تبلیغات پزشکان

تبلیغات شما با تعرفه مناسب

کلیک کنید

سامانه اطلاعات پزشکان تهران
پزشکان و متخصصان ایران

 

پزشکان و متخصصان شیراز

متخصص پوست و مو شیراز

متخصص جراحی عمومی شیراز

متخصص کودکان شیراز

متخصص ارتوپدی شیراز

متخصص زنان و زایمان شیراز

متخصص نورولوژی-اعصاب شیراز

متخصص عفونی شیراز

متخصص داخلی شیراز

متخصص ارولوژی شیراز

متخصص گوارش و کبد شیراز

متخصص انکولوژی شیراز

متخصص قلب و عروق شیراز

متخصص چشم شیراز

متخصص مغز و اعصاب شیراز

متخصص گوش،حلق و بینی شیراز

متخصص بیهوشی شیراز

فیزیوتراپ شیراز

پزشک عمومی شیراز

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم شیراز

متخصص تغذیه شیراز

 

پزشکان و متخصصان تهران

متخصص پوست و مو تهران

متخصص جراحی عمومی تهران

متخصص کودکان تهران

متخصص ارتوپدی تهران

متخصص زنان و زایمان تهران

متخصص نورولوژی-اعصاب تهران

متخصص عفونی تهران

متخصص داخلی تهران

متخصص ارولوژی تهران

متخصص گوارش و کبد تهران

متخصص انکولوژی تهران

متخصص قلب و عروق تهران

متخصص چشم تهران

متخصص مغز و اعصاب تهران

متخصص گوش،حلق و بینی تهران

متخصص بیهوشی تهران

فیزیوتراپ تهران

پزشک عمومی تهران

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم تهران

متخصص تغذیه تهران

 

 

پزشکان و متخصصان اهواز

متخصص پوست و مو اهواز

متخصص جراحی عمومی اهواز

متخصص کودکان اهواز

متخصص ارتوپدی اهواز

متخصص زنان و زایمان اهواز

متخصص نورولوژی-اعصاب اهواز

متخصص عفونی اهواز

متخصص داخلی اهواز

متخصص ارولوژی اهواز

متخصص گوارش و کبد اهواز

متخصص انکولوژی اهواز

متخصص قلب و عروق اهواز

متخصص چشم اهواز

متخصص مغز و اعصاب اهواز

متخصص گوش،حلق و بینی اهواز

متخصص بیهوشی اهواز

فیزیوتراپ اهواز

پزشک عمومی اهواز

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم اهواز

متخصص تغذیه اهواز

 

پزشکان و متخصصان تبریز

متخصص پوست و مو تبریز

متخصص جراحی عمومی تبریز

متخصص کودکان تبریز

متخصص ارتوپدی تبریز

متخصص زنان و زایمان تبریز

متخصص نورولوژی-اعصاب تبریز

متخصص عفونی تبریز

متخصص داخلی تبریز

متخصص ارولوژی تبریز

متخصص گوارش و کبد تبریز

متخصص انکولوژی تبریز

متخصص قلب و عروق تبریز

متخصص چشم تبریز

متخصص مغز و اعصاب تبریز

متخصص گوش،حلق و بینی تبریز

متخصص بیهوشی تبریز

فیزیوتراپ تبریز

پزشک عمومی تبریز

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم تبریز

متخصص تغذیه تبریز

 

پزشکان و متخصصان اصفهان

متخصص پوست و مو اصفهان

متخصص جراحی عمومی اصفهان

متخصص کودکان اصفهان

متخصص ارتوپدی اصفهان

متخصص زنان و زایمان اصفهان

متخصص نورولوژی-اعصاب اصفهان

متخصص عفونی اصفهان

متخصص داخلی اصفهان

متخصص ارولوژی اصفهان

متخصص گوارش و کبد اصفهان

متخصص انکولوژی اصفهان

متخصص قلب و عروق اصفهان

متخصص چشم اصفهان

متخصص مغز و اعصاب اصفهان

متخصص گوش،حلق و بینی اصفهان

متخصص بیهوشی اصفهان

فیزیوتراپ اصفهان

پزشک عمومی اصفهان

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم اصفهان

متخصص تغذیه اصفهان

 

پزشکان و متخصصان بوشهر

متخصص پوست و مو بوشهر

متخصص جراحی عمومی بوشهر

متخصص کودکان بوشهر

متخصص ارتوپدی بوشهر

متخصص زنان و زایمان بوشهر

متخصص نورولوژی-اعصاب بوشهر

متخصص عفونی بوشهر

متخصص داخلی بوشهر

متخصص ارولوژی بوشهر

متخصص گوارش و کبد بوشهر

متخصص انکولوژی بوشهر

متخصص قلب و عروق بوشهر

متخصص چشم بوشهر

متخصص مغز و اعصاب بوشهر

متخصص گوش،حلق و بینی بوشهر

متخصص بیهوشی بوشهر

فیزیوتراپ بوشهر

پزشک عمومی بوشهر

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم بوشهر

متخصص تغذیه بوشهر

 

پزشکان و متخصصان سمنان

متخصص پوست و مو سمنان

متخصص جراحی عمومی سمنان

متخصص کودکان سمنان

متخصص ارتوپدی سمنان

متخصص زنان و زایمان سمنان

متخصص نورولوژی-اعصاب سمنان

متخصص عفونی سمنان

متخصص داخلی سمنان

متخصص ارولوژی سمنان

متخصص گوارش و کبد سمنان

متخصص انکولوژی سمنان

متخصص قلب و عروق سمنان

متخصص چشم سمنان

متخصص مغز و اعصاب سمنان

متخصص گوش،حلق و بینی سمنان

متخصص بیهوشی سمنان

فیزیوتراپ سمنان

پزشک عمومی سمنان

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم سمنان

متخصص تغذیه سمنان

 

پزشکان و متخصصان زاهدان

متخصص پوست و مو زاهدان

متخصص جراحی عمومی زاهدان

متخصص کودکان زاهدان

متخصص ارتوپدی زاهدان

متخصص زنان و زایمان زاهدان

متخصص نورولوژی-اعصاب زاهدان

متخصص عفونی زاهدان

متخصص داخلی زاهدان

متخصص ارولوژی زاهدان

متخصص گوارش و کبد زاهدان

متخصص انکولوژی زاهدان

متخصص قلب و عروق زاهدان

متخصص چشم زاهدان

متخصص مغز و اعصاب زاهدان

متخصص گوش،حلق و بینی زاهدان

متخصص بیهوشی زاهدان

فیزیوتراپ زاهدان

پزشک عمومی زاهدان

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم زاهدان

متخصص تغذیه زاهدان

 

