تبلیغات پزشکان

تبلیغات شما با تعرفه مناسب

کلیک کنید

سامانه اطلاعات پزشکان تهران
پزشکان و متخصصان ایران

 

پزشکان و متخصصان شیراز

متخصص پوست و مو شیراز

متخصص جراحی عمومی شیراز

متخصص کودکان شیراز

متخصص ارتوپدی شیراز

متخصص زنان و زایمان شیراز

متخصص نورولوژی-اعصاب شیراز

متخصص عفونی شیراز

متخصص داخلی شیراز

متخصص ارولوژی شیراز

متخصص گوارش و کبد شیراز

متخصص انکولوژی شیراز

متخصص قلب و عروق شیراز

متخصص چشم شیراز

متخصص مغز و اعصاب شیراز

متخصص گوش،حلق و بینی شیراز

متخصص بیهوشی شیراز

فیزیوتراپ شیراز

پزشک عمومی شیراز

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم شیراز

متخصص تغذیه شیراز

 

پزشکان و متخصصان تهران

متخصص پوست و مو تهران

متخصص جراحی عمومی تهران

متخصص کودکان تهران

متخصص ارتوپدی تهران

متخصص زنان و زایمان تهران

متخصص نورولوژی-اعصاب تهران

متخصص عفونی تهران

متخصص داخلی تهران

متخصص ارولوژی تهران

متخصص گوارش و کبد تهران

متخصص انکولوژی تهران

متخصص قلب و عروق تهران

متخصص چشم تهران

متخصص مغز و اعصاب تهران

متخصص گوش،حلق و بینی تهران

متخصص بیهوشی تهران

فیزیوتراپ تهران

پزشک عمومی تهران

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم تهران

متخصص تغذیه تهران

 

 

پزشکان و متخصصان اهواز

متخصص پوست و مو اهواز

متخصص جراحی عمومی اهواز

متخصص کودکان اهواز

متخصص ارتوپدی اهواز

متخصص زنان و زایمان اهواز

متخصص نورولوژی-اعصاب اهواز

متخصص عفونی اهواز

متخصص داخلی اهواز

متخصص ارولوژی اهواز

متخصص گوارش و کبد اهواز

متخصص انکولوژی اهواز

متخصص قلب و عروق اهواز

متخصص چشم اهواز

متخصص مغز و اعصاب اهواز

متخصص گوش،حلق و بینی اهواز

متخصص بیهوشی اهواز

فیزیوتراپ اهواز

پزشک عمومی اهواز

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم اهواز

متخصص تغذیه اهواز

 

پزشکان و متخصصان تبریز

متخصص پوست و مو تبریز

متخصص جراحی عمومی تبریز

متخصص کودکان تبریز

متخصص ارتوپدی تبریز

متخصص زنان و زایمان تبریز

متخصص نورولوژی-اعصاب تبریز

متخصص عفونی تبریز

متخصص داخلی تبریز

متخصص ارولوژی تبریز

متخصص گوارش و کبد تبریز

متخصص انکولوژی تبریز

متخصص قلب و عروق تبریز

متخصص چشم تبریز

متخصص مغز و اعصاب تبریز

متخصص گوش،حلق و بینی تبریز

متخصص بیهوشی تبریز

فیزیوتراپ تبریز

پزشک عمومی تبریز

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم تبریز

متخصص تغذیه تبریز

 

پزشکان و متخصصان اصفهان

متخصص پوست و مو اصفهان

متخصص جراحی عمومی اصفهان

متخصص کودکان اصفهان

متخصص ارتوپدی اصفهان

متخصص زنان و زایمان اصفهان

متخصص نورولوژی-اعصاب اصفهان

متخصص عفونی اصفهان

متخصص داخلی اصفهان

متخصص ارولوژی اصفهان

متخصص گوارش و کبد اصفهان

متخصص انکولوژی اصفهان

متخصص قلب و عروق اصفهان

متخصص چشم اصفهان

متخصص مغز و اعصاب اصفهان

متخصص گوش،حلق و بینی اصفهان

متخصص بیهوشی اصفهان

فیزیوتراپ اصفهان

پزشک عمومی اصفهان

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم اصفهان

متخصص تغذیه اصفهان

 

پزشکان و متخصصان بوشهر

متخصص پوست و مو بوشهر

متخصص جراحی عمومی بوشهر

متخصص کودکان بوشهر

متخصص ارتوپدی بوشهر

متخصص زنان و زایمان بوشهر

متخصص نورولوژی-اعصاب بوشهر

متخصص عفونی بوشهر

متخصص داخلی بوشهر

متخصص ارولوژی بوشهر

متخصص گوارش و کبد بوشهر

متخصص انکولوژی بوشهر

متخصص قلب و عروق بوشهر

متخصص چشم بوشهر

متخصص مغز و اعصاب بوشهر

متخصص گوش،حلق و بینی بوشهر

متخصص بیهوشی بوشهر

فیزیوتراپ بوشهر

پزشک عمومی بوشهر

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم بوشهر

متخصص تغذیه بوشهر

 

پزشکان و متخصصان سمنان

متخصص پوست و مو سمنان

متخصص جراحی عمومی سمنان

متخصص کودکان سمنان

متخصص ارتوپدی سمنان

متخصص زنان و زایمان سمنان

متخصص نورولوژی-اعصاب سمنان

متخصص عفونی سمنان

متخصص داخلی سمنان

متخصص ارولوژی سمنان

متخصص گوارش و کبد سمنان

متخصص انکولوژی سمنان

متخصص قلب و عروق سمنان

متخصص چشم سمنان

متخصص مغز و اعصاب سمنان

متخصص گوش،حلق و بینی سمنان

متخصص بیهوشی سمنان

فیزیوتراپ سمنان

پزشک عمومی سمنان

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم سمنان

متخصص تغذیه سمنان

 

پزشکان و متخصصان زاهدان

متخصص پوست و مو زاهدان

متخصص جراحی عمومی زاهدان

متخصص کودکان زاهدان

متخصص ارتوپدی زاهدان

متخصص زنان و زایمان زاهدان

متخصص نورولوژی-اعصاب زاهدان

متخصص عفونی زاهدان

متخصص داخلی زاهدان

متخصص ارولوژی زاهدان

متخصص گوارش و کبد زاهدان

متخصص انکولوژی زاهدان

متخصص قلب و عروق زاهدان

متخصص چشم زاهدان

متخصص مغز و اعصاب زاهدان

متخصص گوش،حلق و بینی زاهدان

متخصص بیهوشی زاهدان

فیزیوتراپ زاهدان

پزشک عمومی زاهدان

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم زاهدان

متخصص تغذیه زاهدان

 

پزشکان و متخصصان کرمان

متخصص پوست و مو کرمان

متخصص جراحی عمومی کرمان

متخصص کودکان کرمان

متخصص ارتوپدی کرمان

متخصص زنان و زایمان کرمان

متخصص نورولوژی-اعصاب کرمان

متخصص عفونی کرمان

متخصص داخلی کرمان

متخصص ارولوژی کرمان

متخصص گوارش و کبد کرمان

متخصص انکولوژی کرمان

متخصص قلب و عروق کرمان

متخصص چشم کرمان

متخصص مغز و اعصاب کرمان

متخصص گوش،حلق و بینی کرمان

متخصص بیهوشی کرمان

فیزیوتراپ کرمان

پزشک عمومی کرمان

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم کرمان

متخصص تغذیه کرمان

 

پزشکان و متخصصان اراک

متخصص پوست و مو اراک

متخصص جراحی عمومی اراک

متخصص کودکان اراک

متخصص ارتوپدی اراک

متخصص زنان و زایمان اراک

متخصص نورولوژی-اعصاب اراک

متخصص عفونی اراک

متخصص داخلی اراک

متخصص ارولوژی اراک

متخصص گوارش و کبد اراک

متخصص انکولوژی اراک

متخصص قلب و عروق اراک

متخصص چشم اراک

متخصص مغز و اعصاب اراک

متخصص گوش،حلق و بینی اراک

متخصص بیهوشی اراک

فیزیوتراپ اراک

پزشک عمومی اراک

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم اراک

متخصص تغذیه اراک

 

پزشکان و متخصصان خرم آباد

متخصص پوست و مو خرم آباد

متخصص جراحی عمومی خرم آباد

متخصص کودکان خرم آباد

متخصص ارتوپدی خرم آباد

متخصص زنان و زایمان خرم آباد

متخصص نورولوژی-اعصاب خرم آباد

متخصص عفونی خرم آباد

متخصص داخلی خرم آباد

متخصص ارولوژی خرم آباد

متخصص گوارش و کبد خرم آباد

متخصص انکولوژی خرم آباد

متخصص قلب و عروق خرم آباد

متخصص چشم خرم آباد

متخصص مغز و اعصاب خرم آباد

متخصص گوش،حلق و بینی خرم آباد

متخصص بیهوشی خرم آباد

فیزیوتراپ خرم آباد

پزشک عمومی خرم آباد

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم خرم آباد

متخصص تغذیه خرم آباد

مراکز ترک اعتیاد

آمارگیر سایت
تبلیغات متنی
بازديد:179 بار
چهارشنبه، 24 خرداد ماه ، 1396
نظر دهيد!

دکتر كریم آهن پنجه

چشم پزشکی , متخصص چشمنشانی : آذربایجان شرقی - تبریز - تبریز-سه راه امین- روبروی پاساژنوبختتلفن : 5566484

دکتر حسین اخباری شجاعی

چشم پزشکی , متخصص چشمنشانی : آذربایجان شرقی - تبریز - تبریز-شریعتی جنوبی-كوچه ارك-طبقه فوقانی پاتولوژی فارابیتلفن : 5556274

دکتر حمید اسلامپور

چشم پزشکی , متخصص چشمنشانی : آذربایجان شرقی - تبریز - تبریز-خ امام -سه راه طالقانی -كوچه چایچی -پ22 -س پزشكانتلفن : 5554353

دکتر اصغر اكبری حامد

چشم پزشکی , متخصص چشمنشانی : آذربایجان شرقی - تبریز - تبریز- اول خ طالقانی - روبروی مصلی- س پزشكان شهریارتلفن : 5564232

دکتر نادر اكرمی افشار

چشم پزشکی , متخصص چشمنشانی : آذربایجان شرقی - تبریز - تبریز- شریعتی جنوبی- روبروی كوچه ارك- كوچه چایچی-س پزشكانتلفن : 5535388

دکتر قاسم امیراصلانزاده

چشم پزشکی , متخصص چشمنشانی : آذربایجان شرقی - تبریز - تبریز-چهارراه آبرسان- س اسكان- طبقه 4تلفن : 3351218

دکتر محمدرضا امین پور

چشم پزشکی , متخصص چشمنشانی : آذربایجان شرقی - تبریز - تبریز- میدان ساعت-اول ارتش شمالی- كوچه شهید ختائیتلفن : 5539477

دکتر نادر بهاری وند

چشم پزشکی , متخصص چشمنشانی : آذربایجان شرقی - تبریز - تبریز- چهارراه آبرسان- س اسكان- طبقه اولتلفن : 3343618

دکتر فرزانه حصاری

چشم پزشکی , متخصص چشمنشانی : آذربایجان شرقی - تبریز - تبریز17شهریورجدید- تقاطع طالقانی- روبروی بانك مسكنتلفن : 5548101

دکتر حسن دهقان

چشم پزشکی , متخصص چشمنشانی : آذربایجان شرقی - تبریز - تبریز- شریعتی جنوبی- كوچه ارك- طبقه فوقانی پاساژ اركتلفن : 5539554

