تبلیغات پزشکان

تبلیغات شما با تعرفه مناسب

کلیک کنید

سامانه اطلاعات پزشکان تهران
پزشکان و متخصصان ایران

 

پزشکان و متخصصان شیراز

متخصص پوست و مو شیراز

متخصص جراحی عمومی شیراز

متخصص کودکان شیراز

متخصص ارتوپدی شیراز

متخصص زنان و زایمان شیراز

متخصص نورولوژی-اعصاب شیراز

متخصص عفونی شیراز

متخصص داخلی شیراز

متخصص ارولوژی شیراز

متخصص گوارش و کبد شیراز

متخصص انکولوژی شیراز

متخصص قلب و عروق شیراز

متخصص چشم شیراز

متخصص مغز و اعصاب شیراز

متخصص گوش،حلق و بینی شیراز

متخصص بیهوشی شیراز

فیزیوتراپ شیراز

پزشک عمومی شیراز

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم شیراز

متخصص تغذیه شیراز

 

پزشکان و متخصصان تهران

متخصص پوست و مو تهران

متخصص جراحی عمومی تهران

متخصص کودکان تهران

متخصص ارتوپدی تهران

متخصص زنان و زایمان تهران

متخصص نورولوژی-اعصاب تهران

متخصص عفونی تهران

متخصص داخلی تهران

متخصص ارولوژی تهران

متخصص گوارش و کبد تهران

متخصص انکولوژی تهران

متخصص قلب و عروق تهران

متخصص چشم تهران

متخصص مغز و اعصاب تهران

متخصص گوش،حلق و بینی تهران

متخصص بیهوشی تهران

فیزیوتراپ تهران

پزشک عمومی تهران

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم تهران

متخصص تغذیه تهران

 

 

پزشکان و متخصصان اهواز

متخصص پوست و مو اهواز

متخصص جراحی عمومی اهواز

متخصص کودکان اهواز

متخصص ارتوپدی اهواز

متخصص زنان و زایمان اهواز

متخصص نورولوژی-اعصاب اهواز

متخصص عفونی اهواز

متخصص داخلی اهواز

متخصص ارولوژی اهواز

متخصص گوارش و کبد اهواز

متخصص انکولوژی اهواز

متخصص قلب و عروق اهواز

متخصص چشم اهواز

متخصص مغز و اعصاب اهواز

متخصص گوش،حلق و بینی اهواز

متخصص بیهوشی اهواز

فیزیوتراپ اهواز

پزشک عمومی اهواز

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم اهواز

متخصص تغذیه اهواز

 

پزشکان و متخصصان تبریز

متخصص پوست و مو تبریز

متخصص جراحی عمومی تبریز

متخصص کودکان تبریز

متخصص ارتوپدی تبریز

متخصص زنان و زایمان تبریز

متخصص نورولوژی-اعصاب تبریز

متخصص عفونی تبریز

متخصص داخلی تبریز

متخصص ارولوژی تبریز

متخصص گوارش و کبد تبریز

متخصص انکولوژی تبریز

متخصص قلب و عروق تبریز

متخصص چشم تبریز

متخصص مغز و اعصاب تبریز

متخصص گوش،حلق و بینی تبریز

متخصص بیهوشی تبریز

فیزیوتراپ تبریز

پزشک عمومی تبریز

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم تبریز

متخصص تغذیه تبریز

 

پزشکان و متخصصان اصفهان

متخصص پوست و مو اصفهان

متخصص جراحی عمومی اصفهان

متخصص کودکان اصفهان

متخصص ارتوپدی اصفهان

متخصص زنان و زایمان اصفهان

متخصص نورولوژی-اعصاب اصفهان

متخصص عفونی اصفهان

متخصص داخلی اصفهان

متخصص ارولوژی اصفهان

متخصص گوارش و کبد اصفهان

متخصص انکولوژی اصفهان

متخصص قلب و عروق اصفهان

متخصص چشم اصفهان

متخصص مغز و اعصاب اصفهان

متخصص گوش،حلق و بینی اصفهان

متخصص بیهوشی اصفهان

فیزیوتراپ اصفهان

پزشک عمومی اصفهان

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم اصفهان

متخصص تغذیه اصفهان

 

پزشکان و متخصصان بوشهر

متخصص پوست و مو بوشهر

متخصص جراحی عمومی بوشهر

متخصص کودکان بوشهر

متخصص ارتوپدی بوشهر

متخصص زنان و زایمان بوشهر

متخصص نورولوژی-اعصاب بوشهر

متخصص عفونی بوشهر

متخصص داخلی بوشهر

متخصص ارولوژی بوشهر

متخصص گوارش و کبد بوشهر

متخصص انکولوژی بوشهر

متخصص قلب و عروق بوشهر

متخصص چشم بوشهر

متخصص مغز و اعصاب بوشهر

متخصص گوش،حلق و بینی بوشهر

متخصص بیهوشی بوشهر

فیزیوتراپ بوشهر

پزشک عمومی بوشهر

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم بوشهر

متخصص تغذیه بوشهر

 

پزشکان و متخصصان سمنان

متخصص پوست و مو سمنان

متخصص جراحی عمومی سمنان

متخصص کودکان سمنان

متخصص ارتوپدی سمنان

متخصص زنان و زایمان سمنان

متخصص نورولوژی-اعصاب سمنان

متخصص عفونی سمنان

متخصص داخلی سمنان

متخصص ارولوژی سمنان

متخصص گوارش و کبد سمنان

متخصص انکولوژی سمنان

متخصص قلب و عروق سمنان

متخصص چشم سمنان

متخصص مغز و اعصاب سمنان

متخصص گوش،حلق و بینی سمنان

متخصص بیهوشی سمنان

فیزیوتراپ سمنان

پزشک عمومی سمنان

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم سمنان

متخصص تغذیه سمنان

 

پزشکان و متخصصان زاهدان

متخصص پوست و مو زاهدان

متخصص جراحی عمومی زاهدان

متخصص کودکان زاهدان

متخصص ارتوپدی زاهدان

متخصص زنان و زایمان زاهدان

متخصص نورولوژی-اعصاب زاهدان

متخصص عفونی زاهدان

متخصص داخلی زاهدان

متخصص ارولوژی زاهدان

متخصص گوارش و کبد زاهدان

متخصص انکولوژی زاهدان

متخصص قلب و عروق زاهدان

متخصص چشم زاهدان

متخصص مغز و اعصاب زاهدان

متخصص گوش،حلق و بینی زاهدان

متخصص بیهوشی زاهدان

فیزیوتراپ زاهدان

پزشک عمومی زاهدان

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم زاهدان

متخصص تغذیه زاهدان

 