پزشکان و متخصصان کرمان

متخصص پوست و مو کرمان

متخصص جراحی عمومی کرمان

متخصص کودکان کرمان

متخصص ارتوپدی کرمان

متخصص زنان و زایمان کرمان

متخصص نورولوژی-اعصاب کرمان

متخصص عفونی کرمان

متخصص داخلی کرمان

متخصص ارولوژی کرمان

متخصص گوارش و کبد کرمان

متخصص انکولوژی کرمان

متخصص قلب و عروق کرمان

متخصص چشم کرمان

متخصص مغز و اعصاب کرمان

متخصص گوش،حلق و بینی کرمان

متخصص بیهوشی کرمان

فیزیوتراپ کرمان

پزشک عمومی کرمان

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم کرمان

متخصص تغذیه کرمان

 

پزشکان و متخصصان اراک

متخصص پوست و مو اراک

متخصص جراحی عمومی اراک

متخصص کودکان اراک

متخصص ارتوپدی اراک

متخصص زنان و زایمان اراک

متخصص نورولوژی-اعصاب اراک

متخصص عفونی اراک

متخصص داخلی اراک

متخصص ارولوژی اراک

متخصص گوارش و کبد اراک

متخصص انکولوژی اراک

متخصص قلب و عروق اراک

متخصص چشم اراک

متخصص مغز و اعصاب اراک

متخصص گوش،حلق و بینی اراک

متخصص بیهوشی اراک

فیزیوتراپ اراک

پزشک عمومی اراک

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم اراک

متخصص تغذیه اراک

 

پزشکان و متخصصان خرم آباد

متخصص پوست و مو خرم آباد

متخصص جراحی عمومی خرم آباد

متخصص کودکان خرم آباد

متخصص ارتوپدی خرم آباد

متخصص زنان و زایمان خرم آباد

متخصص نورولوژی-اعصاب خرم آباد

متخصص عفونی خرم آباد

متخصص داخلی خرم آباد

متخصص ارولوژی خرم آباد

متخصص گوارش و کبد خرم آباد

متخصص انکولوژی خرم آباد

متخصص قلب و عروق خرم آباد

متخصص چشم خرم آباد

متخصص مغز و اعصاب خرم آباد

متخصص گوش،حلق و بینی خرم آباد

متخصص بیهوشی خرم آباد

فیزیوتراپ خرم آباد

پزشک عمومی خرم آباد

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم خرم آباد

متخصص تغذیه خرم آباد

مراکز ترک اعتیاد

آمارگیر سایت
تبلیغات متنی
پزشکی 7: دندانپزشک
بازديد:7209 بار
پنجشنبه، 5 خرداد ماه ، 1390
نظر دهيد!
نام : دکتر محمد باقر تقی زاده

تلفن : ۸۸۴۱۸۱۲۴, ۸۸۴۱۹۷۵۴

آدرس  : تهران - منطقه ۷ - مطهری (تخت طاووس) - روبروی باشگاه بانک سپه - پ. ۴۸ - ط. اول

 


نام : دکتر پرویز توحیدی

تلفن : ۷۷۶۰۵۸۲۶, ۷۷۵۰۴۶۰۶, ۷۷۵۰۴۴۰۶

آدرس  : تهران - منطقه ۷ - نامجو (گرگان) - چهارراه معینیه - جنب مسجد بنی هاشمی - پ. ۳۲۸ - درمانگاه گرگان

 


نام : دکتر پرویز توحیدی باقینی

تلفن : ۷۷۵۰۴۴۰۶, ۷۷۶۰۵۸۲۶, ۷۷۵۰۴۶۰۶

آدرس  : تهران - منطقه ۷ - نامجو (گرگان) - چهارراه معینیه - جنب مسجد بنی هاشمی - پ. ۳۸۶ - درمانگاه گرگان

 


نام : دکتر سید نورالدین تاج الدینی

تلفن : ۸۸۴۱۸۶۹۰

آدرس  : تهران - منطقه ۷ - سبلان شمالی - نبش کوچه انقلاب - پ. ۵۳

 


نام : دکتر رویا تاج بخش

تلفن : ۵۵۳۰۹۲۸۵

آدرس  : تهران - منطقه ۷ - سمیه - نرسیده به خیابان شریعتی - پ. ۶۳ - ط. سوم - واحد ۹

 


نام : دکتر علی رضا تسلیمی

تلفن : ۸۸۷۶۰۲۶۹

آدرس  : تهران - منطقه ۷ - سهروردی شمالی - نرسیده به میدان قندی (پالیزی) - پ. ۱۶۷

 


نام : دکتر رضا توسلی

تلفن : ۸۸۷۴۱۹۰۹

آدرس  : تهران - منطقه ۷ - سهروردی شمالی - نبش خیابان خوشنودی - پ. ۳۰۰ - ط. دوم - واحد ۲۱

 


نام : دکتر الهام تقی نژاد

تلفن : ۷۷۵۰۷۴۹۱, ۷۷۶۴۰۰۹۳

آدرس  : تهران - منطقه ۷ - انقلاب - بین چهارراه نظام آباد و چهارراه نامجو (گرگان) - پ. ۸۳

 


نام : دکتر قاسم ثلاثی

تلفن : ۸۸۷۶۶۳۳۱ الی ۶, ۸۸۵۱۷۷۱۳

آدرس  : تهران - منطقه ۷ - بهشتی (عباس آباد) - خ. صابونچی (مهناز) - ساختمان پزشکان ایران پزشک - ط. اول

 


نام : دکتر محمدرضا جباری

تلفن : ۸۸۷۶۱۳۱۹

آدرس  : تهران - منطقه ۷ - بهشتی (عباس آباد) - خ. صابونچی (مهناز) - چهارراه تکش - پ. ۵۲ - ط. اول

 


نام : دکتر جهانی

تلفن : ۸۸۴۳۹۵۰۲

آدرس  : تهران - منطقه ۷ - مطهری (تخت طاووس) - ساختمان ملائک - پ. ۷ - ط. چهارم - واحد E

 


نام : دکتر چرامین

تلفن : ۸۸۷۳۹۳۶۲

آدرس  : تهران - منطقه ۷ - سهروردی جنوبی - نرسیده به خیابان مطهری - پ. ۲۶۲ - ط. دوم

 


نام : دکتر حیدری

تلفن : ۸۸۴۱۱۹۴۴

آدرس  : تهران - منطقه ۷ - سهروردی شمالی - بالاتر از مطهری - بن بست بیشه - پ. ۴

 


نام : دکتر حاجیان

تلفن : ۸۸۷۴۸۸۹۸ الی ۹

آدرس  : تهران - منطقه ۷ - مطهری (تخت طاووس) - تقاطع خیابان علی اکبری - ساختمان نقش طاووس - ط. ششم - واحد ۱۶

 


نام : دکتر هدی حسینی

تلفن : ۸۸۴۵۷۰۷۰

آدرس  : تهران - منطقه ۷ - استادحسن بنا (مجیدیه) جنوبی - نبش پل مجیدیه - پ. ۳۲۲

 


