تبلیغات پزشکان

تبلیغات شما با تعرفه مناسب

کلیک کنید

سامانه اطلاعات پزشکان تهران
پزشکان و متخصصان ایران

 

پزشکان و متخصصان شیراز

متخصص پوست و مو شیراز

متخصص جراحی عمومی شیراز

متخصص کودکان شیراز

متخصص ارتوپدی شیراز

متخصص زنان و زایمان شیراز

متخصص نورولوژی-اعصاب شیراز

متخصص عفونی شیراز

متخصص داخلی شیراز

متخصص ارولوژی شیراز

متخصص گوارش و کبد شیراز

متخصص انکولوژی شیراز

متخصص قلب و عروق شیراز

متخصص چشم شیراز

متخصص مغز و اعصاب شیراز

متخصص گوش،حلق و بینی شیراز

متخصص بیهوشی شیراز

فیزیوتراپ شیراز

پزشک عمومی شیراز

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم شیراز

متخصص تغذیه شیراز

 

پزشکان و متخصصان تهران

متخصص پوست و مو تهران

متخصص جراحی عمومی تهران

متخصص کودکان تهران

متخصص ارتوپدی تهران

متخصص زنان و زایمان تهران

متخصص نورولوژی-اعصاب تهران

متخصص عفونی تهران

متخصص داخلی تهران

متخصص ارولوژی تهران

متخصص گوارش و کبد تهران

متخصص انکولوژی تهران

متخصص قلب و عروق تهران

متخصص چشم تهران

متخصص مغز و اعصاب تهران

متخصص گوش،حلق و بینی تهران

متخصص بیهوشی تهران

فیزیوتراپ تهران

پزشک عمومی تهران

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم تهران

متخصص تغذیه تهران

 

 

پزشکان و متخصصان اهواز

متخصص پوست و مو اهواز

متخصص جراحی عمومی اهواز

متخصص کودکان اهواز

متخصص ارتوپدی اهواز

متخصص زنان و زایمان اهواز

متخصص نورولوژی-اعصاب اهواز

متخصص عفونی اهواز

متخصص داخلی اهواز

متخصص ارولوژی اهواز

متخصص گوارش و کبد اهواز

متخصص انکولوژی اهواز

متخصص قلب و عروق اهواز

متخصص چشم اهواز

متخصص مغز و اعصاب اهواز

متخصص گوش،حلق و بینی اهواز

متخصص بیهوشی اهواز

فیزیوتراپ اهواز

پزشک عمومی اهواز

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم اهواز

متخصص تغذیه اهواز

 

پزشکان و متخصصان تبریز

متخصص پوست و مو تبریز

متخصص جراحی عمومی تبریز

متخصص کودکان تبریز

متخصص ارتوپدی تبریز

متخصص زنان و زایمان تبریز

متخصص نورولوژی-اعصاب تبریز

متخصص عفونی تبریز

متخصص داخلی تبریز

متخصص ارولوژی تبریز

متخصص گوارش و کبد تبریز

متخصص انکولوژی تبریز

متخصص قلب و عروق تبریز

متخصص چشم تبریز

متخصص مغز و اعصاب تبریز

متخصص گوش،حلق و بینی تبریز

متخصص بیهوشی تبریز

فیزیوتراپ تبریز

پزشک عمومی تبریز

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم تبریز

متخصص تغذیه تبریز

 

پزشکان و متخصصان اصفهان

متخصص پوست و مو اصفهان

متخصص جراحی عمومی اصفهان

متخصص کودکان اصفهان

متخصص ارتوپدی اصفهان

متخصص زنان و زایمان اصفهان

متخصص نورولوژی-اعصاب اصفهان

متخصص عفونی اصفهان

متخصص داخلی اصفهان

متخصص ارولوژی اصفهان

متخصص گوارش و کبد اصفهان

متخصص انکولوژی اصفهان

متخصص قلب و عروق اصفهان

متخصص چشم اصفهان

متخصص مغز و اعصاب اصفهان

متخصص گوش،حلق و بینی اصفهان

متخصص بیهوشی اصفهان

فیزیوتراپ اصفهان

پزشک عمومی اصفهان

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم اصفهان

متخصص تغذیه اصفهان

 

پزشکان و متخصصان بوشهر

متخصص پوست و مو بوشهر

متخصص جراحی عمومی بوشهر

متخصص کودکان بوشهر

متخصص ارتوپدی بوشهر

متخصص زنان و زایمان بوشهر

متخصص نورولوژی-اعصاب بوشهر

متخصص عفونی بوشهر

متخصص داخلی بوشهر

متخصص ارولوژی بوشهر

متخصص گوارش و کبد بوشهر

متخصص انکولوژی بوشهر

متخصص قلب و عروق بوشهر

متخصص چشم بوشهر

متخصص مغز و اعصاب بوشهر

متخصص گوش،حلق و بینی بوشهر

متخصص بیهوشی بوشهر

فیزیوتراپ بوشهر

پزشک عمومی بوشهر

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم بوشهر

متخصص تغذیه بوشهر

 

