تبلیغات پزشکان

تبلیغات شما با تعرفه مناسب

کلیک کنید

سامانه اطلاعات پزشکان تهران
پزشکان و متخصصان ایران

 

پزشکان و متخصصان شیراز

متخصص پوست و مو شیراز

متخصص جراحی عمومی شیراز

متخصص کودکان شیراز

متخصص ارتوپدی شیراز

متخصص زنان و زایمان شیراز

متخصص نورولوژی-اعصاب شیراز

متخصص عفونی شیراز

متخصص داخلی شیراز

متخصص ارولوژی شیراز

متخصص گوارش و کبد شیراز

متخصص انکولوژی شیراز

متخصص قلب و عروق شیراز

متخصص چشم شیراز

متخصص مغز و اعصاب شیراز

متخصص گوش،حلق و بینی شیراز

متخصص بیهوشی شیراز

فیزیوتراپ شیراز

پزشک عمومی شیراز

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم شیراز

متخصص تغذیه شیراز

 

پزشکان و متخصصان تهران

متخصص پوست و مو تهران

متخصص جراحی عمومی تهران

متخصص کودکان تهران

متخصص ارتوپدی تهران

متخصص زنان و زایمان تهران

متخصص نورولوژی-اعصاب تهران

متخصص عفونی تهران

متخصص داخلی تهران

متخصص ارولوژی تهران

متخصص گوارش و کبد تهران

متخصص انکولوژی تهران

متخصص قلب و عروق تهران

متخصص چشم تهران

متخصص مغز و اعصاب تهران

متخصص گوش،حلق و بینی تهران

متخصص بیهوشی تهران

فیزیوتراپ تهران

پزشک عمومی تهران

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم تهران

متخصص تغذیه تهران

 

 

پزشکان و متخصصان اهواز

متخصص پوست و مو اهواز

متخصص جراحی عمومی اهواز

متخصص کودکان اهواز

متخصص ارتوپدی اهواز

متخصص زنان و زایمان اهواز

متخصص نورولوژی-اعصاب اهواز

متخصص عفونی اهواز

متخصص داخلی اهواز

متخصص ارولوژی اهواز

متخصص گوارش و کبد اهواز

متخصص انکولوژی اهواز

متخصص قلب و عروق اهواز

متخصص چشم اهواز

متخصص مغز و اعصاب اهواز

متخصص گوش،حلق و بینی اهواز

متخصص بیهوشی اهواز

فیزیوتراپ اهواز

پزشک عمومی اهواز

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم اهواز

متخصص تغذیه اهواز

 

پزشکان و متخصصان تبریز

متخصص پوست و مو تبریز

متخصص جراحی عمومی تبریز

متخصص کودکان تبریز

متخصص ارتوپدی تبریز

متخصص زنان و زایمان تبریز

متخصص نورولوژی-اعصاب تبریز

متخصص عفونی تبریز

متخصص داخلی تبریز

متخصص ارولوژی تبریز

متخصص گوارش و کبد تبریز

متخصص انکولوژی تبریز

متخصص قلب و عروق تبریز

متخصص چشم تبریز

متخصص مغز و اعصاب تبریز

متخصص گوش،حلق و بینی تبریز

متخصص بیهوشی تبریز

فیزیوتراپ تبریز

پزشک عمومی تبریز

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم تبریز

متخصص تغذیه تبریز

 

پزشکان و متخصصان اصفهان

متخصص پوست و مو اصفهان

متخصص جراحی عمومی اصفهان

متخصص کودکان اصفهان

متخصص ارتوپدی اصفهان

متخصص زنان و زایمان اصفهان

متخصص نورولوژی-اعصاب اصفهان

متخصص عفونی اصفهان

متخصص داخلی اصفهان

متخصص ارولوژی اصفهان

متخصص گوارش و کبد اصفهان

متخصص انکولوژی اصفهان

متخصص قلب و عروق اصفهان

متخصص چشم اصفهان

متخصص مغز و اعصاب اصفهان

متخصص گوش،حلق و بینی اصفهان

متخصص بیهوشی اصفهان

فیزیوتراپ اصفهان

پزشک عمومی اصفهان

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم اصفهان

متخصص تغذیه اصفهان

 