نام : دکتر اعظم السادات حجت زاده

تلفن : ۸۸۳۴۴۵۹۷

آدرس  : تهران - منطقه ۷ - بهارشیراز - نرسیده به میدان ۷ تیر - روبروی منبع آب - پ. ۱۴۹ - ط. اول - واحد ۳

 


نام : دکتر حسن حجتی

تلفن : ۸۸۴۱۶۵۰۶

آدرس  : تهران - منطقه ۷ - شریعتی - بالاتر از خیابان مطهری (تخت طاووس) - بن بست نوبخت - پ. ۸۰۲ - ط. دوم

 


نام : دکتر حسامیان

تلفن : ۲۲۵۳۸۰۴۸

آدرس  : تهران - منطقه ۷ - بزرگراه رسالت - بین چهارراه مجیدیه و بنی هاشم - پ. ۱۵۵ و ۱۵۷

 


نام : دکتر فریبرز حاج سیدجوادی

تلفن : ۸۸۳۰۹۹۵۰

آدرس  : تهران - منطقه ۷ - مطهری (تخت طاووس) - بعد از پل بزرگراه مدرس - پ. ۲۳۴ - ط. زیرزمین - واحد ۲۹

 


نام : دکتر هانی خرمشاهی

تلفن : ۷۷۵۵۳۲۶۵

آدرس  : تهران - منطقه ۷ - چهارراه مدنی (نظام آباد) - پ. ۹۶۳ - ساختمان پزشکان

 


نام : دکتر نغمه خواجه نوری

تلفن : ۸۸۸۳۲۴۳۹, ۸۸۳۱۲۸۳۸

آدرس  : تهران - منطقه ۷ - مطهری (تخت طاووس) - نرسیده به مفتح - ساختمان پزشکان ۲۳۰ - ط. اول - واحد ۱۳

 


نام : دکتر اسماعیل خرده چی

تلفن : ۸۸۳۰۶۳۰۱

آدرس  : تهران - منطقه ۷ - بهار شمالی - روبروی بیمارستان شماره ۲ ولی عصر ناجا - پ. ۲۶۴/۴

 


نام : دکتر فریبا خوشبین

تلفن : ۷۷۵۳۹۷۰۴, ۷۷۶۳۲۴۱۴

آدرس  : تهران - منطقه ۷ - م. سپاه - ضلع غربی - پ. ۲۶۲ - درمانگاه آرشام

 


نام : دکتر افشین خرم نیا

تلفن : ۸۸۴۱۸۵۰۶

آدرس  : تهران - منطقه ۷ - مطهری (تخت طاووس) - نرسیده به خیابان شریعتی - مجتمع پزشکی ابن سینا - پ. ۱۳ - ط. چهارم

 


نام : دکتر احمد درهوشت

تلفن : ۷۷۶۰۵۰۸۳

آدرس  : تهران - منطقه ۷ - خواجه نصیرالدین طوسی - نرسیده به سه راه طالقانی - پ. ۲۸۹

 


نام : دکتر عباس ده باشی شریف

تلفن : ۷۷۵۰۷۴۹۱, ۷۷۶۴۰۰۹۳

آدرس  : تهران - منطقه ۷ - انقلاب - بین چهارراه نظام آباد و چهارراه نامجو (گرگان) - پ. ۸۳

 


نام : دکتر دانه ای

تلفن : ۷۷۵۰۷۴۹۱, ۷۷۶۴۰۰۹۳

آدرس  : تهران - منطقه ۷ - انقلاب - بین چهارراه نظام آباد و نامجو (گرگان) - پ. ۸۳

 


نام : دکتر حسن درودیان

تلفن : ۸۸۸۳۹۹۰۶

آدرس  : تهران - منطقه ۷ - سهروردی جنوبی - نبش خیابان شهیدحسام زاده - پ. ۱۴ - ط. دوم

 


نام : دکتر محمدجعفر دانه

تلفن : ۷۷۶۰۵۸۲۶, ۷۷۵۰۴۶۰۶, ۷۷۵۰۴۴۰۶

آدرس  : تهران - منطقه ۷ - نامجو (گرگان) - چهارراه معینیه - جنب مسجد بنی هاشمی - پ. ۳۲۸ - درمانگاه گرگان

 


نام : دکتر محمود رضا درفشی

تلفن : ۸۸۴۱۱۲۲۵

آدرس  : تهران - منطقه ۷ - معلم - روبروی فروشگاه فرهنگیان - پ. ۱۲۶۳

 
پزشکی 7: متخصص زنان و زایمان
بازديد:14688 بار
پنجشنبه، 5 خرداد ماه ، 1390
نظر دهيد!
نام : دکتر پریوش تدین

تلفن : ۸۸۵۱۴۴۴۱

آدرس  : تهران - منطقه ۷ - شریعتی - زیر پل سیدخندان - پ. ۳۸

 


نام : دکتر ناصر تقویان پور

تلفن : ۷۷۵۰۲۶۵۸, ۷۷۵۰۳۶۰۰


آدرس  : تهران - منطقه ۷ - شریعتی - نرسیده به میدان طالقانی - پ. ۱۴۴ - بیمارستان پاسارگاد

 


نام : دکتر حسن تفویضی زواره

تلفن : ۸۸۷۴۷۴۰۱ الی ۹

آدرس  : تهران - منطقه ۷ - میرعماد - نبش کوچه ششم - بیمارستان مهراد

 


نام : دکتر حسن تفویضی زواره

تلفن : ۸۸۷۵۴۳۴۳ الی ۴

آدرس  : تهران - منطقه ۷ - میرعماد - نبش کوچه دوم - ساختمان پزشکان مهداد

 


نام : دکتر یلدا تهمتن

تلفن : ۸۸۸۲۹۷۲۲, ۸۸۳۰۷۹۶۰

آدرس  : تهران - منطقه ۷ - مطهری (تخت طاووس) - خ. اورامان - پ. ۱۴ - ط. دوم

 


نام : دکتر نیلوفر ترکی

تلفن : ۷۷۵۲۳۲۱۳

آدرس  : تهران - منطقه ۷ - سهروردی جنوبی - نبش خیابان بهار شیراز - مجتمع تجاری پزشکی شیراز - پ. ۱۰۵ - ط. دوم

 


نام : دکتر مصطفی جعفری نسب

تلفن : ۸۸۸۴۴۱۵۸

آدرس  : تهران - منطقه ۷ - مطهری (تخت طاووس) - بعد از خیابان سلیمان خاطر (امیراتابک) - پ. ۱۵۲ - طبقه همکف

 


نام : دکتر نادر حشمتی

تلفن : ۸۸۷۵۹۴۶۸

آدرس  : تهران - منطقه ۷ - مفتح (روزولت) - نبش کوچه ششم - پ. ۱۲۱ - ط. دوم

 


نام : دکتر عباس حاج محمد

تلفن : ۸۸۷۴۷۴۰۱ الی ۹

آدرس  : تهران - منطقه ۷ - میرعماد - نبش کوچه ششم - بیمارستان مهراد

 


