تبلیغات پزشکان

تبلیغات شما با تعرفه مناسب

کلیک کنید

سامانه اطلاعات پزشکان تهران
مراکز ترک اعتیاد

آمارگیر سایت
روانشناسی: شخصیت زنانه و شخصیت مردانه

شخصیت زنانه و شخصیت مردانه

 

هر کس ممکن است چنین فکر کند که اطرافیانش ویژگی های شخصیتی متفاوتی دارند و این ویژگی ها در طول عمر ثابت می مانند و تغییر نمی کنند. ما کلمات بسیار زیادی برای توصیف این ویژگی های شخصیتی در اختیار داریم مانند خودخواه ، کمرو ، جذاب ، خسیس و… و هر گاه از ما راجع به فردی سؤال می شود ، این توصیفات را به کار می بریم. همچنین فکر می کنیم که برخی ویژگی های شخصیتی با یکدیگر همخوانی دارند و بنابراین شخصیت انسان چیزی یکپارچه، منسجم و پایدار است. به علاوه فکر می کنیم که این شخصیت ما است که رفتارهای ما را می سازد و نه این که رفتارهای ما شخصیت ما را بسازد.

 

روانشناسان زمان و انرژی فراوانی برای توصیف، طبقه بندی و سنجش ویژگی های شخصیتی صرف کرده اند. به عنوان مثال ، دانشمندی ویژگی های شخصیتی را به تنها ۱۶ ویژگی تقلیل داده است و دانشمندی دیگر این ویژگی ها را در دو گروه بزرگ «درونگرایانه» و «برونگرایانه» طبقه بندی کرده است. چنین نگاهی به شخصیت بیانگر آن است که هر انسانی تا اندازه ای حاصل طبیعت و ساختار ژنتیکی است اما دیدگاهی که شکل گیری شخصیت را حاصل فرآیندی اجتماعی می بیند ، ما را به زیر سوال بردن شخصیتی واحد فرا می خواند. به عنوان مثال سوال می کند که آیا شخصیت افراد در موقعیت های گوناگون یکسان است؟ آیا ما در جمع دوستانمان «همان » شخصی هستیم که (مثلا) در محیط کار یا هنگام گفت وگو با یک مقام دولتی یا مذهبی؟ آیا ما با دوستانمان همانگونه گفت وگو می کنیم که (مثلا) با رییس مان؟ مطابق این تلقی از شخصیت ، رفتار انسان ها در موقعیت های گوناگون متفاوت است و بنابراین شخصیت آن ها نیز در موقعیت های گوناگون تغییر می کند. به این ترتیب ، چرا به جای شخصیت ، از «هویت » صحبت نکنیم؟ هویتی که ما در هر موقعیت می یابیم ، با مقاصدی که داریم شکل می گیرد و نه با «طبیعت» ما.

 

این نگرش ، به جای آن که میان زن و مرد تفاوتی «طبیعی » قایل شود ، «هویتی » متمایز در نظر می گیرد که با توجه به مقاصد و اهداف آن ها در موقعیت های گوناگون شکل می گیرد. به نظر می رسد که از این حیث نیز زنان و مردان دارای ویژگی های متمایزی هستند. زنان و مردان در جامعه پرورش یکسان نمی یابند و آموزش هایی که به هر کدام از آن ها داده می شود یکسان نیست. به عبارت دیگر ، روند اجتماع پذیری آن ها متفاوت است. زنان و مردان طی زندگی می آموزند که به طور متمایز فکر کنند و انتظارات جامعه از آن ها متفاوت است ، هر چند در شرایطی ممکن است خلاف انتظارات جامعه عمل کنند.

 

تفکر رایج آن است که افراد اعم از مرد و زن ، برای پیشرفت نیاز به انگیزه دارند. معمولا چنین انگاشته می شود که درکی که از خودمان داریم بر رفتار و کردار ما اثر می گذارد. اگر خود را فرد موفقی بپنداریم ، به گونه ای عمل می کنیم که موفقیت به همراه دارد. اگر به خود و توانایی هایمان اعتماد داشته باشیم ، موفق خواهیم شد. اگر اعتماد به نفس داشته باشیم و بتوانیم روابط و موقعیت های پیرامون خود را کنترل کنیم ، همه این ها بر رفتار ، احساسات و عملکرد ما تاثیر خواهد گذاشت.
نگاهی خوشبینانه به این اعتماد به نفس ، آن را لازمه خوشبختی و موفقیت انسان می داند. مطابق این نگرش ، هر چه اعتماد به نفس انسان بیش تر باشد ، راه های بیش تری را در مقابل خویش باز می بیند و انگیزه بیش تری برای حرکت و فعالیت خواهد داشت و خود را به دانش لازم برای رسیدن به هدفش مجهز خواهد ساخت.
روانشناسان انواع گوناگون اعتماد به نفس را مورد آزمایش قرار داده اند و تفاوت آشکاری میان زن و مرد ندیده اند؛ آن ها تنها دریافته اند که زنانی که به شغل خود اهمیت فراوان می دهند نسبت به زنانی که بیش تر به امور خانه رسیدگی می کنند اعتماد به نفس بیش تری دارند. هم چنین ، زنانی که در محیط های مردانه کار و فعالیت می کنند نیز از اعتماد به نفس بیش تری برخوردارند. با این حال ، هنگامی که به اعتماد به نفس در سطوح آکادمیک نگاه می کنیم ، زنان کم تر از مردان از آن برخوردارند. زنان همچنین ، توانایی های خود را دست کم می گیرند و نسبت به عملکرد آینده خود تردید دارند ، حتی اگر به طور عینی ببینند که کاری را بهتر از مردان انجام می دهند. اعتماد به نفس کم تر زنان معمولا سبب می شود که نتوانند در محیط هایی که مردان غالب هستند حضور چشمگیری داشته باشند.