پزشکان و متخصصان کرمان

متخصص پوست و مو کرمان

متخصص جراحی عمومی کرمان

متخصص کودکان کرمان

متخصص ارتوپدی کرمان

متخصص زنان و زایمان کرمان

متخصص نورولوژی-اعصاب کرمان

متخصص عفونی کرمان

متخصص داخلی کرمان

متخصص ارولوژی کرمان

متخصص گوارش و کبد کرمان

متخصص انکولوژی کرمان

متخصص قلب و عروق کرمان

متخصص چشم کرمان

متخصص مغز و اعصاب کرمان

متخصص گوش،حلق و بینی کرمان

متخصص بیهوشی کرمان

فیزیوتراپ کرمان

پزشک عمومی کرمان

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم کرمان

متخصص تغذیه کرمان

 

پزشکان و متخصصان اراک

متخصص پوست و مو اراک

متخصص جراحی عمومی اراک

متخصص کودکان اراک

متخصص ارتوپدی اراک

متخصص زنان و زایمان اراک

متخصص نورولوژی-اعصاب اراک

متخصص عفونی اراک

متخصص داخلی اراک

متخصص ارولوژی اراک

متخصص گوارش و کبد اراک

متخصص انکولوژی اراک

متخصص قلب و عروق اراک

متخصص چشم اراک

متخصص مغز و اعصاب اراک

متخصص گوش،حلق و بینی اراک

متخصص بیهوشی اراک

فیزیوتراپ اراک

پزشک عمومی اراک

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم اراک

متخصص تغذیه اراک

 

پزشکان و متخصصان خرم آباد

متخصص پوست و مو خرم آباد

متخصص جراحی عمومی خرم آباد

متخصص کودکان خرم آباد

متخصص ارتوپدی خرم آباد

متخصص زنان و زایمان خرم آباد

متخصص نورولوژی-اعصاب خرم آباد

متخصص عفونی خرم آباد

متخصص داخلی خرم آباد

متخصص ارولوژی خرم آباد

متخصص گوارش و کبد خرم آباد

متخصص انکولوژی خرم آباد

متخصص قلب و عروق خرم آباد

متخصص چشم خرم آباد

متخصص مغز و اعصاب خرم آباد

متخصص گوش،حلق و بینی خرم آباد

متخصص بیهوشی خرم آباد

فیزیوتراپ خرم آباد

پزشک عمومی خرم آباد

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم خرم آباد

متخصص تغذیه خرم آباد

مراکز ترک اعتیاد

آمارگیر سایت
تبلیغات متنی
دارو: پیش فرض
بازديد:636 بار
سه شنبه، 5 بهمن ماه ، 1395
نظر دهيد!


http://www.pezeshkaddress.com/submit.htm


دارو: اطلاعات دارویی -U-
بازديد:5341 بار
جمعه، 30 ارديبهشت ماه ، 1390
نظر دهيد!http://www.pezeshkaddress.com/aks/2563.gif
دارو: تاموکسیفن
بازديد:4861 بار
جمعه، 30 ارديبهشت ماه ، 1390
نظر دهيد!

تاموکسیفن

موارد مصرف‌: تاموكسي‌فن‌ براي‌ درمان‌سرطان‌ پستان‌ و نازايي‌ وابسته‌ به‌اوليگومنوره‌ يا آمنوره‌ ثانويه‌ مصرف‌مي‌شود.


 


مكانيسم‌ اثر: تاموكسي‌فن‌ آنتي‌استروژن‌غيراستروئيدي‌ مي‌باشد كه‌ اثرات‌ ضعيف‌استروژني‌ نيز دارد. تاموكسي‌فن‌گيرنده‌هاي‌ استراديول‌ را مهار مي‌كند. القاءتخمك‌گذاري‌ با اشغال‌ گيرنده‌هاي‌استروژن‌ و حذف‌ اثر مهاري‌ هورمون‌ ودر نيتجه‌ تحريك‌ ترشح‌ هورمون‌آزادكننده‌ گناد و تروپين‌ از هيپوتالاموس‌انجام‌ مي‌گيرد.


 


فارماكوكينتيك‌: متابوليسم‌ تاموكسي‌فن‌كبدي‌ است‌ و داراي‌ چرخه‌ روده‌اي‌ ـ كبدي‌مي‌باشد، حذف‌ دارو دو مرحله‌اي‌ بوده‌ كه‌مرحله‌ اول‌ 4-7 ساعت‌ پس‌ از تجويز ومرحله‌ دوم‌ 7-14 روز طول‌ مي‌كشد. اثردرماني‌ مطلوب‌ 4-10 هفته‌ پس‌ از شروع‌درمان‌ حاصل‌ مي‌شود. اثرات‌آنتاگونيستي‌ دارو ممكن‌ است‌ چند هفته‌پس‌ از يك‌ نوبت‌ مصرف‌ آن‌ ادامه‌داشته‌باشد. دارو اغلب‌ به‌صورت‌ متابوليت‌از طريق‌ صفرا و مدفوع‌ دفع‌ مي‌شود.


 


هشدارها: 1 ـ با مصرف‌ اين‌ دارو احتمال‌ايجاد كيست‌هاي‌ تخمدان‌ در زنان‌ قبل‌ ازدوران‌ يائسگي‌ وجود دارد.


2 ـ احتمال‌ افزايش‌ كلسيم‌ خون‌ در صورت‌وجود متاستاز استخوان‌ را بايد در نظرگرفت‌.


 

3 ـ با مصرف‌ تاموكسي‌فن‌ تغييرات‌آندومتر شامل‌ هيپرپلازي‌، پوليپ‌ وسرطان‌ گزارش‌ شده‌است‌. خونريزي‌غيرطبيعي‌ واژن‌ و علائمي‌ مانند درد


يا فشار لگن‌ بايد مورد توجه‌ قرار


گيرد.


4 ـ در صورت‌ وجود تاري‌ ديد، آب‌مرواريد، كاهش‌ تعداد پلاكتها و گلبول‌هاي‌سفيد و نيز بالابودن‌ چربي‌هاي‌ خون‌، بايدبا احتياط مصرف‌ شود.


 


عوارض‌ جانبي‌: گر گرفتگي‌، خونريزي‌واژن‌، توقف‌ قاعدگي‌، خارش‌ فرج‌،اختلالات‌ گوارشي‌، التهاب‌ تومور، كاهش‌تعداد پلاكتها، احتباس‌ مايعات‌، طاسي‌،فيبروم‌ رحم‌، اختلالات‌ بينايي‌ (تغييرات‌قرنيه‌، آب‌ مرواريد و رتينوپاتي‌) كاهش‌پلاكت‌ها يا گلبول‌هاي‌ سفيد خون‌، به‌ندرت‌كاهش‌ نوتروفيل‌ها و تغييرات‌ آنزيم‌هاي‌كبدي‌ از عوارض‌ جانبي‌ دارو هستند.