نام : دکتر نادر حشمتی

تلفن : ۷۷۵۰۲۶۵۸, ۷۷۵۰۳۶۰۰

آدرس  : تهران - منطقه ۷ - شریعتی - نرسیده به میدان طالقانی - پ. ۱۴۴ - بیمارستان پاسارگاد

 


نام : دکتر مریم السادات حسینی

تلفن : ۷۷۵۵۸۰۰۱ الی ۹

آدرس  : تهران - منطقه ۷ - مدنی (نظام آباد) - بیمارستان امام حسین

 


نام : دکتر شهناز حریری

تلفن : ۸۸۷۵۱۴۱۴

آدرس  : تهران - منطقه ۷ - بهشتی (عباس آباد) - خ. کاووسی فر - خ. وطنی - بیمارستان وطنی

 


نام : دکتر داود حسین زاده

تلفن : ۸۸۷۵۱۴۷۷, ۸۸۷۵۱۴۱۴

آدرس  : تهران - منطقه ۷ - بهشتی (عباس آباد) - خ. کاووسی فر - خ. وطنی - بیمارستان مادران

 


نام : دکتر حقیقی

تلفن : ۸۸۴۱۴۵۴۰

آدرس  : تهران - منطقه ۷ - سهروردی شمالی - خ. میرزایی زینالی (کیهان) - ساختمان ۱۱۰ - ط. دوم - واحد ۱۴

 


نام : دکتر ادرس خدمتی

تلفن : ۸۸۷۵۱۴۷۷, ۸۸۷۵۱۴۱۴

آدرس  : تهران - منطقه ۷ - بهشتی (عباس آباد) - خ. کاووسی فر - خ. وطنی - بیمارستان مادران

 


نام : دکتر محمد صرام

تلفن : ۸۸۷۴۷۴۰۱ الی ۹

آدرس  : تهران - منطقه ۷ - میرعماد - نبش کوچه ششم - بیمارستان مهراد

 


نام : دکتر حمید صاحب کشاف

تلفن : ۸۸۷۴۷۴۰۱ الی ۹

آدرس  : تهران - منطقه ۷ - میرعماد - نبش کوچه ششم - بیمارستان مهراد

 


نام : دکتر صفوی زاده

تلفن : ۸۸۷۴۶۷۳۵

آدرس  : تهران - منطقه ۷ - بهشتی (عباس آباد) - نبش خیابان میرعماد - ساختمان پزشکان میرعماد - ط. سوم

 


نام : دکتر هادی صدیق

تلفن : ۸۸۷۶۶۳۳۱ الی ۶, ۸۸۵۱۷۷۱۳

آدرس  : تهران - منطقه ۷ - بهشتی (عباس آباد) - خ. صابونچی (مهناز) - ساختمان پزشکان ایران پزشک - ط. اول

 


نام : دکتر حسین صاحب نسق

تلفن : ۸۸۷۵۱۴۷۷, ۸۸۷۵۱۴۱۴

آدرس  : تهران - منطقه ۷ - بهشتی (عباس آباد) - خ. کاووسی فر - خ. وطنی - بیمارستان مادران

 


نام : دکتر نرجس صدیق پور

تلفن : ۸۸۷۵۱۴۱۴

آدرس  : تهران - منطقه ۷ - بهشتی (عباس آباد) - خ. کاووسی فر - خ. وطنی - بیمارستان مادران

 


نام : دکتر محمود طاهری

تلفن : ۸۸۷۵۱۴۱۴

آدرس  : تهران - منطقه ۷ - بهشتی (عباس آباد) - خ. کاووسی فر - خ. وطنی - بیمارستان مادران

 


نام : دکتر ربابه طاهری پناه

تلفن : ۷۷۵۵۸۰۰۱ الی ۹

آدرس  : تهران - منطقه ۷ - مدنی (نظام آباد) - بیمارستان امام حسین

 


نام : دکتر پروین طهوری

تلفن : ۷۷۵۰۲۶۵۸, ۷۷۵۰۳۶۰۰

آدرس  : تهران - منطقه ۷ - شریعتی - نرسیده به میدان طالقانی - پ. ۱۴۴ - بیمارستان پاسارگاد

 


نام : دکتر محمود طاهری عراقی

تلفن : ۸۸۴۱۹۲۳۳, ۸۸۴۳۰۵۳۹

آدرس  : تهران - منطقه ۷ - مطهری (تخت طاووس) - نرسیده به خیابان شریعتی - پ. ۱ - ط. دوم - واحد ۴

 


نام : دکتر مظفر عبدشاه

تلفن : ۷۷۵۰۲۶۵۸, ۷۷۵۰۳۶۰۰

آدرس  : تهران - منطقه ۷ - شریعتی - نرسیده به میدان طالقانی - پ. ۱۴۴ - بیمارستان پاسارگاد

 


نام : دکتر یگانه عالمی

تلفن : ۸۸۸۲۹۸۱۷

آدرس  : تهران - منطقه ۷ - مطهری (تخت طاووس) - روبروی خیابان میرعماد - پ. ۲۳۰ - ط. سوم

 


نام : دکتر احمدعلی عباسی

تلفن : ۸۸۳۰۲۱۵۹

آدرس  : تهران - منطقه ۷ - مطهری (تخت طاووس) - ساختمان ۱۴۲ - ط. دوم - جنب بانک ملی

 


نام : دکتر سوسن عتیقه

تلفن : ۸۸۴۰۲۶۸۷

آدرس  : تهران - منطقه ۷ - مطهری (تخت طاووس) - روبروی باشگاه بانک سپه - پ. ۴۶ - ط. اول

 


نام : دکتر فریده عظیمی

تلفن : ۷۷۵۲۶۷۰۱ الی ۵, ۷۷۵۳۱۱۱۱

آدرس  : تهران - منطقه ۷ - بهار شمالی - بالاتر از خیابان طالقانی - بیمارستان امام سجاد

 
پزشکی 7: متخصص اعصاب و روان -- روانپزشک
بازديد:11207 بار
جمعه، 23 ارديبهشت ماه ، 1390
نظر دهيد!
نام : دکتر سید علی احمدی ابهری

تلفن : ۸۸۷۶۹۲۷۳

آدرس : تهران - منطقه ۷ - بهشتی (عباس آباد) - خ. صابونچی (مهناز) - خ. هویزه - پ. ۱۳۵ - واحد ۹

 


نام : دکتر منصوره اردشیرزاده

تلفن : ۸۸۶۴۱۳۸۵, ۸۸۴۱۰۸۶۷

آدرس : تهران - منطقه ۷ - سهروردی شمالی - ک. بیشه - پ. ۶ - واحد ۳

 


نام : دکتر صیرفی

تلفن : ۸۸۷۴۳۶۷۳

آدرس : تهران - منطقه ۷ - میرعماد - نبش کوچه دوم - پ. ۱۱ - ساختمان پزشکان مهداد - ط. سوم