پزشکان و متخصصان بوشهر

متخصص پوست و مو بوشهر

متخصص جراحی عمومی بوشهر

متخصص کودکان بوشهر

متخصص ارتوپدی بوشهر

متخصص زنان و زایمان بوشهر

متخصص نورولوژی-اعصاب بوشهر

متخصص عفونی بوشهر

متخصص داخلی بوشهر

متخصص ارولوژی بوشهر

متخصص گوارش و کبد بوشهر

متخصص انکولوژی بوشهر

متخصص قلب و عروق بوشهر

متخصص چشم بوشهر

متخصص مغز و اعصاب بوشهر

متخصص گوش،حلق و بینی بوشهر

متخصص بیهوشی بوشهر

فیزیوتراپ بوشهر

پزشک عمومی بوشهر

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم بوشهر

متخصص تغذیه بوشهر

 

پزشکان و متخصصان سمنان

متخصص پوست و مو سمنان

متخصص جراحی عمومی سمنان

متخصص کودکان سمنان

متخصص ارتوپدی سمنان

متخصص زنان و زایمان سمنان

متخصص نورولوژی-اعصاب سمنان

متخصص عفونی سمنان

متخصص داخلی سمنان

متخصص ارولوژی سمنان

متخصص گوارش و کبد سمنان

متخصص انکولوژی سمنان

متخصص قلب و عروق سمنان

متخصص چشم سمنان

متخصص مغز و اعصاب سمنان

متخصص گوش،حلق و بینی سمنان

متخصص بیهوشی سمنان

فیزیوتراپ سمنان

پزشک عمومی سمنان

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم سمنان

متخصص تغذیه سمنان

 

پزشکان و متخصصان زاهدان

متخصص پوست و مو زاهدان

متخصص جراحی عمومی زاهدان

متخصص کودکان زاهدان

متخصص ارتوپدی زاهدان

متخصص زنان و زایمان زاهدان

متخصص نورولوژی-اعصاب زاهدان

متخصص عفونی زاهدان

متخصص داخلی زاهدان

متخصص ارولوژی زاهدان

متخصص گوارش و کبد زاهدان

متخصص انکولوژی زاهدان

متخصص قلب و عروق زاهدان

متخصص چشم زاهدان

متخصص مغز و اعصاب زاهدان

متخصص گوش،حلق و بینی زاهدان

متخصص بیهوشی زاهدان

فیزیوتراپ زاهدان

پزشک عمومی زاهدان

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم زاهدان

متخصص تغذیه زاهدان

 

پزشکان و متخصصان کرمان

متخصص پوست و مو کرمان

متخصص جراحی عمومی کرمان

متخصص کودکان کرمان

متخصص ارتوپدی کرمان

متخصص زنان و زایمان کرمان

متخصص نورولوژی-اعصاب کرمان

متخصص عفونی کرمان

متخصص داخلی کرمان

متخصص ارولوژی کرمان

متخصص گوارش و کبد کرمان

متخصص انکولوژی کرمان

متخصص قلب و عروق کرمان

متخصص چشم کرمان

متخصص مغز و اعصاب کرمان

متخصص گوش،حلق و بینی کرمان

متخصص بیهوشی کرمان

فیزیوتراپ کرمان

پزشک عمومی کرمان

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم کرمان

متخصص تغذیه کرمان

 

پزشکان و متخصصان اراک

متخصص پوست و مو اراک

متخصص جراحی عمومی اراک

متخصص کودکان اراک

متخصص ارتوپدی اراک

متخصص زنان و زایمان اراک

متخصص نورولوژی-اعصاب اراک

متخصص عفونی اراک

متخصص داخلی اراک

متخصص ارولوژی اراک

متخصص گوارش و کبد اراک

متخصص انکولوژی اراک

متخصص قلب و عروق اراک

متخصص چشم اراک

متخصص مغز و اعصاب اراک

متخصص گوش،حلق و بینی اراک

متخصص بیهوشی اراک

فیزیوتراپ اراک

پزشک عمومی اراک

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم اراک

متخصص تغذیه اراک

 

