تبلیغات پزشکان

تبلیغات شما با تعرفه مناسب

کلیک کنید

سامانه اطلاعات پزشکان تهران
پزشکان و متخصصان ایران

 

پزشکان و متخصصان شیراز

متخصص پوست و مو شیراز

متخصص جراحی عمومی شیراز

متخصص کودکان شیراز

متخصص ارتوپدی شیراز

متخصص زنان و زایمان شیراز

متخصص نورولوژی-اعصاب شیراز

متخصص عفونی شیراز

متخصص داخلی شیراز

متخصص ارولوژی شیراز

متخصص گوارش و کبد شیراز

متخصص انکولوژی شیراز

متخصص قلب و عروق شیراز

متخصص چشم شیراز

متخصص مغز و اعصاب شیراز

متخصص گوش،حلق و بینی شیراز

متخصص بیهوشی شیراز

فیزیوتراپ شیراز

پزشک عمومی شیراز

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم شیراز

متخصص تغذیه شیراز

 

پزشکان و متخصصان تهران

متخصص پوست و مو تهران

متخصص جراحی عمومی تهران

متخصص کودکان تهران

متخصص ارتوپدی تهران

متخصص زنان و زایمان تهران

متخصص نورولوژی-اعصاب تهران

متخصص عفونی تهران

متخصص داخلی تهران

متخصص ارولوژی تهران

متخصص گوارش و کبد تهران

متخصص انکولوژی تهران

متخصص قلب و عروق تهران

متخصص چشم تهران

متخصص مغز و اعصاب تهران

متخصص گوش،حلق و بینی تهران

متخصص بیهوشی تهران

فیزیوتراپ تهران

پزشک عمومی تهران

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم تهران

متخصص تغذیه تهران

 

 

پزشکان و متخصصان اهواز

متخصص پوست و مو اهواز

متخصص جراحی عمومی اهواز

متخصص کودکان اهواز

متخصص ارتوپدی اهواز

متخصص زنان و زایمان اهواز

متخصص نورولوژی-اعصاب اهواز

متخصص عفونی اهواز

متخصص داخلی اهواز

متخصص ارولوژی اهواز

متخصص گوارش و کبد اهواز

متخصص انکولوژی اهواز

متخصص قلب و عروق اهواز

متخصص چشم اهواز

متخصص مغز و اعصاب اهواز

متخصص گوش،حلق و بینی اهواز

متخصص بیهوشی اهواز

فیزیوتراپ اهواز

پزشک عمومی اهواز

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم اهواز

متخصص تغذیه اهواز

 

پزشکان و متخصصان تبریز

متخصص پوست و مو تبریز

متخصص جراحی عمومی تبریز

متخصص کودکان تبریز

متخصص ارتوپدی تبریز

متخصص زنان و زایمان تبریز

متخصص نورولوژی-اعصاب تبریز

متخصص عفونی تبریز

متخصص داخلی تبریز

متخصص ارولوژی تبریز

متخصص گوارش و کبد تبریز

متخصص انکولوژی تبریز

متخصص قلب و عروق تبریز

متخصص چشم تبریز

متخصص مغز و اعصاب تبریز

متخصص گوش،حلق و بینی تبریز

متخصص بیهوشی تبریز

فیزیوتراپ تبریز

پزشک عمومی تبریز

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم تبریز

متخصص تغذیه تبریز

 

پزشکان و متخصصان اصفهان

متخصص پوست و مو اصفهان

متخصص جراحی عمومی اصفهان

متخصص کودکان اصفهان

متخصص ارتوپدی اصفهان

متخصص زنان و زایمان اصفهان

متخصص نورولوژی-اعصاب اصفهان

متخصص عفونی اصفهان

متخصص داخلی اصفهان

متخصص ارولوژی اصفهان

متخصص گوارش و کبد اصفهان

متخصص انکولوژی اصفهان

متخصص قلب و عروق اصفهان

متخصص چشم اصفهان

متخصص مغز و اعصاب اصفهان

متخصص گوش،حلق و بینی اصفهان

متخصص بیهوشی اصفهان

فیزیوتراپ اصفهان

پزشک عمومی اصفهان

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم اصفهان

متخصص تغذیه اصفهان

 

