تبلیغات پزشکان

تبلیغات شما با تعرفه مناسب

کلیک کنید

سامانه اطلاعات پزشکان تهران
پزشکان و متخصصان ایران

 

پزشکان و متخصصان شیراز

متخصص پوست و مو شیراز

متخصص جراحی عمومی شیراز

متخصص کودکان شیراز

متخصص ارتوپدی شیراز

متخصص زنان و زایمان شیراز

متخصص نورولوژی-اعصاب شیراز

متخصص عفونی شیراز

متخصص داخلی شیراز

متخصص ارولوژی شیراز

متخصص گوارش و کبد شیراز

متخصص انکولوژی شیراز

متخصص قلب و عروق شیراز

متخصص چشم شیراز

متخصص مغز و اعصاب شیراز

متخصص گوش،حلق و بینی شیراز

متخصص بیهوشی شیراز

فیزیوتراپ شیراز

پزشک عمومی شیراز

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم شیراز

متخصص تغذیه شیراز

 

پزشکان و متخصصان تهران

متخصص پوست و مو تهران

متخصص جراحی عمومی تهران

متخصص کودکان تهران

متخصص ارتوپدی تهران

متخصص زنان و زایمان تهران

متخصص نورولوژی-اعصاب تهران

متخصص عفونی تهران

متخصص داخلی تهران

متخصص ارولوژی تهران

متخصص گوارش و کبد تهران

متخصص انکولوژی تهران

متخصص قلب و عروق تهران

متخصص چشم تهران

متخصص مغز و اعصاب تهران

متخصص گوش،حلق و بینی تهران

متخصص بیهوشی تهران

فیزیوتراپ تهران

پزشک عمومی تهران

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم تهران

متخصص تغذیه تهران

 

 

پزشکان و متخصصان اهواز

متخصص پوست و مو اهواز

متخصص جراحی عمومی اهواز

متخصص کودکان اهواز

متخصص ارتوپدی اهواز

متخصص زنان و زایمان اهواز

متخصص نورولوژی-اعصاب اهواز

متخصص عفونی اهواز

متخصص داخلی اهواز

متخصص ارولوژی اهواز

متخصص گوارش و کبد اهواز

متخصص انکولوژی اهواز

متخصص قلب و عروق اهواز

متخصص چشم اهواز

متخصص مغز و اعصاب اهواز

متخصص گوش،حلق و بینی اهواز

متخصص بیهوشی اهواز

فیزیوتراپ اهواز

پزشک عمومی اهواز

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم اهواز

متخصص تغذیه اهواز

 

پزشکان و متخصصان تبریز

متخصص پوست و مو تبریز

متخصص جراحی عمومی تبریز

متخصص کودکان تبریز

متخصص ارتوپدی تبریز

متخصص زنان و زایمان تبریز

متخصص نورولوژی-اعصاب تبریز

متخصص عفونی تبریز

متخصص داخلی تبریز

متخصص ارولوژی تبریز

متخصص گوارش و کبد تبریز

متخصص انکولوژی تبریز

متخصص قلب و عروق تبریز

متخصص چشم تبریز

متخصص مغز و اعصاب تبریز

متخصص گوش،حلق و بینی تبریز

متخصص بیهوشی تبریز

فیزیوتراپ تبریز

پزشک عمومی تبریز

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم تبریز

متخصص تغذیه تبریز

 

پزشکان و متخصصان اصفهان

متخصص پوست و مو اصفهان

متخصص جراحی عمومی اصفهان

متخصص کودکان اصفهان

متخصص ارتوپدی اصفهان

متخصص زنان و زایمان اصفهان

متخصص نورولوژی-اعصاب اصفهان

متخصص عفونی اصفهان

متخصص داخلی اصفهان

متخصص ارولوژی اصفهان

متخصص گوارش و کبد اصفهان

متخصص انکولوژی اصفهان

متخصص قلب و عروق اصفهان

متخصص چشم اصفهان

متخصص مغز و اعصاب اصفهان

متخصص گوش،حلق و بینی اصفهان

متخصص بیهوشی اصفهان

فیزیوتراپ اصفهان

پزشک عمومی اصفهان

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم اصفهان

متخصص تغذیه اصفهان

 

پزشکان و متخصصان بوشهر

متخصص پوست و مو بوشهر

متخصص جراحی عمومی بوشهر

متخصص کودکان بوشهر

متخصص ارتوپدی بوشهر

متخصص زنان و زایمان بوشهر

متخصص نورولوژی-اعصاب بوشهر

متخصص عفونی بوشهر

متخصص داخلی بوشهر

متخصص ارولوژی بوشهر

متخصص گوارش و کبد بوشهر

متخصص انکولوژی بوشهر

متخصص قلب و عروق بوشهر

متخصص چشم بوشهر

متخصص مغز و اعصاب بوشهر

متخصص گوش،حلق و بینی بوشهر

متخصص بیهوشی بوشهر

فیزیوتراپ بوشهر

پزشک عمومی بوشهر

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم بوشهر

متخصص تغذیه بوشهر

 

پزشکان و متخصصان سمنان

متخصص پوست و مو سمنان

متخصص جراحی عمومی سمنان

متخصص کودکان سمنان

متخصص ارتوپدی سمنان

متخصص زنان و زایمان سمنان

متخصص نورولوژی-اعصاب سمنان

متخصص عفونی سمنان

متخصص داخلی سمنان

متخصص ارولوژی سمنان

متخصص گوارش و کبد سمنان

متخصص انکولوژی سمنان

متخصص قلب و عروق سمنان

متخصص چشم سمنان

متخصص مغز و اعصاب سمنان

متخصص گوش،حلق و بینی سمنان

متخصص بیهوشی سمنان

فیزیوتراپ سمنان

پزشک عمومی سمنان

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم سمنان

متخصص تغذیه سمنان

 

پزشکان و متخصصان زاهدان

متخصص پوست و مو زاهدان

متخصص جراحی عمومی زاهدان

متخصص کودکان زاهدان

متخصص ارتوپدی زاهدان

متخصص زنان و زایمان زاهدان

متخصص نورولوژی-اعصاب زاهدان

متخصص عفونی زاهدان

متخصص داخلی زاهدان

متخصص ارولوژی زاهدان

متخصص گوارش و کبد زاهدان

متخصص انکولوژی زاهدان

متخصص قلب و عروق زاهدان

متخصص چشم زاهدان

متخصص مغز و اعصاب زاهدان

متخصص گوش،حلق و بینی زاهدان

متخصص بیهوشی زاهدان

فیزیوتراپ زاهدان

پزشک عمومی زاهدان

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم زاهدان

متخصص تغذیه زاهدان

 

پزشکان و متخصصان کرمان

متخصص پوست و مو کرمان

متخصص جراحی عمومی کرمان

متخصص کودکان کرمان

متخصص ارتوپدی کرمان

متخصص زنان و زایمان کرمان

متخصص نورولوژی-اعصاب کرمان

متخصص عفونی کرمان

متخصص داخلی کرمان

متخصص ارولوژی کرمان

متخصص گوارش و کبد کرمان

متخصص انکولوژی کرمان

متخصص قلب و عروق کرمان

متخصص چشم کرمان

متخصص مغز و اعصاب کرمان

متخصص گوش،حلق و بینی کرمان

متخصص بیهوشی کرمان

فیزیوتراپ کرمان

پزشک عمومی کرمان

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم کرمان

متخصص تغذیه کرمان

 

پزشکان و متخصصان اراک

متخصص پوست و مو اراک

متخصص جراحی عمومی اراک

متخصص کودکان اراک

متخصص ارتوپدی اراک

متخصص زنان و زایمان اراک

متخصص نورولوژی-اعصاب اراک

متخصص عفونی اراک

متخصص داخلی اراک

متخصص ارولوژی اراک

متخصص گوارش و کبد اراک

متخصص انکولوژی اراک

متخصص قلب و عروق اراک

متخصص چشم اراک

متخصص مغز و اعصاب اراک

متخصص گوش،حلق و بینی اراک

متخصص بیهوشی اراک

فیزیوتراپ اراک

پزشک عمومی اراک

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم اراک

متخصص تغذیه اراک

 

پزشکان و متخصصان خرم آباد

متخصص پوست و مو خرم آباد

متخصص جراحی عمومی خرم آباد

متخصص کودکان خرم آباد

متخصص ارتوپدی خرم آباد

متخصص زنان و زایمان خرم آباد

متخصص نورولوژی-اعصاب خرم آباد

متخصص عفونی خرم آباد

متخصص داخلی خرم آباد

متخصص ارولوژی خرم آباد

متخصص گوارش و کبد خرم آباد

متخصص انکولوژی خرم آباد

متخصص قلب و عروق خرم آباد

متخصص چشم خرم آباد

متخصص مغز و اعصاب خرم آباد

متخصص گوش،حلق و بینی خرم آباد

متخصص بیهوشی خرم آباد

فیزیوتراپ خرم آباد

پزشک عمومی خرم آباد

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم خرم آباد

متخصص تغذیه خرم آباد

مراکز ترک اعتیاد

آمارگیر سایت
تبلیغات متنی
بازديد:348 بار
پنجشنبه، 25 خرداد ماه ، 1396
نظر دهيد!
در این قسمت لیستی شامل بهترین جراح های کودکان می باشد این لیست گلچین شده از بهترین متخصصین جراحی کودک شامل اطلاعات مطب+اطلاعات تماس+تخصص ها و رزومه پزشک می باشد در ادامه با ما همراه باشید.

_______دکتر________ محمد رضا آذر پیرا
ارتوپدی , فوق تخصص جراحی نوزادان و کودکان , کودکان__نشانی : فارس - شیراز - درمانگاه شهید مطهری , درمانگاه مادر و کودک غدیر
_______دکتر________ محمدرضا آذر پیرا
ارتوپدی , جراحی عمومی , فلوشیپ جراحی نوزادان و کودکان , فوق تخصص جراحی نوزادان و کودکان , فوق تخصص جراحی نوزادان و کودکان , کودکان , متخصص ارتوپدی، جراحی استخوان و مفاصل__نشانی : فارس - شیراز - درمانگاه شهید مطهری , درمانگاه مادر و کودک غدیر
_______دکتر________ احمد آهنگران
جراحی عمومی , فوق تخصص جراحی نوزادان و کودکان , فوق تخصص جراحی نوزادان و کودکان , کودکان , متخصص جراحی__نشانی : کرمان - کرمان - كرمان-بلوار جهاد-ساختمان ثامن الحجج_تلفن : 2224677
_______دکتر________ جواد احمدی
فوق تخصص جراحی نوزادان و کودکان , کودکان , متخصص کودکان__نشانی : تهران - تهران - تهران - منطقه 6 - طالقانی - نرسیده به خیابان ولی عصر - پ. 31 - بیمارستان کودکان تهران_تلفن : 66464425-66464669-70
_______دکتر________ سعید اصلان آبادی
جراحی عمومی , فوق تخصص جراحی نوزادان و کودکان , فوق تخصص جراحی نوزادان و کودکان , کودکان , متخصص جراحی__نشانی : آذربایجان شرقی - تبریز - تبریز- خ آزادی- نبش گلگشت- ش طوبی_تلفن : 3370110
_______دکتر________ حسین الماسی
فوق تخصص جراحی نوزادان و کودکان , کودکان , متخصص کودکان__نشانی : تهران - تهران - تهران - منطقه 3 - ولی عصر - بالاتر از میدان ونک - خ. یاسمی - بیمارستان خاتم الانبیا_تلفن : 88884040
_______دکتر________ علی امامیان
ارتوپدی , جراحی عمومی , فلوشیپ جراحی نوزادان و کودکان , فوق تخصص جراحی نوزادان و کودکان , فوق تخصص جراحی نوزادان و کودکان , کودکان , متخصص ارتوپدی، جراحی استخوان و مفاصل__نشانی : فارس - شیراز - خیابان ملاصدرا، تقاطع خیابان هدایت و خلیلی، روبروی بانک ملت، ساختمان ونوس، طبقه اول _تلفن : 2338271
_______دکتر________ منوچهر امیرفیض
فوق تخصص جراحی نوزادان و کودکان , کودکان , متخصص کودکان__نشانی : تهران - تهران - تهران - منطقه 3 - شریعتی - بالاتر از حسینیه ارشاد - بیمارستان مفید_تلفن : 22227021-9-22227339
_______دکتر________ فخرالسادات انارکی
فوق تخصص جراحی نوزادان و کودکان , کودکان , متخصص کودکان__نشانی : تهران - تهران - تهران - منطقه 15 - شوش شرقی - خ. شهرزاد - بیمارستان مهدیه_تلفن : 55062644-55062654
_______دکتر________ مهرداد ایزدی
فوق تخصص جراحی نوزادان و کودکان , کودکان , متخصص کودکان__نشانی : تهران - تهران - تهران - منطقه 2 - بزرگراه همت - نرسیده به بزرگراه چمران - بیمارستان میلاد_تلفن : 82039- 88062200- 84090
_______دکتر________ سید عباس بنانی
جراحی عمومی , فوق تخصص جراحی نوزادان و کودکان , فوق تخصص جراحی نوزادان و کودکان , کودکان , متخصص کودکان__نشانی : فارس - شیراز - خیابان کریم خان زند، روبروی هتل پارس، ساختمان نگین، طبقه سوم _تلفن : 2306306بیمارستان _______دکتر________میر , بیمارستان دنا , درمانگاه مادر و کودک غدیر
_______دکتر________ علی بهادر
جراحی عمومی , فوق تخصص جراحی نوزادان و کودکان , فوق تخصص جراحی نوزادان و کودکان , کودکان , متخصص کودکان__نشانی : فارس - شیراز - خیابان کریم خان زند، ساختمان دانشکده پزشکی درمانگاه شهید مطهری
_______دکتر________ هوشنگ پورنگ
فوق تخصص جراحی نوزادان و کودکان , کودکان , متخصص کودکان__نشانی : تهران - تهران - تهران - منطقه 7 - دماوند - تهران نو - روبروی پمپ بنزین - خ. کیانی - بالاتر از بیمارستان بهرامی_تلفن : 77568801-9-77547971-4
_______دکتر________ هوشنگ پورنگ
فوق تخصص جراحی نوزادان و کودکان , کودکان , متخصص کودکان__نشانی : تهران - تهران - تهران - منطقه 6 - قائم مقام فراهانی - ک. ششم - پ. 7 - ساختمان پزشکان رازی_تلفن : 88736868
_______دکتر________ مصطفی جابرانصاری
فوق تخصص جراحی نوزادان و کودکان , کودکان , متخصص کودکان__نشانی : تهران - تهران - تهران - منطقه 7 - مطهری (تخت طاووس) - خ. میرعماد - نبش کوچه دوم - ساختمان مهداد_تلفن : 88734522
_______دکتر________ فریبا جهانگیری
فوق تخصص جراحی نوزادان و کودکان , کودکان , متخصص کودکان__نشانی : تهران - تهران - تهران - منطقه 2 - بزرگراه همت - نرسیده به بزرگراه چمران - بیمارستان میلاد_تلفن : 82039- 88062200- 84090
_______دکتر________ عباس خالصی
فوق تخصص جراحی نوزادان و کودکان , کودکان , متخصص کودکان__نشانی : تهران - تهران - تهران - منطقه 6 - استادنجات الهی (ویلا) - بالاتر از خیابان کریمخان زند - پ. 315 - موسسه ایرانیان_تلفن : 88904505-7
_______دکتر________ احمد خالق نژاد طبری
فوق تخصص جراحی نوزادان و کودکان , کودکان , متخصص کودکان__نشانی : تهران - تهران - تهران - منطقه 3 - دستگردی (ظفر) - نرسیده به خیابان شریعتی - پ. 26 - ط. چهارم_تلفن : 22252102
_______دکتر________ محمدحسین خردپیر
فوق تخصص جراحی نوزادان و کودکان , کودکان , متخصص کودکان__نشانی : تهران - تهران - تهران - منطقه 3 - م. شیخ بهایی - پ. 138 - برج صدف - ط. پنجم - واحد 59_تلفن : 88035164
_______دکتر________ نسترن خسروی
فوق تخصص جراحی نوزادان و کودکان , کودکان , متخصص کودکان__نشانی : تهران - تهران - تهران - منطقه 10 - آذربایجان - نبش خیابان رودکی (سلسبیل) - بیمارستان اقبال_تلفن : 66832766-66832495-66839402
_______دکتر________ نسترن خسروی
فوق تخصص جراحی نوزادان و کودکان , کودکان , متخصص کودکان__نشانی : تهران - تهران - تهران - منطقه 12 - مولوی - ایستگاه باغ فردوس - نبش خیابان مادر - بیمارستان اکبرآبادی_تلفن : 55638558-55634949-55606034-5
_______دکتر________ حیدرعلی داوری
جراحی عمومی , فوق تخصص جراحی نوزادان و کودکان , فوق تخصص جراحی نوزادان و کودکان , کودکان , متخصص جراحی__نشانی : اصفهان - اصفهان - خ امادگاه -جنب داروخانه سپاهان_تلفن : 2209884
_______دکتر________ صلاح الدین دلشاد
فوق تخصص جراحی نوزادان و کودکان , کودکان , متخصص کودکان__نشانی : تهران - تهران - تهران - منطقه 3 - دستگردی (ظفر) - نرسیده به بزرگراه مدرس - بیمارستان کودکان علی اصغر_تلفن : 22222041-4
_______دکتر________ صلاح الدین دلشاد
فوق تخصص جراحی نوزادان و کودکان , کودکان , متخصص کودکان__نشانی : تهران - تهران - تهران - منطقه 6 - فلسطین - خ. ایتالیا - بیمارستان مصطفی خمینی_تلفن : 88966130-9
_______دکتر________ صلاح الدین دلشاد
فوق تخصص جراحی نوزادان و کودکان , کودکان , متخصص کودکان__نشانی : تهران - تهران - تهران - منطقه 4 - شریعتی - بالاتر از سیدخندان - ک. خیرمندی - ساختمان پزشکان لاله - ط. دوم_تلفن : 22869926
_______دکتر________ منوچهر دوایی
فوق تخصص جراحی نوزادان و کودکان , کودکان , متخصص کودکان__نشانی : تهران - تهران - تهران - منطقه 3 - ولی عصر - بالاتر از میدان ونک - خ. یاسمی - بیمارستان خاتم الانبیا_تلفن : 88884040
_______دکتر________ منوچهر دوایی
فوق تخصص جراحی نوزادان و کودکان , کودکان , متخصص کودکان__نشانی : تهران - تهران - تهران - منطقه 3 - شریعتی - بین خیابان میرداماد و دستگردی (ظفر) - ساختمان پزشکان نیکان - ط. پنجم_تلفن : 22262974-5
_______دکتر________ محمود سعیدا
فوق تخصص جراحی نوزادان و کودکان , کودکان , متخصص کودکان__نشانی : تهران - تهران - تهران - منطقه 2 - بزرگراه همت - نرسیده به بزرگراه چمران - بیمارستان میلاد_تلفن : 82039- 88062200- 84090
_______دکتر________ محمود سعیدا
فوق تخصص جراحی نوزادان و کودکان , کودکان , متخصص کودکان__نشانی : تهران - تهران - تهران - منطقه 6 - کریمخان زند - خ. سنایی - م. سنایی - پ. 61 - ط. دوم - واحد 206 -_تلفن : 88320948
_______دکتر________ میرمحمود سیداحدی
فوق تخصص جراحی نوزادان و کودکان , کودکان , متخصص کودکان__نشانی : تهران - تهران - تهران - منطقه 6 - م. آرژانتین - خ. الوند - پ. 23 - بیمارستان کسری_تلفن : 88797611-9-88774444
_______دکتر________ سیدجواد سیدی
فوق تخصص جراحی نوزادان و کودکان , کودکان , متخصص کودکان__نشانی : تهران - تهران - تهران - منطقه 5 - شهرک اکباتان - فاز 3 - بیمارستان فوق تخصصی زنان و زایمان صارم_تلفن : 44670888-9
_______دکتر________ حسین شفایی
فوق تخصص جراحی نوزادان و کودکان , کودکان , متخصص کودکان__نشانی : تهران - تهران - تهران - منطقه 6 - مطهری (تخت طاووس) - خ. عبادی - بیمارستان طوس_تلفن : 88714891-4
_______دکتر________ مسعود شفیعی
جراحی عمومی , فوق تخصص جراحی نوزادان و کودکان , فوق تخصص جراحی نوزادان و کودکان , کودکان , متخصص جراحی__نشانی : فارس - شیراز - بیمارستان کوثر
_______دکتر________ منصور شیخ
فوق تخصص جراحی نوزادان و کودکان , کودکان , متخصص کودکان__نشانی : تهران - تهران - تهران - منطقه 2 - م. کاج - خ. سرو شرقی - نرسیده به میدان فرهنگ - بیمارستان پارسیان_تلفن : 22363312-21-22097161-22097151-22097131-22098060-1
_______دکتر________ ناصر صادقیان
فوق تخصص جراحی نوزادان و کودکان , کودکان , متخصص کودکان__نشانی : تهران - تهران - تهران - منطقه 3 - شریعتی - بالاتر از حسینیه ارشاد - بیمارستان مفید_تلفن : 22227021-9-22227339
_______دکتر________ ناصر صادقیان
فوق تخصص جراحی نوزادان و کودکان , کودکان , متخصص کودکان__نشانی : تهران - تهران - تهران - منطقه 3 - ولی عصر - بالاتر از میدان ونک - خ. یاسمی - بیمارستان خاتم الانبیا_تلفن : 88884040
_______دکتر________ ناصر صادقیان
فوق تخصص جراحی نوزادان و کودکان , کودکان , متخصص کودکان__نشانی : تهران - تهران - تهران - منطقه 6 - م. آرژانتین - خ. الوند - روبروی بیمارستان کسری - پ. 12_تلفن : 88772992
_______دکتر________ ناصر صادقیان
فوق تخصص جراحی نوزادان و کودکان , کودکان , متخصص کودکان__نشانی : تهران - تهران - تهران - منطقه 6 - م. آرژانتین - خ. الوند - پ. 23 - بیمارستان کسری_تلفن : 88797611-9-88774444
_______دکتر________ احمد صدیقی
فوق تخصص جراحی نوزادان و کودکان , کودکان , متخصص کودکان__نشانی : تهران - تهران - تهران - منطقه 6 - ولی عصر - خ. زرتشت غربی - بیمارستان مهر_تلفن : 88960081-9
_______دکتر________ سعید طرلان
جراحی عمومی , فوق تخصص جراحی نوزادان و کودکان , فوق تخصص جراحی نوزادان و کودکان , کودکان , متخصص جراحی__نشانی : قزوین - قزوین - قزوین فردوسی شمالی - ساختمان پزشكان دهخدا_تلفن : 3323456
_______دکتر________ شمس الدین عاملی
فوق تخصص جراحی نوزادان و کودکان , کودکان , متخصص کودکان__نشانی : تهران - تهران - تهران - منطقه 12 - 15 خرداد - بین خیابان وحدت اسلامی و خیام - ک. بادامچی - درمانگاه سیدالشهدا_تلفن : 55801631-40-55801619
_______دکتر________ عبدالحمید عموئی
جراحی عمومی , فوق تخصص جراحی نوزادان و کودکان , فوق تخصص جراحی نوزادان و کودکان , کودکان , متخصص جراحی__نشانی : کرمان - رفسنجان - رفسنجان-بلوار مدرس-ساختمان پزشكان خاتم الانبیاء_تلفن : 5236457
_______دکتر________ جواد غروبی
فوق تخصص جراحی نوزادان و کودکان , کودکان , متخصص کودکان__نشانی : تهران - تهران - تهران - منطقه 4 - شریعتی - سه راه ضرابخانه - روبروی پارک شریعتی - ساختمان پزشکان پاستور طبقه همکف - پ. 1/975 - واحد 12_تلفن : 22850875
_______دکتر________ عبدالرحیم فرزان
فوق تخصص جراحی نوزادان و کودکان , کودکان , متخصص کودکان__نشانی : تهران - تهران - تهران - منطقه 4 - تهرانپارس - فلکه سوم - ک. 188 شرقی - روبروی داروخانه مینا - پ. 90_تلفن : 77870509
_______دکتر________ حمید رضا فروتن
جراحی عمومی , فوق تخصص جراحی نوزادان و کودکان , فوق تخصص جراحی نوزادان و کودکان , کودکان , متخصص کودکان__نشانی : فارس - شیراز - درمانگاه امام رضا (ع) , درمانگاه مادر و کودک غدیر
_______دکتر________ پیروز فرهود
فوق تخصص جراحی نوزادان و کودکان , کودکان , متخصص کودکان__نشانی : تهران - تهران - تهران - منطقه 7 - شریعتی - نرسیده به ل سیدخندان - ک. بسطامی - پ. 3 - ط. دوم - واحد 3 -_تلفن : 88512089
_______دکتر________ حسین فرهیدپور
فوق تخصص جراحی نوزادان و کودکان , کودکان , متخصص کودکان__نشانی : تهران - تهران - تهران - منطقه 6 - فلسطین - خ. ایتالیا - بیمارستان مصطفی خمینی_تلفن : 88966130-9
_______دکتر________ منوچهر  قربان پور
جراحی عمومی , فوق تخصص جراحی نوزادان و کودکان , فوق تخصص جراحی نوزادان و کودکان , کودکان , متخصص جراحی__نشانی : همدان - همدان - همدان - خ بوعلی - جنب موسسه مهر بالای داروخانه مهر(ط فوقانی)_تلفن : 2525532
_______دکتر________ سیدمهدی کلانتری
فوق تخصص جراحی نوزادان و کودکان , کودکان , متخصص کودکان__نشانی : تهران - تهران - تهران - منطقه 3 - ولی عصر - بالاتر از میدان ونک - خ. یاسمی - بیمارستان خاتم الانبیا_تلفن : 88884040
_______دکتر________ مهدی کلانتری
فوق تخصص جراحی نوزادان و کودکان , کودکان , متخصص کودکان__نشانی : تهران - تهران - تهران - منطقه 6 - مطهری (تخت طاووس) - خ. فجر (جم) - پ. 80 - ساختمان پزشکان سپید - ط. دوم - واحد 12_تلفن : 88831559
_______دکتر________ جعفر کورانلو
فوق تخصص جراحی نوزادان و کودکان , کودکان , متخصص کودکان__نشانی : تهران - تهران - تهران - منطقه 3 - گاندی - خ. 20 - ساختمان شماره 12 - ط. دوم - واحد 8_تلفن : 88880630
_______دکتر________ ولی اله محرابی
فوق تخصص جراحی نوزادان و کودکان , کودکان , متخصص کودکان__نشانی : تهران - تهران - تهران - منطقه 3 - میرداماد - جنب دارایی - ساختمان پزشکان 138 - ط. سوم - واحد 14_تلفن : 22276198
_______دکتر________ منصور ملاییان
فوق تخصص جراحی نوزادان و کودکان , کودکان , متخصص کودکان__نشانی : تهران - تهران - تهران - منطقه 7 - دماوند - تهران نو - روبروی پمپ بنزین - خ. کیانی - بالاتر از بیمارستان بهرامی_تلفن : 77568801-9-77547971-4
_______دکتر________ منصور ملاییان
فوق تخصص جراحی نوزادان و کودکان , کودکان , متخصص کودکان__نشانی : تهران - تهران - تهران - منطقه 6 - طالقانی - نرسیده به خیابان ولی عصر - پ. 31 - بیمارستان کودکان تهران_تلفن : 66464425-66464669-70
_______دکتر________ رئوف موید نجفی
فوق تخصص جراحی نوزادان و کودکان , کودکان , متخصص کودکان__نشانی : تهران - تهران - تهران - منطقه 20 - دولت آباد - بلوار قدس - درمانگاه دارالتوحید_تلفن : 33754825-7
_______دکتر________ احد میدیا
جراحی عمومی , فوق تخصص جراحی نوزادان و کودکان , فوق تخصص جراحی نوزادان و کودکان , کودکان , متخصص جراحی__نشانی : آذربایجان شرقی - تبریز - تبریز- خ آزادی- سه راه گلباد- جنب مركزتصویربرداری پزشكی حافظ_تلفن : 3356611
_______دکتر________ علی رضا میرشمیرانی
فوق تخصص جراحی نوزادان و کودکان , کودکان , متخصص کودکان__نشانی : تهران - تهران - تهران - منطقه 3 - شریعتی - بالاتر از حسینیه ارشاد - بیمارستان مفید_تلفن : 22227021-9-22227339
_______دکتر________ علی رضا میرشمیرانی
فوق تخصص جراحی نوزادان و کودکان , کودکان , متخصص کودکان__نشانی : تهران - تهران - تهران - منطقه 6 - م. آرژانتین - خ. الوند - پ. 23 - بیمارستان کسری_تلفن : 88797611-9-88774444
_______دکتر________ هدایت اله نحوی
فوق تخصص جراحی نوزادان و کودکان , کودکان , متخصص کودکان__نشانی : تهران - تهران - تهران - منطقه 7 - دماوند - تهران نو - روبروی پمپ بنزین - خ. کیانی - بالاتر از بیمارستان بهرامی_تلفن : 77568801-9-77547971-4
_______دکتر________ سیدجواد نصیری
فوق تخصص جراحی نوزادان و کودکان , کودکان , متخصص کودکان__نشانی : تهران - تهران - تهران - منطقه 3 - دستگردی (ظفر) - نرسیده به بزرگراه مدرس - بیمارستان کودکان علی اصغر_تلفن : 22222041-