 


تداخل‌هاي‌ داروئي‌: استروژنها ممكن‌ است‌با اثرات‌ درماني‌ تاموكسي‌فن‌ تداخل‌ نمايند.تركيباتي‌ مثل‌ سايمتيدين‌، فاموتيدين‌،رانيتيدين‌ و ساير آنتي‌اسيدها با افزايش‌pH معده‌، موجب‌ حلاليت‌ زودرس‌ دارو ودر نتيجه‌ باز شدن‌ نابجاي‌ قرص‌هاي‌روكش‌دار روده‌اي‌ شوند.


 


 

نكات‌ قابل‌ توصيه‌: 1 ـ روشهاي‌غيرهورموني‌ جلوگيري‌ از بارداري‌، طي‌درمان‌ و به‌ مدت‌ 2 ماه‌ پس‌ از درمان‌ بايدمورد استفاده‌ قرار گيرد. در صورت‌مشكوك‌ بودن‌ به‌ بارداري‌ فورŠ به‌ پزشك‌مراجعه‌ شود.


2 ـ در صورت‌ بروز اختلالات‌ گوارشي‌مصرف‌ دارو ادامه‌ يابد و در صورت‌ بروزاستفراغ‌ زودرس‌ پس‌ از مصرف‌ دارو به‌پزشك‌ مراجعه‌ شود.


 


مقدار مصرف‌: مقدار مصرف‌ در سرطان‌پستان‌ mg/day 20 است‌ در نازايي‌


20 mg/day در روزهاي‌ دوم‌، سوم‌، چهارم‌ وپنجم‌ قاعدگي‌ مصرف‌ مي‌شود. در صورت‌لزوم‌ در دوره‌هاي‌ بعدي‌ درمان‌، مقدارمصرف‌ روزانه‌ را مي‌توان‌ به‌ 40 و سپس‌ به‌80 ميلي‌گرم‌ افزايش‌ داد. در صورت‌ نامنظم‌بودن‌ قاعدگي‌، دوره‌ اول‌ درمان‌ را در هرروز مي‌توان‌ شروع‌ كرد و دوره‌ بعدي‌ 45روز بعد و يا در صورت‌ شروع‌ قاعدگي‌، درروز دوم‌ آن‌ آغاز مي‌گردد.


 


اشكال‌ دارويي‌:


Tablet: 10 mg
دارو: ترامادول
بازديد:5823 بار
جمعه، 30 ارديبهشت ماه ، 1390
نظر دهيد!


ترامادول مکانيسم اثر و فارماکوتيک:  
 
 
موارد مصرف:  مقدار مصرف دارو براي بيمار را پزشك تعيين مي كند لـذا از خوددرماني بپرهيزيد و نكات تذكر داده شده توسط پزشك دقيقاٌ رعايت شود .
اين دارو بصورت داخل عضلاني ، وريدي و آهسته وريدي تجويز مي شود .
 
 
موارد منع مصرف:  . در صورت حساسيت به ترامادول و يا داروهاي ضد درد مخدر
2 . در صورت مــسموميت با الــكل ، داروهاي ضد درد مركزي ، ضد درد مخدر ، داروهاي خواب آور و روان درماني .
 
 
هشدار ها و احتياط ها:  . در صورت مصرف دارو از انجام رانندگي و كارهائي كه نياز به هوشياري دارد بپرهيزيد
2 . از مخلوط كردن اين دارو با ساير داروهاي تــزريقي جــداٌ خودداري نــمائيد چون با ديگر داروها
ناسازگار است .
3 . مــصرف اين دارو در دوران بـارداري و شـير دهــي توصيه نــمي شود مگر به تــشخيص پزشك
متخصص .
4 . مصرف دارو در افراد پايين تر از12 سال توصيه نمي شود .
5 . در صورتي كه سن بيمار بيشتر از 75 سال باشد و يا دچار اختلال در عملكرد كبد ( بخصوص سيروز
كبدي ) و كليه باشد حتماٌ با پزشك مشورت نمائيد چـون شايد نياز به تغيير دوز دارو باشد .
6 . در صورت نياز به مصرف داروهاي بي حس كننده زير نظر پزشك با احتياط مصرف شود .
7 . در صورت ايجاد حملات صرعي و دپرسيون تنفسي سريعاٌ به پزشك تماس بگيريد .
8 . در صورت وجود آسيب مغزي ، صرع و يا سابقه حملات صرعي با احتياط مصرف شود .
9 . اين دارو براي بيماران معتاد به مواد مخدر توصيه نمي شود .
 
 
تداخل اثر با ساير داروها: 
 
 
اثر دارو: 
 
 
عوارض جانبي: 
 
 
اطلاعات بيمار:  -اين دارو براي بيماري فعلي شما تجويز شده است ، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و يا توصيه آن به ديگران خودداري فرمائيد .
- قبل از مصرف دارو در موارد زير با پزشك خود مشورت نمائيد :
1 . سابقه حساسيت به ترامادول ، داروهاي ضد درد مخدر و ساير تركيبات
2 . در صورت ابتلا يا بروز هر نوع بيماري و يا ناراحتي نظير : اختلالات كبدي ( خصوصاٌ سيروز كبدي ) و
كليوي ، تشنج ، صرع و يا سابقه آن ، آسيب مغزي ، دپرسيون تنفسي ، اعتياد
3 . در صورت مصرف هر نوع داروي ديگر نــظير : كــاربامازپين ( خصوصاٌ با دوز بالا ) ، كينين ، بي حس
كنندها نــظير فــنوتيازين ، آمــي تريپتلين ، فــلوكستين ، پاروكستين ، پرومتازين و يكلوبنزاپين ،
داروهاي ضد انـعقادي نظير وارفارين ، فــورازوليدون ، پروكاربازين
4 . در صورت نياز به انجام هر گونه عمل جراحي و يا معالجات اضطراري
5 . در صورت نياز به انجام هر گونه آزمايش
6 . در صورت بارداري و شيردهي
 
 
بسته بندي:    هر جعبه شامل 5 عدد آمپول است و در هر آمپول 50 ميلي گرم ترامادول موجود است .
 
