تبلیغات پزشکان

تبلیغات شما با تعرفه مناسب

کلیک کنید

سامانه اطلاعات پزشکان تهران
پزشکان و متخصصان ایران

 

پزشکان و متخصصان شیراز

متخصص پوست و مو شیراز

متخصص جراحی عمومی شیراز

متخصص کودکان شیراز

متخصص ارتوپدی شیراز

متخصص زنان و زایمان شیراز

متخصص نورولوژی-اعصاب شیراز

متخصص عفونی شیراز

متخصص داخلی شیراز

متخصص ارولوژی شیراز

متخصص گوارش و کبد شیراز

متخصص انکولوژی شیراز

متخصص قلب و عروق شیراز

متخصص چشم شیراز

متخصص مغز و اعصاب شیراز

متخصص گوش،حلق و بینی شیراز

متخصص بیهوشی شیراز

فیزیوتراپ شیراز

پزشک عمومی شیراز

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم شیراز

متخصص تغذیه شیراز

 

پزشکان و متخصصان تهران

متخصص پوست و مو تهران

متخصص جراحی عمومی تهران

متخصص کودکان تهران

متخصص ارتوپدی تهران

متخصص زنان و زایمان تهران

متخصص نورولوژی-اعصاب تهران

متخصص عفونی تهران

متخصص داخلی تهران

متخصص ارولوژی تهران

متخصص گوارش و کبد تهران

متخصص انکولوژی تهران

متخصص قلب و عروق تهران

متخصص چشم تهران

متخصص مغز و اعصاب تهران

متخصص گوش،حلق و بینی تهران

متخصص بیهوشی تهران

فیزیوتراپ تهران

پزشک عمومی تهران

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم تهران

متخصص تغذیه تهران

 

 

پزشکان و متخصصان اهواز

متخصص پوست و مو اهواز

متخصص جراحی عمومی اهواز

متخصص کودکان اهواز

متخصص ارتوپدی اهواز

متخصص زنان و زایمان اهواز

متخصص نورولوژی-اعصاب اهواز

متخصص عفونی اهواز

متخصص داخلی اهواز

متخصص ارولوژی اهواز

متخصص گوارش و کبد اهواز

متخصص انکولوژی اهواز

متخصص قلب و عروق اهواز

متخصص چشم اهواز

متخصص مغز و اعصاب اهواز

متخصص گوش،حلق و بینی اهواز

متخصص بیهوشی اهواز

فیزیوتراپ اهواز

پزشک عمومی اهواز

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم اهواز

متخصص تغذیه اهواز

 

پزشکان و متخصصان تبریز

متخصص پوست و مو تبریز

متخصص جراحی عمومی تبریز

متخصص کودکان تبریز

متخصص ارتوپدی تبریز

متخصص زنان و زایمان تبریز

متخصص نورولوژی-اعصاب تبریز

متخصص عفونی تبریز

متخصص داخلی تبریز

متخصص ارولوژی تبریز

متخصص گوارش و کبد تبریز

متخصص انکولوژی تبریز

متخصص قلب و عروق تبریز

متخصص چشم تبریز

متخصص مغز و اعصاب تبریز

متخصص گوش،حلق و بینی تبریز

متخصص بیهوشی تبریز

فیزیوتراپ تبریز

پزشک عمومی تبریز

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم تبریز

متخصص تغذیه تبریز

 

پزشکان و متخصصان اصفهان

متخصص پوست و مو اصفهان

متخصص جراحی عمومی اصفهان

متخصص کودکان اصفهان

متخصص ارتوپدی اصفهان

متخصص زنان و زایمان اصفهان

متخصص نورولوژی-اعصاب اصفهان

متخصص عفونی اصفهان

متخصص داخلی اصفهان

متخصص ارولوژی اصفهان

متخصص گوارش و کبد اصفهان

متخصص انکولوژی اصفهان

متخصص قلب و عروق اصفهان

متخصص چشم اصفهان

متخصص مغز و اعصاب اصفهان

متخصص گوش،حلق و بینی اصفهان

متخصص بیهوشی اصفهان

فیزیوتراپ اصفهان

پزشک عمومی اصفهان

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم اصفهان

متخصص تغذیه اصفهان

 