_______دکتر________ کریم واعظ زاده
جراحی عمومی , فوق تخصص جراحی نوزادان و کودکان , فوق تخصص جراحی نوزادان و کودکان , کودکان , متخصص کودکان__نشانی : فارس - شیراز - خیابان اردیبهشت غربی، نزدیک به بیمارستان شفا، ساختمان مهر _تلفن : 2350075
_______دکتر________ حسین یزدانی
جراحی عمومی , فوق تخصص جراحی نوزادان و کودکان , فوق تخصص جراحی نوزادان و کودکان , کودکان , متخصص جراحی__نشانی : آذربایجان شرقی - تبریز - تبریز-خ طالقانی-روبروی مصلی -ساختمان پزشكان شهریار_تلفن : 5565025


بازديد:902 بار
پنجشنبه، 25 خرداد ماه ، 1396
نظر دهيد!
این لیست شامل بهترین چشم پزشکان کودکان می باشد هر فیلد مربوط به هر دکتر موجود در لیست شامل آدرس و شماره تماس مطب دکتر+تخصص ها و رزومه دکتر می باشد با ما در ادامه همراه باشید.

_______دکتر________ رضا اسدی
فوق تخصص انحراف و چشم پزشکی کودکان , کودکان , متخصص کودکان_نشانی : تهران - تهران - تهران - منطقه 3 - ملاصدرا - بین خیابان شیخ بهایی و شیراز - پ. 109 - ط. اول_تلفن_ : 88056680-1
_______دکتر________ فرامرز انوری
فوق تخصص انحراف و چشم پزشکی کودکان , کودکان , متخصص کودکان_نشانی : تهران - تهران - تهران - منطقه 6 - کریمخان زند - بین خیابان حافظ شمالی و ولی عصر - خ. گلابی - ساختمان پزشکان 41_تلفن_ : 88891258
_______دکتر________ صدیقه چینی چیان
فوق تخصص انحراف و چشم پزشکی کودکان , کودکان , متخصص کودکان_نشانی : تهران - تهران - تهران - منطقه 6 - ولی عصر - نرسیده به میدان ولی عصر - ک. ولدی_تلفن_ : 88945839-88943089
_______دکتر________ فاطمه شریفی
چشم پزشکی , فوق تخصص انحراف و چشم پزشکی کودکان , فوق تخصص انحراف و چشم پزشکی کودکان , کودکان , متخصص چشم_نشانی : فارس - شیراز - خیابان هفت تیر (20 متری سینما سعدی)، خیابان اردیبهشت غربی، نبش کوچه 5، ساختمان آریا _تلفن_ : 2342478, 2337784
_______دکتر________ محمد رضا طالب نژاد
چشم پزشکی , فوق تخصص انحراف و چشم پزشکی کودکان , فوق تخصص انحراف و چشم پزشکی کودکان , کودکان , متخصص چشم_نشانی : فارس - شیراز - درمانگاه پوستچی , بیمارستان خلیلی , درمانگاه شهید مطهری
_______دکتر________ عباس عطارزاده
چشم پزشکی , فوق تخصص انحراف و چشم پزشکی کودکان , فوق تخصص انحراف و چشم پزشکی کودکان , فوق تخصص قرنیه , کودکان , متخصص چشم_نشانی : فارس - شیراز - خیابان اردیبهشت غربی، نزدیک بیمارستان شفا، ساختمان مهر _تلفن_ : 2309059, 2319059
_______دکتر________ علیرضا علوی
چشم پزشکی , فوق تخصص انحراف و چشم پزشکی کودکان , فوق تخصص انحراف و چشم پزشکی کودکان , کودکان , متخصص چشم_نشانی : فارس - شیراز - خیابان شهید مطهری (زرگری)، روبروی بیمارستان خدادوست، ساختمان آرونا، طبقه سوم _تلفن_ : 6264606
_______دکتر________ کامران فاتحی
چشم پزشکی , فوق تخصص انحراف و چشم پزشکی کودکان , فوق تخصص انحراف و چشم پزشکی کودکان , کودکان , متخصص چشم_نشانی : فارس - شیراز - خیابان شوریده شیرازی (30 متری سینما سعدی)، روبروی بانک مسکن، روبروی بانک مسکن، ساختمان پاساژ رستگار، طبقه دوم _تلفن_ : 2357101
_______دکتر________ مجید فردین
چشم پزشکی , فوق تخصص انحراف و چشم پزشکی کودکان , فوق تخصص انحراف و چشم پزشکی کودکان , کودکان , متخصص چشم_نشانی : فارس - شیراز - خیابان ملاصدرا، خیابان اردیبهشت، ساختمان آیینه، طبقه هفتم _تلفن_ : 2313874


بازديد:505 بار
پنجشنبه، 25 خرداد ماه ، 1396
نظر دهيد!
در این قسمت لیستی از بهترین متخصصین اطفال را برای شما گردآوری کرده ایم افراد(پزشکان)موجود در این لیست از بهترین متخصصان کودکان گلچین شده اند و شامل متخصصینی با رزومه و تخصص بالا می باشد لطفا در ادامه با ما همراه باشید.

___________دکتر_________ احمد آتشگران
کودکان , متخصص کودکان_نشانی_ : قزوین - قزوین - قزوین بوعلی غربی-ساختمان پزشكان سینا_تلفن_ : 2236589
___________دکتر_________ سیما آدرنگی
کودکان , متخصص کودکان_نشانی_ : تهران - تهران - تهران - منطقه 5 - شهران - بین فلکه اول و دوم - نبش کوچه مطهری - پ. 2 - واحد 3_تلفن_ : 44301910
___________دکتر_________ 0 آذر هوشنگ
کودکان , متخصص کودکان_نشانی_ : تهران - تهران - كارگر جنوبی -چهارراه لشكر--كمالی-كلنیك تخصصی لشكر-پ6_تلفن_ : 55411488
___________دکتر_________ آزیتا آذرکیوان
فوق تخصص خون و سرطان شناسی کودکان , کودکان , متخصص کودکان_نشانی_ : تهران - تهران - تهران - منطقه 2 - م. کاج - خ. سرو غربی - ساختمان پزشکان سینا - ط. اول - واحد 11_تلفن_ : 22075279
___________دکتر_________ جاوید آذرمیدخت
کودکان , متخصص کودکان_نشانی_ : تهران - تهران - تهران - منطقه 16 - نازی آباد - خ. رجایی - پ. 502 - درمانگاه 13 آبان_تلفن_ : 55061123-4
___________دکتر_________ آرزو آذرهوشنگ
کودکان , متخصص کودکان_نشانی_ : تهران - تهران - تهران - منطقه 11 - چهارراه لشگر - خ. کمالی - پ. 6 - کلینیک لشگر_تلفن_ : 55422177
___________دکتر_________ حسین آرامی
کودکان , متخصص کودکان_نشانی_ : تهران - تهران - تهران - منطقه 2 - بزرگراه جلال آل احمد - جنب پل نصر (گیشا) - روبروی بانک کشاورزی - پ. 69 - ط. اول - واحد 2_تلفن_ : 88268881
___________دکتر_________ شهناز آرمین
کودکان , متخصص کودکان_نشانی_ : تهران - تهران - تهران - منطقه 3 - شریعتی - بالاتر از حسینیه ارشاد - بیمارستان مفید -_تلفن_ : 22227339-22227021-9
___________دکتر_________ 0 آروند
کودکان , متخصص کودکان_نشانی_ : تهران - تهران - تهرانپارس-خ رشید- خ 150غربی پ92_تلفن_ : 77867041
___________دکتر_________ فرهاد آریان
کودکان , متخصص کودکان_نشانی_ : کرمانشاه - اسلام آباد - اسلام اباد_تلفن_ : 8325228017
___________دکتر_________ فرهاد آریان
کودکان , متخصص کودکان_نشانی_ : - اسلام آباد - اسلام اباد_تلفن_ : 8325228017
___________دکتر_________ پرتو آزادپناه
فوق تخصص نوزادان , کودکان , متخصص کودکان_نشانی_ : تهران - تهران - تهران - منطقه 21 - تهرانسر - بلوار گل ها - بلوار لاله - پ. 2 - درمانگاه خیریه صاحب کوثر (قوامین)_تلفن_ : 44520582-6
___________دکتر_________  بتول آزاده
کودکان , متخصص کودکان_نشانی_ : اصفهان - اصفهان - خ بزرگمهر روبروی بیمارستان شهید صدوقی ساختمان سالار_تلفن_ : 2654932
___________دکتر_________ جمیل آزما
کودکان , متخصص کودکان_نشانی_ : خراسان رضوي - مشهد - مدرس _تلفن_ : 2227874
___________دکتر_________ فرانک آستانی
کودکان , متخصص کودکان_نشانی_ : تهران - تهران - تهران - منطقه 12 - م. بهارستان - خ. مجاهدین اسلام - بیمارستان معیری_تلفن_ : 77535110-7
___________دکتر_________ فرانک آستانی
کودکان , متخصص کودکان_نشانی_ : تهران - تهران - تهران - منطقه 14 - 17 شهریور - خ. عجب گل - پ. 320 - درمانگاه شماره 19 تامین اجتماعی_تلفن_ : 33731238-33725688
___________دکتر_________ فریدون آشنایی
فوق تخصص قلب کودکان , کودکان , متخصص کودکان_نشانی_ : تهران - تهران - تهران - منطقه 3 - شریعتی - بالاتر از سه راه میرداماد - ایستگاه مینا - جنب پمپ بنزین داودیه - ک. شواری - ساختمان پزشکان سینا_تلفن_ : 22843289
___________دکتر_________ فریدون آشنایی
فوق تخصص قلب کودکان , کودکان , متخصص کودکان_نشانی_ : تهران - تهران - تهران - منطقه 3 - شریعتی - بالاتر از سه راه میرداماد - ایستگاه مینا - جنب پمپ بنزین داودیه - ک. شواری - ساختمان پزشکان سینا_تلفن_ : 22843289
___________دکتر_________ حمید آقابابایی
کودکان , متخصص کودکان_نشانی_ : کرمان - شهر بابک - شهربابك-خیابان ولیعصر_تلفن_ : 4223459
___________دکتر_________ مسعود آقاجانی
کودکان , متخصص کودکان_نشانی_ : فارس - شیراز - خیابان شوریده شیرازی (30متری سینما سعدی)، ساختمان داروخانه بابک، طبقه دوم _تلفن_ : 2309018
___________دکتر_________ هنگامه آقاجانی
کودکان , متخصص کودکان_نشانی_ : تهران - تهران - تهران - منطقه 16 - خزانه بخارایی - فلکه دوم - بیمارستان کاشانی_تلفن_ : 51036304
___________دکتر_________ ناهید آقانیا
کودکان , متخصص کودکان_نشانی_ : اصفهان - اصفهان - خیابان شمس آبادی روبروی بیمارستان عیسی بن مریم ساختمان 71_تلفن_ : 2205162
___________دکتر_________ مردآویژ آل بویه
کودکان , متخصص کودکان_نشانی_ : تهران - تهران - تهران - منطقه 6 - ولی عصر - خ. زرتشت غربی - بیمارستان مهر_تلفن_ : 88960080-9
___________دکتر_________ مردآویژ آل بویه
کودکان , متخصص کودکان_نشانی_ : تهران - تهران - تهران - منطقه 6 - ولی عصر - خ. زرتشت غربی - درمانگاه اطفال - ط. اول_تلفن_ : 88961393- 88982000
___________دکتر_________ 0 آل داود
کودکان , متخصص کودکان_نشانی_ : تهران - تهران - شهرك ولی عصر خ شریعتی پ 35_تلفن_ : 66229056
___________دکتر_________ فرید آل علی
کودکان , متخصص کودکان_نشانی_ : خوزستان - اهواز - خیابان نادری نبش كتانباف_تلفن_ : 2211260
___________دکتر_________ علی آل منصوری
کودکان , متخصص کودکان_نشانی_ : فارس - شیراز - خیابان قصر دشت، خیابان آسیاب قوامی، جنب سازمان انتقال خون، نبش کوچه 44، ساختمان ارسلان، طبقه چهارم، واحد 6 _تلفن_ : 36272658
___________دکتر_________ سهیلا آل یاسین
آلرژی , داخلی , فوق تخصص ایمونولوژی و آلرژی کودکان , فوق تخصص ایمونولوژی و آلرژی کودکان , فوق تخصص ایمونولوژی و آلرژی کودکان , کودکان , متخصص کودکان_نشانی_ : فارس - شیراز - درمانگاه امام رضا (ع)
___________دکتر_________ حسین آملی
کودکان , متخصص کودکان_نشانی_ : مازندران - آمل - آمل -خ 17شهریور -جنب بانك ملی مركزی -ساختمان ارم_تلفن_ : 2221467
___________دکتر_________ حمید آموزگار
فوق تخصص قلب کودکان , فوق تخصص قلب کودکان , قلب و عروق , کودکان , متخصص کودکان_نشانی_ : فارس - - درمانگاه امام رضا (ع)
___________دکتر_________ 0 آیتی
کودکان , متخصص کودکان_نشانی_ : تهران - تهران - مهر آباد جنوبی خ دانشگاه هوائی تقاطع تفرش پ 195_تلفن_ : 66602506
___________دکتر_________ 0 اباذری
کودکان , متخصص کودکان_نشانی_ : تهران - تهران - قصر الدشت-نبش بوستان سعدی-پ543_تلفن_ : 66880535
___________دکتر_________ لیلا اباذری
کودکان , متخصص کودکان_نشانی_ : تهران - تهران - تهران - منطقه 5 - بزرگراه کاشانی - بلوار ابوذر جنوبی - بیمارستان پیامبران_تلفن_ : 44079131-41
___________دکتر_________ لیلا اباذری
کودکان , متخصص کودکان_نشانی_ : تهران - تهران - تهران - منطقه 10 - قصرالدشت - نبش خیابان بوستان سعدی - پ. 427 - پلی کلینیک تخصصی غرب_تلفن_ : 66897680-2
___________دکتر_________ بیتا ابراهیم
کودکان , متخصص کودکان_نشانی_ : تهران - تهران - تهران - منطقه 4 - بزرگراه رسالت - نرسیده به پل سیدخندان - بیمارستان رسالت_تلفن_ : 22869647-53
___________دکتر_________ 0 ابراهیم سیاقی
کودکان , متخصص کودکان_نشانی_ : تهران - تهران - شهرری - خیابان پیلغوش كوچه عظیمی پلاك 17ساختمان پزشكان توحید-پ103_تلفن_ : 55970837
___________دکتر_________ 0 ابراهیم یونسی
کودکان , متخصص کودکان_نشانی_ : تهران - تهران - خ خاوران خ 20متری ذوالفقاری-خ شهید ابراهیمی-پ258_تلفن_ : 33727464
___________دکتر_________ 0 ابراهیمی
کودکان , متخصص کودکان_نشانی_ : تهران - تهران - میدان بریانك روبروی خ هفت چنار پ6 ط همكف واحد 3_تلفن_ : 55703243
___________دکتر_________ سلمه ابراهیمی
کودکان , متخصص کودکان_نشانی_ : تهران - تهران - تهران - منطقه 10 - م. بریانک - روبروی خیابان هفت چنار - ساختمان هفت چنار - پ. 2 - واحد 3_تلفن_ : 55703243
___________دکتر_________ ناهید ابراهیمی
کودکان , متخصص کودکان_نشانی_ : تهران - تهران - تهران - منطقه 1 - حافظ - بعد از خیابان جمهوری_تلفن_ : 61462222-61462233-66729885
___________دکتر_________ فریده ابراهیمی تاج
کودکان , متخصص کودکان_نشانی_ : تهران - تهران - تهران - منطقه 2 - ستارخان - خ. نیایش - نبش خیابان منصوری - بیمارستان حضرت رسول اکرم_تلفن_ : 66515001-9-66514001-6-66517341-9
___________دکتر_________ طاهره ابراهیمی زاده
کودکان , متخصص کودکان_نشانی_ : گیلان - فومن - خ شهدا ك اطباء-ساختمان درنا_تلفن_ : 1327232257
___________دکتر_________ 0 ابراهیمی محمدیه
کودکان , متخصص کودکان_نشانی_ : تهران - تهران - بزرگراه رسالت- استاد حسن بنا شمالی- بالاتر از میدان سرباز- خیابان خسرو آبادی- پلاک 12_تلفن_ : 22537886
___________دکتر_________ احسان ابریشمی
کودکان , متخصص کودکان_نشانی_ : کرمان - زرند - زرند-میدان 7تیر-ساختمان پزشكان شفا_تلفن_ : 4235601
___________دکتر_________ 0 ابطحی
کودکان , متخصص کودکان_نشانی_ : تهران - تهران - سی متری جی-سیزده متری حاجیان-مقابل داروخانه پ 214_تلفن_ : 66623164
___________دکتر_________ 0 ابطحی
کودکان , متخصص کودکان_نشانی_ : تهران - تهران - خ امام خمینی بعدازجیحون دست راست پ869_تلفن_ : 668080200
___________دکتر_________ سیدجعفر ابطحی
کودکان , متخصص کودکان_نشانی_ : تهران - تهران - تهران - منطقه 10 - قزوین - خ. سبحانی (16 متری امیری) - خ. فلاح - پ. 198 - ط. دوم_تلفن_ : 66623164
___________دکتر_________ سیدعلی ابطحی
کودکان , متخصص کودکان_نشانی_ : تهران - تهران - تهران - منطقه 10 - امام خمینی - بعد از خیابان جیحون - پ. 691/3_تلفن_ : 66880200
___________دکتر_________ محمد ابطحی
کودکان , متخصص کودکان_نشانی_ : تهران - تهران - تهران - منطقه 15 - شوش شرقی - خ. شهرزاد - بیمارستان مهدیه_تلفن_ : 55062654-55062644
___________دکتر_________ یاسمن ابطحی
کودکان , متخصص کودکان_نشانی_ : تهران - تهران - تهران - منطقه 6 - قائم مقام فراهانی - بالاتر از خیابان مطهری (تخت طاووس) - بیمارستان تهران کلینیک_تلفن_ : 88712931-4- 88718113-6
___________دکتر_________ زهرا ابوالپور
کودکان , متخصص کودکان_نشانی_ : کرمان - کرمان - كرمان-خیابان استقلال-ساختمان حكیم طبقه دوم_تلفن_ : 2478503
___________دکتر_________ 0 ابوالفتحی
کودکان , متخصص کودکان_نشانی_ : تهران - تهران - بلوار فردوس غرب-بین خ پروانه و خ ورزی-پ450_تلفن_ : 44127386
___________دکتر_________ پرویز ابوالفتحی
کودکان , متخصص کودکان_نشانی_ : تهران - تهران - تهران - منطقه 12 - مولوی - ایستگاه باغ فردوس - نبش خیابان مادر - بیمارستان اکبرآبادی_تلفن_ : 55638558-55634949-55606034-5
___________دکتر_________ حسن ابوالقاسمی
کودکان , متخصص کودکان_نشانی_ : تهران - تهران - تهران - منطقه 3 - ملاصدرا - نبش خیابان شیخ بهایی - بیمارستان بقیه اله_تلفن_ : 88050441-4-88050435-9
___________دکتر_________ فاطمه اتحادیه
کودکان , متخصص کودکان_نشانی_ : اصفهان - اصفهان - خوراسگان خ اباذر كوچه سعدی_تلفن_ : 5226768
___________دکتر_________ حسن اتوکش
کودکان , متخصص کودکان_نشانی_ : تهران - تهران - تهران - منطقه 6 - حافظ - بالاتر از خیابان طالقانی - خ. رودسر - پ. 96 - کلینیک شفا_تلفن_ : 88941327
___________دکتر_________  حسین اثنی عشری
کودکان , متخصص کودکان_نشانی_ : اصفهان - اصفهان - خ ابن سینا بیمارستان امین_تلفن_ : 4455051
___________دکتر_________ حسین اثنی عشری
کودکان , متخصص کودکان_نشانی_ : اصفهان - اصفهان - میدان قدس جنب بانك ملت_تلفن_ : 4450160
___________دکتر_________ سید محمد اجاقی حقیقی
کودکان , متخصص کودکان_نشانی_ : لرستان - کوهدشت - كوهدشت خیابان بازارچه كوچه پزشكان متخصص_تلفن_ : 6636233433
___________دکتر_________ رویا اجتماعی
کودکان , متخصص کودکان_نشانی_ : تهران - تهران - تهران - منطقه 11 - حافظ - بعد از خیابان جمهوری - بیمارستان نجمیه_تلفن_ : 61461

