تبلیغات پزشکان

تبلیغات شما با تعرفه مناسب

کلیک کنید

سامانه اطلاعات پزشکان تهران
پزشکان و متخصصان ایران

 

پزشکان و متخصصان شیراز

متخصص پوست و مو شیراز

متخصص جراحی عمومی شیراز

متخصص کودکان شیراز

متخصص ارتوپدی شیراز

متخصص زنان و زایمان شیراز

متخصص نورولوژی-اعصاب شیراز

متخصص عفونی شیراز

متخصص داخلی شیراز

متخصص ارولوژی شیراز

متخصص گوارش و کبد شیراز

متخصص انکولوژی شیراز

متخصص قلب و عروق شیراز

متخصص چشم شیراز

متخصص مغز و اعصاب شیراز

متخصص گوش،حلق و بینی شیراز

متخصص بیهوشی شیراز

فیزیوتراپ شیراز

پزشک عمومی شیراز

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم شیراز

متخصص تغذیه شیراز

 

پزشکان و متخصصان تهران

متخصص پوست و مو تهران

متخصص جراحی عمومی تهران

متخصص کودکان تهران

متخصص ارتوپدی تهران

متخصص زنان و زایمان تهران

متخصص نورولوژی-اعصاب تهران

متخصص عفونی تهران

متخصص داخلی تهران

متخصص ارولوژی تهران

متخصص گوارش و کبد تهران

متخصص انکولوژی تهران

متخصص قلب و عروق تهران

متخصص چشم تهران

متخصص مغز و اعصاب تهران

متخصص گوش،حلق و بینی تهران

متخصص بیهوشی تهران

فیزیوتراپ تهران

پزشک عمومی تهران

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم تهران

متخصص تغذیه تهران

 

 

پزشکان و متخصصان اهواز

متخصص پوست و مو اهواز

متخصص جراحی عمومی اهواز

متخصص کودکان اهواز

متخصص ارتوپدی اهواز

متخصص زنان و زایمان اهواز

متخصص نورولوژی-اعصاب اهواز

متخصص عفونی اهواز

متخصص داخلی اهواز

متخصص ارولوژی اهواز

متخصص گوارش و کبد اهواز

متخصص انکولوژی اهواز

متخصص قلب و عروق اهواز

متخصص چشم اهواز

متخصص مغز و اعصاب اهواز

متخصص گوش،حلق و بینی اهواز

متخصص بیهوشی اهواز

فیزیوتراپ اهواز

پزشک عمومی اهواز

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم اهواز

متخصص تغذیه اهواز

 

پزشکان و متخصصان تبریز

متخصص پوست و مو تبریز

متخصص جراحی عمومی تبریز

متخصص کودکان تبریز

متخصص ارتوپدی تبریز

متخصص زنان و زایمان تبریز

متخصص نورولوژی-اعصاب تبریز

متخصص عفونی تبریز

متخصص داخلی تبریز

متخصص ارولوژی تبریز

متخصص گوارش و کبد تبریز

متخصص انکولوژی تبریز

متخصص قلب و عروق تبریز

متخصص چشم تبریز

متخصص مغز و اعصاب تبریز

متخصص گوش،حلق و بینی تبریز

متخصص بیهوشی تبریز

فیزیوتراپ تبریز

پزشک عمومی تبریز

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم تبریز

متخصص تغذیه تبریز

 

پزشکان و متخصصان اصفهان

متخصص پوست و مو اصفهان

متخصص جراحی عمومی اصفهان

متخصص کودکان اصفهان

متخصص ارتوپدی اصفهان

متخصص زنان و زایمان اصفهان

متخصص نورولوژی-اعصاب اصفهان

متخصص عفونی اصفهان

متخصص داخلی اصفهان

متخصص ارولوژی اصفهان

متخصص گوارش و کبد اصفهان

متخصص انکولوژی اصفهان

متخصص قلب و عروق اصفهان

متخصص چشم اصفهان

متخصص مغز و اعصاب اصفهان

متخصص گوش،حلق و بینی اصفهان

متخصص بیهوشی اصفهان

فیزیوتراپ اصفهان

پزشک عمومی اصفهان

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم اصفهان

متخصص تغذیه اصفهان

 