پزشکان و متخصصان بوشهر

متخصص پوست و مو بوشهر

متخصص جراحی عمومی بوشهر

متخصص کودکان بوشهر

متخصص ارتوپدی بوشهر

متخصص زنان و زایمان بوشهر

متخصص نورولوژی-اعصاب بوشهر

متخصص عفونی بوشهر

متخصص داخلی بوشهر

متخصص ارولوژی بوشهر

متخصص گوارش و کبد بوشهر

متخصص انکولوژی بوشهر

متخصص قلب و عروق بوشهر

متخصص چشم بوشهر

متخصص مغز و اعصاب بوشهر

متخصص گوش،حلق و بینی بوشهر

متخصص بیهوشی بوشهر

فیزیوتراپ بوشهر

پزشک عمومی بوشهر

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم بوشهر

متخصص تغذیه بوشهر

 

پزشکان و متخصصان سمنان

متخصص پوست و مو سمنان

متخصص جراحی عمومی سمنان

متخصص کودکان سمنان

متخصص ارتوپدی سمنان

متخصص زنان و زایمان سمنان

متخصص نورولوژی-اعصاب سمنان

متخصص عفونی سمنان

متخصص داخلی سمنان

متخصص ارولوژی سمنان

متخصص گوارش و کبد سمنان

متخصص انکولوژی سمنان

متخصص قلب و عروق سمنان

متخصص چشم سمنان

متخصص مغز و اعصاب سمنان

متخصص گوش،حلق و بینی سمنان

متخصص بیهوشی سمنان

فیزیوتراپ سمنان

پزشک عمومی سمنان

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم سمنان

متخصص تغذیه سمنان

 

پزشکان و متخصصان زاهدان

متخصص پوست و مو زاهدان

متخصص جراحی عمومی زاهدان

متخصص کودکان زاهدان

متخصص ارتوپدی زاهدان

متخصص زنان و زایمان زاهدان

متخصص نورولوژی-اعصاب زاهدان

متخصص عفونی زاهدان

متخصص داخلی زاهدان

متخصص ارولوژی زاهدان

متخصص گوارش و کبد زاهدان

متخصص انکولوژی زاهدان

متخصص قلب و عروق زاهدان

متخصص چشم زاهدان

متخصص مغز و اعصاب زاهدان

متخصص گوش،حلق و بینی زاهدان

متخصص بیهوشی زاهدان

فیزیوتراپ زاهدان

پزشک عمومی زاهدان

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم زاهدان

متخصص تغذیه زاهدان

 

پزشکان و متخصصان کرمان

متخصص پوست و مو کرمان

متخصص جراحی عمومی کرمان

متخصص کودکان کرمان

متخصص ارتوپدی کرمان

متخصص زنان و زایمان کرمان

متخصص نورولوژی-اعصاب کرمان

متخصص عفونی کرمان

متخصص داخلی کرمان

متخصص ارولوژی کرمان

متخصص گوارش و کبد کرمان

متخصص انکولوژی کرمان

متخصص قلب و عروق کرمان

متخصص چشم کرمان

متخصص مغز و اعصاب کرمان

متخصص گوش،حلق و بینی کرمان

متخصص بیهوشی کرمان

فیزیوتراپ کرمان

پزشک عمومی کرمان

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم کرمان

متخصص تغذیه کرمان

 

پزشکان و متخصصان اراک

متخصص پوست و مو اراک

متخصص جراحی عمومی اراک

متخصص کودکان اراک

متخصص ارتوپدی اراک

متخصص زنان و زایمان اراک

متخصص نورولوژی-اعصاب اراک

متخصص عفونی اراک

متخصص داخلی اراک

متخصص ارولوژی اراک

متخصص گوارش و کبد اراک

متخصص انکولوژی اراک

متخصص قلب و عروق اراک

متخصص چشم اراک

متخصص مغز و اعصاب اراک

متخصص گوش،حلق و بینی اراک

متخصص بیهوشی اراک

فیزیوتراپ اراک

پزشک عمومی اراک

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم اراک

متخصص تغذیه اراک

 