___________دکتر_________ بهرام اجلی
کودکان , متخصص کودکان_نشانی_ : زنجان - زنجان - زنجان سعدی وسط ابتدای خ زینبیه ساختمان فردوس طبقه اول واحد یك_تلفن_ : 3222487
___________دکتر_________ تاج سعادت اجودانی
کودکان , متخصص کودکان_نشانی_ : اصفهان - اصفهان - خ فردوسی -نبش خ شهید موحدیان_تلفن_ : 2210310
___________دکتر_________ 0 احترام
کودکان , متخصص کودکان_نشانی_ : تهران - تهران - خ اقدسیه جنب مسجد امام جعفر صادق پ 166_تلفن_ : 22293010
___________دکتر_________ شوکت محبوبه احترام
کودکان , متخصص کودکان_نشانی_ : تهران - تهران - تهران - منطقه 12 - بهارستان - بین خیابان مجاهدین و خیابان قائدی (هدایت) - بیمارستان طرفه_تلفن_ : 77530091-4
___________دکتر_________ سهیلا احترامی
کودکان , متخصص کودکان_نشانی_ : تهران - تهران - تهران - منطقه 6 - استادنجات الهی (ویلا) - خ. سپند - کلینیک منتظری_تلفن_ : 88904683-88909044-88909407-88909388
___________دکتر_________ سیدمحمدعلی احسانی
فوق تخصص خون و سرطان شناسی کودکان , کودکان , متخصص کودکان_نشانی_ : تهران - تهران - تهران - منطقه 7 - دماوند - تهران نو - روبروی پمپ بنزین - خ. کیانی - بالاتر از بیمارستان بهرامی_تلفن_ : 77568801-9-77547971-4
___________دکتر_________ هوشنگ احسانی
کودکان , متخصص کودکان_نشانی_ : تهران - تهران - تهران - منطقه 6 - ولی عصر - خ. زرتشت غربی - بیمارستان مهر_تلفن_ : 88960081-9
___________دکتر_________ فهیمه احسانی پور
فوق تخصص عفونی کودکان , کودکان , متخصص کودکان_نشانی_ : تهران - تهران - تهران - منطقه 2 - بزرگراه همت - نرسیده به بزرگراه چمران - بیمارستان میلاد_تلفن_ : 82039- 88062200- 84090
___________دکتر_________ بی تا احمد پور
کودکان , متخصص کودکان_نشانی_ : فارس - شیراز - شیراز، خیابان کریم خان زند، نزدیک به بیمارستان شهید فقیهی، ساختمان پارسیان، طبقه ششم _تلفن_ : 32360620،32360621
___________دکتر_________ سامیه احمد زاده
کودکان , متخصص کودکان_نشانی_ : خراسان شمالی - اسفراین - اسفراین میدان امام خمینی خیابان امام رضا ع امام رضا ع 2_تلفن_ : 7226100
___________دکتر_________ الهام احمد میری
کودکان , متخصص کودکان_نشانی_ : خراسان شمالی - بجنورد - بجنورد خ شریعتی جنوبی انتها كوچه دكتر حكمتی طبقه دوم ساختمان دكتر حكمتی_تلفن_ : 2239311
___________دکتر_________ موسی احمدپور كچو
فوق تخصص نوزادان , کودکان , متخصص کودکان_نشانی_ : مازندران - بابل - بابل - خ مدرس-ساختمان بقراط_تلفن_ : 322223354
___________دکتر_________ حسن احمدزاده نیا
کودکان , متخصص کودکان_نشانی_ : آذربایجان شرقی - تبریز - تبریز- خ امام- جنب دبیرستان طالقانی_تلفن_ : 3349433
___________دکتر_________ عیسی احمدنژاد
کودکان , متخصص کودکان_نشانی_ : تهران - تهران - تهران - منطقه 18 - یافت آباد غربی - م. معلم - خ. مداین - خ. بیگدلو - پ. 199 - ط. اول_تلفن_ : 66619061
___________دکتر_________  علیرضا احمدی
کودکان , متخصص کودکان_نشانی_ : اصفهان - اصفهان - خ بزرگمهر ابتدای هشت بهشت غربی ساختمان سروش طبقه دوم واحد11
___________دکتر_________ احمد احمدی
کودکان , متخصص کودکان_نشانی_ : تهران - تهران - تهران - منطقه 4 - بزرگراه بابایی - بعد از دانشگاه امام حسین - کوی دانشگاه - فاز 1 - مجتمع تجاری نور_تلفن_ : 77311222
___________دکتر_________ اكبر احمدی
کودکان , متخصص کودکان_نشانی_ : کرمان - کرمان - كرمان- بلوار جمهوری اسلامی-ساختمان میلاد_تلفن_ : 2475700
___________دکتر_________ جواد احمدی
فوق تخصص جراحی نوزادان و کودکان , کودکان , متخصص کودکان_نشانی_ : تهران - تهران - تهران - منطقه 6 - طالقانی - نرسیده به خیابان ولی عصر - پ. 31 - بیمارستان کودکان تهران_تلفن_ : 66464425-66464669-70
___________دکتر_________ خسرو احمدی
کودکان , متخصص کودکان_نشانی_ : تهران - تهران - تهران - منطقه 3 - شریعتی - بالاتر از خیابان دستگردی (ظفر) - ک. مرشدی - پ.4 - ساختمان کیانمهر_تلفن_ : 22672208
___________دکتر_________ فرشید احمدی
کودکان , متخصص کودکان_نشانی_ : اصفهان - اصفهان - بهارستان خ الفت روبروی داروخانه
___________دکتر_________ محمدرضا احمدی
کودکان , متخصص کودکان_نشانی_ : گیلان - رضوانشهر - خ امام-بن بست نسیم_تلفن_ : 4622291
___________دکتر_________ جواد احمدیان
کودکان , متخصص کودکان_نشانی_ : گیلان - رودسر - چابكسر-روبروی بانك ملت-طبقه فوقانی رستوران نگین_تلفن_ : 1426423843
___________دکتر_________ محمد احمدیان
کودکان , متخصص کودکان_نشانی_ : سمنان - گرمسار - گرمسار پشت بانك ملی مركزی ساختمان ابن سینا_تلفن_ : 4221998
___________دکتر_________ هوشنگ اخترخاوری
فوق تخصص گوارش و کبد کودکان , کودکان , متخصص کودکان_نشانی_ : تهران - تهران - تهران - منطقه 7 - دماوند - تهران نو - روبروی پمپ بنزین - خ. کیانی - بالاتر از بیمارستان بهرامی_تلفن_ : 77568801-9-77547971-4
___________دکتر_________ 0 اختری نیا
کودکان , متخصص کودکان_نشانی_ : تهران - تهران - تهرانپارس خ 142 بین خ 111 و 113 پ 156_تلفن_ : 77889628
___________دکتر_________ علی اختری نیا
کودکان , متخصص کودکان_نشانی_ : تهران - تهران - تهران - منطقه 4 - تهرانپارس - فلکه دوم - خ. جشنواره - پ. 28 - درمانگاه خیریه اباعبداله الحسین_تلفن_ : 77884111
___________دکتر_________ 0 اخوان
کودکان , متخصص کودکان_نشانی_ : تهران - تهران - یوسف اباد خ 7 پ 29 واحد 10_تلفن_ : 88550767
___________دکتر_________ ابراهیم اخوان
کودکان , متخصص کودکان_نشانی_ : تهران - تهران - تهران - منطقه 3 - ولی عصر - بالاتر از میدان ونک - بیمارستان ولی عصر_تلفن_ : 88770093-8
___________دکتر_________ راضیه اخوان طبسی
کودکان , متخصص کودکان_نشانی_ : خراسان رضوي - مشهد - وكیل آباد - سه راه زندان
___________دکتر_________ سیدمحمدباقر اخوی راد
کودکان , متخصص کودکان_نشانی_ : تهران - تهران - تهران - منطقه 6 - فلسطین - خ. ایتالیا - بیمارستان مصطفی خمینی_تلفن_ : 88966130-9
___________دکتر_________ سیدمحمدباقر اخوی راد
کودکان , متخصص کودکان_نشانی_ : تهران - تهران - تهران - منطقه 3 - پاسداران - خ. گل نبی - پ. 9 - ساختمان زمرد - ط. دوم_تلفن_ : 22856787- 22856789
___________دکتر_________ فاطمه ادیب عشق
کودکان , متخصص کودکان_نشانی_ : تهران - تهران - تهران - منطقه 3 - شریعتی - بالاتر از حسینیه ارشاد - بیمارستان مفید_تلفن_ : 22227021-9-22227339
___________دکتر_________ 0 اربابی
کودکان , متخصص کودکان_نشانی_ : تهران - تهران - خ آزادی روبروی وزارت كا ر كوچه آشیان پ 4_تلفن_ : 66875090
___________دکتر_________ امیرهوشنگ اربابی
کودکان , متخصص کودکان_نشانی_ : تهران - تهران - تهران - منطقه 6 - فاطمی - خ. رهی معیری - بن بست صالحی - پ. 2_تلفن_ : 88009680
___________دکتر_________ عشرت اربابی
فوق تخصص گوارش و کبد کودکان , کودکان , متخصص کودکان_نشانی_ : تهران - تهران - تهران - منطقه 10 - آذربایجان - روبروی بیمارستان شهریار - ک. آشیان - پ. 4_تلفن_ : 66875090
___________دکتر_________ محمدرحیم اربابی
کودکان , متخصص کودکان_نشانی_ : همدان - همدان - همدان - خ بوعلی -ساختمان پزشكان شماره یك_تلفن_ : 2529513
___________دکتر_________ اسماء ارجاعی
کودکان , متخصص کودکان_نشانی_ : فارس - شیراز - میدان نمازی درمانگاه امام رضا (ع)
___________دکتر_________ یعقوب ارجمند فرد
کودکان , متخصص کودکان_نشانی_ : بوشهر - گناوه - گناوه- كلینیك تخصصی امام خمینی_تلفن_ : 7723230286
___________دکتر_________ 0 اردستانی
کودکان , متخصص کودکان_نشانی_ : تهران - تهران - شهر ری-خ اقدسیه-پلاك40ط دوم_تلفن_ : 55903311
___________دکتر_________ سیدحسین اردستانی
کودکان , متخصص کودکان_نشانی_ : تهران - تهران - تهران - منطقه 20 - فداییان اسلام - خ. پیلغوش - پ. 40 - ساختمان پزشکان اقدسیه - ط. دوم_تلفن_ : 55903311
___________دکتر_________  مجيد  اردكانی
کودکان , متخصص کودکان_نشانی_ : اصفهان - اصفهان - خ محتشم كاشاني تقاطع وحيد ساختمان جام جم_تلفن_ : 6259755
___________دکتر_________ مجید اردكانی
کودکان , متخصص کودکان_نشانی_ : اصفهان - اصفهان - سپاهان بلوار غدیر ساختمان نگین 2 طبقه چهارم 6507628_تلفن_ : 6507628
___________دکتر_________ 0 اردودری
کودکان , متخصص کودکان_نشانی_ : تهران - تهران - نارمك -خ سمنگان - نرسیده به میدان رسالت_تلفن_ : 2210014
___________دکتر_________ رضا اردویی
کودکان , متخصص کودکان_نشانی_ : تهران - تهران - تهران - منطقه 6 - استادنجات الهی (ویلا) - بالاتر از خیابان کریمخان زند - بیمارستان میرزاکوچک خان_تلفن_ : 88892043- 88900002
___________دکتر_________ علیرضا ارژنگی
کودکان , متخصص کودکان_نشانی_ : خراسان رضوي - مشهد - خواجه ربیع - سمزقند_تلفن_ : 2701440
___________دکتر_________ 0 ارفع نیا
کودکان , متخصص کودکان_نشانی_ : تهران - تهران - شهرك دولت آباد نرسیده به فلكه سوم گروه 13 پ 4_تلفن_ : 33740980
___________دکتر_________ محسن ارفع نیا
کودکان , متخصص کودکان_نشانی_ : تهران - تهران - تهران - منطقه 15 - دولت آباد - خ. گلبرگ جنوبی - نرسیده به خیابان ملت دوست_تلفن_ : 33750483
___________دکتر_________ محسن ارفع نیا
کودکان , متخصص کودکان_نشانی_ : تهران - تهران - تهران - منطقه 15 - دولت آباد - نرسیده به فلکه سوم - گروه سیزده - پ. 4_تلفن_ : 33740980
___________دکتر_________ بتول ازاده
کودکان , متخصص کودکان_نشانی_ : اصفهان - اصفهان - خ بزرگمهر مقابل كلانتری كوچه شهید كارگری_تلفن_ : 2642630
___________دکتر_________ محمد ازغندی
کودکان , متخصص کودکان_نشانی_ : تهران - تهران - تهران - منطقه 5 - فلکه دوم صادقیه (آریاشهر) - ضلع جنوب غربی - پ. 83 - مجتمع تجاری شیری - ط. سوم_تلفن_ : 44068178
___________دکتر_________ فرزانه استادی
کودکان , متخصص کودکان_نشانی_ : همدان - همدان - همدان - خ بوعلی - كوچه یخچال - ساختمان شفا_تلفن_ : 2514885
___________دکتر_________ اسفندیار استقامت
کودکان , متخصص کودکان_نشانی_ : تهران - تهران - تهران - منطقه 6 - قائم مقام فراهانی - م. شعاع - پ. 105 - ط. اول_تلفن_ : 88307309
___________دکتر_________ عبدالرضا استقامتی
فوق تخصص نوزادان , کودکان , متخصص کودکان_نشانی_ : تهران - تهران - تهران - منطقه 7 - شریعتی - چهارراه قصر - ساختمان پزشکان قصر - پ. 19 - واحد 102_تلفن_ : 88502367- 88744587- 88744509
___________دکتر_________ عبدالرضا استقامتی
فوق تخصص عفونی کودکان , کودکان , متخصص کودکان_نشانی_ : تهران - تهران - تهران - منطقه 7 - شریعتی - چهارراه قصر - ساختمان پزشکان قصر - پ. 19 - واحد 102_تلفن_ : 88502367-88744587-88744509
___________دکتر_________ عبدالرضا استقامتی
فوق تخصص نوزادان , کودکان , متخصص کودکان_نشانی_ : تهران - تهران - تهران - منطقه 21 - تهرانسر - بلوار گل ها - بلوار لاله - پ. 2 - درمانگاه خیریه صاحب کوثر (قوامین)_تلفن_ : 44520582-6
___________دکتر_________ سیده مریم اسحاقی
کودکان , متخصص کودکان_نشانی_ : گیلان - رشت - چهارراه گلسار-ساختمان آبان_تلفن_ : 7221151
___________دکتر_________ 0 اسحق حسینی
کودکان , متخصص کودکان_نشانی_ : تهران - تهران - فلكه چهارم تهرانپارس - وفادار شرقی نبش برادران مظفری پ 1_تلفن_ : 7705977
___________دکتر_________ محراب اسدپور
کودکان , متخصص کودکان_نشانی_ : خوزستان - اهواز - خیابان سلمان فارسی نبش كتانباف مجتمع پزشكی كارون طبقه دوم_تلفن_ : 2223748
___________دکتر_________ مسعود اسدی
کودکان , متخصص کودکان_نشانی_ : مازندران - بابلسر - بابلسر - خ امام - روبروی اداره مخابرات شهید نوروزی مجتمع پزشكی دهقان_تلفن_ : 1125238912
___________دکتر_________ 0 اسدی
کودکان , متخصص کودکان_نشانی_ : تهران - تهران - خ در دشت-پائین تر از گلبرگ پ 352_تلفن_ : 77932243
___________دکتر_________ اردشیر اسدی
کودکان , متخصص کودکان_نشانی_ : تهران - تهران - تهران - منطقه 8 - نارمک - خ. دردشت - پایین تر از گلبرگ - پ. 348 - ساختمان رازی_تلفن_ : 77932243
___________دکتر_________ رضا اسدی
فوق تخصص انحراف و چشم پزشکی کودکان , کودکان , متخصص کودکان_نشانی_ : تهران - تهران - تهران - منطقه 3 - ملاصدرا - بین خیابان شیخ بهایی و شیراز - پ. 109 - ط. اول_تلفن_ : 88056680-1
___________دکتر_________ کامبیز اسدی
کودکان , متخصص کودکان_نشانی_ : تهران - تهران - تهران - منطقه 1 - باهنر (نیاوران) - جنب پارکینگ شهرداری - پ. 512 - ط. دوم - واحد 4_تلفن_ : 22702338
___________دکتر_________ علی اکبر اسدی پویا
فوق تخصص صرع , کودکان , متخصص کودکان , مغز و اعصاب_نشانی_ : فارس - شیراز -
___________دکتر_________ مرجان اسدی فر
کودکان , متخصص کودکان_نشانی_ : فارس - شیراز - خیابان نصر، روبروی مسجد ابو الفضل (ع)
___________دکتر_________ سیدفاطمه اسدی نژاد
کودکان , متخصص کودکان_نشانی_ : گیلان - رشت - چهارراه گلسار-خ نواب-ساختمان21_تلفن_ : 7226712
___________دکتر_________ 0 اسفندیار
کودکان , متخصص کودکان_نشانی_ : تهران - تهران - جنت آباد شمالی بالاترازایرانپارس نبش گلستان شرقی پلاك 377_تلفن_ : 44849443
___________دکتر_________ - اسفندیاری
کودکان , متخصص کودکان_نشانی_ : تهران - تهران - تهران - منطقه 5 - بزرگراه کاشانی - بلوار ابوذر جنوبی - بیمارستان پیامبران_تلفن_ : 44079131-41
___________دکتر_________ - اسفندیاری
کودکان , متخصص کودکان_نشانی_ : تهران - تهران - تهران - منطقه 5 - جنت آباد - نبش گلستان شرق - پ. 28 - ط. اول_تلفن_ : 44814337- 44814332
___________دکتر_________ صدیقه اسفندیاری
کودکان , متخصص کودکان_نشانی_ : اصفهان - اصفهان - خ محتشم كاشانی-_تلفن_ : 6255647
___________دکتر_________ اسداله اسلام نژاد
کودکان , متخصص کودکان_نشانی_ : بوشهر - دشتستان - دشتستان برازجان_خ شهید چمران - ساختمان پزشكان پارس_تلفن_ : 7734222585
___________دکتر_________ محمد حسین اسلامیان
کودکان , متخصص کودکان_نشانی_ : همدان - همدان - همدان - خ پاستور - بالاتر از اورژانس - جنب پ 37_تلفن_ : 8284470
___________دکتر_________ پریچهره اسماعیل بیگی
کودکان , متخصص کودکان_نشانی_ : تهران - تهران - تهران - منطقه 13 - پیروزی - خ. دهقان - ک. رحیمی نژاد - پ. 31_تلفن_ : 77436209-77436880
___________دکتر_________ نسیم اسماعیل پور
کودکان , متخصص کودکان_نشانی_ : تهران - تهران - تهران - منطقه 7 - سهروردی جنوبی - نرسیده به خیابان بهارشیراز - پ. 4 - طبقه همکف - کلینیک بهار_تلفن_ : 77536938
___________دکتر_________ حسین اسماعیل زاده
کودکان , متخصص کودکان_نشانی_ : فارس - شیراز -
___________دکتر_________ جمشید اسماعیلی
کودکان , متخصص کودکان_نشانی_ : مازندران - آمل - آمل - خ انقلاب مجتمع پردیس طبقه اول_تلفن_ : 2228689
___________دکتر_________ علی اسماعیلی
کودکان , متخصص کودکان_نشانی_ : اردبیل - پارس آباد - پارس آباد
___________دکتر_________ محمد اسماعیلی
کودکان , متخصص کودکان_نشانی_ : خراسان رضوي - مشهد - کوهسنگی - اسدی4ساختمان‌پزشكان‌صدر_تلفن_ : 8592392
___________دکتر_________ مهران اسماعیلی
کودکان , متخصص کودکان_نشانی_ : اصفهان - اصفهان - خ امادگاه -جنب بانك سپه_تلفن_ : 2239894
___________دکتر_________ معصومه اسماعیلی سوادکوهی
کودکان , متخصص کودکان_نشانی_ : تهران - تهران - تهران - منطقه 5 - بزرگراه کاشانی - بلوار ابوذر جنوبی - بیمارستان پیامبران_تلفن_ : 44079131-41
___________دکتر_________ 0 اسماعیلی سوادكوهی
کودکان , متخصص کودکان_نشانی_ : تهران - تهران - خ امام خمینی تقاطع كارون ساختمان پزشكان كارون ط 3_تلفن_ : 66866135
___________دکتر_________ بابك اسمعیلی مقدم
کودکان , متخصص کودکان_نشانی_ : همدان - نهاوند - نهاوند - خ 17 شهریور - روبروی داروخانه سیف- مجتمع پزشكی میلاد_تلفن_ : 3243908
___________دکتر_________ فرهاد اسمی
کودکان , متخصص کودکان_نشانی_ : گلستان - علی آباد - علی آباد_تلفن_ : 6236952
___________دکتر_________ زنبق اشترانی
کودکان , متخصص کودکان_نشانی_ : تهران - تهران - تهران - منطقه 4 - لویزان - خ. فرشادی - پ. 110_تلفن_ : 22936262
___________دکتر_________  فریبا اشتری
کودکان , متخصص کودکان_نشانی_ : اصفهان - اصفهان - خ هزار جریب مقابل درب دانشگاه کوچه جلال الدین پلاک 206_تلفن_ : 6686870
___________دکتر_________ فریبا اشتری
کودکان , متخصص کودکان_نشانی_ : اصفهان - اصفهان - خ هزارجریب روبروی درب شرقی دانشگاه_تلفن_ : 6686870
___________دکتر_________ افسانه اشرافی
کودکان , متخصص کودکان_نشانی_ : فارس - شیراز -
___________دکتر_________  پریناز اشراقی
کودکان , متخصص کودکان_نشانی_ : اصفهان - اصفهان - خ آمادگاه کوچه گلدسته_تلفن_ : 2222931
___________دکتر_________ علیرضا اشراقی
کودکان , متخصص کودکان_نشانی_ : - کرمانشاه - كرمانشاه_تلفن_ : 7222332
___________دکتر_________ علیرضا اشراقی
کودکان , متخصص کودکان_نشانی_ : کرمانشاه - کرمانشاه - كرمانشاه_تلفن_ : 7222332
___________دکتر_________ 0 اشراقی مهابادی
کودکان , متخصص کودکان_نشانی_ : تهران - تهران - میدان خراسان-خ شهید حدادعادل-پ220_تلفن_ : 33543797
___________دکتر_________ فریناز اشرف
کودکان , متخصص کودکان_نشانی_ : فارس - شیراز - خیابان معالی آباد، روبروی کلانتری23، ساختمان یونیک، طبقه دوم، واحد 10 _تلفن_ : 36360582 درمانگاه مادر و کودک غدیر , درمانگاه محمد رسول الله
___________دکتر_________ سیدعلی اشرف سیادتی
کودکان , متخصص کودکان_نشانی_ : تهران - تهران - تهران - منطقه 16 - نازی آباد - خ. رجایی - پ. 502 - درمانگاه 13 آبان_تلفن_ : 55061123-4
___________دکتر_________  محمود اشرفی
کودکان , متخصص کودکان_نشانی_ : اصفهان - اصفهان - چهارراه قصر بن بست سردابه_تلفن_ : 2339731
___________دکتر_________ - اشرفی
کودکان , متخصص کودکان_نشانی_ : تهران - تهران - تهران - منطقه 11 - هلال احمر - تقاطع خیابان ابراهیمی (عباسی) - بیمارستان کودکان فهمیده_تلفن_ : 55416121-55411217
___________دکتر_________ محمدرضا اشرفی
فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان , کودکان , متخصص کودکان_نشانی_ : تهران - تهران - تهران - منطقه 3 - ولی عصر - بالاتر از میدان ونک - خ. یاسمی - بیمارستان خاتم الانبیا_تلفن_ : 88884040
___________دکتر_________ محمود اشرفی
کودکان , متخصص کودکان_نشانی_ : اصفهان - اصفهان - خ شیخ بهائی - چهارراه قصر- بن بست سردابه_تلفن_ : 2339731
___________دکتر_________ محمود اشرفی
کودکان , متخصص کودکان_نشانی_ : تهران - تهران - تهران - منطقه 2 - بلوار فرحزادی - جنب پل نیایش - ساختمان نیایش - واحد 16_تلفن_ : 22378673
___________دکتر_________ شهرام اصغری
کودکان , متخصص کودکان_نشانی_ : اردبیل - مشگین شهر - مشگین شهر_تلفن_ : 5225669
___________دکتر_________ 0 اصلان بیگی
کودکان , متخصص کودکان_نشانی_ : تهران - تهران - خ 17شهریور-خ غیاثی -پ 360_تلفن_ : 33700463
___________دکتر_________ تقی اصلان بیگی
کودکان , متخصص کودکان_نشانی_ : تهران - تهران - تهران - منطقه 14 - بزرگراه محلاتی - خ. صفری - خ. سعیدی - پ. 360_تلفن_ : 33700463
___________دکتر_________ صدیقه اعتصامی
کودکان , متخصص کودکان_نشانی_ : فارس - شیراز - درمانگاه مادر و کودک غدیر
___________دکتر_________ محمدیوسف اعرابی مقدم
فوق تخصص قلب کودکان , کودکان , متخصص کودکان_نشانی_ : تهران - تهران - تهران - منطقه 3 - ولی عصر - نبش خیابان نیایش - بیمارستان قلب رجایی_تلفن_ : 23921
___________دکتر_________ نیر اعظم برکت
کودکان , متخصص کودکان_نشانی_ : تهران - تهران - تهران - منطقه 2 - توحید - نرسیده به خیابان آزادی - ساختمان پزشکان توحید - ط. دوم - واحد 7_تلفن_ : 66939066
___________دکتر_________ اسماعیل اعظم فرزان
کودکان , متخصص کودکان_نشانی_ : تهران - تهران - تهران - منطقه 7 - اجاره دار (خواجه نظام الملک) - ک. اقبالی - پ. 585_تلفن_ : 77543663
___________دکتر_________ مهناز اعلانور
کودکان , متخصص کودکان_نشانی_ : تهران - تهران - تهران - منطقه 1 - شریعتی - بالاتر از پل رومی - پ. 1829 - ساختمان پزشکان - ط. اول_تلفن_ : 22219761
___________دکتر_________  فاطمه اعلمي
کودکان , متخصص کودکان_نشانی_ : اصفهان - اصفهان - خ بــزرگمهر روبروي بيمارستان شهید صدوقی_تلفن_ : 2657526
___________دکتر_________ فرشاد افتاده
کودکان , متخصص کودکان_نشانی_ : تهران - تهران - تهران - منطقه 3 - دستگردی (ظفر) - خ. بهروز - ساختمان پزشکان 26_تلفن_ : 22253469
___________دکتر_________ مریم افتتاح
کودکان , متخصص کودکان_نشانی_ : فارس - شیراز - درمانگاه محمد رسول الله
___________دکتر_________ آذر افتخار
کودکان , متخصص کودکان_نشانی_ : تهران - تهران - تهران - منطقه 9 - دامپزشکی - نرسیده به خیابان 21 متری جی - جنب مسجد اولیا - درمانگاه هاشمی_تلفن_ : 66001052- 66034117
___________دکتر_________ فریبا افتخاری
کودکان , متخصص کودکان_نشانی_ : - کرمانشاه - كرمانشاه_تلفن_ : 7281255
___________دکتر_________ فریبا افتخاری
کودکان , متخصص کودکان_نشانی_ : کرمانشاه - کرمانشاه - كرمانشاه_تلفن_ : 7281255
___________دکتر_________ كامبیز افتخاری
کودکان , متخصص کودکان_نشانی_ : زنجان - زنجان - زنجان-خ سعدی وسط-س حكیم_تلفن_ : 3230119
___________دکتر_________ محمد علی افتخاری
کودکان , متخصص کودکان_نشانی_ : مازندران - رامسر - رامسر _ نارنج بن _ ساختمان سینا_تلفن_ : 5259511
___________دکتر_________ سیدابوالفضل افجه
کودکان , متخصص کودکان_نشانی_ : تهران - تهران - تهران - منطقه 14 - پیروزی - روبروی پمپ بنزین سه راه سلیمانیه - ساختمان پزشکان - ط. سوم_تلفن_ : 33797473
___________دکتر_________ 0 افخم
کودکان , متخصص کودکان_نشانی_ : تهران - تهران - شهرك غرب بلواردریا و بلوار پاك نژاد ضلع شمال شرقی ساختمان نیما آپارتمان شماره 6/میدان آزادی شهرك فرهنگیان جنب مسجد جامع_تلفن_ : 88698439
___________دکتر_________ محمد افخم
کودکان , متخصص کودکان_نشانی_ : تهران - تهران - تهران - منطقه 9 - م. شمشیری (سه راه آذری) - خ. 45 متری زرند - درمانگاه مشیری_تلفن_ : 66691919
___________دکتر_________ ابوالقاسم افخمی اردكانی
کودکان , متخصص کودکان_نشانی_ : تهران - پاکدشت - میدان ساعت-بلوار شهید قمی شمالی-بازار چه محمد-ساختمان پزشكان_تلفن_ : ۰۲۹۲-۳۰۳۳۶۴۵
___________دکتر_________ محمدحسن افخمی جدی
کودکان , متخصص کودکان_نشانی_ : خراسان رضوي - مشهد - دانشگاه - چهارراه گلستان_تلفن_ : 8542631
___________دکتر_________ فخری افرا
کودکان , متخصص کودکان_نشانی_ : خوزستان - اهواز - خیابان سلمان فارسی نبش فردوسی مجتمع پزشكی میلاد_تلفن_ :
___________دکتر_________ 0 افشار
کودکان , متخصص کودکان_نشانی_ : تهران - تهران - شهرك اكباتان-بلوار اصلی شهرك-مجاور خانه فر هنگ آیه-ساختمان سایه-واحد12_تلفن_ : 44667043
___________دکتر_________ عباس افشار
کودکان , متخصص کودکان_نشانی_ : تهران - تهران - تهران - منطقه 1 - ولی عصر - روبروی باغ فردوس - پ. 1590 - برج زعفرانیه - ط. سوم_تلفن_ : 22733332
___________دکتر_________ کامران افشاریان
کودکان , متخصص کودکان_نشانی_ : تهران - تهران - تهران - منطقه 3 - ولی عصر - بالاتر از میدان ونک - خ. یاسمی - بیمارستان خاتم الانبیا_تلفن_ : 88884040
___________دکتر_________ علی افشین پور
کودکان , متخصص کودکان_نشانی_ : همدان - اسد آباد - اسدآباد - خ فرهنگ - چهار راه رسالت - كوچه شهید فریدونی_تلفن_ : 0812-3222286
___________دکتر_________ فریدون افضلی
کودکان , متخصص کودکان_نشانی_ : کرمان - جیرفت - جیرفت خیابان شهید رجائی ساختمان پزشكان ثامن الائمه_تلفن_ : 2213593
___________دکتر_________ ناصر افضلیان
کودکان , متخصص کودکان_نشانی_ : تهران - تهران - تهران - منطقه 5 - م. پونک - خ. میرزابابایی - بلوار عدل جنوبی - ساختمان پزشکان فتح - ط. دوم_تلفن_ : 44464639
___________دکتر_________  مهدی افقری
کودکان , متخصص کودکان_نشانی_ : اصفهان - اصفهان - خ آمادگاه مقابل جامکو_تلفن_ : 2218480
___________دکتر_________ مهدی افقری
کودکان , متخصص کودکان_نشانی_ : اصفهان - اصفهان - آمادگاه -مقابل جامكو-_تلفن_ : 2218480
___________دکتر_________ فریبا اقبال
کودکان , متخصص کودکان_نشانی_ : فارس - شیراز - خیابان کریم خان زند، جنب هتل پارس، ساختمان صدف، طبقه سوم _تلفن_ : 2334192
___________دکتر_________ اصغر اقبال خواه
فوق تخصص گوارش و کبد کودکان , کودکان , متخصص کودکان_نشانی_ : تهران - تهران - تهران - منطقه 7 - دماوند - تهران نو - روبروی پمپ بنزین - خ. کیانی - بالاتر از بیمارستان بهرامی_تلفن_ : 77568801-9-77547971-4
___________دکتر_________ عسگر اقبال خواه
فوق تخصص گوارش و کبد کودکان , کودکان , متخصص کودکان_نشانی_ : تهران - تهران - تهران - منطقه 5 - بزرگراه اشرفی اصفهانی - نبش بلوار کمالی - مجتمع ارمغان_تلفن_ : 44406970
___________دکتر_________ فاطمه اقبالیان
کودکان , متخصص کودکان_نشانی_ : همدان - همدان - همدان خ بوعلی ساختمان پارس_تلفن_ : 2510878
___________دکتر_________ سهیلا اکباتانی
کودکان , متخصص کودکان_نشانی_ : تهران - تهران - تهران - منطقه 4 - هنگام - ک. کاظمی (ششم غربی) - پ. 13 - ط. دوم_تلفن_ : 77444194
___________دکتر_________ سهیلا اکبری
کودکان , متخصص کودکان_نشانی_ : فارس - شیراز - خیابان کریم خان زند، جنب بانک ملی، ساختمان سیم و زر، طبقه همکف _تلفن_ : 2357499
___________دکتر_________ سهیلا اکبری
کودکان , متخصص کودکان_نشانی_ : فارس - شیراز - شیراز، خیابان کریم خان زند، جنب بانک ملی، ساختمان سیم و زر، طبقه همکف _تلفن_ : 32357499
___________دکتر_________ هدایت اکبری
داخلی , فوق تخصص ایمونولوژی و آلرژی کودکان , فوق تخصص ایمونولوژی و آلرژی کودکان , کودکان , متخصص کودکان_نشانی_ : فارس - شیراز - شیراز، خیابان کریم خان زند، میدان نمازی، روبروی دانشکده مهندسی، ساختمان پزشکی یاس _تلفن_ : 32335933
___________دکتر_________ پروین اکبری اسبق
کودکان , متخصص کودکان_نشانی_ : تهران - تهران - تهران - منطقه 6 - بلوار کشاورز - بیمارستان امام خمینی_تلفن_ : 66581551-9
___________دکتر_________ عبدالحمید اکبری نسب
کودکان , متخصص کودکان_نشانی_ : تهران - تهران - تهران - منطقه 6 - استادنجات الهی (ویلا) - بالاتر از خیابان کریمخان زند - پ. 315 - موسسه ایرانیان_تلفن_ : 88903243-6-88904505-7
___________دکتر_________ احمد اكبر زاده
کودکان , متخصص کودکان_نشانی_ : سمنان - گرمسار - گرمسار   روبروی بیمارستان امام كوچه ناهید_تلفن_ : 4221519
___________دکتر_________ محمد علی اكبر زاده
کودکان , متخصص کودکان_نشانی_ : مرکزی - اراک - اراك خ جانبازان روبروی مخابرا ت_تلفن_ : 220034
___________دکتر_________ 0 اكبراوقلی
کودکان , متخصص کودکان_نشانی_ : تهران - تهران - خ گیشا(كوی نصر)نبش خ بیست ویكم (شهیدطهماسبی )پلاك 2-طبقه اول -واحدیك_تلفن_ : 88281279
___________دکتر_________ حیدر اكبرزاده پاشا
کودکان , متخصص کودکان_نشانی_ : مازندران - بابل - بابل-كمربندی غربی-24 متر اول خ مادر_تلفن_ : 9111544182
___________دکتر_________ رضا اكبری اوخچی
کودکان , متخصص کودکان_نشانی_ : آذربایجان شرقی - تبریز - تبریز -خ 17شهریور جدید -جنب داروخانه كیمیا- مجتمع پزشكی گلستان_تلفن_ : 5533433
___________دکتر_________ مجیدرضا اكبری زاده
کودکان , متخصص کودکان_نشانی_ : سیستان و بلوچستان - زابل - زابل خ بعثت مقابل داروخانه خاتم
___________دکتر_________ سید حسین اكبری شهابی
کودکان , متخصص کودکان_نشانی_ : مازندران - ساری - ساری خ فرهنگ _ بین سه راه قارن وشهداء فرهنگ كلینیك_تلفن_ : 2227465
___________دکتر_________ محمد رضا اكبریان
کودکان , متخصص کودکان_نشانی_ : کرمان - کرمان - كرمان بلوار جمهوری جنب جهاد سازندگی_تلفن_ : 2447555
___________دکتر_________ عبدالوهاب البرزی
عفونی , فوق تخصص بیماری های عفونی و گرمسیری کودکان , فوق تخصص عفونی کودکان , کودکان , متخصص کودکان_نشانی_ : فارس - شیراز - درمانگاه دنا
___________دکتر_________ حسین الماسی
فوق تخصص جراحی نوزادان و کودکان , کودکان , متخصص کودکان_نشانی_ : تهران - تهران - تهران - منطقه 3 - ولی عصر - بالاتر از میدان ونک - خ. یاسمی - بیمارستان خاتم الانبیا_تلفن_ : 88884040
___________دکتر_________ مستانه الماسی
کودکان , متخصص کودکان_نشانی_ : گیلان - رشت - خ مطهری-ساختمان مهر_تلفن_ : 2233276
___________دکتر_________ سعید الهی
کودکان , متخصص کودکان_نشانی_ : مرکزی - اراک - اراك خ مخابرات پاساژ عراقچی اراك_تلفن_ : 2242224
___________دکتر_________ رامین امامزادگان
کودکان , متخصص کودکان_نشانی_ : اردبیل - اردبیل - اردبیل خ شیخ صفی_تلفن_ : 2253232
___________دکتر_________ ارسطو امامی
کودکان , متخصص کودکان_نشانی_ : تهران - تهران - تهران - منطقه 6 - م. آرژانتین - خ. الوند - پ. 23 - بیمارستان کسری_تلفن_ : 88797611-9-88774444
___________دکتر_________ رحمت اله امامی
کودکان , متخصص کودکان_نشانی_ : تهران - تهران - تهران - منطقه 5 - شهرک اکباتان - خ. بیمه 5 - ک. صلح پرور - پ. 14_تلفن_ : 44649769
___________دکتر_________ زهرا امامی
کودکان , متخصص کودکان_نشانی_ : اصفهان - اصفهان - چهارراه قصر ساختمان رودكی_تلفن_ : 3318889
___________دکتر_________ 0 امامی نژاد
کودکان , متخصص کودکان_نشانی_ : تهران - تهران - مطب صبح خانی آباد نو سه راه عبدل آباد 35متری شكوفه روبروی پارك شریعتی پلاك 16_تلفن_ : 44424803
___________دکتر_________ کیوان امامی نژاد
کودکان , متخصص کودکان_نشانی_ : تهران - تهران - تهران - منطقه 19 - خانی آباد نو - خ. ماهان - روبروی پارک شریعتی - پ. 16_تلفن_ : 55824060
___________دکتر_________ کیوان امامی نژاد
کودکان , متخصص کودکان_نشانی_ : تهران - تهران - تهران - منطقه 5 - جنت آباد - قبل از همت - خ. پارک - ساختمان پزشکان - ط. دوم_تلفن_ : 44424803
___________دکتر_________  زهرا امامي نائيني
کودکان , متخصص کودکان_نشانی_ : اصفهان - اصفهان - خ شمس آبادي چهارراه قصر ساختمان رودکی_تلفن_ : 2338189
___________دکتر_________ محمد رضا امانتچی
کودکان , متخصص کودکان_نشانی_ : لرستان - بروجرد - بروجرد_تلفن_ : 2601765
___________دکتر_________ آزیتا امانتکار
کودکان , متخصص کودکان_نشانی_ : تهران - تهران - تهران - منطقه 15 - شوش شرقی - خ. شهرزاد - بیمارستان مهدیه_تلفن_ : 55062654-55062644
___________دکتر_________ 0 امانتكار
کودکان , متخصص کودکان_نشانی_ : تهران - تهران - بزرگراه صیاد شیرازی سبلان شمالی جنب داروخانه دكتر شمس پ281_تلفن_ : 88424747
___________دکتر_________ علی امانتی
کودکان , متخصص کودکان_نشانی_ : همدان - رزن - رزن - سه راه قروه - روبروی بانك ملت - جنب داروخانه دكتر مركزی_تلفن_ : 0812-6224223
___________دکتر_________ - امانی
کودکان , متخصص کودکان_نشانی_ : تهران - تهران - تهران - منطقه 11 - هلال احمر - تقاطع خیابان ابراهیمی (عباسی) - بیمارستان کودکان فهمیده_تلفن_ : 55416121-55411217
___________دکتر_________ زهره امانی پور
کودکان , متخصص کودکان_نشانی_ : اصفهان - اصفهان - چهارباغ بالا-مجتمع پارسیان -طبقه اول_تلفن_ : 6267130
___________دکتر_________ محمود امدادی
کودکان , متخصص کودکان_نشانی_ : همدان - همدان - همدان - میدان آرامگاه - ابتدای خواجه رشید - مجتمع پزشكی رازی_تلفن_ : 2513611
___________دکتر_________ منصوره‌ امیدوارتهرانی
کودکان , متخصص کودکان_نشانی_ : خراسان رضوي - مشهد - ‌كوهسنگی - جنب‌ داروخانه كوهسنگی_تلفن_ : 8426758
___________دکتر_________ غلامحسین امیر حکیمی
داخلی , غدد، رشد و متابولیسم , فوق تخصص غدد، رشد و متابولسیم کودکان , فوق تخصص غدد، رشد و متابولسیم کودکان , فوق تخصص غدد، رشد و متابولسیم کودکان , کودکان , متخصص کودکان_نشانی_ : فارس - شیراز - درمانگاه امام رضا (ع)
___________دکتر_________ ارسلان امیرجمشیدی
کودکان , متخصص کودکان_نشانی_ : تهران - تهران - تهران - منطقه 6 - م. آرژانتین - خ. الوند - ک. آفرین - پ. 1_تلفن_ : 88665082
___________دکتر_________ احمد امیرچوپانی
کودکان , متخصص کودکان_نشانی_ : آذربایجان شرقی - تبریز - تبریز-17 شهریورقدیم - جنب مدرسه نورسجاد- كوچه حاجی سلمان_تلفن_ : 5552114
___________دکتر_________ جلیل امیرزاده
کودکان , متخصص کودکان_نشانی_ : آذربایجان غربی - ارومیه - آذربایجان غربی-ارومیه-خیابان مدنی 2-جنب آزمایشگاه ___________دکتر_________ میلانی-داخل کوچه ساختمان سبز-طبقه اول_تلفن_ : 04432244509
___________دکتر_________ سوزان امیرسالاری
فوق تخصص روانپزشکی کودکان , کودکان , متخصص کودکان_نشانی_ : تهران - تهران - تهران - منطقه 4 - بزرگراه رسالت - نرسیده به تقاطع بزرگراه صیاد شیرازی - ساختمان پزشکان 190_تلفن_ : 22535996
___________دکتر_________ عبدالاحد امیرشقاقی
کودکان , متخصص کودکان_نشانی_ : آذربایجان شرقی - تبریز - تبریز-خ امام-ایستگاه میدان قطب_تلفن_ : 3348679
___________دکتر_________ مریم امیرغلامی
کودکان , متخصص کودکان_نشانی_ : خوزستان - اهواز - كیانپارس خیابان سوم شرقی ساختمان پزشكی پارس طبقه 4 واحد 3_تلفن_ : 3920470و72
___________دکتر_________ منوچهر امیرفیض
فوق تخصص جراحی نوزادان و کودکان , کودکان , متخصص کودکان_نشانی_ : تهران - تهران - تهران - منطقه 3 - شریعتی - بالاتر از حسینیه ارشاد - بیمارستان مفید_تلفن_ : 22227021-9-22227339
___________دکتر_________ ارسلان امیری
کودکان , متخصص کودکان_نشانی_ : اصفهان - اصفهان - خ آمادگاه جنب مبل ابنوس ساختمان اژند بلوك اداری طبقه اول_تلفن_ : 2240892
___________دکتر_________ جلیل امیری
کودکان , متخصص کودکان_نشانی_ : اصفهان - اصفهان - خ شیخ بهائی -جنب بیمارستان مهرگان -مجتمع پزشكی بهائی -طبقه دوم -ت 455462_تلفن_ : 2364554
___________دکتر_________ فرخنده امیری
کودکان , متخصص کودکان_نشانی_ : تهران - تهران - تهران - منطقه 3 - شریعتی - خ. امامزاده - خ. شکرابی - کلینیک فوق تخصصی رئوف_تلفن_ : 22006729=31
___________دکتر_________ محمد رضا امیری
کودکان , متخصص کودکان_نشانی_ : خراسان شمالی - بجنورد - بجنورد - میدان 17 شهریور مقابل بیمه ایران_تلفن_ : 2220852
___________دکتر_________