پزشکان و متخصصان بوشهر

متخصص پوست و مو بوشهر

متخصص جراحی عمومی بوشهر

متخصص کودکان بوشهر

متخصص ارتوپدی بوشهر

متخصص زنان و زایمان بوشهر

متخصص نورولوژی-اعصاب بوشهر

متخصص عفونی بوشهر

متخصص داخلی بوشهر

متخصص ارولوژی بوشهر

متخصص گوارش و کبد بوشهر

متخصص انکولوژی بوشهر

متخصص قلب و عروق بوشهر

متخصص چشم بوشهر

متخصص مغز و اعصاب بوشهر

متخصص گوش،حلق و بینی بوشهر

متخصص بیهوشی بوشهر

فیزیوتراپ بوشهر

پزشک عمومی بوشهر

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم بوشهر

متخصص تغذیه بوشهر

 

پزشکان و متخصصان سمنان

متخصص پوست و مو سمنان

متخصص جراحی عمومی سمنان

متخصص کودکان سمنان

متخصص ارتوپدی سمنان

متخصص زنان و زایمان سمنان

متخصص نورولوژی-اعصاب سمنان

متخصص عفونی سمنان

متخصص داخلی سمنان

متخصص ارولوژی سمنان

متخصص گوارش و کبد سمنان

متخصص انکولوژی سمنان

متخصص قلب و عروق سمنان

متخصص چشم سمنان

متخصص مغز و اعصاب سمنان

متخصص گوش،حلق و بینی سمنان

متخصص بیهوشی سمنان

فیزیوتراپ سمنان

پزشک عمومی سمنان

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم سمنان

متخصص تغذیه سمنان

 

پزشکان و متخصصان زاهدان

متخصص پوست و مو زاهدان

متخصص جراحی عمومی زاهدان

متخصص کودکان زاهدان

متخصص ارتوپدی زاهدان

متخصص زنان و زایمان زاهدان

متخصص نورولوژی-اعصاب زاهدان

متخصص عفونی زاهدان

متخصص داخلی زاهدان

متخصص ارولوژی زاهدان

متخصص گوارش و کبد زاهدان

متخصص انکولوژی زاهدان

متخصص قلب و عروق زاهدان

متخصص چشم زاهدان

متخصص مغز و اعصاب زاهدان

متخصص گوش،حلق و بینی زاهدان

متخصص بیهوشی زاهدان

فیزیوتراپ زاهدان

پزشک عمومی زاهدان

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم زاهدان

متخصص تغذیه زاهدان

 

پزشکان و متخصصان کرمان

متخصص پوست و مو کرمان

متخصص جراحی عمومی کرمان

متخصص کودکان کرمان

متخصص ارتوپدی کرمان

متخصص زنان و زایمان کرمان

متخصص نورولوژی-اعصاب کرمان

متخصص عفونی کرمان

متخصص داخلی کرمان

متخصص ارولوژی کرمان

متخصص گوارش و کبد کرمان

متخصص انکولوژی کرمان

متخصص قلب و عروق کرمان

متخصص چشم کرمان

متخصص مغز و اعصاب کرمان

متخصص گوش،حلق و بینی کرمان

متخصص بیهوشی کرمان

فیزیوتراپ کرمان

پزشک عمومی کرمان

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم کرمان

متخصص تغذیه کرمان

 

پزشکان و متخصصان اراک

متخصص پوست و مو اراک

متخصص جراحی عمومی اراک

متخصص کودکان اراک

متخصص ارتوپدی اراک

متخصص زنان و زایمان اراک

متخصص نورولوژی-اعصاب اراک

متخصص عفونی اراک

متخصص داخلی اراک

متخصص ارولوژی اراک

متخصص گوارش و کبد اراک

متخصص انکولوژی اراک

متخصص قلب و عروق اراک

متخصص چشم اراک

متخصص مغز و اعصاب اراک

متخصص گوش،حلق و بینی اراک

متخصص بیهوشی اراک

فیزیوتراپ اراک

پزشک عمومی اراک

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم اراک

متخصص تغذیه اراک

 