دکتر مهدی دیباور

چشم پزشکی , متخصص چشمنشانی : آذربایجان شرقی - تبریز - تبریز17شهریورجدید- روبروی آموزش و پرورش- س خاتمتلفن : 5530971

دکتر محمدباقر رهبانی

چشم پزشکی , متخصص چشمنشانی : آذربایجان شرقی - تبریز - تبریز-17 شهریور جدید- بین طالقانی وارتش- س سید الشهداءتلفن : 5566326

دکتر محمدعلی امین سبحانی

چشم پزشکی , متخصص چشمنشانی : آذربایجان شرقی - تبریز - تبریز17شهریورجدید- نرسیده به باغشمال- س آبان- طبقه2تلفن : 5571237

دکتر منیره سمرقندی

چشم پزشکی , متخصص چشمنشانی : آذربایجان شرقی - تبریز - تبریز- خ 17 شهریور جدید- روبروی پذیرایی افتخاریتلفن : 5551554

دکتر سیدحسن سیدی

چشم پزشکی , متخصص چشمنشانی : آذربایجان شرقی - تبریز - تبریز- خ 17 شهریورجدید-جنب آزمایشگاه مهر-س رونقتلفن : 5543121

دکتر رامین طاعی

چشم پزشکی , متخصص چشمنشانی : آذربایجان شرقی - تبریز - تبریز17شهریورجدید- برج آذربایجان- طبقه دومتلفن : 5570932

دکتر رسول علیزاده

چشم پزشکی , متخصص چشمنشانی : آذربایجان شرقی - تبریز - تبریز- چهارراه باغشمال- روبروی بیمارستان الزهراء- س آفتابتلفن : 5549269

دکتر احمد عمیدفر

چشم پزشکی , متخصص چشمنشانی : آذربایجان شرقی - تبریز - تبریز- خ شریعتی جنوبی -كوچه ارك -روبروی هتل اركتلفن : 5558213

دکتر بهزاد غفارلو

چشم پزشکی , متخصص چشمنشانی : آذربایجان شرقی - تبریز - تبریز-شریعتی شمالی-روبروی مسجد(ولیعصر) صمصام خانتلفن : 5566686

دکتر ضیاءالدین مرتضوی

چشم پزشکی , متخصص چشمنشانی : آذربایجان شرقی - تبریز - تبریز-خ 17 شهریور جدید-روبروی داروخانه سارا-پ 31تلفن : 5533169

دکتر علی مصطفائی

چشم پزشکی , متخصص چشمنشانی : آذربایجان شرقی - تبریز - تبریز- خ آزادی- سه راه گلگشت- كوی شفا- س طوبیتلفن : 3343245

دکتر مریم موبد

چشم پزشکی , متخصص چشمنشانی : آذربایجان شرقی - تبریز - تبریز17شهریورجدید- بین طالقانی وارتش- جنب چلوكبابی افتخاریتلفن : 5552282

دکتر زهرا مینقی

چشم پزشکی , متخصص چشمنشانی : آذربایجان شرقی - تبریز - تبریز- خ امام - پائین ترازچهارراه آبرسان - طبقه 2 كلینیك پاستورتلفن : 3348531-3361052

دکتر محمود ناطقی

چشم پزشکی , متخصص چشمنشانی : آذربایجان شرقی - تبریز - تبریز17 شهریورجدید- روبروی كلینیك فرهنگیان- ساختمان 9تلفن : 5533450

دکتر وحید نجاتی

چشم پزشکی , متخصص چشمنشانی : آذربایجان شرقی - تبریز - تبریز- ولیعصر- تقاطع رازی وشهریار- س هزاره- طبقه3تلفن : 3295925

دکتر رحیم نوشادعباسپور

چشم پزشکی , متخصص چشمنشانی : آذربایجان شرقی - تبریز - تبریز- خ17 شهریورجدید- س صدرا- طبقه زیرزمینتلفن : 5551174

دکتر منصور هادیزاده

چشم پزشکی , متخصص چشمنشانی : آذربایجان شرقی - تبریز - تبریز- خ امام - نرسیده به آبرسانی -س پزشكان بقراطتلفن : 3446696بازديد:218 بار
سه شنبه، 23 خرداد ماه ، 1396
نظر دهيد!
دکتر بهناز تن آرای
متخصص قلب و عروق-تهران
مورد تایید سایت پزشک-آدرس
شماره تماس مطب:02177877578
آدرس مطب:تهران،بین فلکه دوم وسوم تهرانپارس،جنب داروخانه مینا،خ رحمانی، ساختمان120.واحد2.تماس.77877578
ساعت کاری پزشک:شنبه تا چهارشنبه 4 تا 8 عصرهابازديد:838 بار
سه شنبه، 23 خرداد ماه ، 1396
نظر دهيد!
دکتر آزاده آقازاده
متخصص رادیولوژی-تهران
___رزومه کاری و تخصص ها___
 1. بورد تخصصی از دانشگاه تهران
 2. فلوشیپ بیماری های پستان
 3. دارای مدرکf.m.f جهت انجام سونوی انومالی از انگلستان


شماره نظام پزشکی : 121578

ساعت کاری:همه روزه 9 الی 21

تلفن مطب : ۴۴۲۳۲۸۳۸

آدرس مطب :تهران-ستارخان، روبروی برق الستوم، پلاک ۷۷۰، واحد یکم

محل کاری:کلینیک سونوگرافی و رادیولوژی مهر ایرانیان
روانشناسی: دکتر روانپزشک تهران-دکتر سمیرا یزدانی نژاد
بازديد:330 بار
پنجشنبه، 18 خرداد ماه ، 1396
نظر دهيد!
دکتر سمیرا یزدانی نژاد

مشخصات پزشک: دکتر سمیرا یزدانی نژاد
تخصص:
روانپزشک، روانکاو
دارای بورد تخصصی
رزومه:
 • فارغ التحصیل پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • فارغ التحصیل رشته تخصصی اعصاب و روان (روانپزشکی) از دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور
 • دارای مدرک دوره زوج درمانی
 • دارای مدرک دوره رواندرمانی تحلیلی
 • دارای مدرک دوره هیپنوتیزم
 • دارای مدرک دوره نوروفیدبک
حوزه فعالیت:
 • زوج درمانی
 • رواندرمانی تحلیلی
 • دارو درمانی
آدرس مطب:
سعادت آباد-سرو غربي(بين ميدان سرو و شهردارى)خيابان بخشايش-خيابان هفدهم-مجتمع تجاري عرفان-واحد ٧٠٤
شماره تماس:
22387581

 
بازديد:616 بار
دوشنبه، 15 خرداد ماه ، 1396
نظر دهيد!
این بخش شامل پزشکان متخصص چشم و فوق تخصص های چشم پزشکی می شود. این بهترین پزشک ها تهران است که در این قسمت گرد آوری شده شما در این قسمت علاوه بر آشنایی با پزشک و دریافت شماره و آدرس مطب می توانید ببینید که پزشک مورد نظر شما در چه درمانگاه یا بیمارستان هایی طبابت می کند این لیست با تغییرات محل مطب آپدیت می شود در ادامه با ما همراه باشید

دکتر بهلول آپرین
چشم پزشکی , متخصص چشم
نشانی : تهران - تهران - بلوار کشاورز - روبروی وزارت کشاورزی - جنب قنادی سهیل - ساختمان پزشکان 202 - ط. دوم - ک.پ : 14166
تلفن : 88964647
درمانگاه ساختمان پزشکان 202
دکتر 0 آرامش
چشم پزشکی , متخصص چشم
نشانی : تهران - تهران - نارمك- انتهای دردشت - چهارراه خاقانی
تلفن : 77913080
دکتر شیلا آرامش
چشم پزشکی , فوق تخصص قرنیه , متخصص چشم
نشانی : تهران - تهران - بزرگراه رسالت - نبش کرمان جنوبی - روبروی مجتمع تجاری دنیای نور - بیمارستان بینا
تلفن : 23535
بیمارستان بینا
دکتر حمید آریایی تبار
چشم پزشکی , فوق تخصص قرنیه , متخصص چشم
نشانی : تهران - تهران - بزرگراه حقانی - نرسیده به میدان ونک - مرکز چشم ونک - ک.پ : 15179
تلفن : 88874394-7
درمانگاه مرکز چشم ونک
دکتر بهرام آزادی
چشم پزشکی , متخصص چشم
نشانی : تهران - تهران - م. ونک - بازار ونک - ط. اول - پ. 101 - ک.پ : 1969943154
تلفن : 88785433
دکتر محمد حسین آقاکوچک زاده
چشم پزشکی , متخصص چشم
نشانی : تهران - تهران - جمالزاده شمالی - قبل از بلوار کشاورز - خ. نیلوفر - کلینیک رازی - ک.پ : 1418883341
تلفن : 66432354
کلینیک رازی
دکتر حسین آقالو
چشم پزشکی , متخصص چشم
نشانی : تهران - تهران - 17 شهریور - پایین تر از میدان شهدا - ک. فیاض بخش - پ. 8 - ک.پ : 1159853781
تلفن : 33123242
دکتر غلام حسین آقایی
چشم پزشکی , متخصص چشم
نشانی : تهران - تهران - ستارخان - خ. نیایش - نبش خیابان منصوری - بیمارستان حضرت رسول اکرم - ک.پ : 1445613131
تلفن : 66515001-9 | 66514001-6 | 66517341-9
بیمارستان حضرت رسول اکرم
دکتر مهدی آیتی
چشم پزشکی , متخصص چشم
نشانی : تهران - تهران - کارگر جنوبی - روبروی ستاد ژاندارمری - ک. مهدیزاده - پ. 1 - ط. سوم - ک.پ : 1313965117
تلفن : 66933651
دکتر محمد ابراهیمی
چشم پزشکی , فوق تخصص شبکیه , متخصص چشم
نشانی : تهران - تهران - کارگر شمالی (امیرآباد) - بالاتر از پمپ بنزین - ک. خسروی - ساختمان پزشکان جامی - ط. پنجم - ک.پ : 1413633133
تلفن : 88333799
کلینیک رازی , درمانگاه ساختمان پزشکان جامی
دکتر محمد ابریشمی
چشم پزشکی , فوق تخصص جراحی پلاستیک چشم و انحراف , متخصص چشم
نشانی : تهران - تهران - پاسداران - خ. بوستان نهم - بیمارستان لبافی نژاد - ک.پ : 1666663111
تلفن : 22549011-8
بیمارستان لبافی نژاد
دکتر رضا ابطحی
چشم پزشکی , متخصص چشم
نشانی : تهران - تهران - شریعتی - بالاتر از خیابان میرداماد - ک. فلسفی - پ. 2 - واحد 7 - ک.پ : 19136
تلفن : 22229036
دکتر فرانک اثنی عشری
چشم پزشکی , فوق تخصص قرنیه , متخصص چشم
نشانی : تهران - تهران - بزرگراه رسالت - نبش کرمان جنوبی - روبروی مجتمع تجاری دنیای نور - بیمارستان بینا
تلفن : 23535
بیمارستان بینا
دکتر ایرج احدزادگان
چشم پزشکی , متخصص چشم
نشانی : تهران - تهران - جمالزاده شمالی - تقاطع بلوار کشاورز - پ. 101 - ک.پ : 14187
تلفن : 66930211
دکتر سیروس احدزاده
چشم پزشکی , متخصص چشم
نشانی : تهران - تهران - مطهری (تخت طاووس) - خ. ترکمنستان - خ. نارنج - کلینیک تاکسیرانی
تلفن : 88439843 | 66402727
کلینیک تاکسیرانی
دکتر - احمد عامری
چشم پزشکی , فوق تخصص جراحی پلاستیک چشم و انحراف , متخصص چشم
نشانی : تهران - تهران - ولی عصر - روبروی پارک ساعی - ش. 2272 - ک.پ : 1433894911
تلفن : 88727086 | 88554379
دکتر احمدرضا احمدزاده
چشم پزشکی , متخصص چشم
نشانی : تهران - تهران - جنت آباد - پایین تر از 35 متری لاله - ساختمان بانک سپه - ط. دوم - واحد 11 - ک.پ : 14746
تلفن : 44472440 | 44438744
دکتر ماندانا احمدی
چشم پزشکی , فوق تخصص قرنیه , متخصص چشم
نشانی : تهران - تهران - آفریقا (جردن) - بلوار آرش غربی - پ. 15 - طبقه همکف - واحد 3 - ک.پ : 19177
تلفن : 88673843-4
دکتر 0 احمدیان
چشم پزشکی , متخصص چشم
نشانی : تهران - تهران - انتهای خ مالك اشتر خیابان دستغیب نرسیده به چهارراه شهیدان روبروی عینك سمیه
تلفن : 66886948
دکتر مرتضی احمدیان
چشم پزشکی , متخصص چشم
نشانی : تهران - تهران - مطهری (تخت طاووس) - خ. فجر - ساختمان پزشکی سپید - پ. 80 - واحد 18 - ط. چهارم - ک.پ : 1588646143
تلفن : 88845990
درمانگاه ساختمان پزشکان سپید
دکتر حمید احمدیه
چشم پزشکی , فوق تخصص شبکیه , متخصص چشم
نشانی : تهران - تهران - سیدجمال الدین اسدآبادی (یوسف آباد) - بالاتر از پمپ بنزین - نبش خیابان 60
تلفن : 88049479
بیمارستان لبافی نژاد , درمانگاه مجتمع پزشکی نگاه
دکتر وحید احیایی
چشم پزشکی , فوق تخصص شبکیه , متخصص چشم
نشانی : تهران - تهران - بزرگراه رسالت - نبش کرمان جنوبی - روبروی مجتمع تجاری دنیای نور - بیمارستان بینا
تلفن : 23535
بیمارستان بینا
دکتر 0 اخیانی
چشم پزشکی , متخصص چشم
نشانی : تهران - تهران - خ ازادی-خ خوش-روبروی بیمارستان لولاگر ش 814
تلفن : 66873551-2273567
دکتر فاطمه اخیانی
چشم پزشکی , متخصص چشم
نشانی : تهران - تهران - فلکه دوم صادقیه (آریاشهر) - روبروی پارک استقلال - درمانگاه ابن سینا - ک.پ : 1481795693
تلفن : 44071212-3 | 44001902-3
درمانگاه ابن سینا
دکتر فرهاد ادهمی مقدم
چشم پزشکی , متخصص چشم
نشانی : تهران - تهران - ولی عصر - خ. فرهنگ حسینی - پ. 20 - کلینیک شهرداری - ک.پ : 15936
تلفن : 88942528 | 88947944
کلینیک شهرداری
دکتر سهیل ادیب مقدم
چشم پزشکی , متخصص چشم
نشانی : تهران - تهران - قائم مقام فراهانی - ک. 10 - پ. 5 - طبقه همکف - واحد 4 - ک.پ : 1586863816
تلفن : 88504570
دکتر بهروز ادیبی
چشم پزشکی , متخصص چشم
نشانی : تهران - تهران - افسریه - 20 متری - خ. دهم - درمانگاه جوادالائمه - ک.پ : 1785736474
تلفن : 33152233
درمانگاه جوادالائمه
دکتر محمدرضا ادیبی
چشم پزشکی , متخصص چشم
نشانی : تهران - تهران - میرزای شیرازی - نرسیده به خیابان بهشتی (عباس آباد) - نبش خیابان ناهید - پ. 1 - ک.پ : 15969
تلفن : 88714548
دکتر سعید ارجمند
چشم پزشکی , فوق تخصص قرنیه , متخصص چشم
نشانی : تهران - تهران - وصال شیرازی - خ. ایتالیای شرقی - ساختمان پزشکان ایتالیا - ک.پ : 14166
تلفن : 88971434
درمانگاه ساختمان پزشکان ایتالیا
دکتر رامین اساسی
چشم پزشکی , متخصص چشم
نشانی : تهران - تهران - آذربایجان - روبروی بیمارستان شهریار - ک. عطایی - پ. 4 - ک.پ : 1344615418
تلفن : 66030108 | 66015304