پزشکان و متخصصان خرم آباد

متخصص پوست و مو خرم آباد

متخصص جراحی عمومی خرم آباد

متخصص کودکان خرم آباد

متخصص ارتوپدی خرم آباد

متخصص زنان و زایمان خرم آباد

متخصص نورولوژی-اعصاب خرم آباد

متخصص عفونی خرم آباد

متخصص داخلی خرم آباد

متخصص ارولوژی خرم آباد

متخصص گوارش و کبد خرم آباد

متخصص انکولوژی خرم آباد

متخصص قلب و عروق خرم آباد

متخصص چشم خرم آباد

متخصص مغز و اعصاب خرم آباد

متخصص گوش،حلق و بینی خرم آباد

متخصص بیهوشی خرم آباد

فیزیوتراپ خرم آباد

پزشک عمومی خرم آباد

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم خرم آباد

متخصص تغذیه خرم آباد

مراکز ترک اعتیاد

آمارگیر سایت
تبلیغات متنی
بیمارستان: رازین
بازديد:5027 بار
جمعه، 30 ارديبهشت ماه ، 1390
نظر دهيد!

رازین

موارد مصرف‌: رازين‌ در نفخ‌ معده‌، سرفه‌،حساسيت‌ و خارش‌ گلو بكار مي‌رود.

 

 

 

مكانيسم‌ اثر: روغنهاي‌ فرار موجود درقرص‌ رازين‌ با داشتن‌ اثرات‌آنتي‌اسپاسموديك‌ بر روي‌ عضلات‌ صاف‌موجب‌ تسهيل‌ خروج‌ گازها از معده‌مي‌شوند.

 

همچنين‌ تركيبات‌ موجود در شيرين‌بيان‌،داراي‌ اثرات‌ نرم‌كننده‌ و خلطآور مي‌باشند.

 

 

 

اجزاء فرآورده‌: قرص‌ رازين‌ حاوي‌ 0/5%اسانس‌ رازيانه‌ (Foeniculum vulgare) و5% عصاره‌ ريشه‌ شيرين‌ بيان‌(Glycyrrhiza glabra) مي‌باشد.

 

 

 

 
مواد موثره‌: روغنهاي‌ فرار (نظير آنتول‌ وفنكون‌)، گليسيريزين‌، فلاونوييدگليكوزيدهاي‌ ليكوئي‌ رتين‌ و ايزوليكوئي‌رتين‌.

 

 

 

منع‌ مصرف‌: به‌دليل‌ داشتن‌ ساكاروز درافراد مبتلا به‌ديابت‌ نبايد مصرف‌ شود.

 

 

 

هشدارها: 1 ـ مصرف‌ مقادير زياد اين‌فرآورده‌ در بيماران‌ قلبي‌ ـ عروقي‌ (به‌دليل‌اثرات‌ مينرالوكورتيكوييدي‌) توصيه‌نمي‌گردد.

 

2 ـ ايمني‌ مصرف‌ اين‌ فرآورده‌ در دوران‌بارداري‌ و شيردهي‌ به‌اثبات‌ نرسيده‌

 

است‌.

 
 

 

 

عوارض‌ جانبي‌: مصرف‌ طولاني‌ مدت‌ اين‌فراورده‌ ممكن‌ است‌ سبب‌ بروز اثرات‌مينرالوكورتيكوييدي‌ (احتباس‌ آب‌ وسديم‌، افزايش‌ دفع‌ پتاسيم‌) گردد.

 

مقدار مصرف‌: هر 3 ـ 2 ساعت‌ يك‌ يا دوقرص‌ ميكده‌ يا جويده‌ شود.

 

 

 

اشكال‌ دارويي‌:

 

Tablet: 500 mgبیمارستان: نيفديپين
بازديد:4216 بار
جمعه، 30 ارديبهشت ماه ، 1390
نظر دهيد!