پزشکان و متخصصان خرم آباد

متخصص پوست و مو خرم آباد

متخصص جراحی عمومی خرم آباد

متخصص کودکان خرم آباد

متخصص ارتوپدی خرم آباد

متخصص زنان و زایمان خرم آباد

متخصص نورولوژی-اعصاب خرم آباد

متخصص عفونی خرم آباد

متخصص داخلی خرم آباد

متخصص ارولوژی خرم آباد

متخصص گوارش و کبد خرم آباد

متخصص انکولوژی خرم آباد

متخصص قلب و عروق خرم آباد

متخصص چشم خرم آباد

متخصص مغز و اعصاب خرم آباد

متخصص گوش،حلق و بینی خرم آباد

متخصص بیهوشی خرم آباد

فیزیوتراپ خرم آباد

پزشک عمومی خرم آباد

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم خرم آباد

متخصص تغذیه خرم آباد

مراکز ترک اعتیاد

آمارگیر سایت
تبلیغات متنی
پوست مرغ را مصرف نکنید!
گوشت مرغ سال هاست که جایگاه ویژه ای در سبد غذایی ایرانیان پیدا کرده است. با توجه به اینکه گوشت مرغ اکثرا به شکل صنعتی به سفره های ما وارد می شود ، در این مقاله با ذکر دلایلی از شما می خواهیم که تا آنجا که ممکن است ، از مصرف پوست مرغ اجتناب کنید.
با ما همراه باشید.به گزارش پزشک آدرس ، دکتر خدیجه رحمانی متخصص تغذیه در مصاحبه ای با باشگاه خبرنگاران جوان گفت : اکثر چربی های مضر موجود در بدن مرغ ، در زیر پوست آن تجمع می کنند و به همین علت استفاده از پوست مرغ توصیه نمی شود. بنابراین بهتر است که افراد به هنگام استفاده از گوشت مرغ حتما پوست آن را جدا کنند. 
 
دکتر رحمانی همچنین اضافه کرد : از آنجاییکه در پرورش مرغ به شیوه صنعتی ، از هورمون‌ های مختلفی استفاده می شود ، این هورمون‌ ها دقیقا در زیر پوست مرغ جمع می شوند و بنابراین استفاده از پوست آن می‌تواند باعث بروز مشکلات هورمونی برای افراد از جمله رویش خارج از کنترل موهای زائد شود. 
 
وی در پایان افزود : مصرف پوست مرغ به ویژه در افراد مبتلا به بیماری‌ های قلبی و عروقی ، بیماری‌ های متابولیک و یا هایپرلیپید به هیچ وجه توصیه نمی شود چرا که پوست مرغ حاوی مقادیر بالایی از چربی هاست و اسید چرب اشباع و کلسترول بالایی را در خود ذخیره دارد.


کلمات کليدي : پوست مرغ,کلسترول,گوشت مرغ,بیماری قلبی عروقی,مشکلات هورمونی,بیماری متابولیک,پرورش صنعتی مرغ

ارسال شده در مورخه : يكشنبه، 27 دي ماه ، 1394 توسط admin  چاپ مطلب

مرتبط با موضوع :

 دکتر مریم اسماعیلی-متخصص گوش،حلق و بینی  [دوشنبه، 2 مرداد ماه ، 1396]
 مشاور شرکت نیوشا نیک  [پنجشنبه، 22 تير ماه ، 1396]
 دکتر شهاب مهاجر شیروانی  [پنجشنبه، 15 تير ماه ، 1396]
 دکتر ابولفضل صالح راد  [دوشنبه، 5 تير ماه ، 1396]
 پرفسور دکتر کامران عدلی  [يكشنبه، 28 خرداد ماه ، 1396]
 تقویت سیستم ایمنی بدن با خوراکی های طبیعی  [جمعه، 25 دي ماه ، 1394]
 حجامت برای چه کسانی خوب است؟  [دوشنبه، 7 دي ماه ، 1394]
 خواص ضد سرطانی پرتقال  [دوشنبه، 7 دي ماه ، 1394]
 از مضرات وای فای اطلاع دارید؟  [يكشنبه، 6 دي ماه ، 1394]
 مهار زانو درد با مصرف منظم شیر  [شنبه، 5 دي ماه ، 1394]

نام شما: [ کاربر جدید ]

عنوان:
 
نظر:


:) ;) |) :- :( :0 :# *) ^) +)) :} |(( @: (:) :? :**

کد امنيتي : yuv98xoh
تايپ کد امنيتي : [ بازگشت ]