 


نام : دکتر سید حسین فیروزآبادی

تلفن : ۸۸۴۲۸۵۶۵

آدرس : تهران - منطقه ۷ - مطهری (تخت طاووس) - خ. ترکمنستان - ک. چنار - پ. ۱

 


نام : دکتر نیما قربانی

تلفن : ۸۸۳۱۳۲۴۶

آدرس : تهران - منطقه ۷ - مفتح (روزولت) شمالی - خ. زهره - پ. ۸ - واحد ۱۴

 


نام : دکتر قدوسی

تلفن : ۸۸۴۱۴۳۵۹

آدرس : تهران - منطقه ۷ - بهشتی (عباس آباد) - بین اندیشه و سهروردی - پ. ۶۴ - ط. سوم

 


نام : دکتر پرویز مظاهری

تلفن : ۸۸۴۱۸۰۶۴

آدرس : تهران - منطقه ۷ - سهروردی شمالی - بالاتر از خیابان مطهری - پ. ۲۹۷ - ط. اول

 
پزشکی 7: متخصص تغذیه
بازديد:5246 بار
جمعه، 23 ارديبهشت ماه ، 1390
نظر دهيد!http://www.pezeshkaddress.com/aks/2563.gif
پزشکی 7: پزشک بیماری های گوارشی
بازديد:5716 بار
پنجشنبه، 22 ارديبهشت ماه ، 1390
نظر دهيد!
نام : دکتر علی جهانبانی

تلفن : ۷۷۵۶۰۶۶۶

آدرس : تهران - منطقه ۷ - مدنی (نظام آباد) - خ. طیرانی - پ. ۴۷۹

 


نام : دکتر سید مهدی شریف زاده

تلفن : ۷۷۵۵۸۰۰۱ الی ۹

آدرس : تهران - منطقه ۷ - مدنی (نظام آباد) - بیمارستان امام حسین

 


نام : دکتر محمد شریفی

تلفن : ۷۷۶۰۱۰۰۱ الی ۶

آدرس : تهران - منطقه ۷ - سمیه - بین خیابان بهار و شریعتی - بیمارستان آراد - پ. ۷۷

 


نام : دکتر محمد علی زاده

تلفن : ۷۷۶۰۱۰۰۱ الی ۶

آدرس : تهران - منطقه ۷ - سمیه - بین خیابان بهار و شریعتی - بیمارستان آراد - پ. ۷۷

 


نام : دکتر فرزاد فرامرزی

تلفن : ۷۷۵۵۸۰۰۱ الی ۹

آدرس : تهران - منطقه ۷ - مدنی (نظام آباد) - بیمارستان امام حسین

 


نام : دکتر مژگان فروتن

تلفن : ۷۷۵۵۸۰۰۱ الی ۹

آدرس : تهران - منطقه ۷ - مدنی (نظام آباد) - بیمارستان امام حسین

 


نام : دکتر پانته آ فارسی

تلفن : ۸۸۷۶۲۷۵۴ الی ۵, ۸۸۷۶۲۳۸۵, ۸۸۷۶۶۱۶۸

آدرس : تهران - منطقه ۷ - بهشتی (عباس آباد) - چهارراه اندیشه - خ. سهند - پ. ۱۰ - کلینیک سهند

 


نام : دکتر هادی نجاتی

تلفن : ۷۷۵۲۶۱۱۰

آدرس : تهران - منطقه ۷ - خواجه نصیرالدین طوسی - نرسیده به سه راه طالقانی - پ. ۲۶۵ - مجتمع طوس

 


نام : دکتر هایده نیک نیا

تلفن : ۷۷۵۰۷۸۰۶

آدرس : تهران - منطقه ۷ - م. سپاه - روبروی سی تی اسکن نماطب - ک. حسینی - پ. ۱

 


نام : دکتر محمدرضا هاشمی

تلفن : ۷۷۵۶۲۵۲۱ الی ۴

آدرس : تهران - منطقه ۷ - باباخانلو (سرباز) - ک. شایگان - درمانگاه خیریه شهرستانی

 
پزشکی 7: پزشک کلیه و مجاری اداری ، تناسلی
بازديد:7732 بار
پنجشنبه، 22 ارديبهشت ماه ، 1390
نظر دهيد!
نام : دکتر اریس

تلفن : 77601001 الی 6

آدرس : خیابان سمیه – بین خیابان بهار و شریعتی – بیمارستان آراد

 


نام : دکتر بهروز برومند

تلفن : 88721140

آدرس : خیابان قائم مقام – نرسیده به خیابان بهشتی – کوچه میرزا حسنی – پلاک 4 – طبقه همکف

 


نام : دکتر قوامی

تلفن : 77601001 الی 6

آدرس : خیابان سمیه – بین خیابان بهار و شریعتی – بیمارستان آراد

 


نام : دکتر مورکی

تلفن : 77601001 الی 6

آدرس : خیابان سمیه – بین خیابان بهار و شریعتی – بیمارستان آراد

 


نام : دکتر محسن آیتی

تلفن : ۸۸۷۳۶۲۴۰

آدرس : تهران - منطقه ۷ - سهروردی شمالی - بالاتر از چهارراه هویزه - ک. نقدی - ساختمان پزشکان ۵۶

 


نام : دکتر اسفندیار بداغی

تلفن : ۸۸۷۴۱۳۴۲

آدرس : تهران - منطقه ۷ - بهشتی (عباس آباد) - خ. صابونچی (مهناز) - ک. چهارم - پ. ۷ - ط. دوم - واحد ۵

 


نام : دکتر غلامحسین حقانی

تلفن : ۸۸۷۴۷۹۴۰

آدرس : تهران - منطقه ۷ - بهشتی (عباس آباد) - خ. صابونچی (مهناز) - پ. ۸۳ - ط. اول - واحد ۶

 


نام : دکتر اسماعیل زمزمی

تلفن : ۸۸۵۳۰۲۰۰, ۸۸۵۳۰۳۳۳

آدرس : تهران - منطقه ۷ - میرعماد - ساختمان پزشکان مهداد - ط. اول

 


نام : دکتر محمدرضا سلیمی

تلفن : ۷۷۶۳۰۶۳۹, ۷۷۵۱۰۰۴۳

آدرس : تهران - منطقه ۷ - انقلاب - بین پیچ شمیران و خیابان بهار - پ. ۳۷۵ - ساختمان ۷۰۴ - ط. دوم

 


نام : دکتر فیروز فصیحی

تلفن : ۸۸۷۴۸۲۴۴

آدرس : تهران - منطقه ۷ - سهروردی شمالی - جنب پمپ بنزین - پ. ۱۹۷ - ساختمان نیلی - ط. سوم - واحد ۳۲

 


نام : دکتر احمد مورکی

تلفن : ۷۷۶۰۱۰۰۱ الی ۶

آدرس : تهران - منطقه ۷ - سمیه - بین خیابان بهار و شریعتی - بیمارستان آراد - پ. ۷۷