نيفديپين

موارد مصرف‌: نيفديپين‌ در درمان‌ آنژين‌ وكنترل‌ زيادي‌ فشارخون‌ مصرف‌ مي‌شود.

 

 

 

فارماكوكينتيك‌: نيفديپين‌ به‌طور كامل‌ وسريع‌ از راه‌ خوراكي‌ جذب‌ مي‌شود و به‌دليل‌ متابوليسم‌ عبور اول‌ از كبد، فراهمي‌زيستي‌ آن‌ 60 تا 75 درصد است‌. فراهمي‌زيستي‌ اين‌ دارو در صورت‌ عيب‌ كار كبدافزايش‌ مي‌يابد. پيوند اين‌ دارو باپروتئين‌هاي‌ پلاسما بسيار زياد است‌

 

(98 ـ 92 درصد). نيمه‌ عمر اين‌ دارو تقريبŠ 2ساعت‌ است‌. اثر نيفديپين‌ خوراكي‌ 20 دقيقه‌پس‌ از مصرف‌ شروع‌ مي‌شود. زمان‌ لازم‌براي‌ رسيدن‌ به‌ اوج‌ غلظت‌، با مصرف‌كپسول‌ در حدود 60 ـ 30 دقيقه‌ و با مصرف‌قرص‌ 2 ـ 1 ساعت‌ است‌. 80 درصد دارو ازراه‌ كليه‌ به‌صورت‌ متابوليت‌ و 20 درصد آن‌از طريق‌ صفرا و مدفوع‌ دفع‌ مي‌شود.

 

 

 

موارد منع‌ مصرف‌: اين‌ دارو در شوك‌كارديوژنيك‌، تنگي‌ پيشرفته‌ آئورت‌ وپورفيري‌ نبايد مصرف‌ شود.

 

 

 

هشدارها: 1 ـ مصرف‌ دارو در صورت‌بروز درد ايسكميك‌ يا تشديد درد موجود،بلافاصله‌ پس‌ از شروع‌ درمان‌، بايد قطع‌شود.

 

2 ـ در موارد زير، اين‌ دارو بايد با احتياطمصرف‌ شود: اندوخته‌ ضعيف‌ قلب‌،نارسايي‌ قلبي‌ يا عيب‌ شديد كار بطن‌ چپ‌،كاهش‌ شديد فشارخون‌ و ديابت‌.

 

 
3 ـ در بيماران‌ مبتلا به‌ عيب‌ كار كبد، كاهش‌مقدار مصرف‌ دارو ممكن‌ است‌ ضروري‌باشد.

 

 

 

عوارض‌ جانبي‌: سردرد، برافروختگي‌،سرگيجه‌، بيحالي‌، تاكي‌ كاردي‌، تپش‌ سريع‌قلب‌، خيز، بثورات‌ جلدي‌، تهوع‌، تكرر ادرار،درد چشم‌ و هيپرپلازي‌ لثه‌ با مصرف‌ اين‌دارو گزارش‌ شده‌ است‌.

 

 

 

تداخل‌هاي‌ دارويي‌: غلظت‌ پلاسمايي‌كينيدين‌ با مصرف‌ نيفديپين‌ كاهش‌ مي‌يابد.نيفديپين‌ غلظت‌ پلاسمايي‌ فني‌ توئين‌ راافزايش‌ مي‌دهد. مصرف‌ همزمان‌ نيفديپين‌با داروهاي‌ مسدودكننده‌ گيرنده‌هاي‌ بتا ـآدرنرژيك‌ ممكن‌ است‌ سبب‌ كاهش‌ شديدفشارخون‌ و نارسايي‌ قلب‌ شود. احتمال‌افزايش‌ غلظت‌ پلاسمايي‌ ديگوكسين‌ بامصرف‌ نيفديپين‌ وجود دارد.