دکتر حسین اسحاقیه میبدی
چشم پزشکی , فوق تخصص قرنیه , متخصص چشم
نشانی : تهران - تهران - سعادت آباد - بعد از میدان سرو غربی - خ. بخشایش - بیمارستان عرفان - ک.پ : 19989
تلفن : 23021000-3
بیمارستان عرفان , بیمارستان میلاد
دکتر محمود اسلامی
چشم پزشکی , فوق تخصص قرنیه , متخصص چشم
نشانی : تهران - تهران - احمدقصیر (بخارست) - خ. 18 - ساختمان پزشکان 6 - ط. دوم - ک.پ : 1514835116
تلفن : 88736829 | 88733239
دکتر فریور اسماعیل زاده
چشم پزشکی , متخصص چشم
نشانی : تهران - تهران - شریعتی - خ. گل نبی - خ. کتابی - پ. 5 - مجتمع پزشکی نگاه - ک.پ : 1544914841
تلفن : 22257987
درمانگاه مجتمع پزشکی نگاه
دکتر محمد کریم اسماعیلی
چشم پزشکی , فوق تخصص قرنیه , متخصص چشم
نشانی : تهران - تهران - م. ونک - نبش خیابان صانعی - پ. 1/2 - مجتمع پزشکی جراحی فک و صورت - ط. اول - ک.پ : 1969945811
تلفن : 88782529
درمانگاه مجتمع پزشکی جراحی فک و صورت
دکتر پریسا اشتر نخعی
جراح چشم , چشم پزشکی , متخصص چشم
نشانی : تهران - تهران - پل سید خندان - خیابان ابوذر جنوبی - جنب بیمارستان رسالت - ساختمان پزشکان پرشیا طبقه دوم
تلفن : ۲۶۷۰۳۶۱۸
دکتر حسین اصغری
چشم پزشکی , فوق تخصص قرنیه , متخصص چشم
نشانی : تهران - تهران - ولی عصر - بالاتر از خیابان دستگردی (ظفر) - خ. اسفندیار - پ. 96 - بیمارستان نور - ک.پ : 1968653111
تلفن : 82400
بیمارستان نور
دکتر زهرا اعلمی هرندی
چشم پزشکی , متخصص چشم
نشانی : تهران - تهران - م. قزوین - بیمارستان فارابی - ک.پ : 13366
تلفن : 55400010-4 | 55410005-9
بیمارستان فارابی
دکتر عباس افتخارزاده
چشم پزشکی , متخصص چشم
نشانی : تهران - تهران - نارمک - خ. دردشت - خ. 64 شرقی - ساختمان پزشکان دردشت - ک.پ : 1651818361
تلفن : 77900641
درمانگاه ساختمان پزشکان دردشت
دکتر محمد حسین افتخاری
چشم پزشکی , متخصص چشم
نشانی : تهران - تهران - شریعتی - نرسیده به میدان قدس - پ. 1955 - ک.پ : 1934614843
تلفن : 22708724 | 22736198
دکتر ابوالفضل افخمی
جراح چشم , چشم پزشکی , متخصص چشم
نشانی : تهران - تهران - ستارخان - بین فلکه اول و دوم صادقیه (آریاشهر) - جنب پاساژ کیمیا - ساختمان شماره 1008 - ط. اول - ک.پ : 1451793789
تلفن : 44245152-3
دکتر نیکو افسر
جراح چشم , چشم پزشکی , فوق تخصص قرنیه , فوق تخصص گلوکم , متخصص چشم
نشانی : تهران - تهران - میدان خراسان ابتدای خیابان خاوران روبه روی پمپ بنزین خیابان مشهد ساختمان پزکان ملودی پلاک 8 واحد 16
تلفن : 02133019637 -02133019802
دکتر 0 الیاسی
چشم پزشکی , متخصص چشم
نشانی : تهران - تهران - شهرك اكباتان - فاز اول - بلوار اصلی - روبروی مدرسه شهید عموئیان - ساختمان طوس -پ5
تلفن : 44666609
دکتر سیمین امام پور
چشم پزشکی , متخصص چشم
نشانی : تهران - تهران - قائم مقام فراهانی - جنب تهران کلینیک - پ. 178 - ک.پ : 1586746134
تلفن : 88720329
دکتر احمد امامی
چشم پزشکی , متخصص چشم
نشانی : تهران - تهران - پاسداران - نبش بوستان دهم - پ. 297 - ط. سوم - واحد 21 - ک.پ : 1666653511
تلفن : 22561374
دکتر ایرج امامی
چشم پزشکی , متخصص چشم
نشانی : تهران - تهران - م. آرژانتین - خ. الوند - پ. 1 - ساختمان مرکزی پزشکان - ط. 4 - ک.پ : 1514943113
تلفن : 88795010
درمانگاه ساختمان مرکزی پزشکان
دکتر محمود امامی نایینی
چشم پزشکی , متخصص چشم
نشانی : تهران - تهران - قائم مقام فراهانی - ک. 24 - پ. 9 - ک.پ : 15869
تلفن : 88303498
دکتر پروانه امان
چشم پزشکی , متخصص چشم
نشانی : تهران - تهران - سهروردی شمالی - نرسیده به خیابان بهشتی (عباس آباد) - پ. 999 - ک.پ : 1577955418
تلفن : 88742657
دکتر کاظم امان زاده
چشم پزشکی , فوق تخصص قرنیه , متخصص چشم
نشانی : تهران - تهران - ولی عصر - بالاتر از خیابان دستگردی (ظفر) - خ. اسفندیار - پ. 96 - بیمارستان نور
تلفن : 82400
بیمارستان نور
دکتر رضا امیری
چشم پزشکی , فوق تخصص جراحی پلاستیک چشم و انحراف , متخصص چشم
نشانی : تهران - تهران - بزرگراه رسالت - نبش کرمان جنوبی - روبروی مجتمع تجاری دنیای نور - بیمارستان بینا
تلفن : 23535
بیمارستان بینا
دکتر - امیری راد
چشم پزشکی , متخصص چشم
نشانی : تهران - تهران - دماوند - خ. سبلان جنوبی - بعد از چهارراه انصارالحسین - درمانگاه فرهنگیان - ک.پ : 1643933851
تلفن : 77811960 | 77816111
درمانگاه فرهنگیان
دکتر حیدر امینی
چشم پزشکی , متخصص چشم
نشانی : تهران - تهران - ملاصدراشيخ بهائي شمالى شماره ٨١ ساختمان صبا طبقه نهم
تلفن : ٨٨٠٥٠٧٥٢-3
دکتر حیدر امینی
چشم پزشکی , فوق تخصص گلوکم , متخصص چشم
نشانی : تهران - تهران - شیخ بهایی شمالی - پ. 81 - ساختمان صبا - ط. 9
تلفن : 88050752-3
بیمارستان فارابی
دکتر سید مرتضی انتظاری
چشم پزشکی , فوق تخصص شبکیه , متخصص چشم
نشانی : تهران - تهران - شریعتی - بالاتر از خیابان دستگردی (ظفر) - پ. 1343 - ساختمان سهیل - ط. سوم - ک.پ : 1948653335
تلفن : 22842540 | 22890091
بیمارستان امام حسین
دکتر مرتضی انتظاری
چشم پزشکی , متخصص چشم
نشانی : تهران - تهران - شریعتی - خ. گل نبی - خ. کتابی - پ. 5 - مجتمع پزشکی نگاه - ک.پ : 1544914841
تلفن : 22257987
درمانگاه مجتمع پزشکی نگاه
دکتر زرین انوار
چشم پزشکی , متخصص چشم
نشانی : تهران - تهران - ستارخان - نبش خیابان نیایش - پ. 321 - ط. دوم - ک.پ : 1443773448
تلفن : 66512283
دکتر فرامرز انوری
چشم پزشکی , فوق تخصص انحراف و چشم پزشکی کودکان , متخصص چشم
نشانی : تهران - تهران - کریمخان زند - بین خیابان حافظ شمالی و ولی عصر - خ. گلابی - ساختمان پزشکان 41 - ک.پ : 1594644931
تلفن : 88891258
درمانگاه ساختمان پزشکان 41
دکتر 0 ایرانپور
چشم پزشکی , متخصص چشم
نشانی : تهران - تهران - دهكده المپیك - میدان المپپیك - ساختمان پزشك مهر
تلفن : 44133694
دکتر زهره ایرانی
چشم پزشکی , فوق تخصص قرنیه , متخصص چشم
نشانی : تهران - تهران - گاندی - خ. صانعی - ساختمان پزشکان نگین - پ. 29 - ط. سوم - واحد 10 - ک.پ : 19699
تلفن : 88885837
درمانگاه ساختمان پزشکان نگین
دکتر ناصر ایرانی
جراح چشم , چشم پزشکی , متخصص چشم
نشانی : تهران - تهران - بزرگراه رسالت - نرسیده به خیابان استادحسن بنا (مجیدیه) - جنب گل فروشی اریکا - پ. 1190
تلفن : 02122504797
دکتر ناصر ایرانی
چشم پزشکی , متخصص چشم
نشانی : تهران - تهران - بزرگراه رسالت - نرسیده به خیابان استادحسن بنا (مجیدیه) - جنب گل فروشی اریکا - پ. 1190 - ک.پ : 1631884163
تلفن : 22504797