بازديد:223 بار
پنجشنبه، 25 خرداد ماه ، 1396
نظر دهيد!
در ادامه لیستی شامل بهترین متخصص های گلوکم مشاهده می کنید در ادامه با ما همراه باشید.
___________دکتر_________ نیکو افسر
جراح چشم , چشم پزشکی , فوق تخصص قرنیه , فوق تخصص گلوکم , متخصص چشم_نشانی : تهران - تهران - میدان خراسان ابتدای خیابان خاوران روبه روی پمپ بنزین خیابان مشهد ساختمان پزکان ملودی پلاک 8 واحد 16تلفن : 02133019637 -02133019802
___________دکتر_________ حیدر امینی
چشم پزشکی , فوق تخصص گلوکم , متخصص چشم_نشانی : تهران - تهران - شیخ بهایی شمالی - پ. 81 - ساختمان صبا - ط. 9تلفن : 88050752-3بیمارستان فارابی
___________دکتر_________ علیرضا برادران رفیعی
چشم پزشکی , فوق تخصص گلوکم , متخصص چشم_نشانی : تهران - تهران - دستگردی (ظفر) - ساختمان آفتاب - ط. اول - واحد 6 - ک.پ : 19137تلفن : 22914400بیمارستان بینا
___________دکتر_________ محمد پاکروان
چشم پزشکی , فوق تخصص گلوکم , متخصص چشم_نشانی : تهران - تهران - شریعتی - بالاتر از پل صدر - خ. پل رومی - پ. 57 - ط. سومتلفن : 22000972بیمارستان لبافی نژاد
___________دکتر_________ محمد رضا رازقی نژاد
چشم پزشکی , فوق تخصص گلوکم , متخصص چشم_نشانی : فارس - شیراز - بیمارستان خلیلی , بیمارستان شهید دستغیب , درمانگاه شهید مطهری
___________دکتر_________ نرگس زند وکیل
چشم پزشکی , فوق تخصص گلوکم , متخصص چشم_نشانی : تهران - تهران - ولی عصر - بالاتر از خیابان دستگردی (ظفر) - خ. اسفندیار - پ. 96 - بیمارستان نور - ک.پ : 1968653111تلفن : 82400بیمارستان نور
___________دکتر_________ همایون صفویان
چشم پزشکی , فوق تخصص گلوکم , متخصص چشم_نشانی : فارس - شیراز - خیابان کریم خان زند، روبروی هتل پارس، ساختمان نگین تلفن : 2339965
___________دکتر_________ قاسم فخرایی
جراح چشم , چشم پزشکی , فوق تخصص گلوکم , متخصص چشم_نشانی : تهران - تهران - میدان ونک، ابتدای خیابان حقانی، نرسیده به گاندی جنوبی، پلاک 72، ساختمان فرهاد، طبقه پنجم، واحد 502تلفن : 88874981-4بیمارستان فارابی
___________دکتر_________ بهروز کوچکی
چشم پزشکی , فوق تخصص گلوکم , متخصص چشم_نشانی : تهران - تهران - ولی عصر - بالاتر از خیابان دستگردی (ظفر) - خ. اسفندیار - پ. 96 - بیمارستان نورتلفن : 82400بیمارستان نور
___________دکتر_________ شاهین یزدانی
چشم پزشکی , فوق تخصص گلوکم , متخصص چشم_نشانی : تهران - تهران - پاسداران - خ. بوستان نهم - بیمارستان لبافی نژاد - ک.پ : 1666663111تلفن : 22549011-8بیمارستان لبافی نژاد