 
چگونگي نگهداري:    ·دارو در دماي زير30 درجه سانتيگراد نگهداري شود
·دارو دور از دسترس اطفال و درون جعبه نگهداري شود .
·از مصرف داروهاي تاريخ گذشته بپرهيزيددارو: ترامادول2
بازديد:4759 بار
جمعه، 30 ارديبهشت ماه ، 1390
نظر دهيد!


ترامادول2


 موارد مصرف   
  اين دارو براي دردهاي متوسط و نسبتاً شديد (معمولاً بعد از اعمال جراحي ارتوپدي و زنان مخصوصاً سزارين) بكار مي‏رود.  
     
   مكانيسم اثر  
  اين دارو يك ضددرد با اثر مركزي است ولي از نظر شيميايي مشابه با تركيبات ترياك نيست. مكانيسم اثر آن به طور كامل مشخص نمی باشد، اما احتمالاً با اتصال به گيرنده‏هاي μ و مهار برداشت مجدد نوراپي‏نفرين و سروتونين اثر خود را اعمال مي‏كند. اثر ضددردي ترامادول يك دهم اثر مرفين مي‏باشد.  
     
   فارماكوكينتيك  
  جذب دارو سريع و تقريباً كامل است، ولي فراهمي زيستي آن 75% مي‏باشد. به طور عمده از طريق كبد متابوليزه و به وسيله كليه (30% تغيير نيافته و 60% به صورت متابوليت) دفع مي‏شود.  
     
   موارد منع مصرف  
  در صورت مسموميت حاد با الكل و ساير مضعف‎هاي CNS، احتمال سوءاستفاده داروئي، الكلسيم، اختلالات كبدي و كليوي، احتمال خطر دپرسيون تنفسي، حملات عصبي، و حساسيت به اپيوئيدها يا حساسيت به ترامادول نبايد از اين دارو استفاده كرد.  
     
   هشدارها  
  1- در صورت شرايط حاد شكمي، افزايش فشار داخل جمجمه‏اي، ضربه مغزي اين دارو را بايد با احتياط كامل به‏كار برد.‏ 2- احتمال تحمل و وابستگي و سوءاستفاده از اين دارو وجود دارد. با قطع ناگهاني مصرف، احتمال بروز عوارض سندرم قطع وجود دارد، لذا بايد مصرف دارو به تدريج قطع شود.  
     
   عوارض جانبي  
  دردمعده يا شكم، بي‏اشتهائي، ضعف، تحريك سيستم عصبي مركزي، يبوست يا اسهال، سرگيجه، خواب‏آلودگي، خشكي دهان، سوءهاضمه، سردرد، تهوع، خارش، بثورات پوستي، تعريق، استفراغ از عوارض جانبي شايع دارو هستند.  
     
   تداخل هاي دارويي  
  مصرف همزمان اين دارو با الكل، داروهاي هوشبر، مضعف‏هاي CNS موجب تضعيف شديد CNS مي‏شود. كاربامازپين باعث افزايش متابوليسم ترامادول مي‏شوند. مصرف اين دارو همراه با مهاركننده‏هاي مونوآمين‏اكسيداز موجب كاهش آستانه حمله عصبي مي‏شود.  
     
   نكات قابل توصيه  
  در صورت بروز سرگيجه و تاري ديد، بايد هنگام برخاستن احتياط كرد.  
     
   مقدار مصرف   
  خوراکی و تزریقی: بزرگسالان: 100-50 ميلي‏گرم هر 6 ساعت يك بار خوراكي مصرف شود. در بيماران مبتلا به نارسايي 100-50 ميلي‏گرم هر 12 ساعت يكبار مصرف شود. حداكثر مقدار مجاز mg/day400 (يا mg/day200 براي بيماران با كليرانس كراتينين كمتر از ml/min30) مي‏باشد.  دارو: تاموكسي‌فن‌
بازديد:4965 بار
جمعه، 30 ارديبهشت ماه ، 1390
نظر دهيد!

تاموكسي‌فن‌

موارد مصرف‌: تاموكسي‌فن‌ براي‌ درمان‌سرطان‌ پستان‌ و نازايي‌ وابسته‌ به‌اوليگومنوره‌ يا آمنوره‌ ثانويه‌ مصرف‌مي‌شود.


 


مكانيسم‌ اثر: تاموكسي‌فن‌ آنتي‌استروژن‌غيراستروئيدي‌ مي‌باشد كه‌ اثرات‌ ضعيف‌استروژني‌ نيز دارد. تاموكسي‌فن‌گيرنده‌هاي‌ استراديول‌ را مهار مي‌كند. القاءتخمك‌گذاري‌ با اشغال‌ گيرنده‌هاي‌استروژن‌ و حذف‌ اثر مهاري‌ هورمون‌ ودر نيتجه‌ تحريك‌ ترشح‌ هورمون‌آزادكننده‌ گناد و تروپين‌ از هيپوتالاموس‌انجام‌ مي‌گيرد.


 


فارماكوكينتيك‌: متابوليسم‌ تاموكسي‌فن‌كبدي‌ است‌ و داراي‌ چرخه‌ روده‌اي‌ ـ كبدي‌مي‌باشد، حذف‌ دارو دو مرحله‌اي‌ بوده‌ كه‌مرحله‌ اول‌ 4-7 ساعت‌ پس‌ از تجويز ومرحله‌ دوم‌ 7-14 روز طول‌ مي‌كشد. اثردرماني‌ مطلوب‌ 4-10 هفته‌ پس‌ از شروع‌درمان‌ حاصل‌ مي‌شود. اثرات‌آنتاگونيستي‌ دارو ممكن‌ است‌ چند هفته‌پس‌ از يك‌ نوبت‌ مصرف‌ آن‌ ادامه‌داشته‌باشد. دارو اغلب‌ به‌صورت‌ متابوليت‌از طريق‌ صفرا و مدفوع‌ دفع‌ مي‌شود.


 


هشدارها: 1 ـ با مصرف‌ اين‌ دارو احتمال‌ايجاد كيست‌هاي‌ تخمدان‌ در زنان‌ قبل‌ ازدوران‌ يائسگي‌ وجود دارد.


2 ـ احتمال‌ افزايش‌ كلسيم‌ خون‌ در صورت‌وجود متاستاز استخوان‌ را بايد در نظرگرفت‌.


 

3 ـ با مصرف‌ تاموكسي‌فن‌ تغييرات‌آندومتر شامل‌ هيپرپلازي‌، پوليپ‌ وسرطان‌ گزارش‌ شده‌است‌. خونريزي‌غيرطبيعي‌ واژن‌ و علائمي‌ مانند درد


يا فشار لگن‌ بايد مورد توجه‌ قرار


گيرد.