دکتر بابک باب شریف
چشم پزشکی , فوق تخصص جراحی پلاستیک چشم و انحراف , متخصص چشم
نشانی : تهران - تهران - م. ونک - ضلع شمال شرقی - ک. صانعی - پ. 31 - ساختمان پزشکان مرجان - ط. پنجم - ک.پ : 1969945619
تلفن : 88887473 | 88779579
درمانگاه ساختمان پزشکان مرجان
دکتر محسن بابایی
چشم پزشکی , متخصص چشم
نشانی : تهران - تهران - انقلاب - روبروی خیابان استادنجات الهی (ویلا) - خ. پارس - بیمارستان دادگستری - ک.پ : 11319
تلفن : 66701153-4
بیمارستان دادگستری
دکتر محمود بابایی
چشم پزشکی , متخصص چشم
نشانی : تهران - تهران - جمالزاده شمالی - نرسیده به خیابان فاطمی - کلینیک بصیر - پ. 255 - ط. اول - ک.پ : 1418643113
تلفن : 66435946
کلینیک بصیر
دکتر حجت السادات باریکانی
چشم پزشکی , متخصص چشم
نشانی : تهران - تهران - شادمهر (شادمان) - نرسیده به خیابان آزادی - پ. 1 - ط. سوم - ک.پ : 1456614734
تلفن : 66035090 | 66008267
دکتر مجتبی باسقی
چشم پزشکی , متخصص چشم
نشانی : تهران - تهران - ولی عصر - خ. فرهنگ حسینی - پ. 20 - کلینیک شهرداری - ک.پ : 15936
تلفن : 88942528 | 88947944
کلینیک شهرداری
دکتر عباس باقری لطف آبادی
چشم پزشکی , متخصص چشم
نشانی : تهران - تهران - م. مادر (محسنی) - خ. شاه نظری - پ. 14 - ط. سوم
تلفن : 22275224
دکتر یوسف بخشی زاده سهی
چشم پزشکی , فوق تخصص شبکیه , متخصص چشم
نشانی : تهران - تهران - شریعتی - بعد از دوراهی قلهک - پ. 1437 - ساختمان پزشکان 1365 - ک.پ : 1949613859
تلفن : 22007370-1
بیمارستان بینا , درمانگاه ساختمان پزشکان 1365
دکتر محمد رضا برادران
چشم پزشکی , فوق تخصص شبکیه , متخصص چشم
نشانی : تهران - تهران - استادحسن بنا (مجیدیه) جنوبی - نرسیده به سه راه ارامنه - جنب بهار - پ. 388 - ک.پ : 1631985436
تلفن : 22530152
دکتر علیرضا برادران رفیعی
چشم پزشکی , فوق تخصص گلوکم , متخصص چشم
نشانی : تهران - تهران - دستگردی (ظفر) - ساختمان آفتاب - ط. اول - واحد 6 - ک.پ : 19137
تلفن : 22914400
بیمارستان بینا
دکتر علی رضا بشارت
چشم پزشکی , فوق تخصص قرنیه , متخصص چشم
نشانی : تهران - تهران - م. ونک - بین چهارراه گاندی و آفریقا (جردن) - ساختمان 61 - واحد 3 - ک.پ : 19699
تلفن : 88663797 | 88677606
بیمارستان صدر , بیمارستان میلاد
دکتر عبدالرحیم بغدادی
چشم پزشکی , متخصص چشم
نشانی : تهران - تهران - بزرگراه حقانی - نرسیده به میدان ونک - مرکز چشم ونک - ک.پ : 15179
تلفن : 88874394-7
درمانگاه مرکز چشم ونک
دکتر سیامک بلالی
جراح چشم , چشم پزشکی , فوق تخصص قرنیه , متخصص چشم
نشانی : تهران - تهران - کریمخان زند - خ. به آفرین - بیمارستان صدر - ک.پ : 1593666594
تلفن : 42614
بیمارستان صدر
دکتر محمدرضا بلوکی مقدم
چشم پزشکی , متخصص چشم
نشانی : تهران - تهران - شریعتی - بالاتر از پل سیدخندان - خ. سیمرغ - ساختمان سیمرغ - ط. اول - ک.پ : 1541897811
تلفن : 22850904
دکتر یوسف بهرامی
چشم پزشکی , متخصص چشم
نشانی : تهران - تهران - استادنجات الهی (ویلا) - خ. لباف - پ. 21 - ساختمان پزشکان - ط. اول - ک.پ : 1598776515
تلفن : 88909489
دکتر زهره بهروزی
چشم پزشکی , متخصص چشم
نشانی : تهران - تهران - بلوار کشاورز - ک. رویان - پ. 75 - ط. نهم - ک.پ : 1415983469
تلفن : 88964682
دکتر هومن بهره مندی
چشم پزشکی , فوق تخصص قرنیه , متخصص چشم
نشانی : تهران - تهران - ولی عصر - بالاتر از خیابان دستگردی (ظفر) - خ. اسفندیار - پ. 96 - بیمارستان نور - ک.پ : 1968653111
تلفن : 82400
بیمارستان نور
دکتر امیر هوشنگ بهشت نژاد
چشم پزشکی , متخصص چشم
نشانی : تهران - تهران - م. قزوین - بیمارستان فارابی - ک.پ : 13366
تلفن : 55400010-4 | 55410005-9
بیمارستان فارابی
دکتر محسن بهمنی کشکولی
جراحی پلاستیک و زیبایی , جراحی عمومی , چشم پزشکی , فوق تخصص جراحی پلاستیک چشم و انحراف , فوق تخصص جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی , فوق تخصص جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی
نشانی : تهران - تهران - شیخ بهایی - روبروی هتل تاج محل - پ. 49 - ط. سوم - واحد 10 - ک.پ : 1435813116
تلفن : 88215955 | 88065620
دکتر مهدی بهنیا
چشم پزشکی , فوق تخصص شبکیه , متخصص چشم
نشانی : تهران - تهران - ولی عصر - بالاتر از خیابان دستگردی (ظفر) - خ. اسفندیار - پ. 96 - بیمارستان نور
تلفن : 82400
بیمارستان نور
دکتر رستم بهیار
چشم پزشکی , متخصص چشم
نشانی : تهران - تهران - طالقانی - بین خیابان فلسطین و وصال شیرازی - پ. 548 - ط. سوم - واحد 7 - ک.پ : 1416873358
تلفن : 66406667
دکتر سعید بیضایی
چشم پزشکی , فوق تخصص قرنیه , متخصص چشم
نشانی : تهران - تهران - آفریقا (جردن) - بین خیابان جهان کودک و میرداماد - پ. 40 - ساختمان کوشیار - ط. دوم - واحد 12 - ک.پ : 1969735365
تلفن : 88797076
دکتر اردشیر پاپی
چشم پزشکی , متخصص چشم
نشانی : تهران - تهران - جمالزاده شمالی - نرسیده به خیابان فاطمی - کلینیک بصیر - پ. 359 - طبقه همکف
تلفن : 66435946
کلینیک بصیر
دکتر محمد پاکروان
چشم پزشکی , فوق تخصص گلوکم , متخصص چشم
نشانی : تهران - تهران - شریعتی - بالاتر از پل صدر - خ. پل رومی - پ. 57 - ط. سوم
تلفن : 22000972
بیمارستان لبافی نژاد
دکتر مهران پاکزاد
چشم پزشکی , متخصص چشم
نشانی : تهران - تهران - تهرانپارس - فلکه دوم - ضلع شمالی - به سمت فرجام - پ. 53 - ساختمان طلایی - واحد 2 - ک.پ : 1653973591
تلفن : 77884130
دکتر فرشید پرکار
چشم پزشکی , فوق تخصص قرنیه , متخصص چشم
نشانی : تهران - تهران - ولی عصر - نرسیده به خیابان عباسپور (توانیر) - نبش کوچه بخشندگان - ساختمان آریان - ط. دوم - واحد 10 - ک.پ : 1516745139
تلفن : 88788694
دکتر محمد مهدی پرورش
چشم پزشکی , فوق تخصص شبکیه , متخصص چشم
نشانی : تهران - تهران - ملاصدرا - بین چهارراه شیخ بهایی و شیراز - پ. 156 - ک.پ : 1435864544
تلفن : 88041005
دکتر محمد مهدی پرورش
چشم پزشکی , فوق تخصص شبکیه , متخصص چشم
نشانی : تهران - تهران - ملاصدرا - بین چهارراه شیخ بهایی و شیراز - پ. 156 - ک.پ : 1435864544
تلفن : 88041005
دکتر سید حمید پرهیزگار
چشم پزشکی , متخصص چشم
نشانی : تهران - تهران - بلوار کشاورز - تقاطع خیابان جمالزاده - مجتمع پزشکی کوثر - ط. سوم - ک.پ : 14187
تلفن : 66914660
درمانگاه مجتمع پزشکی کوثر
دکتر محمد پزشک
چشم پزشکی , متخصص چشم
نشانی : تهران - تهران - احمدقصیر (بخارست) - خ. 18 - پ. 6 - ساختمان پزشکان - ط. دوم - ک.پ : 1514835118
تلفن : 88735141
دکتر محمد براتعلی پناهی
چشم پزشکی , متخصص چشم
نشانی : تهران - تهران - 15 خرداد - بین خیابان وحدت اسلامی و خیام - ک. بادامچی - درمانگاه سیدالشهدا - ک.پ : 1191765683
تلفن : 55801631-40 | 55801619
درمانگاه سیدالشهدا