بازديد:454 بار
پنجشنبه، 25 خرداد ماه ، 1396
نظر دهيد!
این لیست شامل بهترین متخصصین شبکیه می باشد این پزشکان مورد تایید وب سایت پزشک آدرس می باشند در ادامه با ما همراه باشید.

_____________دکتر________ مهرداد آفرید
چشم پزشکی , فوق تخصص شبکیه , متخصص چشم_نشانی : فارس - شیراز - درمانگاه پوستچی , بیمارستان خلیلی , بیمارستان شهید دستغیب , درمانگاه شهید مطهری
_____________دکتر________ محمد ابراهیمی
چشم پزشکی , فوق تخصص شبکیه , متخصص چشم_نشانی : تهران - تهران - کارگر شمالی (امیرآباد) - بالاتر از پمپ بنزین - ک. خسروی - ساختمان پزشکان جامی - ط. پنجم - ک.پ : 1413633133تلفن : 88333799کلینیک رازی , درمانگاه ساختمان پزشکان جامی
_____________دکتر________ داریوش ابطحیان
چشم پزشکی , فوق تخصص شبکیه , متخصص چشم_نشانی : فارس - شیراز - خیابان اردیبهشت غربی، نزدیک بیمارستان شفا، بین خیابان هفت تیر (20 متری سینما سعدی) و فلسطین (باغشاه)، ساختمان مهر، طبقه ششم تلفن : 2317700 بیمارستان اردیبهشت , بیمارستان _____________دکتر________ خدادوست
_____________دکتر________ حمید احمدیه
چشم پزشکی , فوق تخصص شبکیه , متخصص چشم_نشانی : تهران - تهران - سیدجمال الدین اسدآبادی (یوسف آباد) - بالاتر از پمپ بنزین - نبش خیابان 60تلفن : 88049479بیمارستان لبافی نژاد , درمانگاه مجتمع پزشکی نگاه
_____________دکتر________ وحید احیایی
چشم پزشکی , فوق تخصص شبکیه , متخصص چشم_نشانی : تهران - تهران - بزرگراه رسالت - نبش کرمان جنوبی - روبروی مجتمع تجاری دنیای نور - بیمارستان بیناتلفن : 23535بیمارستان بینا
_____________دکتر________ حسین اشرف
چشم پزشکی , فوق تخصص شبکیه , متخصص چشم_نشانی : فارس - شیراز - خیابان شهید چمران، میدان دانشجو، جنب بانک ملی، ساختمان نشاط، طبقه دوم تلفن : 6461632 درمانگاه پوستچی
_____________دکتر________ سید مرتضی انتظاری
چشم پزشکی , فوق تخصص شبکیه , متخصص چشم_نشانی : تهران - تهران - شریعتی - بالاتر از خیابان دستگردی (ظفر) - پ. 1343 - ساختمان سهیل - ط. سوم - ک.پ : 1948653335تلفن : 22842540 | 22890091بیمارستان امام حسین
_____________دکتر________ یوسف بخشی زاده سهی
چشم پزشکی , فوق تخصص شبکیه , متخصص چشم_نشانی : تهران - تهران - شریعتی - بعد از دوراهی قلهک - پ. 1437 - ساختمان پزشکان 1365 - ک.پ : 1949613859تلفن : 22007370-1بیمارستان بینا , درمانگاه ساختمان پزشکان 1365
_____________دکتر________ محمد رضا برادران
چشم پزشکی , فوق تخصص شبکیه , متخصص چشم_نشانی : تهران - تهران - استادحسن بنا (مجیدیه) جنوبی - نرسیده به سه راه ارامنه - جنب بهار - پ. 388 - ک.پ : 1631985436تلفن : 22530152
_____________دکتر________ مهدی بهنیا
چشم پزشکی , فوق تخصص شبکیه , متخصص چشم_نشانی : تهران - تهران - ولی عصر - بالاتر از خیابان دستگردی (ظفر) - خ. اسفندیار - پ. 96 - بیمارستان نورتلفن : 82400بیمارستان نور
_____________دکتر________ محمد مهدی پرورش
چشم پزشکی , فوق تخصص شبکیه , متخصص چشم_نشانی : تهران - تهران - ملاصدرا - بین چهارراه شیخ بهایی و شیراز - پ. 156 - ک.پ : 1435864544تلفن : 88041005
_____________دکتر________ محمد مهدی پرورش
چشم پزشکی , فوق تخصص شبکیه , متخصص چشم_نشانی : تهران - تهران - ملاصدرا - بین چهارراه شیخ بهایی و شیراز - پ. 156 - ک.پ : 1435864544تلفن : 88041005
_____________دکتر________ بیژن پورمستدام
چشم پزشکی , فوق تخصص شبکیه , متخصص چشم_نشانی : تهران - تهران - گاندی - نرسیده به بزرگراه حقانی - پ. 10 - ک.پ : 19699تلفن : 88675892
_____________دکتر________ بیژن پورمستدام
چشم پزشکی , فوق تخصص شبکیه , متخصص چشم_نشانی : تهران - تهران - گاندی - نرسیده به بزرگراه حقانی - پ. 10 - ک.پ : 19699تلفن : 88675892
_____________دکتر________ فدرا حاجی زاده
چشم پزشکی , فوق تخصص شبکیه , متخصص چشم_نشانی : تهران - تهران - ولی عصر - بالاتر از خیابان دستگردی (ظفر) - خ. اسفندیار - پ. 96 - بیمارستان نورتلفن : 82400بیمارستان نور
_____________دکتر________ کامران حجت جلالی
چشم پزشکی , فوق تخصص شبکیه , متخصص چشم_نشانی : تهران - تهران - ولی عصر - بالاتر از خیابان دستگردی (ظفر) - خ. اسفندیار - پ. 96 - بیمارستان نورتلفن : 82400بیمارستان نور
_____________دکتر________ حمید حسینی
چشم پزشکی , فوق تخصص شبکیه , متخصص چشم_نشانی : فارس - شیراز - بیمارستان خلیلی
_____________دکتر________ محمد حسین دهقان فیروزآبادی
چشم پزشکی , فوق تخصص شبکیه , متخصص چشم_نشانی : تهران - تهران - شریعتی - بالاتر از خیابان میرداماد - ک. نیام - پ. 60 - ک.پ : 1948813455تلفن : 22851575بیمارستان لبافی نژاد
_____________دکتر________ منصور رحیمی
چشم پزشکی , فوق تخصص شبکیه , متخصص چشم_نشانی : فارس - شیراز - درمانگاه پوستچی , بیمارستان خلیلی , بیمارستان شهید دستغیب , درمانگاه شهید مطهری
_____________دکتر________ علیرضا رضوان
چشم پزشکی , فوق تخصص شبکیه , متخصص چشم_نشانی : فارس - شیراز - خیابان کریم خان زند، روبروی هتل پارس، جنب ساختمان نگین، ساختمان گلستان تلفن : 2300912
_____________دکتر________ علیرضا رمضانی
چشم پزشکی , فوق تخصص شبکیه , متخصص چشم_نشانی : تهران - تهران - باهنر (نیاوران) - تقاطع خیابان مقدسی (مژده) - بالاتر از بانک پارسیان - پ. 354 - ط. چهارم - واحد 11تلفن : 22755373 | 22755355بیمارستان امام حسین
_____________دکتر________ محمد ریاضی اصفهانی
چشم پزشکی , فوق تخصص شبکیه , متخصص چشم_نشانی : تهران - تهران - ولی عصر - بالاتر از بیمارستان دی - ک. نیلو جنوبی - پ. 4 - ط. اول - واحد 6 - ک.پ : 1435693917تلفن : 88787879درمانگاه فارابی , بیمارستان نور
_____________دکتر________ - زارع مقدم
چشم پزشکی , فوق تخصص شبکیه , متخصص چشم_نشانی : تهران - تهران - پیروزی - سه راه سلیمانیه - جنب مخابرات - بیمارستان فجر - ک.پ : 1735838544تلفن : 38561 | 38563374 | 38563352بیمارستان فجر
_____________دکتر________ مسعود سهیلیان
چشم پزشکی , فوق تخصص شبکیه , متخصص چشم_نشانی : تهران - تهران - لواسانی (فرمانیه) - نرسیده به خیابان پاسداران - پ. 222 - ساختمان پزشکان فرمانیه - ک.پ : 1954664533تلفن : 22831985درمانگاه ساختمان پزشکان فرمانیه , بیمارستان لبافی نژاد
_____________دکتر________ سیروس سیوفی
چشم پزشکی , فوق تخصص شبکیه , متخصص چشم_نشانی : فارس - شیراز - خیابان هفت تیر (20 متری سینما سعدی)، خیابان اردیبهشت غربی، نبش کوچه 5، ساختمان آریا، طبقه دوم تلفن : 2323520
_____________دکتر________ محمد شعبان پور حقیقی
چشم پزشکی , فوق تخصص شبکیه , متخصص چشم_نشانی : فارس - شیراز - خیابان کریم خان زند، نبش خیابان هفت تیر (20 متری سینما سعدی)، ساختمان شیراز تلفن : 2358147درمانگاه پوستچی
_____________دکتر________ محسن شهسواری
چشم پزشکی , فوق تخصص شبکیه , متخصص چشم_نشانی : تهران - تهران - فلسطین - بالاتر از بلوار کشاورز - ساختمان 23 - ط. دوم - ک.پ : 1415813356تلفن : 88905543
_____________دکتر________ حسین شیردل
چشم پزشکی , فوق تخصص شبکیه , متخصص چشم_نشانی : تهران - تهران - کارگر شمالی (امیرآباد) - بالاتر از تقاطع فاطمی - خ. هیئت - ک. مریخ - ساختمان پزشکان هیئت - ط. اول - ک.پ : 1411873114تلفن : 66435252درمانگاه ساختمان پزشکان هیئت
_____________دکتر________ علی عبدالهی
چشم پزشکی , فوق تخصص شبکیه , متخصص چشم_نشانی : تهران - تهران - ملاصدرا - بین خیابان شیراز و شیخ بهایی - پ. 109 - ساختمان پزشکان 85 - ط. دوم - ک.پ : 1417755536تلفن : 88057976-7درمانگاه ساختمان پزشکان 85 , بیمارستان فارابی
_____________دکتر________ آرش عبودی
چشم پزشکی , فوق تخصص شبکیه , متخصص چشم_نشانی : فارس - شیراز - خیابان عفیف آباد، نزدیک به بازارچه حافظ، نبش کوچه 15، ساختمان چشم پزشکی بصیر تلفن : 6484814
_____________دکتر________ آرش عشق آبادی
چشم پزشکی , فوق تخصص شبکیه , متخصص چشم_نشانی : تهران - تهران - ولی عصر - بالاتر از خیابان دستگردی (ظفر) - خ. اسفندیار - پ. 96 - بیمارستان نور - ک.پ : 1968653111تلفن : 82400بیمارستان نور
_____________دکتر________ رضا عظیمی
چشم پزشکی , فوق تخصص شبکیه , متخصص چشم_نشانی : تهران - تهران - ولی عصر - بالاتر از خیابان دستگردی (ظفر) - خ. اسفندیار - پ. 96 - بیمارستان نور - ک.پ : 1968653111تلفن : 82400بیمارستان نور
_____________دکتر________ علی آقا علیشیری
چشم پزشکی , فوق تخصص شبکیه , متخصص چشم_نشانی : تهران - تهران - عباسپور (توانیر) - جنب بیمارستان دی - پ. 3 - ط. چهارمتلفن : 88785273
_____________دکتر________ الینا غفاری
چشم پزشکی , فوق تخصص شبکیه , متخصص چشم_نشانی : تهران - تهران - شریعتی - بالاتر از خیابان دستگردی (ظفر) - ک. مرشدی - ساختمان کیانمهر - ک.پ : 19137تلفن : 22267207
_____________دکتر________ محمدرضا غفوری
چشم پزشکی , فوق تخصص شبکیه , متخصص چشم_نشانی : تهران - تهران - تهرانپارس - فلکه دوم - خ. جشنواره - پ. 28 - درمانگاه خیریه اباعبداله الحسین - ک.پ : 1655914171تلفن : 77884111درمانگاه خیریه اباعبداله الحسین
_____________دکتر________ محسن فردین
چشم پزشکی , فوق تخصص شبکیه , متخصص چشم_نشانی : فارس - شیراز - خیابان ملاصدرا، خیابان اردیبهشت، ساختمان آیینه، طبقه هفتم تلفن : 2313874
_____________دکتر________ فرزاد فرزبد
چشم پزشکی , فوق تخصص شبکیه , متخصص چشم_نشانی : تهران - تهران - شهرک اکباتان - فاز 3 - بیمارستان فوق تخصصی زنان و زایمان صارم - ک.پ : 1396956111تلفن : 44670888-9بیمارستان فوق تخصصی زنان و زایمان صارم
_____________دکتر________ محمدرضا فروتن جزی (لیزیک)
چشم پزشکی , فوق تخصص شبکیه , فوق تخصص قرنیه , متخصص چشم_نشانی : تهران - تهران - ولی عصر - روبروی بیمارستان دی - جنب تالار قصر شیرین - پ. 4 - ط. اول - ک.پ : 15167تلفن : 88774861-2
_____________دکتر________ محسن فروردین
چشم پزشکی , فوق تخصص شبکیه , متخصص چشم_نشانی : فارس - شیراز - ملاصدرا ابتدای خیابان اردیبهشت ، مجتمع آیینه طبقه 7تلفن : 07132318874
_____________دکتر________ هوشنگ فقیهی حبیب آبادی
چشم پزشکی , فوق تخصص شبکیه , متخصص چشم_نشانی : تهران - تهران - قائم مقام فراهانی - نبش کوچه چهارم - پ. 179 - ط. چهارم - ک.پ : 1586843135تلفن : 88737902بیمارستان فارابی , بیمارستان نور
_____________دکتر________ وحید قاسمی فر
چشم پزشکی , فوق تخصص شبکیه , متخصص چشم_نشانی : فارس - شیراز - خیابان کریم خان زند، خیابان صورتگر، روبروی بیمارستان شهید فقیهی، روبروی بانک صادرات، ساختمان کیمیا، طبقه چهارم، واحد 2 تلفن : 2333762
_____________دکتر________ حمید قاضی
چشم پزشکی , فوق تخصص شبکیه , متخصص چشم_نشانی : تهران - تهران - م. ونک - بالاتر از چهارراه جهان کودک - ک. صانعی - پ. 1تلفن : 88655138 | 22742394بیمارستان مصطفی خمینی
_____________دکتر________ رضا کارخانه
چشم پزشکی , فوق تخصص شبکیه , متخصص چشم_نشانی : تهران - تهران - آفریقا (جردن) - بالاتر از جهان کودک - برج نگین - واحد 407 - ک.پ : 1969734711تلفن : 88797293-4بیمارستان فارابی
_____________دکتر________ محسن کاظمی مقدم
چشم پزشکی , فوق تخصص شبکیه , متخصص چشم_نشانی : تهران - تهران - کارگر شمالی (امیرآباد) - روبروی دانشکده اقتصاد - پ. 467 - واحد 35 - ک.پ : 1413693147تلفن : 88020106
_____________دکتر________ کاظم کامران
چشم پزشکی , فوق تخصص شبکیه , متخصص چشم_نشانی : فارس - شیراز - درمانگاه پوستچی , بیمارستان شهید دستغیب
_____________دکتر________ نادر کاویان
چشم پزشکی , فوق تخصص شبکیه , متخصص چشم_نشانی : فارس - شیراز - خیابان شهید مطهری (زرگری)، جنب بیمارستان خدادوست، نبش کوچه 19، ساختمان ستارخان، طبقه همکف، واحد 203 تلفن : 6275945
_____________دکتر________ غلام رضا کشاورزی
چشم پزشکی , فوق تخصص شبکیه , فوق تخصص قرنیه , متخصص چشم_نشانی : تهران - تهران - بزرگراه کاشانی - نبش خیابان عقیل - ساختمان البرز - ط. چهارم - واحد 23تلفن : 44963073 | 44963193
_____________دکتر________ علی رضا لاشییی
چشم پزشکی , فوق تخصص شبکیه , متخصص چشم_نشانی : تهران - تهران - قائم مقام فراهانی - جنب تهران کلینیک - خ. شهدا - پ. 4 - ک.پ : 15867تلفن : 88724511
_____________دکتر________ علیرضا لاشییی
چشم پزشکی , فوق تخصص شبکیه , متخصص چشم_نشانی : تهران - تهران - قائم مقام فراهانی - جنب تهران کلینیک - خ. شهدا - پ. 4 - ک.پ : 15867تلفن : 88724511
_____________دکتر________ پرویز لک
چشم پزشکی , فوق تخصص شبکیه , متخصص چشم_نشانی : فارس - شیراز - خیابان اردیبهشت، بین تقاطع خیابان هفت تیر (20 متری سینما سعدی) و فلسطین (باغشاه)، جنب داروخانه اردیبهشت، ساختمان نور تلفن : 2317716
_____________دکتر________ غلام رضا مجتهدی
چشم پزشکی , فوق تخصص شبکیه , فوق تخصص قرنیه , متخصص چشم_نشانی : تهران - تهران - فلسطین شمالی - جنب وزارت نیرو - پ. 79 - ک.پ : 1415853184تلفن : 88903824
_____________دکتر________ ناصح محمدی
چشم پزشکی , فوق تخصص شبکیه , متخصص چشم_نشانی : تهران - تهران - بلوار کشاورز - نرسیده به خیابان جمالزاده - جنب آزمایشگاه نور - ط. اولتلفن : 66909149
_____________دکتر________ مجید محمدی نعمت آباد
چشم پزشکی , فوق تخصص شبکیه , متخصص چشم_نشانی : تهران - تهران - بزرگراه کاشانی - نبش خیابان مهران - ساختمان مهران - واحد 13تلفن : 44040123
_____________دکتر________ سید مهدی مدرس زاده
چشم پزشکی , فوق تخصص شبکیه , متخصص چشم_نشانی : تهران - تهران - شیخ بهایی - ساختمان صبا - پ. 43 - ط. دهم - واحد 104 - ک.پ : 1991743338تلفن : 88043742 | 88042124-5
_____________دکتر________ سیامک مرادیان
چشم پزشکی , فوق تخصص شبکیه , متخصص چشم_نشانی : تهران - تهران - پاسداران - خ. بوستان نهم - بیمارستان لبافی نژاد - ک.پ : 1666663111تلفن : 22549011-8بیمارستان لبافی نژاد
_____________دکتر________ مهدی مردانی گیوی
چشم پزشکی , فوق تخصص شبکیه , متخصص چشم_نشانی : تهران - تهران - نارمک - پایین تر از چهارراه سرسبز - نبش کوچه بهرامی - ساختمان مهتاب - واحد 3تلفن : 77199243-4
_____________دکتر________ حسام الدین مقدسی
چشم پزشکی , فوق تخصص شبکیه , متخصص چشم_نشانی : فارس - شیراز - خیابان اردیبهشت غربی، بین تقاطع خیابان هفت تیر (20 متری سینما سعدی) و فلسطین (باغشاه)، جنب داروخانه اردیبهشت، ساختمان نور، طبقه ششم تلفن : 2317720
_____________دکتر________ محمدرضا منصوری
چشم پزشکی , فوق تخصص شبکیه , متخصص چشم_نشانی : تهران - تهران - ملاصدرا - بین خیابان شیخ بهایی و شیراز - پ. 109 - ط. دوم - ک.پ : 19917تلفن : 88057081-3
_____________دکتر________ میر نقی موسوی
چشم پزشکی , فوق تخصص شبکیه , متخصص چشم_نشانی : خراسان رضوي - مشهد - ‌امام‌رضا - میدان ‌بیمارستانتلفن : 8541874
_____________دکتر________ سید هاشم موسوی یزدی
چشم پزشکی , فوق تخصص شبکیه , متخصص چشم_نشانی : تهران - تهران - باهنر (نیاوران) - خ. دزاشیب - خ. کریمی - پ. 180 - ط. دوم - واحد 3 - ک.پ : 19339تلفن :
_____________دکتر________ مرتضی مهدی زاده
چشم پزشکی , فوق تخصص شبکیه , متخصص چشم_نشانی : فارس - شیراز - خیابان شهید مطهری (زرگری)، نبش کوچه 17، ساختمان فرهام، طبقه سوم تلفن : 6261181
_____________دکتر________ مهرداد مهرآزما
چشم پزشکی , فوق تخصص شبکیه , متخصص چشم_نشانی : تهران - تهران - م. ونک - خ. گاندی شمالی - نبش خیابان شریفی - ساختمان پزشکان گاندی - ط. چهارم - واحد 18تلفن : 88202836درمانگاه ساختمان پزشکان گاندی
_____________دکتر________ مرسل مهریار
چشم پزشکی , فوق تخصص شبکیه , متخصص چشم_نشانی : فارس - شیراز - خیابان ارم، میدان دانشجو، جنب داروخانه امین علی، ساختمان ارم، طبقه اول تلفن : 2295665
_____________دکتر________ احمد میرشاهی
چشم پزشکی , فوق تخصص شبکیه , متخصص چشم_نشانی : تهران - تهران - م. ونک - خ. صانعی - پ. 16 - ک.پ : 1969944811تلفن : 88792304بیمارستان فارابی
_____________دکتر________ مهدی ناقدی برادران
چشم پزشکی , فوق تخصص شبکیه , متخصص چشم_نشانی : تهران - تهران - بزرگراه حقانی - نرسیده به میدان ونک - مرکز چشم ونک - ک.پ : 15179تلفن : 88874394-7درمانگاه مرکز چشم ونک
_____________دکتر________ محمد حسین نوروز زاده
چشم پزشکی , فوق تخصص شبکیه , متخصص چشم_نشانی : فارس - شیراز - درمانگاه شهید مطهری
_____________دکتر________ امین اله نیک اقبالی
چشم پزشکی , فوق تخصص شبکیه , متخصص چشم_نشانی : تهران - تهران - ملاصدرا - تقاطع خیابان شیخ بهایی - پ. 52 - ط. دوم - ک.پ : 19936تلفن : 88031107 | 88046141
_____________دکتر________ مهدی نیلی
چشم پزشکی , فوق تخصص شبکیه , متخصص چشم_نشانی : تهران - تهران - خالداسلامبولی (وزرا) - خ. 3 - پ. 81تلفن : 66061929
_____________دکتر________ ساسان وجودی
جراح چشم , چشم پزشکی , فوق تخصص شبکیه , فوق تخصص قرنیه , متخصص چشم_نشانی : تهران - تهران - بهار شمالی - بالاتر از خیابان طالقانی - روبروی اداره برق - پ. 219 - واحد 5 - ک.پ : 15637تلفن : 77622165
_____________دکتر________ علی رضا هدایت فر (یووییت و التهاب چشم)
چشم پزشکی , فوق تخصص شبکیه , متخصص چشم_نشانی : تهران - تهران - ولی عصر - بالاتر از خیابان دستگردی (ظفر) - خ. اسفندیار - پ. 96 - بیمارستان نور - ک.پ : 1968653111تلفن : 82400بیمارستان نوربازديد:147 بار
پنجشنبه، 25 خرداد ماه ، 1396
1 نظر
در این قسمتی با تعدادی از بهترین متخصصین پانولوژی چشم آشنا می شوید این لیست شامل آدرس مطب،روش های تماس و تخصص ها و رزومه پزشکان متخصص پانولوژی چشم می باشد در ادامه با ما همراه باشید.
_____________دکتر________ معصومه اقتداری
چشم پزشکی , فوق تخصص پاتولوژی چشم , متخصص چشمنشانی : فارس - شیراز - بیمارستان خلیلی
_____________دکتر________ محمد حسین روزی طلب
چشم پزشکی , فوق تخصص پاتولوژی چشم , متخصص چشمنشانی : فارس - شیراز - خیابان اردیبهشت، بین تقاطع خیابان هفت تیر (20 متری سینما سعدی) و فلسطین (باغشاه)، جنب داروخانه اردیبهشت، ساختمان نور، طبقه سوم تلفن : 2317718
_____________دکتر________ نیما نقش گر
چشم پزشکی , فوق تخصص پاتولوژی چشم , متخصص چشمنشانی : فارس - شیراز - خیابان کریم خان زند، روبروی خیابان هفت تیر (20 متری سینما سعدی)، کوچه شهید عبائیان، ساختمان نشاط، طبقه سوم تلفن : 2319416