joeychen (امتیاز : 0)
توسط ميهمان در مورخه : جمعه، 2 مهر ماه ، 1395
[url=http://www.cheaplongchampbags.co.uk]Longchamp outlet[/url] lovers will absolutely be over the moon upon seeing this Longchamp 404, but this time around it is in a shoulder bag version. There's black, Boy, Girl, Sandy and White. They are all equally gorgeous, so no wonder if you might have a hard decision choosing one. It measure 8.75′ x 5.5′ x 3.25′ inches. From the outside, the Longchamp 404 Shoulder Bag is sleek yet structured, minimalist yet it possesses an eye candy charm. The golden chains plus the small golden horse in the center did the talking for this bag, nothing more and nothing less. This compact bag of a beauty is everything you could ever ask for in a shoulder bag which mind you, could effortlessly transform into a crossbody bag. What more can you say if you get the best of both worlds in the Longchamp 404 for the price of one? Mulberry's Bayswater got an update, and I'm loving the new look of [url=http://www.domulberryuk.co.uk]Mulberry replica[/url] the iconic bag. The roomy size makes it ideal for everyday use, while the grained leather is both super scratch resistant and easy to clean, which can be very handy when you've got a toddler in the house. The beautiful deep oak colour perfectly enhances the timeless look of the bag, and I love how it stands out against a black dress. What do you think ? Looking for that perfect evening pouch yet that resembles the look of an envelope couldn't decide which one to set your eyes on? Let us make the process easier for you as we introduce the latest Soft Lambskin Pouches from Chanel. Smooth in texture, elegant and ultra plush, this Chanel Soft Lambskin Pouch Online is just too good to be true. But mind you, good luxurious things exist in the House of Chanel. Made from lambskin, calfskin and ruthenium metal, this black and charcoal colored pouch is just too lovely not to notice. Can we say that we are loving that beautiful shiny CC logo on the center? It made all the difference especially as it was laid there against a dark black backdrop. Size: 8.9′ x 12.8′ x 0.8′ inches. Valentino's new Tie & Dye collection for men have arrived just in time for this transitional period. The flamboyance of [url=http://www.christianlouboutinoutlet.uk.com]christian louboutin outlet[/url] hippies from the 70's gets a luxury upgrade with Valentino' novelty touch. The collection includes ready to wear, shoes and bags, so there's something for everyone.


[ ارسال جوابیه ]


joeychen (امتیاز : 0)
توسط ميهمان در مورخه : جمعه، 2 مهر ماه ، 1395
Longchamp outlet [www.cheaplongchampbags.co.uk] lovers will absolutely be over the moon upon seeing this Longchamp 404, but this time around it is in a shoulder bag version. There's black, Boy, Girl, Sandy and White. They are all equally gorgeous, so no wonder if you might have a hard decision choosing one. It measure 8.75′ x 5.5′ x 3.25′ inches. From the outside, the Longchamp 404 Shoulder Bag is sleek yet structured, minimalist yet it possesses an eye candy charm. The golden chains plus the small golden horse in the center did the talking for this bag, nothing more and nothing less. This compact bag of a beauty is everything you could ever ask for in a shoulder bag which mind you, could effortlessly transform into a crossbody bag. What more can you say if you get the best of both worlds in the Longchamp 404 for the price of one? Mulberry's Bayswater got an update, and I'm loving the new look of Mulberry replica [www.domulberryuk.co.uk] the iconic bag. The roomy size makes it ideal for everyday use, while the grained leather is both super scratch resistant and easy to clean, which can be very handy when you've got a toddler in the house. The beautiful deep oak colour perfectly enhances the timeless look of the bag, and I love how it stands out against a black dress. What do you think ? Looking for that perfect evening pouch yet that resembles the look of an envelope couldn't decide which one to set your eyes on? Let us make the process easier for you as we introduce the latest Soft Lambskin Pouches from Chanel. Smooth in texture, elegant and ultra plush, this Chanel Soft Lambskin Pouch Online is just too good to be true. But mind you, good luxurious things exist in the House of Chanel. Made from lambskin, calfskin and ruthenium metal, this black and charcoal colored pouch is just too lovely not to notice. Can we say that we are loving that beautiful shiny CC logo on the center? It made all the difference especially as it was laid there against a dark black backdrop. Size: 8.9′ x 12.8′ x 0.8′ inches. Valentino's new Tie & Dye collection for men have arrived just in time for this transitional period. The flamboyance of christian louboutin outlet [www.christianlouboutinoutlet.uk.com] hippies from the 70's gets a luxury upgrade with Valentino' novelty touch. The collection includes ready to wear, shoes and bags, so there's something for everyone.


[ ارسال جوابیه ]


viu apk (امتیاز : 0)
توسط ميهمان در مورخه : پنجشنبه، 5 مرداد ماه ، 1396
viu apk Viu is a video streaming application that gives the user immediate access to movies and music


[ ارسال جوابیه ]

امتیاز دهی به مطلب
امتیاز متوسط : 4
تعداد آراء: 1


لطفا رای مورد نظرتان را در مورد این مطلب ارائه نمائید :

عالی
خیلی خوب
خوب
متوسط
بد

اشتراک گذاري مطلب