 


نام : دکتر ملک تاج هنرمند

تلفن : ۸۸۷۴۱۳۴۲

آدرس : تهران - منطقه ۷ - بهشتی (عباس آباد) - خ. صابونچی (مهناز) - ک. چهارم - پ. ۷ - ط. دوم - واحد ۵

 
پزشکی 7: متخصص خون و آنکولوژی
بازديد:6015 بار
پنجشنبه، 22 ارديبهشت ماه ، 1390
نظر دهيد!
نام : دکتر سلوکی

تلفن : 77558001 الی 9

آدرس : میدان امام حسین – خیابان مدنی – بیمارستان امام حسین

 


نام : دکتر احمد عریضی

تلفن : 88766331 الی 6

آدرس : خیابان بهشتی – خیابان صابونچی – پلاک 83 – ساختمان پزشکان – طبقه اول

 


نام : دکتر منوچهر کیهانی

تلفن : 761001 الی 6

آدرس : خیابان سمیه – بین بهار و شریعتی – بیمارستان آراد

 

تلفن : 88807209

آدرس : پیچ شمران – خیابان بهار جنوبی – بالاتر از سمیه – کوچه شهید صدیق – پلاک1/69-

 
پزشکی 7: پزشک اطفال
بازديد:5587 بار
چهارشنبه، 21 ارديبهشت ماه ، 1390
نظر دهيد!
نام : دکتر منصور بهرامی

تلفن : ۸۸۷۵۴۳۸۵--- ۸۸۷۴۷۴۰۱ الی ۹

آدرس : - تهران - منطقه ۷ - میرعماد - نبش کوچه ششم - بیمارستان مهراد

 


نام : دکتر مهتافاطمه بصیر

تلفن : ۸۸۵۰۶۸۷۱

آدرس : - تهران - منطقه ۷ - سهروردی شمالی - روبروی مسجد حجه ابن حسن - بن بست جهانگیری - پ. ۱۶۳ - واحد ۵

 


نام : دکتر اعظم جمالی

تلفن : ۸۸۷۶۹۰۳۷

آدرس : - تهران - منطقه ۷ - خرمشهر (آپادانا) - خ. صابونچی (مهناز) - خ. هویزه - ساختمان ۱۳۵ - واحد ۴

 


نام : دکتر خلیلی فر

تلفن : ۸۸۴۱۱۲۰۶

آدرس : - تهران - منطقه ۷ - سهروردی جنوبی - روبروی راهنمایی رانندگی منطقه ۴ - پ. ۲۰۱

 


نام : دکتر فریدون سیمایی

تلفن : ۸۸۵۰۴۹۰۸

آدرس : - تهران - منطقه ۷ - خرمشهر (آپادانا) - نرسیده به خیابان صابونچی - پ. ۱۸۴

 


نام : دکتر فریدون عطایی

تلفن : ۸۸۳۱۲۹۸۳

آدرس : - تهران - منطقه ۷ - مفتح (روزولت) شمالی - خ. زهره - ساختمان زیتون - پ. ۸

 


نام : دکتر مهدی قربانی

تلفن : ۷۷۶۰۵۸۲۶, ۷۷۵۰۴۶۰۶, ۷۷۵۰۴۴۰۶

آدرس : - تهران - منطقه ۷ - نامجو (گرگان) - چهارراه معینیه - جنب مسجد بنی هاشمی - پ. ۳۲۸ - درمانگاه گرگان

 


نام : دکتر عبدالرحیم ناصری

تلفن : ۷۷۵۴۹۶۳۶, ۷۷۵۵۵۷۸۸

آدرس : - تهران - منطقه ۷ - مدنی (نظام آباد) - پایین تر از چهارراه نظام آباد - خ. شعبانی - درمانگاه شماره ۱۵

 


نام : دکتر پرویز نراقی

تلفن : ۸۸۴۰۳۶۸۱

آدرس : - تهران - منطقه ۷ - مطهری (تخت طاووس) - نرسیده به خیابان شریعتی - جنب داروخانه مطهر - پ. ۱۷ - ط. اول

 


نام : دکتر علی ولایتی

تلفن : ۸۸۷۴۳۶۷۶, ۸۸۷۴۰۲۵۰

آدرس : - تهران - منطقه ۷ - میرعماد - نبش کوچه دوم - پ. ۱۱ - ساختمان پزشکان مهداد - ط. چهارم

 
پزشکی 7: پزشک مغز و اعصاب
بازديد:7929 بار
يكشنبه، 18 ارديبهشت ماه ، 1390
نظر دهيد!
نام : دکتر اسلامی


تلفن :  88732211


آدرس : خیابان مطهری – ابتدا خیابان احمد قصیر – بیمارستان آسیا


نام : دکتر ایازی


تلفن :  77558001 الی 9


آدرس : میدان امام حسین – خیابان مدنی – بیمارستان امام حسین

 


نام : دکتر بلادی مقدم


تلفن :  77558001 الی 9


آدرس : میدان امام حسین – خیابان مدنی – بیمارستان امام حسین

 


نام : دکتر جلیل زاده ازهری


تلفن :  77558001 الی 9


آدرس : میدان امام حسین – خیابان مدنی – بیمارستان امام حسین

 


نام : دکتر امیر جمشیدی


تلفن :  77601004 الی 6


آدرس : خیابان سمیه – بین خیابان بهار و شریعتی – پلاک 77 – بیمارستان آراد

 


نام : دکتر خلعتبری


تلفن :  77601004 الی 6


آدرس : خیابان سمیه – بین خیابان بهار و شریعتی – پلاک 77 – بیمارستان آراد

 


نام : دکتر خلیل الهی


تلفن :  88732210 الی 1


آدرس : خیابان مطهری – ابتدا خیابان احمد قصیر – بیمارستان آسیا

 


نام : دکتر سرتیپی


تلفن :  88737942


آدرس : خیابان قائم مقام – مقابل تهران کلینیک – کوچه ششم – ساختمان پزشکی رازی – طبقه چهارم

 


نام : دکتر شابه پور


تلفن :  77558005


آدرس : میدان امام حسین – خیابان مدنی – بیمارستان امام حسین

 


نام : دکتر شاکری


تلفن :  88750335


آدرس : خیابان قائم مقام – جنب تهران کلینیک – ساختمان 2/179-طبقه اول

 


نام : دکتر شجاعتی


تلفن :  77601001 الی 6


آدرس : خیابان سمیه – بین خیابان بهار و شریعتی – بیمارستان آراد

 


نام : دکتر شیروانی


تلفن :  88712931 الی 3


آدرس : خیابان قائم مقام – بین مطهری و بهشتی – پلاک 196 – بیمارستان تهران کلینیک

 


نام : دکتر صفدری قندهاری


تلفن :  77558081 الی 6


آدرس : میدان امام حسین – خیابان مدنی – بیمارستان امام حسین

 