4 ـ در صورت‌ وجود تاري‌ ديد، آب‌مرواريد، كاهش‌ تعداد پلاكتها و گلبول‌هاي‌سفيد و نيز بالابودن‌ چربي‌هاي‌ خون‌، بايدبا احتياط مصرف‌ شود.


 


عوارض‌ جانبي‌: گر گرفتگي‌، خونريزي‌واژن‌، توقف‌ قاعدگي‌، خارش‌ فرج‌،اختلالات‌ گوارشي‌، التهاب‌ تومور، كاهش‌تعداد پلاكتها، احتباس‌ مايعات‌، طاسي‌،فيبروم‌ رحم‌، اختلالات‌ بينايي‌ (تغييرات‌قرنيه‌، آب‌ مرواريد و رتينوپاتي‌) كاهش‌پلاكت‌ها يا گلبول‌هاي‌ سفيد خون‌، به‌ندرت‌كاهش‌ نوتروفيل‌ها و تغييرات‌ آنزيم‌هاي‌كبدي‌ از عوارض‌ جانبي‌ دارو هستند.


 


تداخل‌هاي‌ داروئي‌: استروژنها ممكن‌ است‌با اثرات‌ درماني‌ تاموكسي‌فن‌ تداخل‌ نمايند.تركيباتي‌ مثل‌ سايمتيدين‌، فاموتيدين‌،رانيتيدين‌ و ساير آنتي‌اسيدها با افزايش‌pH معده‌، موجب‌ حلاليت‌ زودرس‌ دارو ودر نتيجه‌ باز شدن‌ نابجاي‌ قرص‌هاي‌روكش‌دار روده‌اي‌ شوند.


 


 

نكات‌ قابل‌ توصيه‌: 1 ـ روشهاي‌غيرهورموني‌ جلوگيري‌ از بارداري‌، طي‌درمان‌ و به‌ مدت‌ 2 ماه‌ پس‌ از درمان‌ بايدمورد استفاده‌ قرار گيرد. در صورت‌مشكوك‌ بودن‌ به‌ بارداري‌ فورŠ به‌ پزشك‌مراجعه‌ شود.


2 ـ در صورت‌ بروز اختلالات‌ گوارشي‌مصرف‌ دارو ادامه‌ يابد و در صورت‌ بروزاستفراغ‌ زودرس‌ پس‌ از مصرف‌ دارو به‌پزشك‌ مراجعه‌ شود.


 


مقدار مصرف‌: مقدار مصرف‌ در سرطان‌پستان‌ mg/day 20 است‌ در نازايي‌


20 mg/day در روزهاي‌ دوم‌، سوم‌، چهارم‌ وپنجم‌ قاعدگي‌ مصرف‌ مي‌شود. در صورت‌لزوم‌ در دوره‌هاي‌ بعدي‌ درمان‌، مقدارمصرف‌ روزانه‌ را مي‌توان‌ به‌ 40 و سپس‌ به‌80 ميلي‌گرم‌ افزايش‌ داد. در صورت‌ نامنظم‌بودن‌ قاعدگي‌، دوره‌ اول‌ درمان‌ را در هرروز مي‌توان‌ شروع‌ كرد و دوره‌ بعدي‌ 45روز بعد و يا در صورت‌ شروع‌ قاعدگي‌، درروز دوم‌ آن‌ آغاز مي‌گردد.


 


اشكال‌ دارويي‌:


Tablet: 10 mg
دارو: تيامين
بازديد:4719 بار
جمعه، 30 ارديبهشت ماه ، 1390
نظر دهيد!

تيامين

موارد مصرف‌: تيامين‌ براي‌ پيشگيري‌ ودرمان‌ كمبود اين‌ ويتامين‌ مصرف‌مي‌شود.

 

 

 

مكانيسم‌ اثر: تيامين‌ باآدنوزين‌ تري‌فسفات‌(ATP) تركيب‌ شده‌ و تيامين‌ پيروفسفات‌ راكه‌ يك‌ آنزيم‌ ضروري‌ براي‌ متابوليسم‌كربوهيدراتها است‌، ايجاد مي‌كند.

 

 

 

فارماكوكينتيك‌: به‌استثناي‌ سندرم‌ سؤجذب‌، در ساير موارد، ويتامين‌هاي‌ گروه‌ Bبه‌راحتي‌ از مجراي‌ گوارش‌ جذب‌مي‌شوند. متابوليسم‌ اين‌ ويتامين‌ كبدي‌ ودفع‌ آن‌ كليوي‌ است‌ (تقريبŠ به‌طور كامل‌به‌صورت‌ متابوليت‌). مقادير بيش‌ از حدموردنياز روزانه‌ بدون‌ تغيير از طريق‌ادرار دفع‌ مي‌شود.

 

 

 
 

نكات‌ قابل‌ توصيه‌: از آنجا كه‌ كمبودويتامين‌هاي‌ گروه‌ B به‌تنهايي‌ شايع‌ نيست‌،به‌طور معمول‌ تركيبي‌ از اين‌ ويتامينهاتجويز مي‌شود.

 

 

 

مقدار مصرف‌: به‌عنوان‌ مكمل‌ ويتامين‌،

 

در پيشگيري‌ از كمبود ويتامين‌، مقدارمصرف‌ توصيه‌ شده‌ در روز، به‌صورت‌زير است‌:

 

شيرخواران‌ و كودكان‌: از بدو تولد تا سن‌3 سال‌ 0/3 ميلي‌گرم‌، سن‌ 6ـ4 سال‌ 0/9ميلي‌گرم‌، سن‌ 10ـ7 سال‌ 1 ميلي‌گرم‌،پسران‌ و مردان‌ بالغ‌ 1/5ـ1/2 ميلي‌گرم‌،دختران‌ و زنان‌ بالغ‌ 1/1ـ1 ميلي‌گرم‌، زنان‌باردار 1/5 ميلي‌گرم‌، در دوران‌ شيردهي‌1/6 ميلي‌گرم‌.

 
 

در درمان‌ كمبود ويتامين‌، مقدار25mg/day ـ 10 و در موارد شديد كمبودتيامين‌ 300mg/day ـ 200 مصرف‌مي‌شود.

 

 

 

اشكال‌ دارويي‌:

 

Tablet: 100 mg, 300 mgدارو: تيميان‌
بازديد:4753 بار
جمعه، 30 ارديبهشت ماه ، 1390
نظر دهيد!

تيميان‌

موارد مصرف‌: شربت‌ تيميان‌ به‌عنوان‌ضدسرفه‌ و خلط آور بكار مي‌رود.