دکتر مسعود پناهی
چشم پزشکی , متخصص چشم
نشانی : تهران - تهران - جمالزاده شمالی - نرسیده به بلوار کشاورز - خ. نیلوفر - درمانگاه رازی - ک.پ : 1418883341
تلفن : 66436340 | 66432354 | 66939630 | 66911707-8
درمانگاه رازی
دکتر کریم پناهی راد
چشم پزشکی , متخصص چشم
نشانی : تهران - تهران - کوی نصر (گیشا) - ک. دوم - پ. 19 - ط. اول - ک.پ : 1446844653
تلفن : 88267300
دکتر مجید پوراسد
چشم پزشکی , متخصص چشم
نشانی : تهران - تهران - دستگردی (ظفر) - بن بست وحدت - پ. 107 - طبقه همکف - ک.پ : 1919838311
تلفن : 22253314
دکتر بیژن پورمستدام
چشم پزشکی , فوق تخصص شبکیه , متخصص چشم
نشانی : تهران - تهران - گاندی - نرسیده به بزرگراه حقانی - پ. 10 - ک.پ : 19699
تلفن : 88675892
دکتر بیژن پورمستدام
چشم پزشکی , فوق تخصص شبکیه , متخصص چشم
نشانی : تهران - تهران - گاندی - نرسیده به بزرگراه حقانی - پ. 10 - ک.پ : 19699
تلفن : 88675892
دکتر مسعود پورنصر
چشم پزشکی , متخصص چشم
نشانی : تهران - تهران - شهرک ولی عصر - خ. بهرامی - جنب پست برق - ساختمان پزشکان ولی عصر (اسدی) - ک.پ : 1373978596
تلفن : 66305566
درمانگاه ساختمان پزشکان ولی عصر (اسدی)
دکتر میرشمس الدین پیامی
چشم پزشکی , متخصص چشم
نشانی : تهران - تهران - بزرگراه کردستان - نرسیده به خیابان ملاصدرا - پ. 1/1 - ک.پ : 1991933114
تلفن : 88772526 | 88889497
دکتر پوپک پیر
چشم پزشکی , متخصص چشم
نشانی : تهران - تهران - ولی عصر - بالاتر از خیابان دستگردی (ظفر) - خ. اسفندیار - پ. 96 - بیمارستان نور
تلفن : 82400
دکتر پوپک پیر
چشم پزشکی , متخصص چشم
نشانی : تهران - تهران - ولی عصر - بالاتر از خیابان دستگردی (ظفر) - خ. اسفندیار - پ. 96 - بیمارستان نور
تلفن : 82400
بیمارستان نور
دکتر فاطمه تاج پور
چشم پزشکی , متخصص چشم
نشانی : تهران - تهران - انقلاب - روبروی خیابان استادنجات الهی (ویلا) - خ. پارس - بیمارستان دادگستری - ک.پ : 11319
تلفن : 66701153-4
بیمارستان دادگستری
دکتر محسن تبریزی
چشم پزشکی , متخصص چشم
نشانی : تهران - تهران - ولی عصر - بالاتر از خیابان دستگردی (ظفر) - خ. اسفندیار - پ. 96 - بیمارستان نور
تلفن : 82400
بیمارستان نور
دکتر رضا ترابی
چشم پزشکی , متخصص چشم
نشانی : تهران - تهران - گاندی - خ. هفتم - پ. 24 - کلینیک رازی - ک.پ : 15176
تلفن : 88877172-9
کلینیک رازی
دکتر صابره تشیعی نژاد
چشم پزشکی , متخصص چشم
نشانی : تهران - تهران - شوش شرقی - خ. شهرزاد - بیمارستان مهدیه
تلفن : 55062644 | 55062654
بیمارستان مهدیه
دکتر سید ناصر توسلی
چشم پزشکی , متخصص چشم
نشانی : تهران - تهران - شریعتی - چهارراه قصر - ک. احمدیان - بن بست آزادگان - پ. 13 - ک.پ : 1565915561
تلفن : 88410251
دکتر مصطفی توسلی
چشم پزشکی , متخصص چشم
نشانی : تهران - تهران - هنگام - خ. 30 متری اول - درمانگاه خیریه عبدالوهاب تهرانی - ک.پ : 1688844411
تلفن : 77448081-5
درمانگاه خیریه عبدالوهاب تهرانی
دکتر سپیده توکلی زاده
چشم پزشکی , فوق تخصص جراحی پلاستیک چشم و انحراف , متخصص چشم
نشانی : تهران - تهران - شریعتی - بالاتر از خیابان دستگردی (ظفر) - ک. میری - ساختمان پزشکان جهانمهر - ط. پنجم - واحد 14 - ک.پ : 19499
تلفن : 22647748
درمانگاه ساختمان پزشکان جهانمهر
دکتر ایرج تهرانی
چشم پزشکی , متخصص چشم
نشانی : تهران - تهران - قائم مقام فراهانی - بالاتر از خیابان مطهری (تخت طاووس) - بیمارستان تهران کلینیک - ک.پ : 1586746711
تلفن : 88718113-6 | 88720331-3
بیمارستان تهران کلینیک
دکتر حمیدرضا جابر
چشم پزشکی , متخصص چشم
نشانی : تهران - تهران - خوش جنوبی - بین خیابان دامپزشکی و آذربایجان - بیمارستان لولاگر - ک.پ : 1345943159
تلفن : 66835000 | 66830007 | 66879610-1
بیمارستان لولاگر
دکتر علی جارگانه
چشم پزشکی , متخصص چشم
نشانی : تهران - تهران - بزرگراه اشرفی اصفهانی - ساختمان پزشکان صادقیه - ط. اول - ک.پ : 1471693776
تلفن : 44090256
درمانگاه ساختمان پزشکان صادقیه
دکتر محمود جباروند بهروز
چشم پزشکی , فوق تخصص قرنیه , متخصص چشم
نشانی : تهران - تهران - خیابان آفریقا، بالاتر از پل میرداماد، کوچه آناهیتا، پلاک 15، کلینیک بیناآفرین
تلفن : 88781612 | 88676299
دکتر خسرو جدیدی
چشم پزشکی , فوق تخصص قرنیه , متخصص چشم
نشانی : تهران - تهران - عباسپور (توانیر) - جنب بیمارستان دی - پ. 3 - ط. چهارم - ک.پ : 1434873381
تلفن : 88785273
کلینیک بصیر , بیمارستان بینا
دکتر 0 جزایری
چشم پزشکی , متخصص چشم
نشانی : تهران - تهران - خانی ابادنو-خ مهران-تقاطع شهید لطیفی-پ285
تلفن : 55028078
دکتر سید محمد علی جزایری
چشم پزشکی , متخصص چشم
نشانی : تهران - تهران - سیدجمال الدین اسدآبادی (یوسف آباد) - م. فرهنگ - ضلع شمال شرقی - پ. 307 - ک.پ : 1434645453
تلفن : 88063828
دکتر محمد علی جزایری
چشم پزشکی , متخصص چشم
نشانی : تهران - تهران - بزرگراه حقانی - نرسیده به میدان ونک - مرکز چشم ونک - ک.پ : 15179
تلفن : 88874394-7
درمانگاه مرکز چشم ونک
دکتر محمد رضا جعفری نسب
چشم پزشکی , فوق تخصص قرنیه , متخصص چشم
نشانی : تهران - تهران - پاسداران - خ. بوستان نهم - بیمارستان لبافی نژاد - ک.پ : 1666663111
تلفن : 23601
بیمارستان لبافی نژاد
دکتر منصور جلالی
چشم پزشکی , متخصص چشم
نشانی : تهران - تهران - جمالزاده شمالی - نرسیده به بلوار کشاورز - خ. نیلوفر - درمانگاه رازی - ک.پ : 1418883341
تلفن : 66436340 | 66432354 | 66939630 | 66911707-8
درمانگاه رازی
دکتر گیتی جلوخانی
چشم پزشکی , متخصص چشم
نشانی : تهران - تهران - قائم مقام فراهانی - بالاتر از خیابان مطهری (تخت طاووس) - پ. 183 - کلینیک صبا - ط. دوم - ک.پ : 1586863118
تلفن : 88732132
کلینیک صبا
دکتر ایرج جلیلی
چشم پزشکی , متخصص چشم
نشانی : تهران - تهران - بزرگراه کاشانی - بعد از پمپ بنزین - نرسیده به ایستگاه مهران - پ. 67 - ک.پ : 1471644874
تلفن : 44061978
دکتر محمد علی جوادی
چشم پزشکی , فوق تخصص قرنیه , متخصص چشم
نشانی : تهران - تهران - پاسداران - نرسیده به میدان صیاد شیرازی - خ. نارنجستان 7 - پ. 44 - ک.پ : 1957943711
تلفن : 22293659
بیمارستان لبافی نژاد
دکتر خسرو جوادی اصل
چشم پزشکی , فوق تخصص قرنیه , متخصص چشم
نشانی : تهران - تهران - شهرک قدس (غرب) - م. صنعت - مجتمع پزشکی پردیس - ک.پ : 1466713367
تلفن : 88094047
درمانگاه مجتمع پزشکی پردیس