 

 

 

نكات‌ قابل‌ توصيه‌: 1 ـ مصرف‌ اين‌ داروحتي‌ در صورت‌ احساس‌ بهبودي‌ بايدادامه‌ يابد.

 

2 ـ اين‌ دارو افزايش‌ فشارخون‌ را درمان‌نمي‌كند، بلكه‌ آن‌ را كنترل‌ مي‌نمايد. از اينرورو مصرف‌ آن‌ ممكن‌ است‌ تا آخر عمرضروري‌ باشد.

 

3 ـ كاهش‌ دفعات‌ بروز درد قفسه‌ سينه‌ممكن‌ است‌ بيمار را تشويق‌ به‌ فعاليت‌ بيش‌از حد كند. بنابراين‌ در مورد ميزان‌ تمرينات‌بدني‌ بايد با پزشك‌ مشورت‌ شود.

 
 

4 ـ از مصرف‌ ساير داروها، بخصوص‌داروهاي‌ مقلد سمپاتيك‌ كه‌ نياز به‌ نسخه‌ندارند، بايد خودداري‌ شود.

 

 

 

مقدار مصرف‌: مقدار مصرف‌ اين‌ دارو دردرمان‌ آنژين‌ و افزايش‌ فشارخون‌ دربزرگسالان‌، ابتدا 10 ميلي‌گرم‌ 3 بار در روزمي‌باشد كه‌ اين‌ مقدار را مي‌توان‌ بر حسب‌نياز و تحمل‌ بيمار طي‌ 14 ـ 7 روز افزايش‌داد. در مورد بيماران‌ بستري‌ در بيمارستان‌كه‌ تحت‌ مراقبت‌ دقيق‌ مي‌باشند، مي‌توان‌مقدار مصرف‌ دارو را هر 6 ـ 4 ساعت‌ به‌ميزان‌ 10 ميلي‌گرم‌ افزايش‌ داد تا نشانه‌هاي‌بيماري‌ كنترل‌ شود.

 

بيشينه‌ مقدار مصرف‌ در صورت‌مصرف‌ مقدار واحد تا 30 ميلي‌گرم‌ و مقدارمصرف‌ تام‌ اين‌ دارو تا mg/day 180 است‌.بر اساس‌ شدت‌ و ميزان‌ شيوع‌ نشانه‌هاي‌بيماري‌، مقدار مصرف‌ لازم‌ دارو را مي‌توان‌طي‌ 3 روز تعيين‌ كرد، البته‌ به‌ شرطي‌ كه‌وضعيت‌ بيمار به‌طور مرتب‌ پي‌گيري‌ شود(در شروع‌ 10 ميلي‌گرم‌ 3 بار در روز تجويزمي‌شود و سپس‌ مرحله‌ به‌ مرحله‌ هر بارمقدار مصرف‌ از 10 ميلي‌گرم‌ به‌ 20 ميلي‌گرم‌و سپس‌ به‌ 30 ميلي‌گرم‌ بر اساس‌ نياز وتحمل‌ بيمار افزايش‌ مي‌يابد).

 

 

 

اشكال‌ دارويي‌:

 

Capsule / Tablet : 10 mgبیمارستان: بیمارستان آزادی
بازديد:8887 بار
جمعه، 30 ارديبهشت ماه ، 1390
نظر دهيد!

اين بيمارستان در منطقه ۵ شهر تهران واقع شده و بيمارستاني خصوصی – درمانی است كه در سال 1349با ظرفيت 120 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 118 تخت داير دارد.تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلی ٬ کودکان ٬ زنان و زایمان ٬ جراحی ٬ اورژانس ٬ نوزادان ٬ ICU , CCUتلفن : 66001126 الی 90

آدرس : خیابان آزادی - نبش خیابان میمنت
بیمارستان: بيمارستان روانپزشکی رازی
بازديد:7860 بار
جمعه، 30 ارديبهشت ماه ، 1390
نظر دهيد!