بازديد:261 بار
پنجشنبه، 25 خرداد ماه ، 1396
نظر دهيد!
لیست زیر شامل بهترین جراحین چشم کشور می باشد شما در قسمت پایین لیستی شامل نام دکتر،تخصص ها،آدرس و شماره تماس مطب متخصصین جراحی چشم را ملاحظه می کنید این لیست با تغییرات دکتر ها آپذیت خواهد شد با ما همراه باشید.

_____________دکتر________ پریسا اشتر نخعی
جراح چشم , چشم پزشکی , متخصص چشم_نشانی : تهران - تهران - پل سید خندان - خیابان ابوذر جنوبی - جنب بیمارستان رسالت - ساختمان پزشکان پرشیا طبقه دومتلفن : ۲۶۷۰۳۶۱۸
_____________دکتر________ علی اصغری
جراح چشم , چشم پزشکی_نشانی : مازندران - قائمشهر - قائم شهر - خ بابل بعد از تامین اجتماعی كلینیك جراحی قائم طبقه اولتلفن : 2241919
_____________دکتر________ ابوالفضل افخمی
جراح چشم , چشم پزشکی , متخصص چشم_نشانی : تهران - تهران - ستارخان - بین فلکه اول و دوم صادقیه (آریاشهر) - جنب پاساژ کیمیا - ساختمان شماره 1008 - ط. اول - ک.پ : 1451793789تلفن : 44245152-3
_____________دکتر________ نیکو افسر
جراح چشم , چشم پزشکی , فوق تخصص قرنیه , فوق تخصص گلوکم , متخصص چشم_نشانی : تهران - تهران - میدان خراسان ابتدای خیابان خاوران روبه روی پمپ بنزین خیابان مشهد ساختمان پزکان ملودی پلاک 8 واحد 16تلفن : 02133019637 -02133019802
_____________دکتر________ مهدی امیریان
جراح چشم , چشم پزشکی , متخصص چشم_نشانی : همدان - ملایر - ملایر کلینیک تخصصی فخریه
_____________دکتر________ ناصر ایرانی
جراح چشم , چشم پزشکی , متخصص چشم_نشانی : تهران - تهران - بزرگراه رسالت - نرسیده به خیابان استادحسن بنا (مجیدیه) - جنب گل فروشی اریکا - پ. 1190تلفن : 02122504797
_____________دکتر________ سیامک بلالی
جراح چشم , چشم پزشکی , فوق تخصص قرنیه , متخصص چشم_نشانی : تهران - تهران - کریمخان زند - خ. به آفرین - بیمارستان صدر - ک.پ : 1593666594تلفن : 42614بیمارستان صدر
_____________دکتر________ مهدی خاتمی
جراح چشم , چشم پزشکی , فوق تخصص قرنیه , متخصص چشم_نشانی : تهران - تهران - تهران خ قائم مقام فراهانی روبروی تهران کلینیک خ ششم پلاک 27 ط 2تلفن : 88545083
_____________دکتر________ مهدی زادمهر
جراح چشم , چشم پزشکی , متخصص چشم_نشانی : فارس - شیراز - میدان نمازی، ابتدای خیابان ملاصدرا، نبش کوچه 4، ساختمان پزشکان ملاصدرا، طبقه 4 تلفن : 07136473609
_____________دکتر________ حیدر سیاتیری
جراح چشم , چشم پزشکی , فوق تخصص قرنیه , متخصص چشم_نشانی : تهران - تهران - م. ونک - بازار ونک - واحد 201 - ک.پ : 1969943159تلفن : 88788605 | 88782392بیمارستان فارابی
_____________دکتر________ ماریا شارع پور
جراح چشم , چشم پزشکی , متخصص چشم_نشانی : مازندران - قائمشهر - خيابان مدرس-رو بروي بأنك ملي مركزي -ساختمان پزشكان آمين٢٤-طبقه چهارتلفن : ٠١١٤٢٢١٦٣١٦
_____________دکتر________ عباس‌ شجاعی
جراح چشم , چشم پزشکی , متخصص چشم_نشانی : خراسان رضوي - مشهد - احمدآباد - مقابل ‌محتشمیتلفن : 8445982
_____________دکتر________ عباس‌ شجاعی
جراح چشم , چشم پزشکی , متخصص چشم_نشانی : خراسان رضوي - مشهد - چمران - مق‌3راه‌جم‌ساختمان‌اطباتلفن : 8514134
_____________دکتر________ ثریا صاکی
جراح چشم , چشم پزشکی , فوق تخصص انحراف و چشم پزشکی کودکان_نشانی : فارس - شیراز - خيابان زند روبروى هتل بإرس ساختمان شايانتلفن : 071٣٢٣١٩٢٤٤
_____________دکتر________ محمد عابدینی
جراح چشم , چشم پزشکی , متخصص چشم_نشانی : خراسان رضوي - مشهد - پرستار1 -تلفن : 8404225
_____________دکتر________ سید محمد حسین عماد
جراح چشم , چشم پزشکی , متخصص چشم_نشانی : مازندران - بابل - بابل میدان كشوری , ساختمان پزشكان كشوریتلفن : 01132264280
_____________دکتر________ قاسم فخرایی
جراح چشم , چشم پزشکی , فوق تخصص گلوکم , متخصص چشم_نشانی : تهران - تهران - میدان ونک، ابتدای خیابان حقانی، نرسیده به گاندی جنوبی، پلاک 72، ساختمان فرهاد، طبقه پنجم، واحد 502تلفن : 88874981-4بیمارستان فارابی
_____________دکتر________ 0 قاسمی
جراح چشم , چشم پزشکی_نشانی : تهران - تهران - خ 30متری نیروی هوای- پائین تر از مخابرات نبش 32/6-پ 170تلفن : 77436511
_____________دکتر________ علی گلستانی
جراح چشم , چشم پزشکی , متخصص چشم_نشانی : خراسان رضوي - مشهد - احمدآباد - ‌عارف‌2تلفن : 8421162
_____________دکتر________ فرشید محمدی
جراح چشم , چشم پزشکی , متخصص چشم_نشانی : تهران - تهران - انتهای همت غرب، شهرک گلستان، میدان اتریش،پشت بستنی حاجی بابا،نبش یاس 10تلفن : 02144744680
_____________دکتر________ ساسان وجودی
جراح چشم , چشم پزشکی , فوق تخصص شبکیه , فوق تخصص قرنیه , متخصص چشم_نشانی : تهران - تهران - بهار شمالی - بالاتر از خیابان طالقانی - روبروی اداره برق - پ. 219 - واحد 5 - ک.پ : 15637تلفن : 77622165
_____________دکتر________ عباس‌ یاراحمدی
جراح چشم , چشم پزشکی , متخصص چشم_نشانی : خراسان رضوي - مشهد - ابن‌سینا - ساختمان‌ 207تلفن : 8412281بازديد:338 بار
پنجشنبه، 25 خرداد ماه ، 1396
نظر دهيد!
لیست حاظر شامل بهترین متخصصین و فوق تخصص های قرنیه کشور می باشد شما در قسمت پایین آدرس مطب،تلفن،تخصص ها و رزومه بهترین متخصصین قرنیه کشور را ملاحظه می کنید در ادامه با ما همراه باشید.