 

 

 

مكانيسم‌ اثر: اثرات‌ خلطآور و ضدسرفه‌آويشن‌ احتمالا مربوط به‌فلاونوييدها

 

و روغنهاي‌ فرار (تيمول‌ و كارواكرول‌)

 

آن‌ مي‌باشد. همچنين‌ براي‌ روغنهاي‌

 

فرار اكاليپتوس‌ (اكاليپتول‌)، رازيانه‌(آنتول‌)، مرزه‌ (كارواكرول‌) نيز

 

اثرات‌ خلطآور و ضدسرفه‌ گزارش‌ شده‌است‌.

 

 

 

اجزاء فرآورده‌: شربت‌ تيميان‌ از عصاره‌هيدورالكلي‌ گياهان‌ زير تهيه‌ شده‌ است‌:

 

1. برگ‌ آويشن‌19%

 

Thymus vulgaris

 

2. برگ‌ اكاليپتوس‌5%

 
 

Eucalyptus globulus

 

3. برگ‌ مرزه‌7%

 

Satureja hortensis

 

4. دانه‌ رازيانه‌0/5%

 

Foeniculum vulgare

 

 

 

مواد موثره‌: فلاونوييدها و روغنهاي‌ فرارنظير تيمول‌، اكاليپتول‌، آنتول‌، فنكون‌ وكارواكرول‌.

 

 

 

منع‌ مصرف‌: به‌دليل‌ وجود ساكاروز نبايددر افراد ديابتيك‌ مصرف‌ شود.

 

 

 

هشدارها: ايمني‌ مصرف‌ اين‌ فرآورده‌ دردوران‌ بارداري‌ و شيردهي‌ به‌اثبات‌نرسيده‌ است‌.

 

 
 

 

عوارض‌ جانبي‌: تيمول‌ موجود در اين‌فرآورده‌ ممكن‌ است‌ باعث‌ تحريك‌ غشامخاطي‌ گردد. به‌دليل‌ وجود آنتول‌

 

احتمال‌ بروز واكنشهاي‌ آلرژيك‌

 

(درماتيت‌ تماسي‌) در افراد حساس‌ وجوددارد.

 

 

 

مقدار مصرف‌:

 

بزرگسالان‌: 2 ـ 1 قاشق‌ سوپخوري‌ 3 باردر روز مصرف‌ شود.

 

كودكان‌: يك‌ قاشق‌ سوپخوري‌ و در اطفال‌زير 6 سال‌ يك‌ قاشق‌ مرباخوري‌ 3 بار درروز مصرف‌ شود.

 

 

 

اشكال‌ دارويي‌:

 

Syrup: 120 mlدارو: تاناميگرن
بازديد:4897 بار
جمعه، 30 ارديبهشت ماه ، 1390
نظر دهيد!

تاناميگرن

موارد مصرف‌: كپسول‌ تاناميگرن‌ به‌ عنوان‌پيشگيري‌ كننده‌ حملات‌ ميگرني‌ بكارمي‌رود.

 

 

 

مكانيسم‌ اثر: گياه‌ موجود در اين‌ فرآورده‌احتمالا از طريق‌ مهار آزادسازي‌گرانولهاي‌ حاوي‌ سروتونين‌ از پلاكتها وگلبولهاي‌ سفيد خون‌ اثر پيشگيري‌ ازميگرن‌ را ظاهر مي‌سازد. همچنين‌ درآزمايشات‌ Invitro عصاره‌ اين‌ گياه‌ موجب‌مهار آزادسازي‌ پروستاگلاندين‌ها (بامكانيزمي‌ متفاوت‌ از مكانيزم‌ مهارسيكلواكسيژناز) مي‌گردد.

 

 

 

اجزاء فرآورده‌: كپسول‌ تاناميگرن‌ حاوي‌125 ميلي‌ گرم‌ پودر گياه‌ Chrysanthemumparthenium (معادل‌ حداقل‌ 0/2%پارتنوليد) مي‌باشد.

 

 

 

مواد موثره‌: سزكويي‌ ترپن‌ لاكتونها (بويژه‌پارتنوليد).

 

 

 
 

منع‌ مصرف‌: در حاملگي‌ و شيردهي‌ وكودكان‌ زير دو سال‌ و افرادي‌ كه‌ به‌ گياهان‌تيره‌ كاسني‌ (Compositae) نظير بابونه‌حساسيت‌ دارند نبايد مصرف‌ شود.

 

 

 

هشدارها: 1 ـ در صورت‌ بروز زخمهاي‌دهاني‌ مصرف‌ دارو قطع‌ گردد.

 

2 ـ اين‌ فرآورده‌ نبايد بيشتر از 4 ماه‌مصرف‌ گردد (مگر با دستور پزشك‌).

 

 

 

عوارض‌ جانبي‌: با مصرف‌ اين‌ فرآورده‌احتمال‌ بروز خشكي‌ و زخم‌ دهان‌،ناراحتي‌هاي‌ گوارشي‌ (درد شكمي‌، سوءهاضمه‌، تهوع‌ و...) و درماتيت‌ تماسي‌وجود دارد.

 

 

 

 
نكات‌ قابل‌ توصيه‌:

 

از آنجايي‌ كه‌ تاناميگرن‌ به‌ طورپروفيلاكتيك‌ عمل‌ مي‌نمايد، بايستي‌ به‌طور مرتب‌ و روزانه‌ يك‌ كپسول‌ مصرف‌گردد.

 

 

 

مقدار مصرف‌: روزانه‌ 2 ـ 1 كپسول‌ بعد ازغذا مصرف‌ شود (اثرات‌ مثبت‌ دارو 8 ـ 4هفته‌ بعد از مصرف‌ ظاهر مي‌گردد).

 

 

 

اشكال‌ دارويي‌:

 

Capsul: 125 mgدارو: ترازودون
بازديد:5227 بار
جمعه، 30 ارديبهشت ماه ، 1390
نظر دهيد!

ترازودون

موارد مصرف‌: ترازودون‌ براي‌ درمان‌افسردگي‌ بخصوص‌ وقتي‌ تسكين‌ لازم‌باشد تجويز مي‌شود.

 

 

 

مكانيسم‌ اثر: اين‌ دارو برداشت‌ مجددسروتونين‌ به‌ داخل‌ پايانه‌ عصبي‌ را مهارمي‌كند و در نتيجه‌ سروتونين‌ مدت‌ زمان‌بيشتري‌ گيرنده‌هاي‌ خود را تحريك‌مي‌كند.