پزشکان و متخصصان خرم آباد

متخصص پوست و مو خرم آباد

متخصص جراحی عمومی خرم آباد

متخصص کودکان خرم آباد

متخصص ارتوپدی خرم آباد

متخصص زنان و زایمان خرم آباد

متخصص نورولوژی-اعصاب خرم آباد

متخصص عفونی خرم آباد

متخصص داخلی خرم آباد

متخصص ارولوژی خرم آباد

متخصص گوارش و کبد خرم آباد

متخصص انکولوژی خرم آباد

متخصص قلب و عروق خرم آباد

متخصص چشم خرم آباد

متخصص مغز و اعصاب خرم آباد

متخصص گوش،حلق و بینی خرم آباد

متخصص بیهوشی خرم آباد

فیزیوتراپ خرم آباد

پزشک عمومی خرم آباد

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم خرم آباد

متخصص تغذیه خرم آباد

مراکز ترک اعتیاد

آمارگیر سایت
تبلیغات متنی
روانشناسی: آيا شما به‌ راحتي‌ دوست‌ پيدا مي‌كن

آيا شما به‌ راحتي‌ دوست‌ پيدا مي‌كنيد؟

 

خواهشمنداست به سئوالات زير با دقت پاسخ دهيد:

 

  1. يكي‌ از همكلاسي‌ هايتان‌ دقيقا لباسي‌ مثل‌ لباس‌ شما مي‌خرد. آيا شما:
 او را به‌ خاطر سليقه‌اش‌ تحسين‌ مي‌كنيد.
 به‌ او مي‌گوييد كه‌ نبايد آن‌ را براي‌ مدرسه‌ بپوشد چون‌ اول‌ شما آن‌ را خريده‌ايد.
 اگر قصد تقليد از شما را دارد، از او مي‌خواهيد منصرف‌ شود.

۲٫ يكي‌ از دوستانتان‌ به‌ طور اتفاقي‌ كتاب‌ مورد علاقه‌ شما را پاره‌ مي‌كند. آيا شما:
 در عوض‌ يكي‌ از كتابهاي‌ او را پاره‌ مي‌كنيد.
 به‌ او مي‌گوييد اشكالي‌ ندارد، مي‌دانيد كه‌ فقط اتفاقي‌ بود.
 از دوستي‌ با او اجتناب‌ مي‌كنيد تا عين‌ آن‌ كتاب‌ را برايتان‌ بخرد.

۳٫ در كلاس‌ نقاشي‌ كسي‌ كه‌ كنار شما نشسته‌ است‌ نقاشي‌ خيلي‌ قشنگي‌ كشيده‌ است‌. آيا شما:
 او را عزيز دردانه‌ معلم‌ صدا مي‌زنيد.
 به‌ او مي‌گوييد كه‌ فكر مي‌كنيد كارش‌ خارق‌ العاده‌ است‌.
 وقتي‌ حواسش‌ نيست‌ سعي‌ مي‌كنيد نقاشي‌ او را خراب‌ كنيد.

۴٫ شخص‌ جديدي‌ اواسط ترم‌ وارد كلاس‌ شما مي‌شود. آيا شما:
 به‌ دوستانتان‌ مي‌گوييد كه‌ به‌ او بي‌ محلي‌ كنند. خوب‌، براي‌ اين‌ كه‌ او فرد جديدي‌ است‌؟
 قبل‌ از اين‌ كه‌ جايي‌ براي‌ نشستن‌ پيدا كند با او دوست‌ مي‌شويد.
 در صورتي‌ كه‌ او اول‌ شروع‌ به‌ صحبت‌ كند با او حرف‌ مي‌زنيد.

۵٫ يكي‌ از دوستانتان‌ كفش‌هاي‌ نامناسبي‌ پوشيده‌ است‌. آيا شما:
 به‌ روي‌ خود نمي‌آوريد، اين‌ گونه‌ مسايل‌ براي‌ شما اهميت‌ ندارد.
 در مقابل‌ دوستان‌ ديگرتان‌ به‌ او مي‌گوييد كه‌ خيلي‌ كج‌ سليقه‌ است‌.
 به‌ او مي‌گوييد كه‌ كفش‌هاي‌ قديمي‌ او را بيشتر ترجيح‌ مي‌دهيد.

