تبلیغات پزشکان

تبلیغات شما با تعرفه مناسب

کلیک کنید

سامانه اطلاعات پزشکان تهران
پزشکان و متخصصان ایران

 

پزشکان و متخصصان شیراز

متخصص پوست و مو شیراز

متخصص جراحی عمومی شیراز

متخصص کودکان شیراز

متخصص ارتوپدی شیراز

متخصص زنان و زایمان شیراز

متخصص نورولوژی-اعصاب شیراز

متخصص عفونی شیراز

متخصص داخلی شیراز

متخصص ارولوژی شیراز

متخصص گوارش و کبد شیراز

متخصص انکولوژی شیراز

متخصص قلب و عروق شیراز

متخصص چشم شیراز

متخصص مغز و اعصاب شیراز

متخصص گوش،حلق و بینی شیراز

متخصص بیهوشی شیراز

فیزیوتراپ شیراز

پزشک عمومی شیراز

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم شیراز

متخصص تغذیه شیراز

 

پزشکان و متخصصان تهران

متخصص پوست و مو تهران

متخصص جراحی عمومی تهران

متخصص کودکان تهران

متخصص ارتوپدی تهران

متخصص زنان و زایمان تهران

متخصص نورولوژی-اعصاب تهران

متخصص عفونی تهران

متخصص داخلی تهران

متخصص ارولوژی تهران

متخصص گوارش و کبد تهران

متخصص انکولوژی تهران

متخصص قلب و عروق تهران

متخصص چشم تهران

متخصص مغز و اعصاب تهران

متخصص گوش،حلق و بینی تهران

متخصص بیهوشی تهران

فیزیوتراپ تهران

پزشک عمومی تهران

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم تهران

متخصص تغذیه تهران

 

 

پزشکان و متخصصان اهواز

متخصص پوست و مو اهواز

متخصص جراحی عمومی اهواز

متخصص کودکان اهواز

متخصص ارتوپدی اهواز

متخصص زنان و زایمان اهواز

متخصص نورولوژی-اعصاب اهواز

متخصص عفونی اهواز

متخصص داخلی اهواز

متخصص ارولوژی اهواز

متخصص گوارش و کبد اهواز

متخصص انکولوژی اهواز

متخصص قلب و عروق اهواز

متخصص چشم اهواز

متخصص مغز و اعصاب اهواز

متخصص گوش،حلق و بینی اهواز

متخصص بیهوشی اهواز

فیزیوتراپ اهواز

پزشک عمومی اهواز

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم اهواز

متخصص تغذیه اهواز

 

پزشکان و متخصصان تبریز

متخصص پوست و مو تبریز

متخصص جراحی عمومی تبریز

متخصص کودکان تبریز

متخصص ارتوپدی تبریز

متخصص زنان و زایمان تبریز

متخصص نورولوژی-اعصاب تبریز

متخصص عفونی تبریز

متخصص داخلی تبریز

متخصص ارولوژی تبریز

متخصص گوارش و کبد تبریز

متخصص انکولوژی تبریز

متخصص قلب و عروق تبریز

متخصص چشم تبریز

متخصص مغز و اعصاب تبریز

متخصص گوش،حلق و بینی تبریز

متخصص بیهوشی تبریز

فیزیوتراپ تبریز

پزشک عمومی تبریز

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم تبریز

متخصص تغذیه تبریز

 

پزشکان و متخصصان اصفهان

متخصص پوست و مو اصفهان

متخصص جراحی عمومی اصفهان

متخصص کودکان اصفهان

متخصص ارتوپدی اصفهان

متخصص زنان و زایمان اصفهان

متخصص نورولوژی-اعصاب اصفهان

متخصص عفونی اصفهان

متخصص داخلی اصفهان

متخصص ارولوژی اصفهان

متخصص گوارش و کبد اصفهان

متخصص انکولوژی اصفهان

متخصص قلب و عروق اصفهان

متخصص چشم اصفهان

متخصص مغز و اعصاب اصفهان

متخصص گوش،حلق و بینی اصفهان

متخصص بیهوشی اصفهان

فیزیوتراپ اصفهان

پزشک عمومی اصفهان

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم اصفهان

متخصص تغذیه اصفهان

 