 

برخی نیز بر این باورند که برای موفقیت مخلوطی از ویژگی های شخصیتی مردانه و زنانه لازم است. تا اواسط دهه ۷۰ میلادی در غرب ، مردانگی و زنانگی دو قطب مخالف یکدیگر انگاشته می شد. اگر فردی ویژگی های شخصیتی مردانه برجسته داشت ، ویژگی های زنانه اش به همان نسبت کم تر بود و بر عکس اما شاید بهتر باشد به جای آن که مردانگی و زنانگی را در دو قطب مخالف بنگریم ، هر دوی آن ها را مجموعه ای از ویژگی های متمایز ببینیم که به طور مستقل و جدا ممکن است در افراد وجود داشته باشد؛ شما می توانید ویژگی های مردانه قوی یا ضعیف داشته باشید و در مورد ویژگی های زنانگی نیز همین طور و شدت یکی به ضعف دیگری ارتباطی نداشته باشد.

 

● ترکیب زنانگی و مردانگی
شخصیت دوجنسیتی شخصیتی است که میان ویژگی های مردانه و زنانه در آن تعادلی برقرار است. در سال های اخیر تحقیقات زیادی روی افرادی که شخصیت دوجنسیتی دارند و افرادی که این طور نیستند انجام شده است. فردی که شخصیتی دوجنسیتی دارد معمولا دارای توانایی قضاوت بالغانه ، جسارت و قاطعیت ، اعتماد به نفس زیاد و انعطاف در رفتار ، انگاشته می شود. داشتن شخصیتی دوجنسیتی ، برای مردان نیز به اندازه زنان مفید است. آنچه مسلم است این است که طبقه بندی های فرهنگی (مردانه و زنانه ، مذکر و مونث) واقعیت اجتماعی زندگی ما را می سازند و مفاهیمی را که از طریق آن ها ما می اندیشیم شکل می دهند. بسیاری از دانشمندان امروز تفکر دو جنسیتی را چالشی در مقابل طبقه بندی های سنتی مردانه و زنانه می دانند. هر چند آن ها بر این باورند که مردانگی و زنانگی همواره برساخته فرهنگ بوده اند و به عنوان لنزی عمل کرده اند که از پشت آن واقعیت را دیده ایم و به دوقطبی کردن جنسیت پرداخته ایم.با این حال ، نگرش دوجنسیتی به شخصیت نیز با چالش هایی مواجه بوده است. برخی بر این باور بوده اند که شخصیت دو جنسیتی «هویتی پوچ و توخالی است » و نگرشی پوچ گرایانه را تقویت می کند. برخی نیز معتقدند که این نگرش هویت زنانه را در هویت مردانه مستحیل می کند. به عبارت دیگر به طرزی نمادین ، زن حذف می شود و تنها مرد باقی می ماند.

 