 

 

 

فارماكوكينتيك‌: اين‌ دارو از طريق‌ خوراكي‌جذب‌ متغير دارد. نيمه‌ عمر پلاسمايي‌ آن‌4-9 ساعت‌ است‌. در كبد متابوليزه‌ شده‌ وداراي‌ متابوليت‌ فعال‌ مي‌باشد. 95 درصدبه‌ پروتئين‌هاي‌ پلاسما متصل‌ مي‌شود.

 

 

 

موارد منع‌ مصرف‌: در صورت‌ وجود سكته‌اخير قلبي‌، آريتمي‌، بيماري‌ شديد كبدي‌،فاز مانيك‌ افسردگي‌ دو قطبي‌ نبايد مصرف‌شود.

 

 

 

هشدارها: 1 ـ در موارد زير اين‌ دارو بااحتياط مصرف‌ شود:

 

 
بيماري‌ قلبي‌، سابقه‌ صرع‌، سالمندان‌،نارسايي‌ كبدي‌، بيماري‌ تيروئيد،فئوكروموسيتوم‌، سابقه‌ مانيا، سايكوز،گلوكوم‌ با زاويه‌ باريك‌، سابقه‌ احتباس‌ادراري‌، درمان‌ همزمان‌ با شوك‌ الكتريكي‌،پورفيري‌.

 

2 ـ از قطع‌ ناگهاني‌ مصرف‌ اين‌ دارو بايداجتناب‌ شود.

 

3 ـ اين‌ دارو با ايجاد خواب‌آلودگي‌ دراعمالي‌ كه‌ نياز به‌ دقت‌ دارند مثل‌ رانندگي‌،اختلال‌ ايجاد مي‌كند.

 

4 ـ اگر با مصرف‌ اين‌ دارو نعوظ مداوم‌بروز كرد، مصرف‌ دارو بايستي‌ بلافاصله‌متوقف‌ گردد.

 

 

 

عوارض‌ جانبي‌: خشكي‌دهان‌،خواب‌آلودگي‌،تاري‌ ديد، اختلال‌ در تطابق‌ و افزايش‌ فشارداخل‌ چشم‌، يبوست‌، تهوع‌، اشكال‌ در ادراركردن‌، تعريق‌، نعوظ مداوم‌، بثورات‌ جلدي‌،لرزش‌ دست‌، كهير، اختلالات‌ رفتاري‌(بخصوص‌ در كودكان‌)، هيپومانيا، توهم‌(بخصوص‌ در سالمندان‌)، افزايش‌ اشتها،تغيير وزن‌، تشنج‌، اختلالات‌ حركتي‌ وديسكنزي‌، تب‌، آگرانولوسيتوز، لوكوپني‌،ائوزينوفيلي‌، ترومبوسيتوپني‌،هيپوناترمي‌ و اختلال‌ در عملكرد كبد ازعوارض‌ جانبي‌ دارو هستند.

 

 

 

تداخل‌هاي‌ دارويي‌: اين‌ دارو با اثر ضدتشنجي‌ داروهاي‌ ضد صرع‌ مقابله‌ مي‌كندولي‌ اثر سداتيو داروهاي‌ ضد اضطراب‌ وخواب‌آور را افزايش‌ مي‌دهد. مصرف‌همزمان‌ اين‌ دارو با داروهاي‌ ضدافسردگي‌ مهار كننده‌ آنزيم‌مونوآمينواكسيداز موجب‌ تحريك‌ سيستم‌اعصاب‌ مركزي‌ و افزايش‌ فشار خون‌مي‌گردد.

 

 

 

 
نكات‌ قابل‌ توصيه‌: 1 ـ قطع‌ مصرف‌ اين‌ داروبايد بتدريج‌ انجام‌ شود.

 

2 ـ مصرف‌ اين‌ دارو بايد حداقل‌ 2 هفته‌ پس‌از قطع‌ مصرف‌ داروهاي‌ ضد افسردگي‌مهار كننده‌ آنزيم‌ مونوآمينواكسيدازشروع‌ شود. با اين‌ وجود حداقل‌ يك‌ هفته‌پس‌ از قطع‌ مصرف‌ اين‌ دارو، مي‌توان‌مصرف‌ ساير داروهاي‌ ضد افسردگي‌ راآغاز نمود.

 

 

 

مقدار مصرف‌: در ابتدا 150 ميلي‌گرم‌(سالخوردگان‌ 100 ميلي‌گرم‌) در روز درمقادير منقسم‌ بعد از غذا يا بصورت‌ يكجاهنگام‌ خواب‌ مصرف‌ مي‌شود كه‌ درصورت‌ نياز تا mg/day 300 قابل‌ افزايش‌است‌. در بيماران‌ بستري‌ حداكثر

 

600 mg/day در مقادير منقسم‌ مصرف‌مي‌شود.

 

 

 

اشكال‌ دارويي‌:

 