پزشکان و متخصصان بوشهر

متخصص پوست و مو بوشهر

متخصص جراحی عمومی بوشهر

متخصص کودکان بوشهر

متخصص ارتوپدی بوشهر

متخصص زنان و زایمان بوشهر

متخصص نورولوژی-اعصاب بوشهر

متخصص عفونی بوشهر

متخصص داخلی بوشهر

متخصص ارولوژی بوشهر

متخصص گوارش و کبد بوشهر

متخصص انکولوژی بوشهر

متخصص قلب و عروق بوشهر

متخصص چشم بوشهر

متخصص مغز و اعصاب بوشهر

متخصص گوش،حلق و بینی بوشهر

متخصص بیهوشی بوشهر

فیزیوتراپ بوشهر

پزشک عمومی بوشهر

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم بوشهر

متخصص تغذیه بوشهر

 

پزشکان و متخصصان سمنان

متخصص پوست و مو سمنان

متخصص جراحی عمومی سمنان

متخصص کودکان سمنان

متخصص ارتوپدی سمنان

متخصص زنان و زایمان سمنان

متخصص نورولوژی-اعصاب سمنان

متخصص عفونی سمنان

متخصص داخلی سمنان

متخصص ارولوژی سمنان

متخصص گوارش و کبد سمنان

متخصص انکولوژی سمنان

متخصص قلب و عروق سمنان

متخصص چشم سمنان

متخصص مغز و اعصاب سمنان

متخصص گوش،حلق و بینی سمنان

متخصص بیهوشی سمنان

فیزیوتراپ سمنان

پزشک عمومی سمنان

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم سمنان

متخصص تغذیه سمنان

 

پزشکان و متخصصان زاهدان

متخصص پوست و مو زاهدان

متخصص جراحی عمومی زاهدان

متخصص کودکان زاهدان

متخصص ارتوپدی زاهدان

متخصص زنان و زایمان زاهدان

متخصص نورولوژی-اعصاب زاهدان

متخصص عفونی زاهدان

متخصص داخلی زاهدان

متخصص ارولوژی زاهدان

متخصص گوارش و کبد زاهدان

متخصص انکولوژی زاهدان

متخصص قلب و عروق زاهدان

متخصص چشم زاهدان

متخصص مغز و اعصاب زاهدان

متخصص گوش،حلق و بینی زاهدان

متخصص بیهوشی زاهدان

فیزیوتراپ زاهدان

پزشک عمومی زاهدان

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم زاهدان

متخصص تغذیه زاهدان

 

پزشکان و متخصصان کرمان

متخصص پوست و مو کرمان

متخصص جراحی عمومی کرمان

متخصص کودکان کرمان

متخصص ارتوپدی کرمان

متخصص زنان و زایمان کرمان

متخصص نورولوژی-اعصاب کرمان

متخصص عفونی کرمان

متخصص داخلی کرمان

متخصص ارولوژی کرمان

متخصص گوارش و کبد کرمان

متخصص انکولوژی کرمان

متخصص قلب و عروق کرمان

متخصص چشم کرمان

متخصص مغز و اعصاب کرمان

متخصص گوش،حلق و بینی کرمان

متخصص بیهوشی کرمان

فیزیوتراپ کرمان

پزشک عمومی کرمان

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم کرمان

متخصص تغذیه کرمان

 

پزشکان و متخصصان اراک

متخصص پوست و مو اراک

متخصص جراحی عمومی اراک

متخصص کودکان اراک

متخصص ارتوپدی اراک

متخصص زنان و زایمان اراک

متخصص نورولوژی-اعصاب اراک

متخصص عفونی اراک

متخصص داخلی اراک

متخصص ارولوژی اراک

متخصص گوارش و کبد اراک

متخصص انکولوژی اراک

متخصص قلب و عروق اراک

متخصص چشم اراک

متخصص مغز و اعصاب اراک

متخصص گوش،حلق و بینی اراک

متخصص بیهوشی اراک

فیزیوتراپ اراک

پزشک عمومی اراک

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم اراک

متخصص تغذیه اراک

 