نام : دکتر علیزاده


تلفن :  77537869


آدرس : چهار راه طالقانی – خیابان بهار شمالی

 


نام : دکتر کتابچی


تلفن :  88733730


آدرس : خیابان مطهری – ابتدا خیابان احمد قصیر – بیمارستان آسیا

 


نام : دکتر نایب آقایی


تلفن :  77558001 الی 9


آدرس : میدان امام حسین – خیابان مدنی – بیمارستان امام حسین

 
پزشکی 7: پزشک قلب و عروق
بازديد:5437 بار
شنبه، 17 ارديبهشت ماه ، 1390
نظر دهيد!
نام : دکتر بهرام اشراقی

تلفن : ۸۸۴۱۸۰۶۴

آدرس : - تهران - منطقه ۷ - سهروردی شمالی - بالاتر از خیابان مطهری - پ. ۲۹۷ - ط. اول

 


نام : دکتر سید حسین بنی صدر


تلفن : ۸۸۷۵۲۴۲۰ الی ۱

آدرس : تهران - منطقه ۷ - میرعماد - ک. دوم - پ. ۱۱ - ساختمان پزشکان مهداد ۸

 


نام : حسین پیروزنیا


تلفن : ۸۸۷۵۸۳۷۲


آدرس : تهران - منطقه ۷ - بهشتی (عباس آباد) - نبش خیابان میرعماد - ساختمان پزشکان میرعماد - ط. چهارم

 


نام : دکتر محمد حاجی آقاجانی

تلفن : ۷۷۵۵۸۰۰۱ الی ۹

آدرس : تهران - منطقه ۷ - مدنی (نظام آباد) - بیمارستان امام حسین

 


نام : دکتر سیروس درخشان

تلفن : ۸۸۷۵۴۴۴۷, ۸۸۷۵۴۰۵۹

آدرس : تهران - منطقه ۷ - بهشتی (عباس آباد) - خ. صابونچی (مهناز) - نبش کوچه ششم - پ. ۴۰ - ط. اول


نام : دکتر ارشمیدوس صنعتی

تلفن : ۸۸۷۴۷۴۰۱ الی ۹

آدرس : تهران - منطقه ۷ - میرعماد - نبش کوچه ششم - بیمارستان مهراد


نام : دکتر مهدی محسنین مشیری

تلفن : ۷۷۵۰۲۶۵۸, ۷۷۵۰۳۶۰۰

آدرس : تهران - منطقه ۷ - شریعتی - نرسیده به میدان طالقانی - پ. ۱۴۴ - بیمارستان پاسارگاد

 


نام : دکتر سید محمدعلی مرعشی زاده

تلفن : ۸۸۴۰۹۸۷۰

آدرس : تهران - منطقه ۷ - مطهری (تخت طاووس) - نرسیده به خیابان شریعتی - ساختمان پزشکان ابن سینا - پ. ۱۳ - ط. اول

 


نام : دکتر سید علی متینی

تلفن : ۸۸۷۶۴۴۱۱

آدرس : تهران - منطقه ۶ - فلسطین - خ. ایتالیا - بیمارستان مصطفی خمینی

 


نام : دکتر فرشاد انتصاری

تلفن : ۸۸۹۶۶۱۳۰ الی ۹

آدرس : تهران - منطقه ۷ - سهروردی شمالی - نرسیده به خیابان خرمشهر (آپادانا) - نبش کوچه نقدی - پ. ۳۴ - طبقه همکف

 


نام : دکتر محمد میرصادقی

تلفن : ۸۸۷۶۷۳۰۲

آدرس : تهران - منطقه ۷ - خرمشهر (آپادانا) - بعد از خیابان صابونچی - پ. ۱۹۴

 


نام : دکتر فریبا ملایی


تلفن : ۷۷۵۶۲۵۲۱ الی ۴

آدرس : تهران - منطقه ۷ - باباخانلو (سرباز) - ک. شایگان - درمانگاه خیریه شهرستانی

 


نام : دکتر ایرج ناظری

تلفن : ۸۸۷۴۷۴۰۱ الی ۹

آدرس : تهران - منطقه ۷ - میرعماد - نبش کوچه ششم - بیمارستان مهراد

 


نام : دکتر مجید نقیب زاده مشایخ


تلفن : ۸۸۷۴۷۴۰۱ الی ۹

آدرس : تهران - منطقه ۷ - میرعماد - نبش کوچه ششم - بیمارستان مهراد

 


نام : دکتر هوشنگ وزیردفتری

تلفن : ۸۸۴۰۲۰۵۴

آدرس : تهران - منطقه ۷ - سهروردی شمالی - پایین تر از خیابان بهشتی - خ. زینالی - پ. ۸۴ - ط. دوم

 


نام : دکتر علیرضا کلانتری معتمدی

تلفن : ۸۸۳۰۸۶۳۰, ۸۸۸۲۱۵۰۱

آدرس : تهران - منطقه ۶ - بلوار کشاورز - نرسیده به میدان ولی عصر - جنب ساندویچ هایدا - پ. ۱۴ - ط. دوم

 