۶٫ دوست‌ صميمي‌تان‌ مي‌خواهد با يكي‌ ديگر از همكلاسي‌هايتان‌ دوست‌ شود. آيا شما:
 شر او را از دوستتان‌ باز مي‌كنيد؟ به‌ هر حال‌ دوستتان‌ نبايد با كس‌ ديگري‌ دوست‌ شود، قبل‌ ازاين‌ كه‌ شما با او دوست‌ شده‌ باشيد.
 شروع‌ مي‌كنيد به‌ تمسخر و خنديدن‌ به‌ آن‌ شخص‌.
 شما هم‌ از دوستي‌ با يك‌ فرد جديد اظهار علاقه‌ مي‌كنيد.

۷٫ لطيفه‌اي‌ را تعريف‌ مي‌كنيد و يكي‌ از دوستانتان‌ متوجه‌ آن‌ نمي‌شود. آيا شما:
 براي‌ اين‌ كه‌ خجالت‌ نكشد وقتي‌ كسي‌ كنارتان‌ نيست‌، برايش‌ توضيح‌ مي‌دهيد.
 ترجيح‌ مي‌دهيد ديگر براي‌ او لطيفه‌اي‌ تعريف‌ نكنيد.
 شروع‌ مي‌كنيد به‌ ايراد گرفتن‌ از اين‌ كه‌ چرا اينقدر دير متوجه‌ مطلب‌ مي‌شود.

۸٫ جمعي‌ از دوستانتان‌ يكي‌ از همكلاسي‌ هايتان‌ را دوست‌ ندارند و تصميم‌ به‌ او بي‌محلي‌ كنند. آياشما:
 به‌ آنها مي‌پيونديد و شروع‌ به‌ غيبت‌ از او مي‌كنيد.
 با او صحبت‌ نمي‌كنيد ولي‌ در آخر روز به‌ او مي‌فهمانيد كه‌ منظوري‌ از اين‌ كار نداشته‌ايد.
 واهمه‌اي‌ نداريد از اين‌ كه‌ دوستانتان‌ بدانند شما هنوز به‌ او علاقه‌منديد.

۹٫ متوجه‌ مي‌شويد كه‌ يكي‌ از دوستانتان‌ پس‌ از كلاس‌ ورزش‌ بوي‌ عرق‌ مي‌دهد. آيا شما:
 با صداي‌ بلند مي‌گوييد چه‌ بوي‌ ناخوشايندي‌.
 با او به‌ آرامي‌ صحبت‌ مي‌كنيد و راهي‌ به‌ او پيشنهاد مي‌كنيد.
 از او دوري‌ مي‌كنيد تا زماني‌ كه‌ مشكلش‌ را حل‌ كند.

۱۰٫ يكي‌ از همكلاسي‌ هايتان‌ خيلي‌ خجالتي‌ است‌. آيا شما:
 او را به‌ جمع‌ خود دعوت‌ مي‌كنيد و از او مي‌خواهيد به‌ شما ملحق‌ شود.
 او را به‌ حال‌ خود مي‌گذاريد، چون‌ شما به‌ اندازه‌ كافي‌ دوست‌ داريد.
 او را براي‌ اين‌ كه‌ بي‌ دست‌ و پاست‌ و حوصله‌تان‌ را سر مي‌برد مسخره‌ مي‌كنيد.

 

در ادامه نتايج مختلفی بر حسب دامنه امتيازات کسب شده ارايه شده که شما با مقايسه امتياز خود می توانید نتيجه مربوط به خود را مشاهده نماييد.

دوست‌ ايده‌آل‌ 10-15
    شما دوستان‌ زيادي‌ داريد آنقدر كه‌ گاهي‌ اسم‌ آنها را نيز فراموش‌ مي‌كنيد. شما مهربان‌ هستيد، به‌دوستانتان‌ كمك‌ مي‌كنيد و براي‌ دوستي‌ با كسي‌ كه‌ فكر مي‌كنيد خجالتي‌ است‌ پيشقدم‌ مي‌شويد.
    زورگويي‌ و قلدري‌ را بد مي‌دانيد و از اين‌ كه‌ ببينيد ديگران‌ اذيت‌ مي‌شوند و رنج‌ مي‌برند متنفريد. اگرببينيد سر به‌ سر كسي‌ مي‌گذارند بهتر است‌ رك‌ باشيد و توي‌ خودتان‌ نگه‌ نداريد.