پزشکان و متخصصان خرم آباد

متخصص پوست و مو خرم آباد

متخصص جراحی عمومی خرم آباد

متخصص کودکان خرم آباد

متخصص ارتوپدی خرم آباد

متخصص زنان و زایمان خرم آباد

متخصص نورولوژی-اعصاب خرم آباد

متخصص عفونی خرم آباد

متخصص داخلی خرم آباد

متخصص ارولوژی خرم آباد

متخصص گوارش و کبد خرم آباد

متخصص انکولوژی خرم آباد

متخصص قلب و عروق خرم آباد

متخصص چشم خرم آباد

متخصص مغز و اعصاب خرم آباد

متخصص گوش،حلق و بینی خرم آباد

متخصص بیهوشی خرم آباد

فیزیوتراپ خرم آباد

پزشک عمومی خرم آباد

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم خرم آباد

متخصص تغذیه خرم آباد

مراکز ترک اعتیاد

آمارگیر سایت
تبلیغات متنی
دارو: منوتروپین

منوتروپین

موارد مصرف‌: منوتروپين‌ها همراه‌ با HCGبه‌ منظور تحريك‌ تخمك‌گذاري‌ و باروري‌در آن‌ دسته‌ از بيماران‌ مبتلا به‌ اختلال‌عملكرد تخمداني‌ كه‌ دچار نارسائي‌ اوليه‌تخمدان‌ نباشند، استفاده‌ مي‌شود. بطوركلي‌ منوتروپين‌ها در بيماران‌ مبتلا به‌كم‌كاري‌ غدد جنسي‌ ناشي‌ از هيپوتالاموس‌كه‌ به‌ كلوميفن‌ پاسخ‌ نداده‌اند، داروي‌انتخابي‌ براي‌ القاء تخمك‌گذاري‌ مي‌باشند.مصرف‌ همزمان‌ منوتروپين‌ و  HCGبه‌منظور تحريك‌ و تسريع‌ تكامل‌ سلولهاي‌تخمك‌ در تكنيك‌هاي‌ باروري‌ خارج‌ از بدن‌(IVF) بكار برده‌ مي‌شود. اين‌ تركيب‌دارويي‌ همچنين‌ به‌ منظور تحريك‌اسپرماتوژنز در مردان‌ مبتلا به‌ كم‌كاري‌بيضه‌ها ناشي‌ از كمبود گنادوتروپين‌ اوليه‌يا ثانويه‌، استفاده‌ مي‌شود.

 

 

 

مكانيسم‌ اثر: منوتروپين‌ها حاوي‌ LH وFSH مي‌باشند. تركيب‌ ايندو هورمون‌موجب‌ تحريك‌ رشد فوليكول‌ و بلوغ‌ آن‌مي‌گردد. تجويز متوتروپين‌ها، بدنبال‌تجويز HCG و افزايش‌غلظت‌تستوسترون‌،موجب‌ القاء اسپرماتوژنز مي‌گردد.

 

 

 

فارماكوكينتيك‌: اين‌ دارو از طريق‌ كليه‌ دفع‌مي‌شود.

 

 

 

موارد منع‌ مصرف‌: در صورت‌ وجودخونريزي‌ غير طبيعي‌ واژن‌ با علت‌نامشخص‌ و همچنين‌ در كيست‌ تخمدان‌ يابزرگي‌ بيش‌ از حد تخمدان‌ها كه‌ مربوط به‌سندرم‌ تخمدان‌ پلي‌ كيستيك‌ نمي‌باشد،نبايد از منوتروپين‌ها استفاده‌ شود.

 

 

 

 
هشدارها: 1 ـ استفاده‌ از منوتروپين‌ها براي‌القاء تخمك‌گذاري‌ در زنان‌ نابارور، همراه‌با شيوع‌ بالاي‌ حاملگي‌ چندقلو يا چندقلوزائي‌ مي‌باشد. اين‌ امر مي‌تواند خطرتولد نوزدان‌ نارس‌ و ساير مشكلات‌ همراه‌با حاملگي‌ چندقلو را افزايش‌ دهد.

 

2 ـ رژيم‌ دارويي‌ بسته‌ به‌ پاسخ‌ هر بيمارمتغير بوده‌ و چنانچه‌ تخمدانها بطورغيرطبيعي‌ بزرگ‌ شده‌ يا غلظت‌ استراديول‌سرم‌ در روز آخر درمان‌ با منوتروپين‌ها،بيش‌ از حد افزايش‌ يافته‌ باشد، نبايد HCGرا تجويز نمود.

 

 

 

عوارض‌ جانبي‌: از عوارض‌ شايع‌ مصرف‌دارو در خانمها مي‌توان‌ به‌ بزرگ‌ شدن‌تخمدانها يا كيست‌ تخمداني‌ خفيف‌ تامتوسط، درد، تورم‌ و تحريك‌ در ناحيه‌تزريق‌، بروز بثورات‌ جلدي‌ در سطح‌ بدن‌ يادر محل‌ تزريق‌ و نيز چند قلوزائي‌ اشاره‌نمود.

 

 

 

نكات‌ قابل‌ توصيه‌: 1 ـ دارو بايد به‌ ميزان‌مناسب‌ تجويز گردد و در حين‌ درمان‌،بيمار كاملا تحت‌نظر و كنترل‌ پزشك‌ قرارگيرد.

 

2 ـ وجود مشكلاتي‌ همچون‌ خونريزي‌هاي‌غير طبيعي‌ واژن‌ و نيز كيست‌ يا بزرگي‌تخمدان‌ها موجب‌ تغيير پاسخ‌ بيمار به‌درمان‌ دارويي‌ مي‌شود.