_____________دکتر_________ منیر عزیززاده
چشم پزشکی , فوق تخصص قرنیه , متخصص چشم_نشانی : فارس - شیراز - شیراز خیابان زرگری نبش کوچه ۱۸مجتمع مدیکال طبقه اول واحد ۱۴تلفن : ۰۷۱۳۶۲۷۲۳۴۹ | ۰۹۳۸۳۳۴۹۲۵۵
_____________دکتر_________ شیلا آرامش
چشم پزشکی , فوق تخصص قرنیه , متخصص چشم_نشانی : تهران - تهران - بزرگراه رسالت - نبش کرمان جنوبی - روبروی مجتمع تجاری دنیای نور - بیمارستان بیناتلفن : 23535بیمارستان بینا
_____________دکتر_________ حمید آریایی تبار
چشم پزشکی , فوق تخصص قرنیه , متخصص چشم_نشانی : تهران - تهران - بزرگراه حقانی - نرسیده به میدان ونک - مرکز چشم ونک - ک.پ : 15179تلفن : 88874394-7درمانگاه مرکز چشم ونک
_____________دکتر_________ فرانک اثنی عشری
چشم پزشکی , فوق تخصص قرنیه , متخصص چشم_نشانی : تهران - تهران - بزرگراه رسالت - نبش کرمان جنوبی - روبروی مجتمع تجاری دنیای نور - بیمارستان بیناتلفن : 23535بیمارستان بینا
_____________دکتر_________ ماندانا احمدی
چشم پزشکی , فوق تخصص قرنیه , متخصص چشم_نشانی : تهران - تهران - آفریقا (جردن) - بلوار آرش غربی - پ. 15 - طبقه همکف - واحد 3 - ک.پ : 19177تلفن : 88673843-4
_____________دکتر_________ سعید ارجمند
چشم پزشکی , فوق تخصص قرنیه , متخصص چشم_نشانی : تهران - تهران - وصال شیرازی - خ. ایتالیای شرقی - ساختمان پزشکان ایتالیا - ک.پ : 14166تلفن : 88971434درمانگاه ساختمان پزشکان ایتالیا
_____________دکتر_________ حسین اسحاقیه میبدی
چشم پزشکی , فوق تخصص قرنیه , متخصص چشم_نشانی : تهران - تهران - سعادت آباد - بعد از میدان سرو غربی - خ. بخشایش - بیمارستان عرفان - ک.پ : 19989تلفن : 23021000-3بیمارستان عرفان , بیمارستان میلاد
_____________دکتر_________ محمود اسلامی
چشم پزشکی , فوق تخصص قرنیه , متخصص چشم_نشانی : تهران - تهران - احمدقصیر (بخارست) - خ. 18 - ساختمان پزشکان 6 - ط. دوم - ک.پ : 1514835116تلفن : 88736829 | 88733239
_____________دکتر_________ محمد کریم اسماعیلی
چشم پزشکی , فوق تخصص قرنیه , متخصص چشم_نشانی : تهران - تهران - م. ونک - نبش خیابان صانعی - پ. 1/2 - مجتمع پزشکی جراحی فک و صورت - ط. اول - ک.پ : 1969945811تلفن : 88782529درمانگاه مجتمع پزشکی جراحی فک و صورت
_____________دکتر_________ حسین اصغری
چشم پزشکی , فوق تخصص قرنیه , متخصص چشم_نشانی : تهران - تهران - ولی عصر - بالاتر از خیابان دستگردی (ظفر) - خ. اسفندیار - پ. 96 - بیمارستان نور - ک.پ : 1968653111تلفن : 82400بیمارستان نور
_____________دکتر_________ نیکو افسر
جراح چشم , چشم پزشکی , فوق تخصص قرنیه , فوق تخصص گلوکم , متخصص چشم_نشانی : تهران - تهران - میدان خراسان ابتدای خیابان خاوران روبه روی پمپ بنزین خیابان مشهد ساختمان پزکان ملودی پلاک 8 واحد 16تلفن : 02133019637 -02133019802
_____________دکتر_________ کاظم امان زاده
چشم پزشکی , فوق تخصص قرنیه , متخصص چشم_نشانی : تهران - تهران - ولی عصر - بالاتر از خیابان دستگردی (ظفر) - خ. اسفندیار - پ. 96 - بیمارستان نورتلفن : 82400بیمارستان نور
_____________دکتر_________ حمید رضا انوری اردکانی
چشم پزشکی , فوق تخصص قرنیه , متخصص چشم_نشانی : فارس - شیراز - خیابان شهید مطهری، چهارراه ستارخان، نزدیک به بیمارستان _____________دکتر_________ خدادوست، ساختمان مجتمع پزشکی ستارخان، طبقه اول، واحد 303 تلفن : 6267316 بیمارستان _____________دکتر_________ خدادوست
_____________دکتر_________ زهره ایرانی
چشم پزشکی , فوق تخصص قرنیه , متخصص چشم_نشانی : تهران - تهران - گاندی - خ. صانعی - ساختمان پزشکان نگین - پ. 29 - ط. سوم - واحد 10 - ک.پ : 19699تلفن : 88885837درمانگاه ساختمان پزشکان نگین
_____________دکتر_________ شهرام بامداد
چشم پزشکی , فوق تخصص قرنیه , متخصص چشم_نشانی : فارس - شیراز - درمانگاه پوستچی , بیمارستان خلیلی , بیمارستان شهید دستغیب , درمانگاه شهید مطهری
_____________دکتر_________ علی رضا بشارت
چشم پزشکی , فوق تخصص قرنیه , متخصص چشم_نشانی : تهران - تهران - م. ونک - بین چهارراه گاندی و آفریقا (جردن) - ساختمان 61 - واحد 3 - ک.پ : 19699تلفن : 88663797 | 88677606بیمارستان صدر , بیمارستان میلاد
_____________دکتر_________ سیامک بلالی
جراح چشم , چشم پزشکی , فوق تخصص قرنیه , متخصص چشم_نشانی : تهران - تهران - کریمخان زند - خ. به آفرین - بیمارستان صدر - ک.پ : 1593666594تلفن : 42614بیمارستان صدر
_____________دکتر_________ هومن بهره مندی
چشم پزشکی , فوق تخصص قرنیه , متخصص چشم_نشانی : تهران - تهران - ولی عصر - بالاتر از خیابان دستگردی (ظفر) - خ. اسفندیار - پ. 96 - بیمارستان نور - ک.پ : 1968653111تلفن : 82400بیمارستان نور
_____________دکتر_________ سعید بیضایی
چشم پزشکی , فوق تخصص قرنیه , متخصص چشم_نشانی : تهران - تهران - آفریقا (جردن) - بین خیابان جهان کودک و میرداماد - پ. 40 - ساختمان کوشیار - ط. دوم - واحد 12 - ک.پ : 1969735365تلفن : 88797076
_____________دکتر_________ فرشید پرکار
چشم پزشکی , فوق تخصص قرنیه , متخصص چشم_نشانی : تهران - تهران - ولی عصر - نرسیده به خیابان عباسپور (توانیر) - نبش کوچه بخشندگان - ساختمان آریان - ط. دوم - واحد 10 - ک.پ : 1516745139تلفن : 88788694
_____________دکتر_________ سعد الله پویان
چشم پزشکی , فوق تخصص قرنیه , متخصص چشم_نشانی : فارس - شیراز - بیمارستان _____________دکتر_________ خدادوست
_____________دکتر_________ محمود جباروند بهروز
چشم پزشکی , فوق تخصص قرنیه , متخصص چشم_نشانی : تهران - تهران - خیابان آفریقا، بالاتر از پل میرداماد، کوچه آناهیتا، پلاک 15، کلینیک بیناآفرینتلفن : 88781612 | 88676299
_____________دکتر_________ خسرو جدیدی
چشم پزشکی , فوق تخصص قرنیه , متخصص چشم_نشانی : تهران - تهران - عباسپور (توانیر) - جنب بیمارستان دی - پ. 3 - ط. چهارم - ک.پ : 1434873381تلفن : 88785273کلینیک بصیر , بیمارستان بینا
_____________دکتر_________ سید اسماعیل جعفری
چشم پزشکی , فوق تخصص قرنیه , متخصص چشم_نشانی : فارس - شیراز - خیابان قصردشت، روبروی مخابرات ولیعصر، ساختمان پلاتین، طبقه اول، واحد 3 تلفن : 6278671 بیمارستان _____________دکتر_________ خدادوست
_____________دکتر_________ محمد رضا جعفری نسب
چشم پزشکی , فوق تخصص قرنیه , متخصص چشم_نشانی : تهران - تهران - پاسداران - خ. بوستان نهم - بیمارستان لبافی نژاد - ک.پ : 1666663111تلفن : 23601بیمارستان لبافی نژاد
_____________دکتر_________ حسین جمالی
چشم پزشکی , فوق تخصص قرنیه , متخصص چشم_نشانی : فارس - شیراز - درمانگاه پوستچی , بیمارستان خلیلی , بیمارستان شهید دستغیب , درمانگاه شهید مطهری
_____________دکتر_________ محمد علی جوادی
چشم پزشکی , فوق تخصص قرنیه , متخصص چشم_نشانی : تهران - تهران - پاسداران - نرسیده به میدان صیاد شیرازی - خ. نارنجستان 7 - پ. 44 - ک.پ : 1957943711تلفن : 22293659بیمارستان لبافی نژاد
_____________دکتر_________ خسرو جوادی اصل
چشم پزشکی , فوق تخصص قرنیه , متخصص چشم_نشانی : تهران - تهران - شهرک قدس (غرب) - م. صنعت - مجتمع پزشکی پردیس - ک.پ : 1466713367تلفن : 88094047درمانگاه مجتمع پزشکی پردیس
_____________دکتر_________ محمود جوشقانی
چشم پزشکی , فوق تخصص قرنیه , متخصص چشم_نشانی : تهران - تهران - ولی عصر - بالاتر از میدان ونک - خ. والی نژاد - پ. 20 - ط. اولتلفن : 88661823
_____________دکتر_________ سید حمید رضا جهادی حسینی
چشم پزشکی , فوق تخصص قرنیه , متخصص چشم_نشانی : فارس - شیراز - خیابان کریم خان زند، کوچه جنب بانک مسکن، طبقه پنجم تلفن : 6473751 درمانگاه پوستچی
_____________دکتر_________ عبدالنبی حبیب زاده
چشم پزشکی , فوق تخصص قرنیه , متخصص چشم_نشانی : تهران - تهران - کریمخان زند - خ. سنایی - ک. 1 - پ. 3 - ط. همکف - ک.پ : 1585616481تلفن : 88839695 | 88840941
_____________دکتر_________ محمد امین حسنی
چشم پزشکی , فوق تخصص قرنیه , متخصص چشم_نشانی : تهران - تهران - م. ونک - ضلع شمال شرقی - ک. صانعی - پ. 27 - ک.پ : 1969945417تلفن : 88782664 | 88771767
_____________دکتر_________ یونس حنیف نیا
چشم پزشکی , فوق تخصص قرنیه , متخصص چشم_نشانی : تهران - تهران - میرداماد - پ. 355 - ط. دوم - ک.پ : 1969615443تلفن : 88798855
_____________دکتر_________ شهاب حیدریان
چشم پزشکی , فوق تخصص قرنیه , متخصص چشم_نشانی : تهران - تهران - شریعتی - بالاتر از خیابان دستگردی (ظفر) - ک. مرشدی - پ.4 - ساختمان کیانمهر - ک.پ : 19137تلفن : 22267203بیمارستان نور
_____________دکتر_________ مهدی خاتمی
جراح چشم , چشم پزشکی , فوق تخصص قرنیه , متخصص چشم_نشانی : تهران - تهران - تهران خ قائم مقام فراهانی روبروی تهران کلینیک خ ششم پلاک 27 ط 2تلفن : 88545083
_____________دکتر_________ علی اصغر خدادوست
چشم پزشکی , فوق تخصص قرنیه , متخصص چشم_نشانی : فارس - شیراز - بیمارستان _____________دکتر_________ خدادوست
_____________دکتر_________ محمدرضا خوش سرور
چشم پزشکی , فوق تخصص قرنیه , متخصص چشم_نشانی : تهران - تهران - قائم مقام فراهانی - بالاتر از میدان شعاع - پ. 95 - ساختمان 113 - ط. سوم - واحد 10 - ک.پ : 1589653135تلفن : 88842712 | 88837080 | 88827596
_____________دکتر_________ جعفر خوش قدم
چشم پزشکی , فوق تخصص قرنیه , متخصص چشم_نشانی : فارس - شیراز - خیابان کریم خان زند، نبش هفت تیر (20 متری سینما سعدی)، ساختمان شیراز تلفن : 2353985
_____________دکتر_________ حمید خوش نیت
چشم پزشکی , فوق تخصص قرنیه , متخصص چشم_نشانی : فارس - شیراز - خیابان ارم، میدان دانشجو، جنب داروخانه امین علی، ساختمان ارم، طبقه اول تلفن : 2295077
_____________دکتر_________ امیرعبداله خیابانی
چشم پزشکی , فوق تخصص قرنیه , متخصص چشم_نشانی : تهران - تهران - ولی عصر - نبش خیابان فلاحی (زعفرانیه) - ساختمان پزشکان زعفرانیه - ط. هفتم - واحد 32 - ک.پ : 1988615897تلفن : 22718543درمانگاه ساختمان پزشکان زعفرانیه , بیمارستان صدر , بیمارستان میلاد
_____________دکتر_________ فرخ دبیری
چشم پزشکی , فوق تخصص قرنیه , متخصص چشم_نشانی : فارس - شیراز - خیابان رحمت آباد، قصر دشت، جنب جهاد دانشگاهی تلفن : 6470501
_____________دکتر_________ - دفتریان
چشم پزشکی , فوق تخصص قرنیه , متخصص چشم_نشانی : تهران - تهران - بزرگراه کاشانی - بلوار ابوذر جنوبی - بیمارستان پیامبران - ک.پ : 1471755111تلفن : 44079131-41بیمارستان پیامبران
_____________دکتر_________ افشین دوست محمدی
چشم پزشکی , فوق تخصص قرنیه , متخصص چشم_نشانی : تهران - تهران - پاسداران - روبروی خیابان گلستان 8 - پ. 382 - ساختمان قائم - ‌ط. اول - ‌واحد 4تلفن : 22760089
_____________دکتر_________ حمیدرضا ذبیحی یگانه
چشم پزشکی , فوق تخصص قرنیه , متخصص چشم_نشانی : تهران - تهران - پاسداران - نبش بوستان سوم - مجتمع سیمرغ - ط. سوم - واحد 9تلفن : 22595969 | 22595949درمانگاه مجتمع سیمرغ
_____________دکتر_________ محسن رحمتی کامل
چشم پزشکی , فوق تخصص قرنیه , متخصص چشم_نشانی : تهران - تهران - بزرگراه همت - نرسیده به بزرگراه چمران - بیمارستان میلاد - ک.پ : 1449614531تلفن : 82039 | 88062200 | 84090بیمارستان میلاد
_____________دکتر_________ مهدی رخصت یزدی
چشم پزشکی , فوق تخصص قرنیه , متخصص چشم_نشانی : تهران - تهران - ولی عصر - بالاتر از خیابان میرداماد - برج پیروز - ط. دوم - واحد 202 - ک.پ : 19688تلفن : 22222376
_____________دکتر_________ محمد زارع جوشقانی
چشم پزشکی , فوق تخصص قرنیه , متخصص چشم_نشانی : تهران - تهران - شریعتی - بالاتر از حسینیه ارشاد - پ. 1095 - ساختمان نیلوفر - ط. اول - ک.پ : 1948913364تلفن : 22887551 | 22841414
_____________دکتر_________ محمد علی زارع مهرجردی
چشم پزشکی , فوق تخصص قرنیه , متخصص چشم_نشانی : تهران - تهران - ولی عصر - روبروی خیابان توانیر - روبروی بیمارستان دی - ساختمان پزشکان دی - ط. ششم - ک.پ : 1516747156تلفن : 88886734 | 88870925 | 88870922درمانگاه ساختمان پزشکان دی , بیمارستان فارابی
_____________دکتر_________ رضا زارعی
چشم پزشکی , فوق تخصص قرنیه , متخصص چشم_نشانی : تهران - تهران - شریعتی - بالاتر از خیابان دستگردی (ظفر) - پ. 1283 - ساختمان سهیل - ط. اول و دوم - واحد 3 - ک.پ : 1948653318تلفن : 22842467بیمارستان فارابی
_____________دکتر_________ محمد رضا سالاری
چشم پزشکی , فوق تخصص قرنیه , متخصص چشم_نشانی : تهران - تهران - شریعتی - روبروی خیابان کلاهدوز - خ. امامزاده - پ. 10 - ط. دوم - ک.پ : 19139تلفن : 22642699 | 22649218
_____________دکتر_________ مسعود سامانی
چشم پزشکی , فوق تخصص قرنیه , متخصص چشم_نشانی : فارس - شیراز - خیابان کریم خان زند، روبروی دانشکده مهندسی، ساختمان یاس، طبقه اول تلفن : 2307223
_____________دکتر_________ عباس سخاوتی
چشم پزشکی , فوق تخصص قرنیه , متخصص چشم_نشانی : تهران - تهران - آزادی - نبش خیابان آذربایجان - ساختمان پزشکان شفا - پ. 476 - ط. سوم - ک.پ : 1344654719تلفن : 66018886درمانگاه ساختمان پزشکان شفا
_____________دکتر_________ عبدالرضا سعیدیان
چشم پزشکی , فوق تخصص قرنیه , متخصص چشم_نشانی : تهران - تهران - فلسطین جنوبی - پایین تر از چهارراه جمهوری - پ. 220 - ک.پ : 1316764864تلفن : 66401212بیمارستان تهران
_____________دکتر_________ بهمن سلاح ورزی
چشم پزشکی , فوق تخصص قرنیه , متخصص چشم_نشانی : تهران - تهران - م. نوبنیاد - خ. لنگری - خ. صنایع - بیمارستان _____________دکتر_________ چمران - ک.پ : 1693715814تلفن : 22937031-5 | 22939741-5بیمارستان _____________دکتر_________ چمران
_____________دکتر_________ محمد رضا سلیمانی
چشم پزشکی , فوق تخصص قرنیه , متخصص چشم_نشانی : تهران - تهران - تهرانپارس - فلکه دوم - خ. جشنواره - پ. 28 - درمانگاه خیریه اباعبداله الحسین - ک.پ : 1655914171تلفن : 77884111درمانگاه خیریه اباعبداله الحسین , بیمارستان میلاد
_____________دکتر_________ حیدر سیاتیری
جراح چشم , چشم پزشکی , فوق تخصص قرنیه , متخصص چشم_نشانی : تهران - تهران - م. ونک - بازار ونک - واحد 201 - ک.پ : 1969943159تلفن : 88788605 | 88782392بیمارستان فارابی
_____________دکتر_________ محمد امین سیدیان
چشم پزشکی , فوق تخصص قرنیه , متخصص چشم_نشانی : تهران - تهران - ولی عصر - بالاتر از خیابان دستگردی (ظفر) - خ. اسفندیار - پ. 96 - بیمارستان نورتلفن : 82400بیمارستان نور
_____________دکتر_________ سعید شاه حسینی
چشم پزشکی , فوق تخصص قرنیه , متخصص چشم_نشانی : تهران - تهران - ولی عصر - بالاتر از خیابان دستگردی (ظفر) - خ. اسفندیار - پ. 96 - بیمارستان نورتلفن : 82400بیمارستان نور
_____________دکتر_________ مهرداد شمشیری
چشم پزشکی , فوق تخصص قرنیه , متخصص چشم_نشانی : فارس - شیراز - خیابان کریم خان زند، نبش خیابان هفت تیر (20 متری سینما سعدی)، ساختمان شیراز، طبقه چهارم، واحد 405 تلفن : 2357250
_____________دکتر_________ فیروز شهبازی
چشم پزشکی , فوق تخصص قرنیه , متخصص چشم_نشانی : تهران - تهران - ولی عصر - نبش خیابان فلاحی (زعفرانیه) - ساختمان پزشکان - ط. هفتم - ک.پ : 1988615897تلفن : 22718543بیمارستان صدر
_____________دکتر_________ مرتضی شهسواری
چشم پزشکی , فوق تخصص قرنیه , متخصص چشم_نشانی : تهران - تهران - فاطمی - روبروی سه راه کاج - ساختمان تهران شماره 64 - ط. اول - واحد 8 - ک.پ : 14157تلفن : 88951352 | 88963636
_____________دکتر_________ سید حسن شهیدی
چشم پزشکی , فوق تخصص قرنیه , متخصص چشم_نشانی : تهران - تهران - شریعتی - بعد از دوراهی قلهک - پ. 1365 - ساختمان پزشکان - ط. 2 - واحد 11 - ک.پ : 1949613811تلفن : 22612177 | 22000002
_____________دکتر_________ علی صادقی طاری
چشم پزشکی , فوق تخصص قرنیه , متخصص چشم_نشانی : تهران - تهران - طالقانی - نرسیده به خیابان حافظ - پ. 165 - ک.پ : 1591816415تلفن : 66405197بیمارستان فارابی
_____________دکتر_________ رامین صلوتی
چشم پزشکی , فوق تخصص قرنیه , متخصص چشم_نشانی : فارس - شیراز - خیابان شهید مطهری (زرگری)، روبروی بیمارستان خدادوست، ساختمان آرونا تلفن : 6282858درمانگاه پوستچی
_____________دکتر_________ مریم طاهری شیرازی
چشم پزشکی , فوق تخصص قرنیه , متخصص چشم_نشانی : فارس - شیراز - خیابان هفت تیر (20 متری سینما سعدی)، روبروی بیمارستان شهید فقیهی، نزدیک خیابان هفت تیر (20 متری سینما سعدی)، ساختمان شیراز، طبقه اول تلفن : 2335508 درمانگاه محمد رسول الله
_____________دکتر_________ شکیبا عبادالهی
چشم پزشکی , فوق تخصص قرنیه , متخصص چشم_نشانی : تهران - تهران - ولی عصر - بالاتر از خیابان دستگردی (ظفر) - خ. اسفندیار - پ. 96 - بیمارستان نورتلفن : 82400بیمارستان نور
_____________دکتر_________ رضا عبودی
چشم پزشکی , فوق تخصص قرنیه , متخصص چشم_نشانی : فارس - شیراز - خیابان هفت تیر (20 متری سینما سعدی)، تقاطع خیابان معدل، ساختمان سال، طبقه سوم، واحد 305 تلفن : 2301693
_____________دکتر_________ ناصر عرفان
چشم پزشکی , فوق تخصص قرنیه , متخصص چشم_نشانی : تهران - تهران - آفریقا (جردن) - روبروی پمپ بنزین - ش. 136تلفن : 88737070
_____________دکتر_________ عباس عطارزاده
چشم پزشکی , فوق تخصص انحراف و چشم پزشکی کودکان , فوق تخصص انحراف و چشم پزشکی کودکان , فوق تخصص قرنیه , کودکان , متخصص چشم_نشانی : فارس - شیراز - خیابان اردیبهشت غربی، نزدیک بیمارستان شفا، ساختمان مهر تلفن : 2309059, 2319059
_____________دکتر_________ سید محسن علوی
چشم پزشکی , فوق تخصص قرنیه , متخصص چشم_نشانی : تهران - تهران - شریعتی - روبروی پارک شریعتی - ساختمان شریعتی - طبقه همکف - واحد 1تلفن : 22854498
_____________دکتر_________ بهمن علی زاده
چشم پزشکی , فوق تخصص قرنیه , متخصص چشم_نشانی : تهران - تهران - کلاهدوز (دولت) - چهارراه دیباجی - روبروی نمایندگی سایپا - پ. 152تلفن : 22569827
_____________دکتر_________ اعظم علی مردانی
چشم پزشکی , فوق تخصص قرنیه , متخصص چشم_نشانی : تهران - تهران - بزرگراه حقانی - بین خیابان گاندی شمالی و آفریقا - پ. 67 - واحد 12تلفن : 88205866
_____________دکتر_________ بهرام عین الهی
چشم پزشکی , فوق تخصص قرنیه , متخصص چشم_نشانی : تهران - تهران - شریعتی - روبروی حسینیه ارشاد - ک. نسترن - پ. 12 - مجتمع پزشکی قائم (عج) - ک.پ : 1546645911تلفن : 22273799کلینیک بصیر , بیمارستان لبافی نژاد , درمانگاه مجتمع پزشکی قائم (عج)
_____________دکتر_________ محمد رضا فرتوک زاده
چشم پزشکی , فوق تخصص قرنیه , متخصص چشم_نشانی : تهران - تهران - ملاصدرا - بین خیابان شیخ بهایی و بزرگراه چمران - ساختمان گلستان - ط. همکف - بلوک 2b - ک.پ : 1435916449تلفن : 88030397 |88042052
_____________دکتر_________ علی رضا فروتن جزی
چشم پزشکی , فوق تخصص قرنیه , متخصص چشم_نشانی : تهران - تهران - ولی عصر - نرسیده به میدان ونک - ک. 14 - پ. 11تلفن : 88886914 | 88673487بیمارستان حضرت رسول اکرم
_____________دکتر_________ محمدرضا فروتن جزی (لیزیک)
چشم پزشکی , فوق تخصص شبکیه , فوق تخصص قرنیه , متخصص چشم_نشانی : تهران - تهران - ولی عصر - روبروی بیمارستان دی - جنب تالار قصر شیرین - پ. 4 - ط. اول - ک.پ : 15167تلفن : 88774861-2
_____________دکتر_________ محمد رضا فلاح تفتی
چشم پزشکی , فوق تخصص قرنیه , متخصص چشم_نشانی : تهران - تهران - بلوار کشاورز - تقاطع جمالزاده - پ. 123 - ط. چهارمتلفن : 66569766بیمارستان فارابی
_____________دکتر_________ محمد جعفر قائم پناه
چشم پزشکی , فوق تخصص قرنیه , متخصص چشم_نشانی : تهران - تهران - ملاصدرا - بعد از خیابان شیخ بهایی - ساختمان پزشکی 195 - ط. چهارم - واحد 13 - ک.پ : 19936تلفن : 88212462 | 88214270درمانگاه ساختمان پزشکی 195
_____________دکتر_________ زهرا قائمی
چشم پزشکی , فوق تخصص قرنیه , متخصص چشم_نشانی : فارس - شیراز - خیابان کریم خان زند، روبروی هتل پارس، ساختمان زند، طبقه دوم تلفن : 2305731
_____________دکتر_________ مرجان قریشی
چشم پزشکی , فوق تخصص قرنیه , متخصص چشم_نشانی : فارس - شیراز - خیابان کریم خان زند، نزدیک به خیابان هفت تیر (20 متری سینما سعدی)، کوچه باتک سامان، ساختمان پاسارگاد تلفن : 2358935
_____________دکتر_________ اسد الله کت باب
چشم پزشکی , فوق تخصص قرنیه , متخصص چشم_نشانی : فارس - شیراز - خیابان کریم خان زند، نزدیک به هتل پارس، جنب شرکت هواپیمایی آسمان، ساختمان ولیعصر تلفن : 2336584
_____________دکتر_________ فرید کریمیان
چشم پزشکی , فوق تخصص قرنیه , متخصص چشم_نشانی : تهران - تهران - پاسداران - خ. گلستان دوم - ساختمان پزشکان امیر - ط. چهارم تلفن : 22561608 و22560407
_____________دکتر_________ غلام رضا کشاورزی
چشم پزشکی , فوق تخصص شبکیه , فوق تخصص قرنیه , متخصص چشم_نشانی : تهران - تهران - بزرگراه کاشانی - نبش خیابان عقیل - ساختمان البرز - ط. چهارم - واحد 23تلفن : 44963073 | 44963193
_____________دکتر_________ غلام رضا مجتهدی
چشم پزشکی , فوق تخصص شبکیه , فوق تخصص قرنیه , متخصص چشم_نشانی : تهران - تهران - فلسطین شمالی - جنب وزارت نیرو - پ. 79 - ک.پ : 1415853184تلفن : 88903824
_____________دکتر_________ پرویز محمدی
چشم پزشکی , فوق تخصص قرنیه , متخصص چشم_نشانی : تهران - تهران - م. کاج - خ. سرو شرقی - پ. 107 - طبقه فوقانی داروخانه مونا - ک.پ : 1998645131تلفن : 22075538 | 22378059
_____________دکتر_________ امیرحسین محمودی
چشم پزشکی , فوق تخصص قرنیه , متخصص چشم_نشانی : تهران - تهران - گاندی - نرسیده به بزرگراه حقانی - پ. 4 - طبقه همکف - ک.پ : 19699تلفن : 88788969 | 88788953
_____________دکتر_________ غلامعلی مرزبانی
چشم پزشکی , فوق تخصص قرنیه , متخصص چشم_نشانی : فارس - شیراز - خیابان آزادی، بین چهارراه باغ تخت و میدان اطلسی، نبش کوچه 12 تلفن : 2289363
_____________دکتر_________ حمید مقاره عابد
چشم پزشکی , فوق تخصص قرنیه , متخصص چشم_نشانی : تهران - تهران - ولی عصر - روبروی مسجد بلال - پ. 276 - ط. سوم - واحد 35 - ک.پ : 1966768935تلفن : 22044613 | 22042665
_____________دکتر_________ بهروز منجی آزاد
چشم پزشکی , فوق تخصص قرنیه , متخصص چشم_نشانی : تهران - تهران - قائم مقام فراهانی - بالاتر از خیابان مطهری (تخت طاووس) - پ. 183 - کلینیک صبا - ط. دوم - ک.پ : 1586715859تلفن : 88723827 | 88705599کلینیک صبا , بیمارستان فجر
_____________دکتر_________ حسین موحدان
چشم پزشکی , فوق تخصص قرنیه , متخصص چشم_نشانی : فارس - شیراز - خیابان ملاصدرا، نبش خیابان حکیمی، کوچه 9، ساختمان داروخانه روستا، طبقه اول تلفن : 2304808درمانگاه پوستچی
_____________دکتر_________ سید محمد میرآفتاب
چشم پزشکی , فوق تخصص قرنیه , متخصص چشم_نشانی : تهران - تهران - ولی عصر - بالاتر از خیابان دستگردی (ظفر) - خ. اسفندیار - پ. 96 - بیمارستان نورتلفن : 82400بیمارستان نور
_____________دکتر_________ فیروز میربابایی قفقازی
چشم پزشکی , فوق تخصص قرنیه , متخصص چشم_نشانی : تهران - تهران - لواسانی (فرمانیه) - نبش خیابان نارنجستان 7 - پ. 44تلفن : 22293659
_____________دکتر_________ سید علی میردهقان
چشم پزشکی , فوق تخصص قرنیه , متخصص چشم_نشانی : تهران - تهران - پاسداران - خ. بوستان نهم - بیمارستان لبافی نژاد - ک.پ : 1666663111تلفن : 22549011-8بیمارستان لبافی نژاد
_____________دکتر_________ منصور میرصمدی
چشم پزشکی , فوق تخصص قرنیه , متخصص چشم_نشانی : تهران - تهران - بلوار کشاورز - ک. رویان - مجتمع پزشکی 99 - ط. سوم - واحد 13 - ک.پ : 1415994969تلفن : 88952626بیمارستان حضرت رسول اکرم
_____________دکتر_________ سید احمد میرعارفین
چشم پزشکی , فوق تخصص قرنیه , متخصص چشم_نشانی : تهران - تهران - شریعتی - بالاتر از پل رومی - پ. 1878 - ساختمان پزشکان - ط. دوم - واحد 10 - ک.پ : 19638تلفن : 22238985بیمارستان بینا
_____________دکتر_________ شاهرخ میلان
چشم پزشکی , فوق تخصص قرنیه , متخصص چشم_نشانی : تهران - تهران - فلسطین شمالی - نرسیده به میدان فلسطین - پ. 157 - ط. بالای همکف - واحد 15 - ک.پ : 1416963735تلفن : 66412709
_____________دکتر_________ علی رضا نادری
چشم پزشکی , فوق تخصص قرنیه , متخصص چشم_نشانی : تهران - تهران - بزرگراه حقانی - نرسیده به میدان ونک - پ. 72 - ساختمان فرهاد - ط. اول - واحد 101 - ک.پ : 19699تلفن : 88677792 | 88677611
_____________دکتر_________ محمود نجابت
چشم پزشکی , فوق تخصص قرنیه , متخصص چشم_نشانی : فارس - شیراز - خیابان کریم خان زند، ساختمان دانشگاه علوم پزشکی بیمارستان خلیلی , درمانگاه شهید مطهری
_____________دکتر_________ نادر نصیری
چشم پزشکی , فوق تخصص قرنیه , متخصص چشم_نشانی : تهران - تهران - آفریقا (جردن) - بالاتر از خیابان دستگردی (ظفر) - نبش خیابان تندیس - پ. 151 - ط. اول - ک.پ : 1915613451تلفن : 22058532 | 22018282بیمارستان امام حسین
_____________دکتر_________ سیروس نعمتی
چشم پزشکی , فوق تخصص قرنیه , متخصص چشم_نشانی : تهران - تهران - بزرگراه کاشانی - جنب داروخانه شبانه روزی بیدار - پ. 3 - ط. دوم - ک.پ : 1473959583تلفن : 44079050 | 44020202بیمارستان صدر , بیمارستان مصطفی خمینی
_____________دکتر_________ محمد حافظ نوروزی زاده
چشم پزشکی , فوق تخصص قرنیه , متخصص چشم_نشانی : تهران - تهران - آفریقا (جردن) - خ. پدیدار - ساختمان شهروز - ط. هشتم - واحد 84 - ک.پ : 15188تلفن : 88886147 | 88791829بیمارستان صدر
_____________دکتر_________ حمید رضا نیک بین
چشم پزشکی , فوق تخصص قرنیه , متخصص چشم_نشانی : تهران - تهران - ولی عصر - بالاتر از خیابان دستگردی (ظفر) - خ. اسفندیار - پ. 96 - بیمارستان نورتلفن : 82400بیمارستان نور
_____________دکتر_________ مهران نیک خو
چشم پزشکی , فوق تخصص قرنیه , متخصص چشم_نشانی : تهران - تهران - قائم مقام فراهانی - ک. دهم - پ. 24 - ک.پ : 1586863831تلفن : 88517444بیمارستان بینا , بیمارستان میلاد
_____________دکتر_________ ساسان نیکنام
چشم پزشکی , فوق تخصص قرنیه , متخصص چشم_نشانی : فارس - شیراز - خیابان ستارخان، روبروی بیمارستان _____________دکتر_________ خدادوست
_____________دکتر_________ ساسان وجودی
جراح چشم , چشم پزشکی , فوق تخصص شبکیه , فوق تخصص قرنیه , متخصص چشم_نشانی : تهران - تهران - بهار شمالی - بالاتر از خیابان طالقانی - روبروی اداره برق - پ. 219 - واحد 5 - ک.پ : 15637تلفن : 77622165
_____________دکتر_________ سلیمان ولی زاده
چشم پزشکی , فوق تخصص قرنیه , متخصص چشم_نشانی : تهران - تهران - مرزداران - پلی کلینیک تخصصی مرزداران - پ. 1955 - ک.پ : 1464645834تلفن : 44212097کلینیک پلی تخصصی مرزداران
_____________دکتر_________ سید جواد هاشمیان (جراحی عیوب انکساری)
چشم پزشکی , فوق تخصص قرنیه , متخصص چشم_نشانی : تهران - تهران - پاسداران - نبش خیابان دشتستان 5 - ساختمان 148 - ط. چهارم - واحد 14 و 15 - ک.پ : 1947834973تلفن : 22857955بیمارستان بینا
_____________دکتر_________ رضا همتی
چشم پزشکی , فوق تخصص قرنیه , متخصص چشم_نشانی : تهران - تهران - پاسداران - بالاتر از میدان صیاد شیرازی - پ. 2 - گروه پزشکی نور - ک.پ : 1957633114تلفن : 22299054بیمارستان پیامبران
_____________دکتر_________ محمد یاوری
چشم پزشکی , فوق تخصص قرنیه , متخصص چشم_نشانی : تهران - تهران - م. ونک - نرسیده به چهارراه جهان کودک - ساختمان جهان کودک - پ. 30 - واحد 6 - ک.پ : 19699تلفن : 88677791 | 88794952
_____________دکتر_________ بهزاد یخشی
چشم پزشکی , فوق تخصص قرنیه , متخصص چشم_نشانی : تهران - تهران - م. نوبنیاد - خ. لنگری - خ. صنایع - بیمارستان _____________دکتر_________ چمران - ک.پ : 1693715814تلفن : 22937031-5 | 22939741-5بیمارستان _____________دکتر_________ چمرانبازديد:257 بار
پنجشنبه، 25 خرداد ماه ، 1396
نظر دهيد!
در این قسمتی لیستی از بهترین متخصص ها و فوق تخصص های جراحی پلاستیک چشم و متخصص های انحراف چشم را برایتان گردآوری کرده ایم پزشک های این لیست مورد تایید وب سایت پزشک آدرس می باشند و شامل بهترین پزشکان ایران است در ادامکه با ما همراه باشید