پزشکان و متخصصان سمنان

متخصص پوست و مو سمنان

متخصص جراحی عمومی سمنان

متخصص کودکان سمنان

متخصص ارتوپدی سمنان

متخصص زنان و زایمان سمنان

متخصص نورولوژی-اعصاب سمنان

متخصص عفونی سمنان

متخصص داخلی سمنان

متخصص ارولوژی سمنان

متخصص گوارش و کبد سمنان

متخصص انکولوژی سمنان

متخصص قلب و عروق سمنان

متخصص چشم سمنان

متخصص مغز و اعصاب سمنان

متخصص گوش،حلق و بینی سمنان

متخصص بیهوشی سمنان

فیزیوتراپ سمنان

پزشک عمومی سمنان

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم سمنان

متخصص تغذیه سمنان

 

پزشکان و متخصصان زاهدان

متخصص پوست و مو زاهدان

متخصص جراحی عمومی زاهدان

متخصص کودکان زاهدان

متخصص ارتوپدی زاهدان

متخصص زنان و زایمان زاهدان

متخصص نورولوژی-اعصاب زاهدان

متخصص عفونی زاهدان

متخصص داخلی زاهدان

متخصص ارولوژی زاهدان

متخصص گوارش و کبد زاهدان

متخصص انکولوژی زاهدان

متخصص قلب و عروق زاهدان

متخصص چشم زاهدان

متخصص مغز و اعصاب زاهدان

متخصص گوش،حلق و بینی زاهدان

متخصص بیهوشی زاهدان

فیزیوتراپ زاهدان

پزشک عمومی زاهدان

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم زاهدان

متخصص تغذیه زاهدان

 

پزشکان و متخصصان کرمان

متخصص پوست و مو کرمان

متخصص جراحی عمومی کرمان

متخصص کودکان کرمان

متخصص ارتوپدی کرمان

متخصص زنان و زایمان کرمان

متخصص نورولوژی-اعصاب کرمان

متخصص عفونی کرمان

متخصص داخلی کرمان

متخصص ارولوژی کرمان

متخصص گوارش و کبد کرمان

متخصص انکولوژی کرمان

متخصص قلب و عروق کرمان

متخصص چشم کرمان

متخصص مغز و اعصاب کرمان

متخصص گوش،حلق و بینی کرمان

متخصص بیهوشی کرمان

فیزیوتراپ کرمان

پزشک عمومی کرمان

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم کرمان

متخصص تغذیه کرمان

 

پزشکان و متخصصان اراک

متخصص پوست و مو اراک

متخصص جراحی عمومی اراک

متخصص کودکان اراک

متخصص ارتوپدی اراک

متخصص زنان و زایمان اراک

متخصص نورولوژی-اعصاب اراک

متخصص عفونی اراک

متخصص داخلی اراک

متخصص ارولوژی اراک

متخصص گوارش و کبد اراک

متخصص انکولوژی اراک

متخصص قلب و عروق اراک

متخصص چشم اراک

متخصص مغز و اعصاب اراک

متخصص گوش،حلق و بینی اراک

متخصص بیهوشی اراک

فیزیوتراپ اراک

پزشک عمومی اراک

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم اراک

متخصص تغذیه اراک

 