 

3 ـ طي‌ درمان‌، درجه‌ حرارت‌ روزانه‌ بدن‌ ونيز زمان‌ مقاربت‌ بايد دقيقŠ ثبت‌ گردد.

 

 
 

 

مقدار مصرف‌: ميزان‌ داروي‌ تجويزي‌،بايستي‌ بطور انفرادي‌ و براساس‌ نياز هربيمار، بر مبناي‌ پاسخ‌ باليني‌ وي‌ تنظيم‌گردد. در صورت‌ عدم‌ وقوع‌ تخمك‌گذاري‌پس‌ از يك‌ دوره‌ درمان‌، رژيم‌ درماني‌ رامي‌توان‌ مجددŠ تكرار نمود. در صورتيكه‌پس‌ از 2 دوره‌ درمان‌ باز هم‌ تخمك‌گذاري‌رخ‌ ندهد، بايد حتي‌المقدور از شيوه‌هاي‌ديگر درمان‌ استفاده‌ گردد.

 

به‌ منظور القاء تخمك‌گذاري‌ 75 واحد  LHو75 واحد FSH، يكبار در روز و به‌ مدت‌ 7روز يا بيشتر به‌ شكل‌ تزريق‌ عضلاني‌تجويز مي‌شود كه‌ بدنبال‌ آن‌ 5000تا10/000 واحد HCG يك‌ روز پس‌ ازآخرين‌ مقدار مصرف‌ منوتروپين‌ها،تجويز مي‌شود. در صورت‌ نياز، مي‌توان‌مقدار مصرف‌ دارو را به‌ 75-150 واحدFSH و 75-150 واحد LH هر 4 ساعت‌يكبار و به‌ مدت‌ 5 روز افزايش‌ داد.

 

در درمان‌ ناباروري‌ مردان‌ و كم‌كاري‌بيضه‌ها ناشي‌ از كمبود گنادوتروپين‌ها 75واحد FSH و 75 واحد LH بطريق‌ تزريق‌داخل‌ عضلاني‌، 3 بار در هفته‌ (به‌ اضافه‌2000 واحد HCG دو بار در هفته‌) و به‌مدت‌ حداقل‌ 4 ماه‌ تجويز مي‌شود. درصورتيكه‌ اسپرماتوژنز، پس‌ از چهار ماه‌افزايش‌ نيافته‌ باشد، ميزان‌ تجويز را بايد به‌ميزان‌ 150 واحد FSH و 150 واحد LH، سه‌بار در هفته‌ (بدون‌ ايجاد تغيير در ميزان‌HCG)، افزايش‌ داد.

 

 

 

اشكال‌ دارويي‌:

 

Injection: 75 IU FSH + 75 IU LHکلمات کليدي : بانک اطلاعاتي پزشکان اطلاعات دارويي آدرس پزشکان آدرس مطب پزشک داروخانه هاي شبانه روزي آدرس بيمارستان هاي تهران مطب پزشکان تهران

ارسال شده در مورخه : جمعه، 23 ارديبهشت ماه ، 1390 توسط admin  چاپ مطلب

مرتبط با موضوع :

 خطر فراگیری بیماری ابولا در سال 2015  [جمعه، 24 آذر ماه ، 1396]
 دکتر مریم اسماعیلی-متخصص گوش،حلق و بینی  [دوشنبه، 2 مرداد ماه ، 1396]
 مشاور شرکت نیوشا نیک  [پنجشنبه، 22 تير ماه ، 1396]
 دکتر شهاب مهاجر شیروانی  [پنجشنبه، 15 تير ماه ، 1396]
 دکتر ابولفضل صالح راد  [دوشنبه، 5 تير ماه ، 1396]
 متيل‌ دوپا  [جمعه، 23 ارديبهشت ماه ، 1390]
 مينوكسيديل‌  [جمعه، 23 ارديبهشت ماه ، 1390]
 ایمونوگلوبین سرخک  [جمعه، 23 ارديبهشت ماه ، 1390]
 واکسن سرخک  [جمعه، 23 ارديبهشت ماه ، 1390]
 واکسن مننگوکک  [جمعه، 23 ارديبهشت ماه ، 1390]

با عرض پوزش : ارائه نظر و پیشنهاد در مورد این مطلب مقدور نیست .
امتیاز دهی به مطلب
امتیاز متوسط : 4
تعداد آراء: 3


لطفا رای مورد نظرتان را در مورد این مطلب ارائه نمائید :

عالی
خیلی خوب
خوب
متوسط
بد

اشتراک گذاري مطلب