_____________دکتر_________ محمد ابریشمی
چشم پزشکی , فوق تخصص جراحی پلاستیک چشم و انحراف , متخصص چشم_نشانی : تهران - تهران - پاسداران - خ. بوستان نهم - بیمارستان لبافی نژاد - ک.پ : 1666663111تلفن : 22549011-8بیمارستان لبافی نژاد
_____________دکتر_________ - احمد عامری
چشم پزشکی , فوق تخصص جراحی پلاستیک چشم و انحراف , متخصص چشم_نشانی : تهران - تهران - ولی عصر - روبروی پارک ساعی - ش. 2272 - ک.پ : 1433894911تلفن : 88727086 | 88554379
_____________دکتر_________ رضا امیری
چشم پزشکی , فوق تخصص جراحی پلاستیک چشم و انحراف , متخصص چشم_نشانی : تهران - تهران - بزرگراه رسالت - نبش کرمان جنوبی - روبروی مجتمع تجاری دنیای نور - بیمارستان بیناتلفن : 23535بیمارستان بینا
_____________دکتر_________ بابک باب شریف
چشم پزشکی , فوق تخصص جراحی پلاستیک چشم و انحراف , متخصص چشم_نشانی : تهران - تهران - م. ونک - ضلع شمال شرقی - ک. صانعی - پ. 31 - ساختمان پزشکان مرجان - ط. پنجم - ک.پ : 1969945619تلفن : 88887473 | 88779579درمانگاه ساختمان پزشکان مرجان
_____________دکتر_________ بابک باقری
چشم پزشکی , فوق تخصص جراحی پلاستیک چشم و انحراف , متخصص چشم_نشانی : فارس - شیراز - خیابان اردیبهشت غربی، نزدیک بیمارستان شفا، بین خیابان هفت تیر (20 متری سینما سعدی) و فلسطین (باغشاه)، ساختمان مهر، طبقه دوم تلفن : 2317671
_____________دکتر_________ محسن بهمنی کشکولی
جراحی پلاستیک و زیبایی , جراحی عمومی , چشم پزشکی , فوق تخصص جراحی پلاستیک چشم و انحراف , فوق تخصص جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی , فوق تخصص جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی_نشانی : تهران - تهران - شیخ بهایی - روبروی هتل تاج محل - پ. 49 - ط. سوم - واحد 10 - ک.پ : 1435813116تلفن : 88215955 | 88065620
_____________دکتر_________ سپیده توکلی زاده
چشم پزشکی , فوق تخصص جراحی پلاستیک چشم و انحراف , متخصص چشم_نشانی : تهران - تهران - شریعتی - بالاتر از خیابان دستگردی (ظفر) - ک. میری - ساختمان پزشکان جهانمهر - ط. پنجم - واحد 14 - ک.پ : 19499تلفن : 22647748درمانگاه ساختمان پزشکان جهانمهر
_____________دکتر_________ میرمسعود سعیدی حسینی
چشم پزشکی , فوق تخصص جراحی پلاستیک چشم و انحراف , متخصص چشم_نشانی : تهران - تهران - عباسپور (توانیر) - جنب بیمارستان دی - پ. 5 - ط.دومتلفن : 88877914 | 88675011 | 88785385
_____________دکتر_________ امید صالح پور (کودکان)
چشم پزشکی , فوق تخصص انحراف و چشم پزشکی کودکان , فوق تخصص جراحی پلاستیک چشم و انحراف , متخصص چشم_نشانی : تهران - تهران - جمالزاده شمالی - نرسیده به بلوار کشاورز - ش. 155 - ک.پ : 1418854368تلفن : 66429820
_____________دکتر_________ محمد مهدی صدوقی
چشم پزشکی , فوق تخصص جراحی پلاستیک چشم و انحراف , متخصص چشم_نشانی : تهران - تهران - پاسداران - خ. بوستان نهم - بیمارستان لبافی نژاد - ک.پ : 1666663111تلفن : 22549011-8بیمارستان لبافی نژاد
_____________دکتر_________ رضا عرفانیان سلیم
چشم پزشکی , فوق تخصص جراحی پلاستیک چشم و انحراف , متخصص چشم_نشانی : تهران - تهران - ولی عصر - بالاتر از خیابان دستگردی (ظفر) - خ. اسفندیار - پ. 96 - بیمارستان نور - ک.پ : 1968653111تلفن : 82400بیمارستان نور
_____________دکتر_________ گیتا غیاثی
چشم پزشکی , فوق تخصص جراحی پلاستیک چشم و انحراف , متخصص چشم_نشانی : تهران - تهران - جمالزاده شمالی - نرسیده به خیابان فاطمی - کلینیک بصیر - پ. 255 - طبقه همکف - ک.پ : 1418643113تلفن : 66435946کلینیک بصیر
_____________دکتر_________ آزاده فرحی
چشم پزشکی , فوق تخصص جراحی پلاستیک چشم و انحراف , متخصص چشم_نشانی : تهران - تهران - ولی عصر - بالاتر از خیابان دستگردی (ظفر) - خ. اسفندیار - پ. 96 - بیمارستان نورتلفن : 82400بیمارستان نور
_____________دکتر_________ محمد فقیهی
چشم پزشکی , فوق تخصص جراحی پلاستیک چشم و انحراف , متخصص چشم_نشانی : تهران - تهران - ولی عصر - خ. اکبری - نبش خیابان هفدهم - پ. 2/1 - ط. اول - ک.پ : 1433783564تلفن : 88727473
_____________دکتر_________ محمد رضا فلاحی
چشم پزشکی , فوق تخصص جراحی پلاستیک چشم و انحراف , متخصص چشم_نشانی : فارس - شیراز - خیابان قصر دشت، نزدیک سه راه عفیف آباد، روبروی تجارت جهانی، ساختمان بانک پارسیان، طبقه چهارم تلفن : 6270513, 6270519
_____________دکتر_________ گیتا قیاسی
چشم پزشکی , فوق تخصص جراحی پلاستیک چشم و انحراف , متخصص چشم_نشانی : تهران - تهران - عباسپور (توانیر) - جنب بیمارستان دی - پ. 3 - ط. چهارمتلفن : 88785273
_____________دکتر_________ منیژه کمالی علمداری
چشم پزشکی , فوق تخصص جراحی پلاستیک چشم و انحراف , متخصص چشم_نشانی : تهران - تهران - گاندی - نبش خیابان برادران شریفی - پ. 12 - ساختمان گاندی - ط. دوم - واحد 9 - ک.پ : 19699تلفن : 88887147 | 88674884
_____________دکتر_________ سید محمد علی معلم
چشم پزشکی , فوق تخصص جراحی پلاستیک چشم و انحراف , متخصص چشم_نشانی : تهران - تهران - جمالزاده شمالی - نرسیده به خیابان فاطمی - کلینیک بصیر - پ. 255 - ط. اول - ک.پ : 1418643113تلفن : 66435946کلینیک بصیر
_____________دکتر_________ زهره هژبری نوبری
چشم پزشکی , فوق تخصص جراحی پلاستیک چشم و انحراف , متخصص چشم_نشانی : تهران - تهران - گاندی - نبش خیابان برادران شریفی - پ. 12 - ساختمان گاندی - ط. دوم - واحد 9 - ک.پ : 19699تلفن : 88887147 | 88674884


بازديد:348 بار
پنجشنبه، 25 خرداد ماه ، 1396
نظر دهيد!
در این قسمت لیستی از بهترین فوق تخصص های چشم کودکان را برایتان گردآوری کرده ایم این لیست شامل بهترین فوق تخصص های چشم کودکان کشور می باشد در ادامه با ما همراه باشید.

____دکتر______ فرامرز انوری
چشم پزشکی , فوق تخصص انحراف و چشم پزشکی کودکان , متخصص چشم_نشانی : تهران - تهران - کریمخان زند - بین خیابان حافظ شمالی و ولی عصر - خ. گلابی - ساختمان پزشکان 41 - ک.پ : 1594644931تلفن : 88891258درمانگاه ساختمان پزشکان 41
____دکتر______ فاطمه شریفی
چشم پزشکی , فوق تخصص انحراف و چشم پزشکی کودکان , فوق تخصص انحراف و چشم پزشکی کودکان , کودکان , متخصص چشم_نشانی : فارس - شیراز - خیابان هفت تیر (20 متری سینما سعدی)، خیابان اردیبهشت غربی، نبش کوچه 5، ساختمان آریا تلفن : 2342478, 2337784
____دکتر______ ثریا صاکی
جراح چشم , چشم پزشکی , فوق تخصص انحراف و چشم پزشکی کودکان_نشانی : فارس - شیراز - خيابان زند روبروى هتل بإرس ساختمان شايانتلفن : 071٣٢٣١٩٢٤٤
____دکتر______ امید صالح پور (کودکان)
چشم پزشکی , فوق تخصص انحراف و چشم پزشکی کودکان , فوق تخصص جراحی پلاستیک چشم و انحراف , متخصص چشم_نشانی : تهران - تهران - جمالزاده شمالی - نرسیده به بلوار کشاورز - ش. 155 - ک.پ : 1418854368تلفن : 66429820
____دکتر______ محمد رضا طالب نژاد
چشم پزشکی , فوق تخصص انحراف و چشم پزشکی کودکان , فوق تخصص انحراف و چشم پزشکی کودکان , کودکان , متخصص چشم_نشانی : فارس - شیراز - درمانگاه پوستچی , بیمارستان خلیلی , درمانگاه شهید مطهری
____دکتر______ عباس عطارزاده
چشم پزشکی , فوق تخصص انحراف و چشم پزشکی کودکان , فوق تخصص انحراف و چشم پزشکی کودکان , فوق تخصص قرنیه , کودکان , متخصص چشم_نشانی : فارس - شیراز - خیابان اردیبهشت غربی، نزدیک بیمارستان شفا، ساختمان مهر تلفن : 2309059, 2319059
____دکتر______ علیرضا علوی
چشم پزشکی , فوق تخصص انحراف و چشم پزشکی کودکان , فوق تخصص انحراف و چشم پزشکی کودکان , کودکان , متخصص چشم_نشانی : فارس - شیراز - خیابان شهید مطهری (زرگری)، روبروی بیمارستان خدادوست، ساختمان آرونا، طبقه سوم تلفن : 6264606
____دکتر______ کامران فاتحی
چشم پزشکی , فوق تخصص انحراف و چشم پزشکی کودکان , فوق تخصص انحراف و چشم پزشکی کودکان , کودکان , متخصص چشم_نشانی : فارس - شیراز - خیابان شوریده شیرازی (30 متری سینما سعدی)، روبروی بانک مسکن، روبروی بانک مسکن، ساختمان پاساژ رستگار، طبقه دوم تلفن : 2357101
____دکتر______ مجید فردین
چشم پزشکی , فوق تخصص انحراف و چشم پزشکی کودکان , فوق تخصص انحراف و چشم پزشکی کودکان , کودکان , متخصص چشم_نشانی : فارس - شیراز - خیابان ملاصدرا، خیابان اردیبهشت، ساختمان آیینه، طبقه هفتم تلفن : 2313874
choose your language
آمار کاربران
آخرين مقالات
· گیاهانی که خواص ضد پیری دارند
· استحمام کودکان در شب و احتمال سرماخوردگی
· عامل اصلی چین ‌و چروک پوست صورت و ایجاد کک و مک چیست ؟
· سیگار لایت، دروغی بیش نیست
· ارتباط پوست با مشکلات روح
· فتق چیست و سوالات متداول در مورد جراحی فتق !!!
· چگونه بوی بد دهان را ریشه‌کن کنیم؟
· آیا در حمام نفس تان می گیرد؟
· جوشهای سر سیاه از کجا می آیند ؟
· چگونه میتوان خوب خوابید
· وزن ایده آل
· چرا لباس جراحان سبز و لباس پرستاران سبز و يا آبي است ؟
· مصرف زرشک براي کبد مفيد است
· راه مقابله با شوره سر
· نکات مثبت و منفي آدامس چیست ؟؟؟
· علایم سنگ کلیه چیست ؟؟؟
· رفع جوش - خوراکی هایی موثر برای رفع جوشهای صورت!
· روغن زیتون و خواص جادویی زیتون
· غذاهای خوش اخلاق کننده
· طاسي زودرس نشانه ابتلا به سرطان پروستات
· نوشابه‌هاي انرژي‌زا بي‌اثر هستند
· 5 غذاي ضروري براي آقايان
· کاکائو يا ميوه: مسئله اين است!!!
· 5 خطايي که حين مسواک زدن مرتکب مي شويم!
· زنان با رتبه بالاتر اجتماعي بيشتر سيگار مي‌کشند!
· افزایش وزن سریع با چند توصیه غذایی
· سم مرگبار سیب زمینی و چیپس سرخ کرده
· مواد غذایی که فکر می کنید مفید است ولی...
· بچه‌ها از چه سني بايد تنها بخوابند؟
· خطر طبي لباس هاي تنگ و چسبان
· مضرات لامپ کم مصرف چیست ؟
· فوائد زیتون - فواید زیتون - پزشک آدرس
· فوائد ویژه پرتقال - پزشک آدرس
· فلفل سبز و خواص آن - پزشک آدرس
· فواید (فوائد)آلبالو-مضرات آلبالو - پزشک آدرس
· لیمو ترش خواص درمانی لیمو - پزشک آدرس
· خواص طالبی و اب طالبی - پزشک آدرس
· خواص گیلاس - پزشک آدرس
· خواص گلابى - پزشک آدرس
· خواص دارویی سیر - پزشک آدرس
· میوه های مفید برای قلب - پزشک آدرس
· خواص گرمک - پزشک آدرس
· خواص انواع آلو - پزشک آدرس
· خواص هلو - پزشک آدرس
· خواص میوه های خشک برای سلامتی - پزشک آدرس
· خواص میوه ها در یک نگاه - پزشک آدرس
· خواص خرما - پزشک آدرس
· خواص توت سفید - پزشک آدرس
· فوائد به در اسرار به - پزشک آدرس
· خواص زردآلو - پزشک آدرس
· خواص عناب - پزشک آدرس
· خواص انواع لوبیا - پزشک آدرس
· خواص خیار - پزشک آدرس
· زرشک خواص و مضرات - پزشک آدرس
· ذغال اخته یا اختر ذغال - پزشک آدرس
· خواص اترج - ترنج - ترنگ - بالنگ - پزشک آدرس
· خواص میوه نارگیل - پزشک آدرس
· خواص شاه توت - پزشک آدرس
· کاسنی چیست ؟ - پزشک آدرس
· خواص پونه ها - پزشک آدرس
· فواید سلامتی سبزیجات برگ سبز - پزشک آدرس
· گوجه فرنگی از زبان خوراکیها - پزشک آدرس
· خواص بهدانه - پزشک آدرس
· میوه ها و گیاهان آرامبخش - پزشک آدرس
· خواص هسته زردآلو - پزشک آدرس
· خواص کدو - پزشک آدرس
· مضرات گیاهخواری در پوکی استخوان - پزشک آدرس
· خواص و مضرات چغندر - پزشک آدرس
· مروری بر خواص کنگر فرنگی - پزشک آدرس
· داروها به شرطي عمل مي‌كنند كه به آنها اعتقاد داشته باشيم
· اگر می خواهید چاق شوید، بخوانید
· مضرات چای کیسه ای یا نپتون
· چند توصیه بهداشتی برای خواب راحت‌ت
· حتی وسایلی که بوی سیگار می دهند، خطر دارند
· استفاده از تلفن همراه مغز را فعال مي‌كند
· علت تلخی دهان چیست ؟؟؟
· بهبود روحیه با تماشای گل ها
· روشهای داشتن ابروانی زيبا و فوق العاده
· ۶ راه ساده جهت انتخاب هدیه برای آقایون
· بالاخره برنج بخوریم یا نخوریم ؟؟؟
· این حرکت‌ها برای رفع خستگی است
· صبحانه و یادگیری
· چند تغییر کوچک برای رهایی از خروپف
· داروی خود را همراه با آب این میوه نخورید
· چگونه از قلب خود محافظت کنیم؟
· در رختخواب مطالعه نکنید
· احساس پسرانه
· با کودک دروغگو چگونه رفتار کنیم ؟
· نکاتی درباره ی تپش قلب
· ۸ نکته طلایی برای پیشگیری از پوکی استخوان
· با خوردن اين خوراکيها،پف چشمتان را از بين ببريد!!
· استفاده طولانی مدت از دمپایی های لاانگشتی سبب کمردرد و آسیب به لگن می شود
· خواب چه میزان به وزن شما اضافه می کند؟
· قابل توجه افرادی که هر روز نوشابه می نوشند !!!
· بهترين ميوه‌ها براي پاك ‌سازي پوست !!
· ۱۰ اشتباه در ظاهر شما
· چگونه سریع وزن کم کنیم بطوری که بازگشتی نداشته باشد
· بیماریی که زنان 50 سال به بالا را مبتلا می کند
· بیست نکته طلایی همسر داری از سوی زنان
· اول بخوانید بعد ازدواج کنید
· چرا مردان متاهل، مردان مجرد را از ازدواج نهی می‌کنند؟؟
· چه نکاتی را برای تناسب اندام باید رعایت کرد ؟؟؟
· راه‌هایی برای فراموشی دوستی‌های بدون سرانجام، بعد از ازدواج
· برای فرار از خُرخُر چه کنیم؟
· نوشیدنی که عصبانیت شما را کاهش می دهد
· روش هاي خانگي براي درمان بيماري هاي زمستاني
· با رعایت این 11 نکته خوشبخت ترین زوج روی زمین باشید
· مردها چه زنی را همسر ایده آل می دانند؟
· به همسرتان به جای "تو" ، بگویید:"شما"
· خود را به روغن عادت ندهی
· ویتامین های سبزی را نابود نکنید!
· راه حلی برای کوتاه کردن دوران سرماخوردگی
· چگونه بفهمیم کم خونی داریم؟
· چهار رفتاری که زندگی عاشقانه را بیمه می‌کند !!
· پیاده روی کمتر نتیجه بیشتر
· ۸ دلیل پایین نیامدن وزن
· خواص آبغوره - خواص سرکه انگور
· مضرات قلیان بسیار بیشتر از سیگار است
· مادران آگاه و بلوغ نوجوانی
· اگر با خانواده همسر مشکل دارید
· آیا ازدواج باعث چاق‌ شدن می‌شود؟
· پاکسازی پوست بدون دکتر و آرایشگاه
· پنج روش عاشق کردن دیگران
· با شوهران کم حرف چه میشه کرد؟
· محرمانه در خصوص دختران
· آیا حجامت تاثیری بر جوش های صورت دارد؟
· آقایان رابطه عاشقانه را این گونه می خواهند؟!
· تکنیک های شناخت افراد دورو
· چای را با آب لیمو بنوشید
· اصول مذاکره با افراد عصبانی!
· شما خوشبختید زیرا...
· اعجاب‌انگیز‌ترین داروی جهان را با شیر بخورید
· مقالات مفید - قسمت چهارم
· مقالات مفید - قسمت پنجم
· لیست تمام پزشکان عمومی تهران
· متخصص رادیولوژی-تهران-دکتر آزاده آقازاده
· دکتر بهناز تن آرای-متخصص قلب و عروق-تهران