دکتر احمد جوادیان
چشم پزشکی , متخصص چشم
نشانی : تهران - تهران - ملاصدرا - بین خیابان شیرازی و شیخ بهایی - پ. 85 - ط. پنجم - ک.پ : 1991715846
تلفن : 88052700-1
دکتر فاطمه جوادیان
چشم پزشکی , متخصص چشم
نشانی : تهران - تهران - سعادت آباد - م. سرو - ساختمان سینا - ط. چهارم - واحد 9 - ک.پ : 19989
تلفن : 22066043
دکتر محمود جوشقانی
چشم پزشکی , فوق تخصص قرنیه , متخصص چشم
نشانی : تهران - تهران - ولی عصر - بالاتر از میدان ونک - خ. والی نژاد - پ. 20 - ط. اول
تلفن : 88661823
دکتر 0 چینی چیان
چشم پزشکی , متخصص چشم
نشانی : تهران - تهران - خ ولی عصر كوچه علی ولدی پ 8 و بلوار اشرفی اصفهانی كوچه سوم پ 6
تلفن : 66955839-4430119
دکتر فدرا حاجی زاده
چشم پزشکی , فوق تخصص شبکیه , متخصص چشم
نشانی : تهران - تهران - ولی عصر - بالاتر از خیابان دستگردی (ظفر) - خ. اسفندیار - پ. 96 - بیمارستان نور
تلفن : 82400
بیمارستان نور
دکتر ابوالقاسم حاجیلاری
چشم پزشکی , متخصص چشم
نشانی : تهران - تهران - ستارخان - نبش کوچه شادی - جنب بستنی فروش بابا رحیم - پ. 111 - ط. دوم وسوم - ک.پ : 1441675987
تلفن : 66422693 | 66566804
دکتر ابوالقاسم حافظ
چشم پزشکی , متخصص چشم
نشانی : تهران - تهران - آرش مهر (شهرآرا) - روبروی پارک شهرآرا - پ. 46 - ط. اول - ک.پ : 1445743783
تلفن : 88284033
دکتر حسین حامدی
چشم پزشکی , متخصص چشم
نشانی : تهران - تهران - شهر ری - حرم حضرت عبدالعظیم - درمانگاه دارالشفا کوثر (حضرت عبدالعظیم) - ک.پ : 1876944514
تلفن : 55910021
درمانگاه دارالشفا کوثر (حضرت عبدالعظیم)
دکتر سید علی رضا حبیب الهی
چشم پزشکی , متخصص چشم
نشانی : تهران - تهران - ستارخان - بین فلکه اول و دوم صادقیه (آریاشهر) - روبروی پاساژ کیمیا - ک.پ : 1451633766
تلفن : 44218859 | 44202013
دکتر عبدالنبی حبیب زاده
چشم پزشکی , فوق تخصص قرنیه , متخصص چشم
نشانی : تهران - تهران - کریمخان زند - خ. سنایی - ک. 1 - پ. 3 - ط. همکف - ک.پ : 1585616481
تلفن : 88839695 | 88840941
دکتر شیدا حبیبی
چشم پزشکی , متخصص چشم
نشانی : تهران - تهران - ملاصدرا - بین خیابان شیرازی و شیخ بهابی - جنب بانک ملت - پ. 109 - ط. پنجم
تلفن : 88602033-5
دکتر کامران حجت جلالی
چشم پزشکی , فوق تخصص شبکیه , متخصص چشم
نشانی : تهران - تهران - ولی عصر - بالاتر از خیابان دستگردی (ظفر) - خ. اسفندیار - پ. 96 - بیمارستان نور
تلفن : 82400
بیمارستان نور
دکتر 0 حسن زاده
چشم پزشکی , متخصص چشم
نشانی : تهران - تهران - پونك-ش نفت-خ نفت-خ1
تلفن : 44806550
دکتر محمد امین حسنی
چشم پزشکی , فوق تخصص قرنیه , متخصص چشم
نشانی : تهران - تهران - م. ونک - ضلع شمال شرقی - ک. صانعی - پ. 27 - ک.پ : 1969945417
تلفن : 88782664 | 88771767
دکتر سلطان حسین سالور
چشم پزشکی , متخصص چشم
نشانی : تهران - تهران - دستگردی (ظفر) - بین خیابان آفریقا (جردن) و ولی عصر - پ. 388 - ک.پ : 1968713911
تلفن : 88785563
دکتر سید مهدی حسین نژاد
چشم پزشکی , متخصص چشم
نشانی : تهران - تهران - شوش - نبش خیابان رجایی - درمانگاه تختی - ک.پ : 11886
تلفن : 55124073 | 55124040
درمانگاه تختی
دکتر سید مهدی حسینی تهرانی
چشم پزشکی , متخصص چشم
نشانی : تهران - تهران - گاندی - ک. بیست و یکم - پ. 26 - ط. سوم - واحد 8 - ک.پ : 1517863419
تلفن : 88789441
دکتر 0 حسینی صدیقی
چشم پزشکی , متخصص چشم
نشانی : تهران - تهران - خ 17شهریور شمالی نرسیده به میدان خراسان نبش كوچه شجاعی پلاك 2 واحد 4طبقه 2
تلفن : 33517916
دکتر سید محمدرضا حسینی فیروزآبادی
چشم پزشکی , متخصص چشم
نشانی : تهران - تهران - 17 شهریور - خ. ابن سینا - م. کلانتری - خ. کرمان - بیمارستان مردم - ک.پ : 1761983754
تلفن : 33795823-4
بیمارستان مردم
دکتر - حسینی نژاد
چشم پزشکی , متخصص چشم
نشانی : تهران - تهران - سعادت آباد - بالاتر از میدان کاج - خ. دوازدهم - پ. 4 - ط. اول - ک.پ : 1998613151
تلفن : 22080592
دکتر فاطمه حق بین
چشم پزشکی , متخصص چشم
نشانی : تهران - تهران - بزرگراه حقانی - نرسیده به میدان ونک - مرکز چشم ونک - ک.پ : 15179
تلفن : 88874394-7
درمانگاه مرکز چشم ونک
دکتر خلیل حمزه دوست
چشم پزشکی , متخصص چشم
نشانی : تهران - تهران - آزادی - تقاطع خیابان خوش جنوبی - پ. 396/1 - ساختمان نمونه - ک.پ : 1345644715
تلفن : 66876420 | 66875535
بیمارستان فارابی , درمانگاه مجتمع تخصصی بوعلی
دکتر یونس حنیف نیا
چشم پزشکی , فوق تخصص قرنیه , متخصص چشم
نشانی : تهران - تهران - میرداماد - پ. 355 - ط. دوم - ک.پ : 1969615443
تلفن : 88798855
دکتر شهاب حیدریان
چشم پزشکی , فوق تخصص قرنیه , متخصص چشم
نشانی : تهران - تهران - شریعتی - بالاتر از خیابان دستگردی (ظفر) - ک. مرشدی - پ.4 - ساختمان کیانمهر - ک.پ : 19137
تلفن : 22267203
بیمارستان نور
دکتر مهدی خاتمی
جراح چشم , چشم پزشکی , فوق تخصص قرنیه , متخصص چشم
نشانی : تهران - تهران - تهران خ قائم مقام فراهانی روبروی تهران کلینیک خ ششم پلاک 27 ط 2
تلفن : 88545083
دکتر مهدی خاتمی
چشم پزشکی , متخصص چشم
نشانی : تهران - تهران - ولی عصر - بالاتر از خیابان دستگردی (ظفر) - خ. اسفندیار - پ. 96 - بیمارستان نور
تلفن : 82400
بیمارستان نور
دکتر منصور خالقی
چشم پزشکی , متخصص چشم
نشانی : تهران - تهران - جمالزاده شمالی - نرسیده به بلوار کشاورز - خ. نیلوفر - درمانگاه رازی - ک.پ : 1418883341
تلفن : 66436340 | 66432354 | 66939630 | 66911707-8
درمانگاه رازی
دکتر عزت دخت خامسی
چشم پزشکی , متخصص چشم
نشانی : تهران - تهران - باهنر (نیاوران) - نرسیده به میدان قدس - ساختمان پزشکان یاس - ط. دوم - ک.پ : 19347
تلفن : 22703969
درمانگاه ساختمان پزشکان یاس
دکتر مهدی خانلری
چشم پزشکی , متخصص چشم
نشانی : تهران - تهران - ولی عصر - روبروی پمپ بنزین - خ. اسفندیار
تلفن : 82400 | 88650520-7
بیمارستان نور
دکتر امیر خبری
چشم پزشکی , متخصص چشم
نشانی : تهران - تهران - ملاصدرا - نبش خیابان شیخ بهایی - بیمارستان بقیه اله - ک.پ : 1435915371
تلفن : 88050441-4 | 88050435-9
بیمارستان بقیه اله

دکتر ندا خدامی
چشم پزشکی , متخصص چشم
نشانی : تهران - تهران - م. پونک - خ. میرزابابایی - بلوار عدل جنوبی - ساختمان پزشکان فتح - ط. اول - واحد 11 - ک.پ : 14767
تلفن : 44439360 | 44467612
درمانگاه ساختمان پزشکان فتح
دکتر علیرضا خداییانی
چشم پزشکی , متخصص چشم
نشانی : تهران - تهران - بزرگراه حقانی - نرسیده به میدان ونک - مرکز چشم ونک - ک.پ : 15179
تلفن : 88874394-7
درمانگاه مرکز چشم ونک
دکتر نادر خرمی
چشم پزشکی , متخصص چشم
نشانی : تهران - تهران - شریعتی - بین خیابان میرداماد و دستگردی (ظفر) - پ. 1334 - طبقه همکف - ک.پ : 1913645114
تلفن : 22222160
دکتر 0 خسروی
چشم پزشکی , متخصص چشم
نشانی : تهران - تهران - خ 17 شهریور ایستگاه ناصری نبش كوچه سرحدی
تلفن : 33351535
دکتر جهانگیر خسروی
چشم پزشکی , متخصص چشم
نشانی : تهران - تهران - م. خراسان - خ. طیب - پ. 40 - ک.پ : 1794613714
تلفن : 33731328
دکتر - خطیبی شهیدی
چشم پزشکی , متخصص چشم
نشانی : تهران - تهران - نیروی هوایی - خ. پنجم - بین فلکه اول و دوم - پ. 176 - ک.پ : 1738813864
تلفن : 77439988
دکتر فرشته خلیل نژاد
چشم پزشکی , متخصص چشم
نشانی : تهران - تهران - میرداماد - ضلع جنوب شرقی مدرس - پ. 360 - ط. دوم - جنب داروخانه میزات - ک.پ : 1549944119
تلفن : 22229598
دکتر مجید خلیلی
چشم پزشکی , متخصص چشم
نشانی : تهران - تهران - م. نوبنیاد - خ. لنگری - خ. صنایع - بیمارستان دکتر چمران - ک.پ : 1693715814
تلفن : 22937031-5 | 22939741-5
بیمارستان دکتر چمران
دکتر اردشیر خورشیدیان
چشم پزشکی , متخصص چشم
نشانی : تهران - تهران - بزرگراه رسالت - بین خیابان عراقی و پل سیدخندان - پ. 76 - مجتمع پزشکی شرق - ط. سوم - ک.پ : 1661649733
تلفن : 22864664 | 22866720
درمانگاه مجتمع پزشکی شرق
دکتر محمدرضا خوش سرور
چشم پزشکی , فوق تخصص قرنیه , متخصص چشم
نشانی : تهران - تهران - قائم مقام فراهانی - بالاتر از میدان شعاع - پ. 95 - ساختمان 113 - ط. سوم - واحد 10 - ک.پ : 1589653135
تلفن : 88842712 | 88837080 | 88827596
دکتر امیرعبداله خیابانی
چشم پزشکی , فوق تخصص قرنیه , متخصص چشم
نشانی : تهران - تهران - ولی عصر - نبش خیابان فلاحی (زعفرانیه) - ساختمان پزشکان زعفرانیه - ط. هفتم - واحد 32 - ک.پ : 1988615897
تلفن : 22718543
درمانگاه ساختمان پزشکان زعفرانیه , بیمارستان صدر , بیمارستان میلاد
دکتر احمد خیرخواه
چشم پزشکی , متخصص چشم
نشانی : تهران - تهران - بزرگراه حقانی - نرسیده به میدان ونک - مرکز چشم ونک - ک.پ : 15179
تلفن : 88874394-7
درمانگاه مرکز چشم ونک
دکتر مجید خیرخواه رحیم آباد
چشم پزشکی , متخصص چشم
نشانی : تهران - تهران - سعادت آباد - بعد از میدان سرو غربی - خ. بخشایش - بیمارستان عرفان - ک.پ : 19989
تلفن : 23021000-3
بیمارستان عرفان
دکتر غلام رضا دارایی
چشم پزشکی , متخصص چشم
نشانی : تهران - تهران - جمالزاده شمالی - نرسیده به بلوار کشاورز - خ. نیلوفر - درمانگاه رازی - ک.پ : 1418883341
تلفن : 66436340 | 66432354 | 66939630 | 66911707-8
درمانگاه رازی
دکتر حسین دارنهال
چشم پزشکی , متخصص چشم
نشانی : تهران - تهران - یافت آباد غربی - بلوار الغدیر - بیمارستان شهدای یافت آباد - ک.پ : 1377779997
تلفن : 66822105-7 | 66806322 | 66804959
بیمارستان شهدای یافت آباد
دکتر ابوالقاسم دانش زاد
چشم پزشکی , متخصص چشم
نشانی : تهران - تهران - فلسطین جنوبی - بعد از خیابان نظری - پ. 200 - ط. دوم - ک.پ : 1315895443
تلفن : 66468696
دکتر 0 دانشزاد مقدم
چشم پزشکی , متخصص چشم
نشانی : تهران - تهران - فلسطین جنوبی -پایین تر از چهارراه نظری-پ226
تلفن : 66468696
دکتر 0 درخشانی
چشم پزشکی , متخصص چشم
نشانی : تهران - تهران - خ دماوند بالاتراز سینما دماوند نبش كوچه مسعود سعد پلاك 139طبقه 2 واحد6
تلفن : 77414613
دکتر - دریس
چشم پزشکی , متخصص چشم
نشانی : تهران - تهران - سیدخندان - بن بست خیام - پ. 3 - ک.پ : 15419
تلفن : 22605851 | 22864901
دکتر افسر دستجانی فراهانی
چشم پزشکی , متخصص چشم
نشانی : تهران - تهران - بزرگراه همت - نرسیده به بزرگراه چمران - بیمارستان میلاد - ک.پ : 1449614531
تلفن : 82039 | 88062200 | 84090
بیمارستان میلاد
دکتر محمد حسین دستجردی
چشم پزشکی , متخصص چشم
نشانی : تهران - تهران - بزرگراه حقانی - نرسیده به میدان ونک - مرکز چشم ونک - ک.پ : 15179
تلفن : 88874394-7
درمانگاه مرکز چشم ونک
دکتر 0 دشتی
چشم پزشکی , متخصص چشم
نشانی : تهران - تهران - نارمك خ 46 متری غربی میدان 93 پلاك73 ----روزهای زوج
تلفن : 77827709-77821961
دکتر - دفتریان
چشم پزشکی , فوق تخصص قرنیه , متخصص چشم
نشانی : تهران - تهران - بزرگراه کاشانی - بلوار ابوذر جنوبی - بیمارستان پیامبران - ک.پ : 1471755111
تلفن : 44079131-41
بیمارستان پیامبران
دکتر افشین دوست محمدی
چشم پزشکی , فوق تخصص قرنیه , متخصص چشم
نشانی : تهران - تهران - پاسداران - روبروی خیابان گلستان 8 - پ. 382 - ساختمان قائم - ‌ط. اول - ‌واحد 4
تلفن : 22760089
دکتر محمد حسین دهقان فیروزآبادی
چشم پزشکی , فوق تخصص شبکیه , متخصص چشم
نشانی : تهران - تهران - شریعتی - بالاتر از خیابان میرداماد - ک. نیام - پ. 60 - ک.پ : 1948813455
تلفن : 22851575
بیمارستان لبافی نژاد
دکتر سید جلیل ذاکریان
چشم پزشکی , متخصص چشم
نشانی : تهران - تهران - افسریه - 20 متری - بالاتر از 15 متری سوم - جنب پاساژ گلستان - پ. 48 - درمانگاه فارابی - ک.پ : 1784975469
تلفن : 33146113 | 33805081
درمانگاه فارابی
دکتر حمیدرضا ذبیحی یگانه
چشم پزشکی , فوق تخصص قرنیه , متخصص چشم
نشانی : تهران - تهران - پاسداران - نبش بوستان سوم - مجتمع سیمرغ - ط. سوم - واحد 9
تلفن : 22595969 | 22595949
درمانگاه مجتمع سیمرغ
دکتر شاهرخ رامین
چشم پزشکی , متخصص چشم
نشانی : تهران - تهران - شریعتی - بالاتر از خیابان دستگردی (ظفر) - ک. افسر - ساختمان پزشکان بزرگمهر - پ. 10 - ک.پ : 19499
تلفن : 22617743
درمانگاه ساختمان پزشکان بزرگمهر
دکتر مریم رجب زاده
چشم پزشکی , متخصص چشم
نشانی : تهران - تهران - هنگام - م. الغدیر - بیمارستان الغدیر - ک.پ : 1683744636
تلفن : 77808880-4
بیمارستان الغدیر
دکتر ژاله رجوی
چشم پزشکی , متخصص چشم
نشانی : تهران - تهران - مدنی (نظام آباد) - بیمارستان امام حسین - ک.پ : 1617763141
تلفن : 77558001-9
بیمارستان امام حسین