نام : دکتر بیوک اسکندری

تلفن : ۸۸۸۰۹۹۴۵

آدرس : تهران - منطقه ۷ - بهارشیراز - جنب اداره گاز - پ. ۱۶۳ - ط. دوم

 
choose your language
آمار کاربران
آخرين مقالات
· گیاهانی که خواص ضد پیری دارند
· استحمام کودکان در شب و احتمال سرماخوردگی
· عامل اصلی چین ‌و چروک پوست صورت و ایجاد کک و مک چیست ؟
· سیگار لایت، دروغی بیش نیست
· ارتباط پوست با مشکلات روح
· فتق چیست و سوالات متداول در مورد جراحی فتق !!!
· چگونه بوی بد دهان را ریشه‌کن کنیم؟
· آیا در حمام نفس تان می گیرد؟
· جوشهای سر سیاه از کجا می آیند ؟
· چگونه میتوان خوب خوابید
· وزن ایده آل
· چرا لباس جراحان سبز و لباس پرستاران سبز و يا آبي است ؟
· مصرف زرشک براي کبد مفيد است
· راه مقابله با شوره سر
· نکات مثبت و منفي آدامس چیست ؟؟؟
· علایم سنگ کلیه چیست ؟؟؟
· رفع جوش - خوراکی هایی موثر برای رفع جوشهای صورت!
· روغن زیتون و خواص جادویی زیتون
· غذاهای خوش اخلاق کننده
· طاسي زودرس نشانه ابتلا به سرطان پروستات
· نوشابه‌هاي انرژي‌زا بي‌اثر هستند
· 5 غذاي ضروري براي آقايان
· کاکائو يا ميوه: مسئله اين است!!!
· 5 خطايي که حين مسواک زدن مرتکب مي شويم!
· زنان با رتبه بالاتر اجتماعي بيشتر سيگار مي‌کشند!
· افزایش وزن سریع با چند توصیه غذایی
· سم مرگبار سیب زمینی و چیپس سرخ کرده
· مواد غذایی که فکر می کنید مفید است ولی...
· بچه‌ها از چه سني بايد تنها بخوابند؟
· خطر طبي لباس هاي تنگ و چسبان
· مضرات لامپ کم مصرف چیست ؟
· فوائد زیتون - فواید زیتون - پزشک آدرس
· فوائد ویژه پرتقال - پزشک آدرس
· فلفل سبز و خواص آن - پزشک آدرس
· فواید (فوائد)آلبالو-مضرات آلبالو - پزشک آدرس
· لیمو ترش خواص درمانی لیمو - پزشک آدرس
· خواص طالبی و اب طالبی - پزشک آدرس
· خواص گیلاس - پزشک آدرس
· خواص گلابى - پزشک آدرس
· خواص دارویی سیر - پزشک آدرس
· میوه های مفید برای قلب - پزشک آدرس
· خواص گرمک - پزشک آدرس
· خواص انواع آلو - پزشک آدرس
· خواص هلو - پزشک آدرس
· خواص میوه های خشک برای سلامتی - پزشک آدرس
· خواص میوه ها در یک نگاه - پزشک آدرس
· خواص خرما - پزشک آدرس
· خواص توت سفید - پزشک آدرس
· فوائد به در اسرار به - پزشک آدرس
· خواص زردآلو - پزشک آدرس
· خواص عناب - پزشک آدرس
· خواص انواع لوبیا - پزشک آدرس
· خواص خیار - پزشک آدرس
· زرشک خواص و مضرات - پزشک آدرس
· ذغال اخته یا اختر ذغال - پزشک آدرس
· خواص اترج - ترنج - ترنگ - بالنگ - پزشک آدرس
· خواص میوه نارگیل - پزشک آدرس
· خواص شاه توت - پزشک آدرس
· کاسنی چیست ؟ - پزشک آدرس
· خواص پونه ها - پزشک آدرس
· فواید سلامتی سبزیجات برگ سبز - پزشک آدرس
· گوجه فرنگی از زبان خوراکیها - پزشک آدرس
· خواص بهدانه - پزشک آدرس
· میوه ها و گیاهان آرامبخش - پزشک آدرس
· خواص هسته زردآلو - پزشک آدرس
· خواص کدو - پزشک آدرس
· مضرات گیاهخواری در پوکی استخوان - پزشک آدرس
· خواص و مضرات چغندر - پزشک آدرس
· مروری بر خواص کنگر فرنگی - پزشک آدرس
· داروها به شرطي عمل مي‌كنند كه به آنها اعتقاد داشته باشيم
· اگر می خواهید چاق شوید، بخوانید
· مضرات چای کیسه ای یا نپتون
· چند توصیه بهداشتی برای خواب راحت‌ت
· حتی وسایلی که بوی سیگار می دهند، خطر دارند
· استفاده از تلفن همراه مغز را فعال مي‌كند
· علت تلخی دهان چیست ؟؟؟
· بهبود روحیه با تماشای گل ها
· روشهای داشتن ابروانی زيبا و فوق العاده
· ۶ راه ساده جهت انتخاب هدیه برای آقایون
· بالاخره برنج بخوریم یا نخوریم ؟؟؟
· این حرکت‌ها برای رفع خستگی است
· صبحانه و یادگیری
· چند تغییر کوچک برای رهایی از خروپف
· داروی خود را همراه با آب این میوه نخورید
· چگونه از قلب خود محافظت کنیم؟
· در رختخواب مطالعه نکنید
· احساس پسرانه
· با کودک دروغگو چگونه رفتار کنیم ؟
· نکاتی درباره ی تپش قلب
· ۸ نکته طلایی برای پیشگیری از پوکی استخوان
· با خوردن اين خوراکيها،پف چشمتان را از بين ببريد!!
· استفاده طولانی مدت از دمپایی های لاانگشتی سبب کمردرد و آسیب به لگن می شود
· خواب چه میزان به وزن شما اضافه می کند؟
· قابل توجه افرادی که هر روز نوشابه می نوشند !!!
· بهترين ميوه‌ها براي پاك ‌سازي پوست !!
· ۱۰ اشتباه در ظاهر شما
· چگونه سریع وزن کم کنیم بطوری که بازگشتی نداشته باشد
· بیماریی که زنان 50 سال به بالا را مبتلا می کند
· بیست نکته طلایی همسر داری از سوی زنان
· اول بخوانید بعد ازدواج کنید
· چرا مردان متاهل، مردان مجرد را از ازدواج نهی می‌کنند؟؟
· چه نکاتی را برای تناسب اندام باید رعایت کرد ؟؟؟
· راه‌هایی برای فراموشی دوستی‌های بدون سرانجام، بعد از ازدواج
· برای فرار از خُرخُر چه کنیم؟
· نوشیدنی که عصبانیت شما را کاهش می دهد
· روش هاي خانگي براي درمان بيماري هاي زمستاني
· با رعایت این 11 نکته خوشبخت ترین زوج روی زمین باشید
· مردها چه زنی را همسر ایده آل می دانند؟
· به همسرتان به جای "تو" ، بگویید:"شما"
· خود را به روغن عادت ندهی
· ویتامین های سبزی را نابود نکنید!
· راه حلی برای کوتاه کردن دوران سرماخوردگی
· چگونه بفهمیم کم خونی داریم؟
· چهار رفتاری که زندگی عاشقانه را بیمه می‌کند !!
· پیاده روی کمتر نتیجه بیشتر
· ۸ دلیل پایین نیامدن وزن
· خواص آبغوره - خواص سرکه انگور
· مضرات قلیان بسیار بیشتر از سیگار است
· مادران آگاه و بلوغ نوجوانی
· اگر با خانواده همسر مشکل دارید
· آیا ازدواج باعث چاق‌ شدن می‌شود؟
· پاکسازی پوست بدون دکتر و آرایشگاه
· پنج روش عاشق کردن دیگران
· با شوهران کم حرف چه میشه کرد؟
· محرمانه در خصوص دختران
· آیا حجامت تاثیری بر جوش های صورت دارد؟
· آقایان رابطه عاشقانه را این گونه می خواهند؟!
· تکنیک های شناخت افراد دورو
· چای را با آب لیمو بنوشید
· اصول مذاکره با افراد عصبانی!
· شما خوشبختید زیرا...
· اعجاب‌انگیز‌ترین داروی جهان را با شیر بخورید
· مقالات مفید - قسمت چهارم
· مقالات مفید - قسمت پنجم
· خواص و فواید فوق العاده آلوی خشک
· لیست تمام پزشکان عمومی تهران
· متخصص رادیولوژی-تهران-دکتر آزاده آقازاده
· دکتر بهناز تن آرای-متخصص قلب و عروق-تهران