اين بيمارستان در منطقه ۲۰ شهر تهران واقع شده و بيمارستاني دانشگاهی – آموزشی است كه در سال 1342با ظرفيت 1375 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 1100 تخت داير دارد.تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : روانپزشکی


تلفن : 55903031 الی 5

آدرس : شهر ری - امین آباد
بیمارستان: بيمارستان انستیتو کانسر
بازديد:5168 بار
جمعه، 30 ارديبهشت ماه ، 1390
نظر دهيد!

اين بيمارستان در منطقه ۶ شهر تهران واقع شده و بيمارستاني دانشگاهی – آموزشی است كه در سال 1324با ظرفيت 220 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 218 تخت داير دارد.تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از آنکولوژی (داخلی و جراحی )تلفن : 66931444

آدرس : بلوار کشاورز - مجتمع امام خمینی
بیمارستان: بیمارستان ایران
بازديد:4995 بار
جمعه، 30 ارديبهشت ماه ، 1390
نظر دهيد!

اين بيمارستان در منطقه ۱۲ شهر تهران واقع شده و بيمارستاني خصوصی – درمانی است كه در سال 1348با دو ساختمان و ظرفيت 47 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 47 تخت داير دارد.تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلی ٬ جراحی ٬قلب‌، مغز و اعصاب‌، زنان و زایمان ٬ اورژانس ٬ CCU ٬ ICU ٬ Post ICUتلفن : 77528731 الی 5

آدرس : خیابان انقلاب - خیابان نور محمدی - خیابان تنکابن
بیمارستان: بیمارستان ایرانیان
بازديد:6911 بار
جمعه، 30 ارديبهشت ماه ، 1390
نظر دهيد!

نام : بیمارستان ایرانیان

تلفن : 44723330 الی 4

آدرس : ضلع شمال غربی میدان امپیک – جنب بازار روز شهرک چشمه
بیمارستان: بيمارستان فیاض بخش
بازديد:7585 بار
جمعه، 30 ارديبهشت ماه ، 1390
نظر دهيد!

اين بيمارستان در منطقه شهرتهران واقع شده و بيمارستاني تامین اجتماعی – آموزشی است كه در سال 1334با ظرفيت 617تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 443 تخت داير دارد.تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلی ٬ جراحی ٬ زنان و زایمان ٬ اورژانس ٬ پوست ٬ نرولوژی ٬ ارتوپدی ٬ سنگ شکن ٬ قلب ٬ گوش و حلق و بینی ٬ چشم پزشکی ٬ هماتولوژی ٬ انکولوژی ٬ جراحی ترمیمی ٬ ICU , CCU ، اطفال،جراحی قلب بازتلفن : 66250645 الی 50

آدرس : جاده قدیم کرج – کیلومتر 7 – خیابان خلیج – جنب کارخانه ویتانا
بیمارستان: بیمارستان حسینیه ارشاد
بازديد:6660 بار
جمعه، 30 ارديبهشت ماه ، 1390
نظر دهيد!

نام : بیمارستان حسینیه ارشاد

تلفن : 66026593

آدرس : کیلومتر 17 جاده قدیم کرج – روبروی شهرک کاووسیه
بیمارستان: بیمارستان نواب صفوی
بازديد:7967 بار
جمعه، 30 ارديبهشت ماه ، 1390
نظر دهيد!

اين بيمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بيمارستاني دانشگاهی – آموزشی است كه در سال 1360با ظرفيت 800 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 110 تخت داير دارد.تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : روانپزشکی ٬ اورژانستلفن : 44503395 الی 9