دکتر محسن رحمتی کامل
چشم پزشکی , فوق تخصص قرنیه , متخصص چشم
نشانی : تهران - تهران - بزرگراه همت - نرسیده به بزرگراه چمران - بیمارستان میلاد - ک.پ : 1449614531
تلفن : 82039 | 88062200 | 84090
بیمارستان میلاد
دکتر فیروز رحیمی
چشم پزشکی , متخصص چشم
نشانی : تهران - تهران - م. قزوین - بیمارستان فارابی - ک.پ : 13366
تلفن : 55400010-4 | 55410005-9
بیمارستان فارابی
دکتر مهدی رخصت یزدی
چشم پزشکی , فوق تخصص قرنیه , متخصص چشم
نشانی : تهران - تهران - ولی عصر - بالاتر از خیابان میرداماد - برج پیروز - ط. دوم - واحد 202 - ک.پ : 19688
تلفن : 22222376
دکتر ایرج ردایی
چشم پزشکی , متخصص چشم
نشانی : تهران - تهران - م. ابوذر (فلاح) - خ. قربانی - نرسیده به عینک سازی مردمک - پ. 378 - ط. اول
تلفن : 55728903
دکتر عادل رزاقی (مجاری اشکی)
چشم پزشکی , متخصص چشم
نشانی : تهران - تهران - استادنجات الهی (ویلا) - بالاتر از خیابان کریمخان زند - پ. 315 - موسسه ایرانیان - ک.پ : 1597943511
تلفن : 88909777
دکتر احمد رسا
چشم پزشکی , متخصص چشم
نشانی : تهران - تهران - کریمخان زند - خ. حسینی (مدبر) - م. سنایی - بیمارستان تهران - ک.پ : 1585737311
تلفن : 88821021-5
بیمارستان تهران
دکتر محمد جعفر رستگار
چشم پزشکی , متخصص چشم
نشانی : تهران - تهران - شهرک قدس (غرب) - فاز 3 - خ. سیف - ک. چهارم - پ. 1143 - ک.پ : 1466713717
تلفن : 88372000-1
دکتر محمود رشیقی فیروزآبادی
چشم پزشکی , متخصص چشم
نشانی : تهران - تهران - ولی عصر - نرسیده به میدان ونک - جنب پل توانیر - پ. 1269/1 - ک.پ : 1517813117
تلفن : 88884488
دکتر جعفر رضایی طالقانی
چشم پزشکی , متخصص چشم
نشانی : تهران - تهران - مطهری (تخت طاووس) - روبروی خیابان کوه نور - پ. 282 - ط. اول - واحد 2 - ک.پ : 1588645415
تلفن : 88845410
دکتر نسرین رفعتی
چشم پزشکی , متخصص چشم
نشانی : تهران - تهران - شریعتی - خ. گل نبی - خ. کتابی - پ. 5 - مجتمع پزشکی نگاه - ک.پ : 1544914841
تلفن : 22257987
درمانگاه مجتمع پزشکی نگاه
دکتر بهمن رفیعی
چشم پزشکی , متخصص چشم
نشانی : تهران - تهران - سیدجمال الدین اسدآبادی (یوسف آباد) - نبش خیابان 41 - پ. 403 - ساختمان صدف - ک.پ : 1434913115
تلفن : 88062044
دکتر رضا رفیعی
چشم پزشکی , متخصص چشم
نشانی : تهران - تهران - آزادی - نبش خیابان شادمهر (شادمان) - پ. 110 - ط. اول - ک.پ : 1456614541
تلفن : 66006986
دکتر 0 رفیعی میلاجردی
چشم پزشکی , متخصص چشم
نشانی : تهران - تهران - خ آزادی روبروی پپسی كولا نبش شادمان شماره 110
تلفن : 66006986
دکتر فریده رکنیان
چشم پزشکی , متخصص چشم
نشانی : تهران - تهران - م. جهاد (فاطمی) - خ. کامران - پ. 34 - ساختمان کامران - ط. سوم - واحد 8 - ک.پ : 1415893431
تلفن : 88897310
دکتر 0 رمضان زاده
چشم پزشکی , متخصص چشم
نشانی : تهران - تهران - میدان توحید-ابتدای ستارخان -روبروی خ كوثراول-پلاك2
تلفن : 66946060
درمانگاه ساختمان پزشکان کوثر
دکتر علیرضا رمضانی
چشم پزشکی , فوق تخصص شبکیه , متخصص چشم
نشانی : تهران - تهران - باهنر (نیاوران) - تقاطع خیابان مقدسی (مژده) - بالاتر از بانک پارسیان - پ. 354 - ط. چهارم - واحد 11
تلفن : 22755373 | 22755355
بیمارستان امام حسین
دکتر - رونقی
چشم پزشکی , متخصص چشم
نشانی : تهران - تهران - بزرگراه کاشانی - خ. بهنام - روبروی پارک بهنام - مجتمع توانبخشی آرمان شایان - ک.پ : 14818
تلفن : 44022504
دکتر محمد ریاضی اصفهانی
چشم پزشکی , فوق تخصص شبکیه , متخصص چشم
نشانی : تهران - تهران - ولی عصر - بالاتر از بیمارستان دی - ک. نیلو جنوبی - پ. 4 - ط. اول - واحد 6 - ک.پ : 1435693917
تلفن : 88787879
درمانگاه فارابی , بیمارستان نور
دکتر منیژه رییسی
چشم پزشکی , متخصص چشم
نشانی : تهران - تهران - دستگردی (ظفر) - بعد از آفریقا (جردن) - پ. 408 - ک.پ : 19686
تلفن : 88781467
دکتر مهین زارع
چشم پزشکی , متخصص چشم
نشانی : تهران - تهران - شریعتی - بالاتر از خیابان میرداماد - ک. فلسفی - پ. 2 - واحد 7 - ک.پ : 19136
تلفن : 22229036
دکتر محمد زارع جوشقانی
چشم پزشکی , فوق تخصص قرنیه , متخصص چشم
نشانی : تهران - تهران - شریعتی - بالاتر از حسینیه ارشاد - پ. 1095 - ساختمان نیلوفر - ط. اول - ک.پ : 1948913364
تلفن : 22887551 | 22841414
دکتر - زارع مقدم
چشم پزشکی , فوق تخصص شبکیه , متخصص چشم
نشانی : تهران - تهران - پیروزی - سه راه سلیمانیه - جنب مخابرات - بیمارستان فجر - ک.پ : 1735838544
تلفن : 38561 | 38563374 | 38563352
بیمارستان فجر
دکتر محمد علی زارع مهرجردی
چشم پزشکی , فوق تخصص قرنیه , متخصص چشم
نشانی : تهران - تهران - ولی عصر - روبروی خیابان توانیر - روبروی بیمارستان دی - ساختمان پزشکان دی - ط. ششم - ک.پ : 1516747156
تلفن : 88886734 | 88870925 | 88870922
درمانگاه ساختمان پزشکان دی , بیمارستان فارابی
دکتر رضا زارعی
چشم پزشکی , فوق تخصص قرنیه , متخصص چشم
نشانی : تهران - تهران - شریعتی - بالاتر از خیابان دستگردی (ظفر) - پ. 1283 - ساختمان سهیل - ط. اول و دوم - واحد 3 - ک.پ : 1948653318
تلفن : 22842467
بیمارستان فارابی
دکتر پرویز زرین بخش
چشم پزشکی , متخصص چشم
نشانی : تهران - تهران - ولی عصر - بالاتر از پارک ساعی - نبش کوچه 36 - پ. 1161/1 - ط. اول - واحد 3 - ک.پ : 15167
تلفن : 88781617 | 88770427 | 88771987
دکتر نرگس زند وکیل
چشم پزشکی , فوق تخصص گلوکم , متخصص چشم
نشانی : تهران - تهران - ولی عصر - بالاتر از خیابان دستگردی (ظفر) - خ. اسفندیار - پ. 96 - بیمارستان نور - ک.پ : 1968653111
تلفن : 82400
بیمارستان نور
دکتر شهرام سازنده
چشم پزشکی , متخصص چشم
نشانی : تهران - تهران - ولی عصر - بالاتر از خیابان میرداماد - نبش خیابان یاسمی - بیمارستان ولی عصر - ک.پ : 1996714184
تلفن : 88770093-8 | 81235326 | 81235157
بیمارستان ولی عصر (ناجا)
دکتر 0 ساغری
چشم پزشکی , متخصص چشم
نشانی : تهران - تهران - خ پیروزی-چهار راه كوكا-روبرروی سینما پیروزی - ساختمان پزشكان پ807
تلفن : 77477138
دکتر محمد رضا سالاری
چشم پزشکی , فوق تخصص قرنیه , متخصص چشم
نشانی : تهران - تهران - شریعتی - روبرو


