‌ پاسخ‌ بيمارتنظيم‌ مي‌شود. در كودكان‌ 12 ـ 7 سال‌،ابتدا 0/5 ميلي‌گرم‌ دو يا سه‌ بار در روزمصرف‌ مي‌شود كه‌ بر حسب‌ پاسخ‌ بيمارتنظيم‌ مي‌شود.


 


اشكال‌ دارويي‌:


Tablet : 1 mg, 5 mg
کلمات کليدي : بانک اطلاعاتي پزشکان اطلاعات دارويي آدرس پزشکان آدرس مطب پزشک داروخانه هاي شبانه روزي آدرس بيمارستان هاي تهران مطب پزشکان تهران

ارسال شده در مورخه : شنبه، 24 ارديبهشت ماه ، 1390 توسط admin  چاپ مطلب

مرتبط با موضوع :

 دکتر مریم اسماعیلی-متخصص گوش،حلق و بینی  [دوشنبه، 2 مرداد ماه ، 1396]
 مشاور شرکت نیوشا نیک  [پنجشنبه، 22 تير ماه ، 1396]
 دکتر شهاب مهاجر شیروانی  [پنجشنبه، 15 تير ماه ، 1396]
 دکتر ابولفضل صالح راد  [دوشنبه، 5 تير ماه ، 1396]
 پرفسور دکتر کامران عدلی  [يكشنبه، 28 خرداد ماه ، 1396]
 فسفات  [شنبه، 24 ارديبهشت ماه ، 1390]
 ‌پتاسيم  [شنبه، 24 ارديبهشت ماه ، 1390]
 پيريدوكسين‌  [شنبه، 24 ارديبهشت ماه ، 1390]
 پروستاتان‌  [شنبه، 24 ارديبهشت ماه ، 1390]
 پسيليوم‌  [شنبه، 24 ارديبهشت ماه ، 1390]

با عرض پوزش : ارائه نظر و پیشنهاد در مورد این مطلب مقدور نیست .
امتیاز دهی به مطلب
امتیاز متوسط : 0
تعداد آراء: 0

لطفا رای مورد نظرتان را در مورد این مطلب ارائه نمائید :

عالی
خیلی خوب
خوب
متوسط
بد

اشتراک گذاري مطلب