پزشکان و متخصصان خرم آباد

متخصص پوست و مو خرم آباد

متخصص جراحی عمومی خرم آباد

متخصص کودکان خرم آباد

متخصص ارتوپدی خرم آباد

متخصص زنان و زایمان خرم آباد

متخصص نورولوژی-اعصاب خرم آباد

متخصص عفونی خرم آباد

متخصص داخلی خرم آباد

متخصص ارولوژی خرم آباد

متخصص گوارش و کبد خرم آباد

متخصص انکولوژی خرم آباد

متخصص قلب و عروق خرم آباد

متخصص چشم خرم آباد

متخصص مغز و اعصاب خرم آباد

متخصص گوش،حلق و بینی خرم آباد

متخصص بیهوشی خرم آباد

فیزیوتراپ خرم آباد

پزشک عمومی خرم آباد

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم خرم آباد

متخصص تغذیه خرم آباد

مراکز ترک اعتیاد

آمارگیر سایت
تبلیغات متنی
بهداشت دهان و دندان
پس از خوردن غذا، یک لایه میکروبی «به نام پلاک» روی سطوح دندان ها تشکیل می شود. با گذشت زمان، میکروب های موجود در این لایه، مواد قندی را به اسید تبدیل می کنند. این اسید، مینای دندان را به مرور حل کرده و پوسیدگی دندان ایجاد می شود. هدف از مسواک زدن، پاک کردن و برداشتن پلاک میکروبی از سطح دندان ها و لثه است. استفاده از مسواک های سفت و سخت یا محکم مسواک زدن تاثیری بر پاک کردن پلاک های میکروبی ندارد، بلکه باعث صدمه به دندان ها و لثه می شود. یک مسواک خوب باید دارای موهای نرم و نایلونی باشد و موهای آن مرتب و منظم باشد.زمان تعویض مسواک:
هر گاه موهای مسواک از حالت عمودی خارج شدند یا رنگشان تغییر کرد، زمان تعویض مسواک است. در هر حال استفاده از مسواک نباید بیش از سه یا چهار ماه طول بکشد. قبل و بعد از مسواک زدن، آن را با آب سرد بشویید. از مسواک خشک استفاده کنید. بدیهی است که هرگز نباید از مسواک دیگران استفاده کرد.
خمیردندان، باعث می شود دندان ها بهتر تمیز و براق شوند. دهان خوشبو شود و مقاومت دندان ها به خاطر فلوراید در مقابل پوسیدگی افزایش یابد. البته وجود خمیردندان الزامی نیست. با آب خالی هم می توان مسواک زد. اما هرگز توصیه نمی شود به جای خمیردندان از نمک یا جوش شیرین استفاده کنید. چون باعث خراشیدگی مینا و صدمه به لثه می شود.در موارد لازم ، نمک را می توان به صورت آب نمک رقیق (یک قاشق چای خوری در یک لیوان آب) استفاده کرد.
صحیح ترین روش مسواک زدن:
ابتدا مسواک را با آب خیس کرده، مقداری خمیردندان روی مسواک می زنیم. موهای مسواک را به طور مایل روی سطح خارجی دندان ها قرار می دهیم (با زاویه ۴۵ درجه). در فک بالا موهای مسواک به طرف بالا و در فک پایین موهای مسواک باید به سمت پایین باشد. لثه در ناحیه طوق دندان حدود یک تا دو میلی متر به دندان نچسبیده و آزاد است و محلی است که مواد غذایی تجمع پیدا می کند. پس زمانی که موهای مسواک را با زاویه ۴۵ درجه در سطح خارجی دندان قرار دادیم، با فشار کوچکی موهای مسواک زیر لثه رفته و با حرکت لرزشی، موهای مسواک باقی مانده مواد غذایی را از زیر لثه به خارج می راند و بعد مسواک را به سمت سطح جونده دندان ها می کشیم (در فک بالا حرکت مسواک از بالا به پایین و در فک پایین از پایین به بالا). هر بار که این عمل انجام شود، سطح خارجی دو تا سه دندان تمیز می شود. پس حدود ۱۵ بار این عمل باید انجام شود. بعد از اینکه سطح خارجی دندان ها تمیز شد، سطح جونده را مسواک زده و بعد به روش قبل سطح داخلی دندان ها تمیز می شود. برای تمیز کردن سطح داخلی دندان ها در قسمت جلوی دهان، مسواک را به صورت عمودی روی دندان ها قرار دهید و با حرکت بالا و پایین، سطح داخلی دندان ها را تمیز کنید. در روی سطح زبان، برجستگی و فرورفتگی های ریزی وجود دارد که غذا در بین آنها گیر می کند و گاهی باعث بوی بد دهان می شود. بهتر است هرچند روز یک بار، مسواک را در عقب زبان قرار داده و به سمت جلو بکشید و این عمل را چند بار تکرار کنید تا خرده های غذا از روی زبان تمیز شوند و بوی بد دهان از بین برود. بعد از مسواک کردن چند بار دهان را آب بکشید. بعد از مسواک زدن و شستن مسواک، نباید مسواک خیس را در ظرف دربسته گذاشت. بهتر است محافظ مسواک دارای سوراخ هایی باشد تا هوا در آن جریان داشته باشد. در غیر این صورت، هوای داخل جعبه دم کرده و باعث رشد میکروب ها می شود.
نخ دندان :
 سطوح بین دندانی با استفاده از مسواک تمیز نمی شوند و با استفاده از نخ دندان می توان این سطوح را تمیز کرد. روش استفاده از نخ دندان بدین صورت است که با دستان تمیز، یک تکه به اندازه۲۰ تا ۲۵ سانتیمتر جدا می کنیم، دو سر تکه جداشده را به هم گره می زنیم، به شکلی که یک حلقه به اندازه مناسب تشکیل شود (بزرگ تر یا کوچک تر بودن حلقه، تسلط ما را به نخ و نحوه حرکت در دندان از بین می برد). با تکیه بر انگشت های شست که به فاصله مناسب (حدود دو سانتیمتر) کنار هم قرار داده شده، دندان های بالا را و با فشار انگشت های سبابه، دندان های پایین را نخ می کنیم. هنگام وارد و خارج کردن، نخ را به آرامی و با زاویه از یک طرف دیواره دندان وارد و از طرف دیگر خارج می کنیم. به مرور حلقه را می چرخانیم. این کار باعث می شود کثیفی از یک دندان به دندان دیگر منتقل نشود. سعی کنید به روش گره زدن و حلقه کردن نخ عادت کنید و نخ را دور انگشت نپیچید. پیچیدن نخ دور انگشت ها، علاوه بر ناراحت کردن انگشت ها باعث می شود از قسمت اندکی از نخ دندان استفاده شود و باقی نخ بی استفاده بماند. نخ دندان را به آرامی به محل تلاقی دندان و لثه می کشیم تا تمیز شود. ممکن است در بارهای اول، لثه اندکی خونریزی داشته باشد که به مرور برطرف خواهد شد. اما اگر ادامه پیدا کرد، به دندانپزشک مراجعه کنید. نخ دندان خوب نباید پاره یا ریش ریش شود. اگر بعضی دندان ها همیشه نخ دندان را خراب می کنند، احتمال دارد بین دو دندان پوسیده شده باشد یا دندان ها به خوبی پر نشده اند. از نخ معمولی (نخ خیاطی) به جای نخ دندان استفاده نکنید. الیاف نخ دندان به صورت رشته رشته کنار هم قرار گرفته اند و به سادگی میان دندان ها حرکت می کنند اما الیاف نخ های خیاطی به شکلی به هم بافته شده اند که حرکت آنها سخت است و به سختی حرکت می کنند. جدا از این، جنس نخ دندان خاص و در بیشتر انواع، حاوی فلوراید است. اما نخ خیاطی از پنبه یا پشم است که زود پاره می شود و الیاف آن لابه لای دندان باقی می ماند و مناسب دندان نیست. در شرایط اضطراری، استفاده از تکه کیسه فریزر (یا نایلون تمیز) به جای نخ دندان، به استفاده از نخ خیاطی برتری دارد.سعی کنید به طور مداوم (روزی یکی دو بار) از نخ دندان استفاده کنید.نخ دندان هر زمان که مصرف شود (پیش یا پس از مسواک زدن) قبول است.
استفاده از نخ دندان تاثیر بسزایی در جلوگیری از پوسیدگی بین دندان ها و رفع بوی بد غذای مانده دارد. استفاده از نخ دندان باعث تمیز شدن انتهای لثه و استحکام آن نیز می شود.