آدرس : جاده مخصوص کرج – کیلومتر 7 – تقاطع کمربندی – به سمت بزرگراه تهران کرج
choose your language
آمار کاربران
آخرين مقالات
· گیاهانی که خواص ضد پیری دارند
· استحمام کودکان در شب و احتمال سرماخوردگی
· عامل اصلی چین ‌و چروک پوست صورت و ایجاد کک و مک چیست ؟
· سیگار لایت، دروغی بیش نیست
· ارتباط پوست با مشکلات روح
· فتق چیست و سوالات متداول در مورد جراحی فتق !!!
· چگونه بوی بد دهان را ریشه‌کن کنیم؟
· آیا در حمام نفس تان می گیرد؟
· جوشهای سر سیاه از کجا می آیند ؟
· چگونه میتوان خوب خوابید
· وزن ایده آل
· چرا لباس جراحان سبز و لباس پرستاران سبز و يا آبي است ؟
· مصرف زرشک براي کبد مفيد است
· راه مقابله با شوره سر
· نکات مثبت و منفي آدامس چیست ؟؟؟
· علایم سنگ کلیه چیست ؟؟؟
· رفع جوش - خوراکی هایی موثر برای رفع جوشهای صورت!
· روغن زیتون و خواص جادویی زیتون
· غذاهای خوش اخلاق کننده
· طاسي زودرس نشانه ابتلا به سرطان پروستات
· نوشابه‌هاي انرژي‌زا بي‌اثر هستند
· 5 غذاي ضروري براي آقايان
· کاکائو يا ميوه: مسئله اين است!!!
· 5 خطايي که حين مسواک زدن مرتکب مي شويم!
· زنان با رتبه بالاتر اجتماعي بيشتر سيگار مي‌کشند!
· افزایش وزن سریع با چند توصیه غذایی
· سم مرگبار سیب زمینی و چیپس سرخ کرده
· مواد غذایی که فکر می کنید مفید است ولی...
· بچه‌ها از چه سني بايد تنها بخوابند؟
· خطر طبي لباس هاي تنگ و چسبان
· مضرات لامپ کم مصرف چیست ؟
· فوائد زیتون - فواید زیتون - پزشک آدرس
· فوائد ویژه پرتقال - پزشک آدرس
· فلفل سبز و خواص آن - پزشک آدرس
· فواید (فوائد)آلبالو-مضرات آلبالو - پزشک آدرس
· لیمو ترش خواص درمانی لیمو - پزشک آدرس
· خواص طالبی و اب طالبی - پزشک آدرس
· خواص گیلاس - پزشک آدرس
· خواص گلابى - پزشک آدرس
· خواص دارویی سیر - پزشک آدرس
· میوه های مفید برای قلب - پزشک آدرس
· خواص گرمک - پزشک آدرس
· خواص انواع آلو - پزشک آدرس
· خواص هلو - پزشک آدرس
· خواص میوه های خشک برای سلامتی - پزشک آدرس
· خواص میوه ها در یک نگاه - پزشک آدرس
· خواص خرما - پزشک آدرس
· خواص توت سفید - پزشک آدرس
· فوائد به در اسرار به - پزشک آدرس
· خواص زردآلو - پزشک آدرس
· خواص عناب - پزشک آدرس
· خواص انواع لوبیا - پزشک آدرس
· خواص خیار - پزشک آدرس
· زرشک خواص و مضرات - پزشک آدرس
· ذغال اخته یا اختر ذغال - پزشک آدرس
· خواص اترج - ترنج - ترنگ - بالنگ - پزشک آدرس
· خواص میوه نارگیل - پزشک آدرس
· خواص شاه توت - پزشک آدرس
· کاسنی چیست ؟ - پزشک آدرس
· خواص پونه ها - پزشک آدرس
· فواید سلامتی سبزیجات برگ سبز - پزشک آدرس
· گوجه فرنگی از زبان خوراکیها - پزشک آدرس
· خواص بهدانه - پزشک آدرس
· میوه ها و گیاهان آرامبخش - پزشک آدرس
· خواص هسته زردآلو - پزشک آدرس
· خواص کدو - پزشک آدرس
· مضرات گیاهخواری در پوکی استخوان - پزشک آدرس
· خواص و مضرات چغندر - پزشک آدرس
· مروری بر خواص کنگر فرنگی - پزشک آدرس
· داروها به شرطي عمل مي‌كنند كه به آنها اعتقاد داشته باشيم