 

    دوست‌ سختگير ۱۶-۲۳
    شما دوستان‌ زيادي‌ داريد ولي‌ براي‌ همه‌ آنها بهترين‌ دوست‌ محسوب‌ نمي‌شويد. فكر مي‌كنيدارزشش‌ را دارد كه‌ به‌ خاطر چند لحظه‌ شادي‌ و خنديدن‌ به‌ كسي‌ او را برنجانيد و احساسات‌ او راجريحه‌دار كنيد؟
    اگر كسي‌ در كلاستان‌ فرد گوشه‌گيري‌ است‌ و مورد آزار قرار گرفته‌ از ديگران‌ تقليد نكنيد و به‌ دنبال‌ آنهااو را دست‌ نياندازيد. سعي‌ كنيد فقط خودتان‌ باشيد.

   زورگو ۲۴-۳۰

    حتما تا به‌ حال‌ پي‌ برده‌ايد كه‌ گاهي‌ مردم‌، اطراف‌ شما احساس‌ راحتي‌ نمي‌كنند. درباره‌ نحوه‌برخوردتان‌ با ديگران‌ فكر كنيد. شايد متوجه‌ اين‌ نشده‌ باشيد ولي‌ مثل‌ يك‌ زورگو (قلدر) عمل‌ كرده‌ايد.اگر تا به‌ حال‌ سر به‌ سرتان‌ گذاشته‌ باشند، از درون‌ مي‌دانيد كه‌ چقدر ناراحت‌ كننده‌ مي‌تواند باشد. پس‌دست‌ به‌ كار شويد، موارد زير را بخوانيد و رويه‌ خود را عوض‌ كنيد.
    شما درك‌ كرده‌ايد كه‌ اين‌ رفتار شايسته‌ شما نبوده‌ است‌ پس‌ چه‌ جوري‌ بايد آن‌ را تغيير داد؟
     به‌ رفتار خود توجه‌ كنيد. ممكن‌ است‌ به‌ نظر عجيب‌ برسد ولي‌ نحوه‌ صحبت‌ كردن‌ شما با مردم‌ وبرخوردتان‌ به‌ طور شگفت‌ آورري‌ روي‌ مردم‌ اثر دارد. اگر اين‌ را كار پر دردسر مي‌دانيد چرا از يك‌ دوست‌خوب‌ كمك‌ نمي‌گيريد؟
     قبل‌ از اين‌ كه‌ حرفي‌ بزنيد و يا كاري‌ انجام‌ دهيد كه‌ ممكن‌ است‌ كسي‌ را برنجانيد خوب‌ به‌ آن‌ فكركنيد. در ذهن‌ خود تا ۱۰ بشماريد يا خود را جاي‌ آن‌ شخص‌ قرار دهيد. آيا اين‌ كار شما را ناراحت‌مي‌كرد؟
     و اگر عوض‌ كردن‌ رفتارتان‌ برايتان‌ مشكل‌ است‌، جا نزنيد درباره‌ آن‌ با والدين‌ يا هركس‌ كه‌ با آن‌راحت‌ هستيد صحبت‌ كنيد و از او كمك‌ بخواهيد.