بازديد:7463 بار
دوشنبه، 28 دي ماه ، 1394
2 نظر
رژیم غذایی سالم علی الخصوص برای کسانی که قصد کاهش وزن خود را دارند ، همیشه به معنای نخوردن نیست! گاهی می توان با جایگزین کردن یک غذا به جای غذای دیگر ، به راحتی به وزن دلخواه خود رسید. شاید به اشتباه تصور شود که ته دیگ باعث چاق شدن افراد می گردد. در این مقاله به شما توضیح خواهیم داد که این گونه نیست!
با ما همراه باشید.
بازديد:4940 بار
يكشنبه، 27 دي ماه ، 1394
3 نظر
گوشت مرغ سال هاست که جایگاه ویژه ای در سبد غذایی ایرانیان پیدا کرده است. با توجه به اینکه گوشت مرغ اکثرا به شکل صنعتی به سفره های ما وارد می شود ، در این مقاله با ذکر دلایلی از شما می خواهیم که تا آنجا که ممکن است ، از مصرف پوست مرغ اجتناب کنید.
با ما همراه باشید.
بازديد:4847 بار
جمعه، 25 دي ماه ، 1394
1 نظر
اصولا علت بدیهی هر بیماری ، ضعف سیستم ایمنی بدن در مقابل آن است. با توجه به اینکه در فصل سرما قرار داریم و در این فصل ، آمار و ارقام ابتلا به بیماری ها افزایش می یابد ، در این مقاله 5 خوراکی را به شما معرفی می کنیم که با آنها به کمک سیستم ایمنی بدنتان در برابر بیماری ها بروید.
با ما همراه باشید.
بازديد:6159 بار
دوشنبه، 7 دي ماه ، 1394
1 نظر
امروزه در جامعه ایران شاهد این هستیم که اقبال عمومی مردم به طب سنتی و اسلامی روز به روز در حال افزایش است. در این میان نام حجامت بیش از هر چیز به گوش می خورد.اما آیا این روش درمان برای همه قابل تجویز است؟ و اینکه آیا هر کسی صلاحیت این را دارد که بدن خود را به تیغ او بسپاریم؟
اگر شما هم راجع به حجامت اطلاعات چندانی ندارید ، این مقاله را تا پایان بخوانید.
بازديد:3535 بار
دوشنبه، 7 دي ماه ، 1394
1 نظر
تا به حال نام آنتی اکسیدان را شنیده اید؟ معمولا این کلمه هر جا به کار برده شود ، پیشگیری یا درمان سرطان نیز آنجا شنیده می شود.در این مقاله قرار است راجع به میوه ای صحبت کنیم که با داشتن سرشار آنتی اکسیدان ، دشمن سرسخت سرطان است.پرتقال!
choose your language
آمار کاربران
آخرين مقالات
· گیاهانی که خواص ضد پیری دارند
· استحمام کودکان در شب و احتمال سرماخوردگی
· عامل اصلی چین ‌و چروک پوست صورت و ایجاد کک و مک چیست ؟
· سیگار لایت، دروغی بیش نیست
· ارتباط پوست با مشکلات روح
· فتق چیست و سوالات متداول در مورد جراحی فتق !!!
· چگونه بوی بد دهان را ریشه‌کن کنیم؟
· آیا در حمام نفس تان می گیرد؟
· جوشهای سر سیاه از کجا می آیند ؟
· چگونه میتوان خوب خوابید
· وزن ایده آل
· چرا لباس جراحان سبز و لباس پرستاران سبز و يا آبي است ؟
· مصرف زرشک براي کبد مفيد است
· راه مقابله با شوره سر
· نکات مثبت و منفي آدامس چیست ؟؟؟
· علایم سنگ کلیه چیست ؟؟؟
· رفع جوش - خوراکی هایی موثر برای رفع جوشهای صورت!
· روغن زیتون و خواص جادویی زیتون
· غذاهای خوش اخلاق کننده
· طاسي زودرس نشانه ابتلا به سرطان پروستات
· نوشابه‌هاي انرژي‌زا بي‌اثر هستند
· 5 غذاي ضروري براي آقايان
· کاکائو يا ميوه: مسئله اين است!!!
· 5 خطايي که حين مسواک زدن مرتکب مي شويم!
· زنان با رتبه بالاتر اجتماعي بيشتر سيگار مي‌کشند!
· افزایش وزن سریع با چند توصیه غذایی
· سم مرگبار سیب زمینی و چیپس سرخ کرده
· مواد غذایی که فکر می کنید مفید است ولی...
· بچه‌ها از چه سني بايد تنها بخوابند؟
· خطر طبي لباس هاي تنگ و چسبان
· مضرات لامپ کم مصرف چیست ؟
· فوائد زیتون - فواید زیتون - پزشک آدرس
· فوائد ویژه پرتقال - پزشک آدرس
· فلفل سبز و خواص آن - پزشک آدرس
· فواید (فوائد)آلبالو-مضرات آلبالو - پزشک آدرس
· لیمو ترش خواص درمانی لیمو - پزشک آدرس
· خواص طالبی و اب طالبی - پزشک آدرس
· خواص گیلاس - پزشک آدرس
· خواص گلابى - پزشک آدرس
· خواص دارویی سیر - پزشک آدرس
· میوه های مفید برای قلب - پزشک آدرس
· خواص گرمک - پزشک آدرس
· خواص انواع آلو - پزشک آدرس
· خواص هلو - پزشک آدرس
· خواص میوه های خشک برای سلامتی - پزشک آدرس
· خواص میوه ها در یک نگاه - پزشک آدرس
· خواص خرما - پزشک آدرس
· خواص توت سفید - پزشک آدرس
· فوائد به در اسرار به - پزشک آدرس
· خواص زردآلو - پزشک آدرس
· خواص عناب - پزشک آدرس
· خواص انواع لوبیا - پزشک آدرس
· خواص خیار - پزشک آدرس
· زرشک خواص و مضرات - پزشک آدرس
· ذغال اخته یا اختر ذغال - پزشک آدرس
· خواص اترج - ترنج - ترنگ - بالنگ - پزشک آدرس
· خواص میوه نارگیل - پزشک آدرس
· خواص شاه توت - پزشک آدرس
· کاسنی چیست ؟ - پزشک آدرس
· خواص پونه ها - پزشک آدرس
· فواید سلامتی سبزیجات برگ سبز - پزشک آدرس
· گوجه فرنگی از زبان خوراکیها - پزشک آدرس
· خواص بهدانه - پزشک آدرس
· میوه ها و گیاهان آرامبخش - پزشک آدرس
· خواص هسته زردآلو - پزشک آدرس
· خواص کدو - پزشک آدرس
· مضرات گیاهخواری در پوکی استخوان - پزشک آدرس
· خواص و مضرات چغندر - پزشک آدرس
· مروری بر خواص کنگر فرنگی - پزشک آدرس
· داروها به شرطي عمل مي‌كنند كه به آنها اعتقاد داشته باشيم
· اگر می خواهید چاق شوید، بخوانید
· مضرات چای کیسه ای یا نپتون
· چند توصیه بهداشتی برای خواب راحت‌ت
· حتی وسایلی که بوی سیگار می دهند، خطر دارند
· استفاده از تلفن همراه مغز را فعال مي‌كند
· علت تلخی دهان چیست ؟؟؟
· بهبود روحیه با تماشای گل ها
· روشهای داشتن ابروانی زيبا و فوق العاده
· ۶ راه ساده جهت انتخاب هدیه برای آقایون
· بالاخره برنج بخوریم یا نخوریم ؟؟؟
· این حرکت‌ها برای رفع خستگی است
· صبحانه و یادگیری
· چند تغییر کوچک برای رهایی از خروپف
· داروی خود را همراه با آب این میوه نخورید
· چگونه از قلب خود محافظت کنیم؟
· در رختخواب مطالعه نکنید
· احساس پسرانه
· با کودک دروغگو چگونه رفتار کنیم ؟
· نکاتی درباره ی تپش قلب
· ۸ نکته طلایی برای پیشگیری از پوکی استخوان
· با خوردن اين خوراکيها،پف چشمتان را از بين ببريد!!
· استفاده طولانی مدت از دمپایی های لاانگشتی سبب کمردرد و آسیب به لگن می شود
· خواب چه میزان به وزن شما اضافه می کند؟
· قابل توجه افرادی که هر روز نوشابه می نوشند !!!
· بهترين ميوه‌ها براي پاك ‌سازي پوست !!
· ۱۰ اشتباه در ظاهر شما
· چگونه سریع وزن کم کنیم بطوری که بازگشتی نداشته باشد
· بیماریی که زنان 50 سال به بالا را مبتلا می کند
· بیست نکته طلایی همسر داری از سوی زنان
· اول بخوانید بعد ازدواج کنید
· چرا مردان متاهل، مردان مجرد را از ازدواج نهی می‌کنند؟؟
· چه نکاتی را برای تناسب اندام باید رعایت کرد ؟؟؟
· راه‌هایی برای فراموشی دوستی‌های بدون سرانجام، بعد از ازدواج
· برای فرار از خُرخُر چه کنیم؟
· نوشیدنی که عصبانیت شما را کاهش می دهد
· روش هاي خانگي براي درمان بيماري هاي زمستاني
· با رعایت این 11 نکته خوشبخت ترین زوج روی زمین باشید
· مردها چه زنی را همسر ایده آل می دانند؟
· به همسرتان به جای "تو" ، بگویید:"شما"
· خود را به روغن عادت ندهی
· ویتامین های سبزی را نابود نکنید!
· راه حلی برای کوتاه کردن دوران سرماخوردگی
· چگونه بفهمیم کم خونی داریم؟
· چهار رفتاری که زندگی عاشقانه را بیمه می‌کند !!
· پیاده روی کمتر نتیجه بیشتر
· ۸ دلیل پایین نیامدن وزن
· خواص آبغوره - خواص سرکه انگور
· مضرات قلیان بسیار بیشتر از سیگار است
· مادران آگاه و بلوغ نوجوانی
· اگر با خانواده همسر مشکل دارید
· آیا ازدواج باعث چاق‌ شدن می‌شود؟
· پاکسازی پوست بدون دکتر و آرایشگاه
· پنج روش عاشق کردن دیگران
· با شوهران کم حرف چه میشه کرد؟
· محرمانه در خصوص دختران
· آیا حجامت تاثیری بر جوش های صورت دارد؟
· آقایان رابطه عاشقانه را این گونه می خواهند؟!
· تکنیک های شناخت افراد دورو
· چای را با آب لیمو بنوشید
· اصول مذاکره با افراد عصبانی!
· شما خوشبختید زیرا...
· اعجاب‌انگیز‌ترین داروی جهان را با شیر بخورید
· مقالات مفید - قسمت چهارم
· مقالات مفید - قسمت پنجم
· لیست تمام پزشکان عمومی تهران
· متخصص رادیولوژی-تهران-دکتر آزاده آقازاده
· دکتر بهناز تن آرای-متخصص قلب و عروق-تهران