· اگر می خواهید چاق شوید، بخوانید
· مضرات چای کیسه ای یا نپتون
· چند توصیه بهداشتی برای خواب راحت‌ت
· حتی وسایلی که بوی سیگار می دهند، خطر دارند
· استفاده از تلفن همراه مغز را فعال مي‌كند
· علت تلخی دهان چیست ؟؟؟
· بهبود روحیه با تماشای گل ها
· روشهای داشتن ابروانی زيبا و فوق العاده
· ۶ راه ساده جهت انتخاب هدیه برای آقایون
· بالاخره برنج بخوریم یا نخوریم ؟؟؟
· این حرکت‌ها برای رفع خستگی است
· صبحانه و یادگیری
· چند تغییر کوچک برای رهایی از خروپف
· داروی خود را همراه با آب این میوه نخورید
· چگونه از قلب خود محافظت کنیم؟
· در رختخواب مطالعه نکنید
· احساس پسرانه
· با کودک دروغگو چگونه رفتار کنیم ؟
· نکاتی درباره ی تپش قلب
· ۸ نکته طلایی برای پیشگیری از پوکی استخوان
· با خوردن اين خوراکيها،پف چشمتان را از بين ببريد!!
· استفاده طولانی مدت از دمپایی های لاانگشتی سبب کمردرد و آسیب به لگن می شود
· خواب چه میزان به وزن شما اضافه می کند؟
· قابل توجه افرادی که هر روز نوشابه می نوشند !!!
· بهترين ميوه‌ها براي پاك ‌سازي پوست !!
· ۱۰ اشتباه در ظاهر شما
· چگونه سریع وزن کم کنیم بطوری که بازگشتی نداشته باشد
· بیماریی که زنان 50 سال به بالا را مبتلا می کند
· بیست نکته طلایی همسر داری از سوی زنان
· اول بخوانید بعد ازدواج کنید
· چرا مردان متاهل، مردان مجرد را از ازدواج نهی می‌کنند؟؟
· چه نکاتی را برای تناسب اندام باید رعایت کرد ؟؟؟
· راه‌هایی برای فراموشی دوستی‌های بدون سرانجام، بعد از ازدواج
· برای فرار از خُرخُر چه کنیم؟
· نوشیدنی که عصبانیت شما را کاهش می دهد
· روش هاي خانگي براي درمان بيماري هاي زمستاني
· با رعایت این 11 نکته خوشبخت ترین زوج روی زمین باشید
· مردها چه زنی را همسر ایده آل می دانند؟
· به همسرتان به جای "تو" ، بگویید:"شما"
· خود را به روغن عادت ندهی
· ویتامین های سبزی را نابود نکنید!
· راه حلی برای کوتاه کردن دوران سرماخوردگی
· چگونه بفهمیم کم خونی داریم؟
· چهار رفتاری که زندگی عاشقانه را بیمه می‌کند !!
· پیاده روی کمتر نتیجه بیشتر
· ۸ دلیل پایین نیامدن وزن
· خواص آبغوره - خواص سرکه انگور
· مضرات قلیان بسیار بیشتر از سیگار است
· مادران آگاه و بلوغ نوجوانی
· اگر با خانواده همسر مشکل دارید
· آیا ازدواج باعث چاق‌ شدن می‌شود؟
· پاکسازی پوست بدون دکتر و آرایشگاه
· پنج روش عاشق کردن دیگران
· با شوهران کم حرف چه میشه کرد؟
· محرمانه در خصوص دختران
· آیا حجامت تاثیری بر جوش های صورت دارد؟
· آقایان رابطه عاشقانه را این گونه می خواهند؟!
· تکنیک های شناخت افراد دورو
· چای را با آب لیمو بنوشید
· اصول مذاکره با افراد عصبانی!
· شما خوشبختید زیرا...
· اعجاب‌انگیز‌ترین داروی جهان را با شیر بخورید
· مقالات مفید - قسمت چهارم
· مقالات مفید - قسمت پنجم
· لیست تمام پزشکان عمومی تهران
· متخصص رادیولوژی-تهران-دکتر آزاده آقازاده
· دکتر بهناز تن آرای-متخصص قلب و عروق-تهران