Tablet: 50 mgchoose your language
آمار کاربران
آخرين مقالات
· گیاهانی که خواص ضد پیری دارند
· استحمام کودکان در شب و احتمال سرماخوردگی
· عامل اصلی چین ‌و چروک پوست صورت و ایجاد کک و مک چیست ؟
· سیگار لایت، دروغی بیش نیست
· ارتباط پوست با مشکلات روح
· فتق چیست و سوالات متداول در مورد جراحی فتق !!!
· چگونه بوی بد دهان را ریشه‌کن کنیم؟
· آیا در حمام نفس تان می گیرد؟
· جوشهای سر سیاه از کجا می آیند ؟
· چگونه میتوان خوب خوابید
· وزن ایده آل
· چرا لباس جراحان سبز و لباس پرستاران سبز و يا آبي است ؟
· مصرف زرشک براي کبد مفيد است
· راه مقابله با شوره سر
· نکات مثبت و منفي آدامس چیست ؟؟؟
· علایم سنگ کلیه چیست ؟؟؟
· رفع جوش - خوراکی هایی موثر برای رفع جوشهای صورت!
· روغن زیتون و خواص جادویی زیتون
· غذاهای خوش اخلاق کننده
· طاسي زودرس نشانه ابتلا به سرطان پروستات
· نوشابه‌هاي انرژي‌زا بي‌اثر هستند
· 5 غذاي ضروري براي آقايان
· کاکائو يا ميوه: مسئله اين است!!!
· 5 خطايي که حين مسواک زدن مرتکب مي شويم!
· زنان با رتبه بالاتر اجتماعي بيشتر سيگار مي‌کشند!
· افزایش وزن سریع با چند توصیه غذایی
· سم مرگبار سیب زمینی و چیپس سرخ کرده
· مواد غذایی که فکر می کنید مفید است ولی...
· بچه‌ها از چه سني بايد تنها بخوابند؟
· خطر طبي لباس هاي تنگ و چسبان
· مضرات لامپ کم مصرف چیست ؟
· فوائد زیتون - فواید زیتون - پزشک آدرس
· فوائد ویژه پرتقال - پزشک آدرس
· فلفل سبز و خواص آن - پزشک آدرس
· فواید (فوائد)آلبالو-مضرات آلبالو - پزشک آدرس
· لیمو ترش خواص درمانی لیمو - پزشک آدرس
· خواص طالبی و اب طالبی - پزشک آدرس
· خواص گیلاس - پزشک آدرس
· خواص گلابى - پزشک آدرس
· خواص دارویی سیر - پزشک آدرس
· میوه های مفید برای قلب - پزشک آدرس
· خواص گرمک - پزشک آدرس
· خواص انواع آلو - پزشک آدرس
· خواص هلو - پزشک آدرس
· خواص میوه های خشک برای سلامتی - پزشک آدرس
· خواص میوه ها در یک نگاه - پزشک آدرس
· خواص خرما - پزشک آدرس
· خواص توت سفید - پزشک آدرس
· فوائد به در اسرار به - پزشک آدرس
· خواص زردآلو - پزشک آدرس
· خواص عناب - پزشک آدرس
· خواص انواع لوبیا - پزشک آدرس
· خواص خیار - پزشک آدرس
· زرشک خواص و مضرات - پزشک آدرس
· ذغال اخته یا اختر ذغال - پزشک آدرس
· خواص اترج - ترنج - ترنگ - بالنگ - پزشک آدرس
· خواص میوه نارگیل - پزشک آدرس
· خواص شاه توت - پزشک آدرس
· کاسنی چیست ؟ - پزشک آدرس
· خواص پونه ها - پزشک آدرس
· فواید سلامتی سبزیجات برگ سبز - پزشک آدرس
· گوجه فرنگی از زبان خوراکیها - پزشک آدرس
· خواص بهدانه - پزشک آدرس
· میوه ها و گیاهان آرامبخش - پزشک آدرس
· خواص هسته زردآلو - پزشک آدرس
· خواص کدو - پزشک آدرس
· مضرات گیاهخواری در پوکی استخوان - پزشک آدرس
· خواص و مضرات چغندر - پزشک آدرس
· مروری بر خواص کنگر فرنگی - پزشک آدرس
· داروها به شرطي عمل مي‌كنند كه به آنها اعتقاد داشته باشيم
· اگر می خواهید چاق شوید، بخوانید
· مضرات چای کیسه ای یا نپتون
· چند توصیه بهداشتی برای خواب راحت‌ت
· حتی وسایلی که بوی سیگار می دهند، خطر دارند
· استفاده از تلفن همراه مغز را فعال مي‌كند
· علت تلخی دهان چیست ؟؟؟
· بهبود روحیه با تماشای گل ها
· روشهای داشتن ابروانی زيبا و فوق العاده
· ۶ راه ساده جهت انتخاب هدیه برای آقایون
· بالاخره برنج بخوریم یا نخوریم ؟؟؟
· این حرکت‌ها برای رفع خستگی است
· صبحانه و یادگیری
· چند تغییر کوچک برای رهایی از خروپف
· داروی خود را همراه با آب این میوه نخورید
· چگونه از قلب خود محافظت کنیم؟
· در رختخواب مطالعه نکنید
· احساس پسرانه
· با کودک دروغگو چگونه رفتار کنیم ؟
· نکاتی درباره ی تپش قلب
· ۸ نکته طلایی برای پیشگیری از پوکی استخوان
· با خوردن اين خوراکيها،پف چشمتان را از بين ببريد!!
· استفاده طولانی مدت از دمپایی های لاانگشتی سبب کمردرد و آسیب به لگن می شود
· خواب چه میزان به وزن شما اضافه می کند؟
· قابل توجه افرادی که هر روز نوشابه می نوشند !!!
· بهترين ميوه‌ها براي پاك ‌سازي پوست !!
· ۱۰ اشتباه در ظاهر شما
· چگونه سریع وزن کم کنیم بطوری که بازگشتی نداشته باشد
· بیماریی که زنان 50 سال به بالا را مبتلا می کند
· بیست نکته طلایی همسر داری از سوی زنان
· اول بخوانید بعد ازدواج کنید
· چرا مردان متاهل، مردان مجرد را از ازدواج نهی می‌کنند؟؟
· چه نکاتی را برای تناسب اندام باید رعایت کرد ؟؟؟
· راه‌هایی برای فراموشی دوستی‌های بدون سرانجام، بعد از ازدواج
· برای فرار از خُرخُر چه کنیم؟
· نوشیدنی که عصبانیت شما را کاهش می دهد
· روش هاي خانگي براي درمان بيماري هاي زمستاني
· با رعایت این 11 نکته خوشبخت ترین زوج روی زمین باشید
· مردها چه زنی را همسر ایده آل می دانند؟
· به همسرتان به جای "تو" ، بگویید:"شما"
· خود را به روغن عادت ندهی
· ویتامین های سبزی را نابود نکنید!
· راه حلی برای کوتاه کردن دوران سرماخوردگی
· چگونه بفهمیم کم خونی داریم؟
· چهار رفتاری که زندگی عاشقانه را بیمه می‌کند !!
· پیاده روی کمتر نتیجه بیشتر
· ۸ دلیل پایین نیامدن وزن
· خواص آبغوره - خواص سرکه انگور
· مضرات قلیان بسیار بیشتر از سیگار است
· مادران آگاه و بلوغ نوجوانی
· اگر با خانواده همسر مشکل دارید
· آیا ازدواج باعث چاق‌ شدن می‌شود؟
· پاکسازی پوست بدون دکتر و آرایشگاه
· پنج روش عاشق کردن دیگران
· با شوهران کم حرف چه میشه کرد؟
· محرمانه در خصوص دختران
· آیا حجامت تاثیری بر جوش های صورت دارد؟
· آقایان رابطه عاشقانه را این گونه می خواهند؟!
· تکنیک های شناخت افراد دورو
· چای را با آب لیمو بنوشید
· اصول مذاکره با افراد عصبانی!
· شما خوشبختید زیرا...
· اعجاب‌انگیز‌ترین داروی جهان را با شیر بخورید
· مقالات مفید - قسمت چهارم
· مقالات مفید - قسمت پنجم
· لیست تمام پزشکان عمومی تهران
· متخصص رادیولوژی-تهران-دکتر آزاده آقازاده
· دکتر بهناز تن آرای-متخصص قلب و عروق-تهران