دکتر یاشیل احدی مقدم جراح، دندانپزشک
ویراستاری توسط تیم گزارش پزشک آدرس


کلمات کليدي : بهداشت دهان, بهداشت دهان و دندان, نخ دندان, روش صحیح استفاده از نخ دندان, روش صحیح مسواک زدن, پیشگیری از پوسیدگی دندان,مراقب از دندان,رفع بوی بد دهان

ارسال شده در مورخه : پنجشنبه، 4 ارديبهشت ماه ، 1393 توسط admin  چاپ مطلب

مرتبط با موضوع :

 دکتر مریم اسماعیلی-متخصص گوش،حلق و بینی  [دوشنبه، 2 مرداد ماه ، 1396]
 مشاور شرکت نیوشا نیک  [پنجشنبه، 22 تير ماه ، 1396]
 دکتر شهاب مهاجر شیروانی  [پنجشنبه، 15 تير ماه ، 1396]
 دکتر ابولفضل صالح راد  [دوشنبه، 5 تير ماه ، 1396]
 پرفسور دکتر کامران عدلی  [يكشنبه، 28 خرداد ماه ، 1396]
 مقایسه زایمان طبیعی و سزارین  [شنبه، 24 اسفند ماه ، 1392]
 چگونه چهره ای شاداب داشته باشیم  [يكشنبه، 4 اسفند ماه ، 1392]
 درمان غیردارویی برای کمردرد  [سه شنبه، 19 شهريور ماه ، 1392]
 آیا دندان لق قابل درمان است؟  [سه شنبه، 19 شهريور ماه ، 1392]
 حقایقی اعجاب انگیز درباره مغز انسان  [سه شنبه، 19 شهريور ماه ، 1392]

نام شما: [ کاربر جدید ]

عنوان:
 
نظر:


:) ;) |) :- :( :0 :# *) ^) +)) :} |(( @: (:) :? :**

کد امنيتي : wew66nug
تايپ کد امنيتي : [ بازگشت ]
امتیاز دهی به مطلب
امتیاز متوسط : 4.25
تعداد آراء: 4


لطفا رای مورد نظرتان را در مورد این مطلب ارائه نمائید :

عالی
خیلی خوب
خوب
متوسط
بد

اشتراک گذاري مطلب