● شخصیت و کلیشه
تفاوت های جنسیتی معمولا با کلیشه های جنسیتی تقویت می شوند. باور غالب این است که زنان یاد می گیرند که مشارکت جو باشند ، در حالی که مردان رقابت کردن و قدرت خواهی و سلطه را می آموزند. آنچه ما را وا می دارد که به تفاوت های عام جنسیتی باور داشته باشیم ، آن است که زنان و مردان یاد می گیرند که آن ها را به «نمایش » بگذارند. تحقیقات نشان داده است که به عنوان مثال ، زنان مدیر ارتباط های بین فردی بهتری برقرار می کنند و سعی می کنند این ارتباط ها را حفظ کنند. در حالی که مردان غالبا نگرشی ابزاری به افراد دارند و به وظایف و کارها توجه می کنند و نه افراد. همچنین زنان به قوای شهودی و احساسات در حین کار بیش تر اهمیت می دهند.در این جا ممکن است این پرسش برای ما ایجاد شود که این تفاوت ها میان زنان و مردان تا چه اندازه «واقعی » است و آیا این تفاوت ها به شیوه تحقیق و نگرش خود ما بستگی دارد یا خیر؟
کلمات کليدي : آيا فردي‌ جسور هستيدآيا فردي‌ كاري‌ و سخت‌ كوش‌ هستيد آيا فردي‌ معاشرتي‌ و خونگرم‌ هستيد آيا فردي‌ هنرشناس‌ و اهل‌ هنر هستيدآيا فردي‌ خوش‌ بين‌ هستيد آيا فردي‌ برون‌ گرا، سرزنده‌، شاد و بانشاط هستيد آيا شما به‌ راحتي‌ دوست‌ پيدا مي‌كنيد روانشناسی دروغ تست روان شناسی آیا شما قاتل خواهید بود یک تست شخصیت سنجی مفصل تست روانشناسی بو یک تست مفید و جالب برای سنجش عملکرد مغز تست خودشناسی تا چه حد فضول هستید تست خودشناسی میزان محبوبیت شما تست روانشناسی سنجش میزان عشق مثلثی اشترنبرگ تست ازدواج ویژه دختر و پسران مجرد رازهای رفتاری ماه های مختلف سال تست خود شناسي براي زندگي مشتركشخصیت شما چه رنگيه آزمون خودشناسی رفتار مردی که شما را بخواهد جدیدترین تست روانشناسی شخصیت شخصیت زنانه و شخصیت مردانه سرد مزاجید یا گرم مزاج رابطه روز تولد و شخصیت شما تست روانشناسی قربانیان عشق مردان بی وفا را از طریق چهره بشناسید + راه شناسایی میزان عشق متولدین ماه های سال تست هوش با نتیجه گیری بسیار عالی تعجب نكنيد يك پرسش ساده/شما چه جوري سلام مي‌كنيد خصوصيات اخلاقي بر اساس تاریخ تولد تست هوش و IQ جدید ماه بسیار دقیق شکل ابروها و رابطه آنها با شخصیت ما شخصیت شناسی با سنگ ها شناخت شخصیت از روی خنده کدوم طرفی واقعآ جالبه رابطه تاریخ تولد و شخصیت تست خودشناسي فرويد جدیدترین تست روان شناسی دركشورآمریكا تست میزان شجاعت این تابلو چه چیزی کم داردشخصیت شناسی از روی آدامس مورد علاقه شخصیت شناسی از روی رنگ چشم شخصيت شناسي از روي دست خط شخصيت شناسي از نحوه دست دادن و حرکات دست افراد شخصیت شناسی از روی دندان شناخت شخصیت از روی حرکات بینی شخصیت شناسی از روی حرکات چشم ها تعجب انگیزترین تست روانشناسی سال ۹۰ تست جالب:چه اندازه با احساسات وعواطف خود در ارتباط هستید تست خودشناسی بـه كار فكـر می‌كنیـد یـا بـه تفریـح تست میزان عواطف و احساسات شما درباره متولدين هر ماه از این كارها اجتناب كنيد شخصيت شما جذب چه تيپ مردهايي مي شود علامتی که افراد دروغگو را لو می ‌دهد تفاوتهای جالب روانشناسی زنان و مردان نمره اعصاب شما چند است اسرار روانشناسانه شکل امضاءتشخیص شخصیت از روی گروه خونی شماتست روانشناسي عدد مورد علاقه

ارسال شده در مورخه : سه شنبه، 4 بهمن ماه ، 1390 توسط admin  چاپ مطلب

مرتبط با موضوع :

 پرفسور دکتر کامران عدلی  [يكشنبه، 28 خرداد ماه ، 1396]
 دکتر مهرداد محمدپور  [يكشنبه، 28 خرداد ماه ، 1396]
 دکتر شهاب الدین بهرامی  [شنبه، 27 خرداد ماه ، 1396]
 دکتر نرجس سروش-  [شنبه، 27 خرداد ماه ، 1396]
 فوق تخصص های غدد،رشد و متابولیسم کودکان  [پنجشنبه، 25 خرداد ماه ، 1396]
 سرد مزاجید یا گرم مزاج؟  [سه شنبه، 4 بهمن ماه ، 1390]
 رابطه روز تولد و شخصیت شما  [سه شنبه، 4 بهمن ماه ، 1390]
 تست روانشناسی قربانیان عشق  [سه شنبه، 4 بهمن ماه ، 1390]
 مردان بی وفا را از طریق چهره بشناسید  [سه شنبه، 4 بهمن ماه ، 1390]
 میزان عشق متولدین ماه های سال  [سه شنبه، 4 بهمن ماه ، 1390]

نام شما: [ کاربر جدید ]

عنوان:
 
نظر:


:) ;) |) :- :( :0 :# *) ^) +)) :} |(( @: (:) :? :**

کد امنيتي : lud10tun
تايپ کد امنيتي : [ بازگشت ]
امتیاز دهی به مطلب
امتیاز متوسط : 0
تعداد آراء: 0

لطفا رای مورد نظرتان را در مورد این مطلب ارائه نمائید :

عالی
خیلی خوب
خوب
متوسط
بد

اشتراک گذاري مطلب