کلمات کليدي : آيا فردي‌ جسور هستيدآيا فردي‌ كاري‌ و سخت‌ كوش‌ هستيد آيا فردي‌ معاشرتي‌ و خونگرم‌ هستيد آيا فردي‌ هنرشناس‌ و اهل‌ هنر هستيدآيا فردي‌ خوش‌ بين‌ هستيد آيا فردي‌ برون‌ گرا، سرزنده‌، شاد و بانشاط هستيد آيا شما به‌ راحتي‌ دوست‌ پيدا مي‌كنيد روانشناسی دروغ تست روان شناسی آیا شما قاتل خواهید بود یک تست شخصیت سنجی مفصل تست روانشناسی بو یک تست مفید و جالب برای سنجش عملکرد مغز تست خودشناسی تا چه حد فضول هستید تست خودشناسی میزان محبوبیت شما تست روانشناسی سنجش میزان عشق مثلثی اشترنبرگ تست ازدواج ویژه دختر و پسران مجرد رازهای رفتاری ماه های مختلف سال تست خود شناسي براي زندگي مشتركشخصیت شما چه رنگيه آزمون خودشناسی رفتار مردی که شما را بخواهد جدیدترین تست روانشناسی شخصیت شخصیت زنانه و شخصیت مردانه سرد مزاجید یا گرم مزاج رابطه روز تولد و شخصیت شما تست روانشناسی قربانیان عشق مردان بی وفا را از طریق چهره بشناسید + راه شناسایی میزان عشق متولدین ماه های سال تست هوش با نتیجه گیری بسیار عالی تعجب نكنيد يك پرسش ساده/شما چه جوري سلام مي‌كنيد خصوصيات اخلاقي بر اساس تاریخ تولد تست هوش و IQ جدید ماه بسیار دقیق شکل ابروها و رابطه آنها با شخصیت ما شخصیت شناسی با سنگ ها شناخت شخصیت از روی خنده کدوم طرفی واقعآ جالبه رابطه تاریخ تولد و شخصیت تست خودشناسي فرويد جدیدترین تست روان شناسی دركشورآمریكا تست میزان شجاعت این تابلو چه چیزی کم داردشخصیت شناسی از روی آدامس مورد علاقه شخصیت شناسی از روی رنگ چشم شخصيت شناسي از روي دست خط شخصيت شناسي از نحوه دست دادن و حرکات دست افراد شخصیت شناسی از روی دندان شناخت شخصیت از روی حرکات بینی شخصیت شناسی از روی حرکات چشم ها تعجب انگیزترین تست روانشناسی سال ۹۰ تست جالب:چه اندازه با احساسات وعواطف خود در ارتباط هستید تست خودشناسی بـه كار فكـر می‌كنیـد یـا بـه تفریـح تست میزان عواطف و احساسات شما درباره متولدين هر ماه از این كارها اجتناب كنيد شخصيت شما جذب چه تيپ مردهايي مي شود علامتی که افراد دروغگو را لو می ‌دهد تفاوتهای جالب روانشناسی زنان و مردان نمره اعصاب شما چند است اسرار روانشناسانه شکل امضاءتشخیص شخصیت از روی گروه خونی شماتست روانشناسي عدد مورد علاقه

ارسال شده در مورخه : چهارشنبه، 5 بهمن ماه ، 1390 توسط admin  چاپ مطلب

مرتبط با موضوع :

 دکتر مریم اسماعیلی-متخصص گوش،حلق و بینی  [دوشنبه، 2 مرداد ماه ، 1396]
 مشاور شرکت نیوشا نیک  [پنجشنبه، 22 تير ماه ، 1396]
 دکتر شهاب مهاجر شیروانی  [پنجشنبه، 15 تير ماه ، 1396]
 دکتر ابولفضل صالح راد  [دوشنبه، 5 تير ماه ، 1396]
 پرفسور دکتر کامران عدلی  [يكشنبه، 28 خرداد ماه ، 1396]
 چه شخصیتی دارید ؟  [چهارشنبه، 5 بهمن ماه ، 1390]
 آيا فردي‌ خوش‌ بين‌ هستيد؟  [چهارشنبه، 5 بهمن ماه ، 1390]
 آيا فردي‌ هنرشناس‌ و اهل‌ هنر هستيد؟  [چهارشنبه، 5 بهمن ماه ، 1390]
 آيا فردي‌ معاشرتي‌ و خونگرم‌ هستيد؟  [چهارشنبه، 5 بهمن ماه ، 1390]
 آيا فردي‌ كاري‌ و سخت‌ كوش‌ هستيد؟  [چهارشنبه، 5 بهمن ماه ، 1390]

نام شما: [ کاربر جدید ]

عنوان:
 
نظر:


:) ;) |) :- :( :0 :# *) ^) +)) :} |(( @: (:) :? :**

کد امنيتي : fac49fod
تايپ کد امنيتي : [ بازگشت ]
امتیاز دهی به مطلب
امتیاز متوسط : 0
تعداد آراء: 0

لطفا رای مورد نظرتان را در مورد این مطلب ارائه نمائید :

عالی
خیلی خوب
خوب
متوسط
بد

اشتراک گذاري مطلب