پزشکان و متخصصان بوشهر

متخصص پوست و مو بوشهر

متخصص جراحی عمومی بوشهر

متخصص کودکان بوشهر

متخصص ارتوپدی بوشهر

متخصص زنان و زایمان بوشهر

متخصص نورولوژی-اعصاب بوشهر

متخصص عفونی بوشهر

متخصص داخلی بوشهر

متخصص ارولوژی بوشهر

متخصص گوارش و کبد بوشهر

متخصص انکولوژی بوشهر

متخصص قلب و عروق بوشهر

متخصص چشم بوشهر

متخصص مغز و اعصاب بوشهر

متخصص گوش،حلق و بینی بوشهر

متخصص بیهوشی بوشهر

فیزیوتراپ بوشهر

پزشک عمومی بوشهر

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم بوشهر

متخصص تغذیه بوشهر

 

پزشکان و متخصصان سمنان

متخصص پوست و مو سمنان

متخصص جراحی عمومی سمنان

متخصص کودکان سمنان

متخصص ارتوپدی سمنان

متخصص زنان و زایمان سمنان

متخصص نورولوژی-اعصاب سمنان

متخصص عفونی سمنان

متخصص داخلی سمنان

متخصص ارولوژی سمنان

متخصص گوارش و کبد سمنان

متخصص انکولوژی سمنان

متخصص قلب و عروق سمنان

متخصص چشم سمنان

متخصص مغز و اعصاب سمنان

متخصص گوش،حلق و بینی سمنان

متخصص بیهوشی سمنان

فیزیوتراپ سمنان

پزشک عمومی سمنان

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم سمنان

متخصص تغذیه سمنان

 

پزشکان و متخصصان زاهدان

متخصص پوست و مو زاهدان

متخصص جراحی عمومی زاهدان

متخصص کودکان زاهدان

متخصص ارتوپدی زاهدان

متخصص زنان و زایمان زاهدان

متخصص نورولوژی-اعصاب زاهدان

متخصص عفونی زاهدان

متخصص داخلی زاهدان

متخصص ارولوژی زاهدان

متخصص گوارش و کبد زاهدان

متخصص انکولوژی زاهدان

متخصص قلب و عروق زاهدان

متخصص چشم زاهدان

متخصص مغز و اعصاب زاهدان

متخصص گوش،حلق و بینی زاهدان

متخصص بیهوشی زاهدان

فیزیوتراپ زاهدان

پزشک عمومی زاهدان

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم زاهدان

متخصص تغذیه زاهدان

 

پزشکان و متخصصان کرمان

متخصص پوست و مو کرمان

متخصص جراحی عمومی کرمان

متخصص کودکان کرمان

متخصص ارتوپدی کرمان

متخصص زنان و زایمان کرمان

متخصص نورولوژی-اعصاب کرمان

متخصص عفونی کرمان

متخصص داخلی کرمان

متخصص ارولوژی کرمان

متخصص گوارش و کبد کرمان

متخصص انکولوژی کرمان

متخصص قلب و عروق کرمان

متخصص چشم کرمان

متخصص مغز و اعصاب کرمان

متخصص گوش،حلق و بینی کرمان

متخصص بیهوشی کرمان

فیزیوتراپ کرمان

پزشک عمومی کرمان

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم کرمان

متخصص تغذیه کرمان

 

پزشکان و متخصصان اراک

متخصص پوست و مو اراک

متخصص جراحی عمومی اراک

متخصص کودکان اراک

متخصص ارتوپدی اراک

متخصص زنان و زایمان اراک

متخصص نورولوژی-اعصاب اراک

متخصص عفونی اراک

متخصص داخلی اراک

متخصص ارولوژی اراک

متخصص گوارش و کبد اراک

متخصص انکولوژی اراک

متخصص قلب و عروق اراک

متخصص چشم اراک

متخصص مغز و اعصاب اراک

متخصص گوش،حلق و بینی اراک

متخصص بیهوشی اراک

فیزیوتراپ اراک

پزشک عمومی اراک

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم اراک

متخصص تغذیه اراک

 

پزشکان و متخصصان خرم آباد

متخصص پوست و مو خرم آباد

متخصص جراحی عمومی خرم آباد

متخصص کودکان خرم آباد

متخصص ارتوپدی خرم آباد

متخصص زنان و زایمان خرم آباد

متخصص نورولوژی-اعصاب خرم آباد

متخصص عفونی خرم آباد

متخصص داخلی خرم آباد

متخصص ارولوژی خرم آباد

متخصص گوارش و کبد خرم آباد

متخصص انکولوژی خرم آباد

متخصص قلب و عروق خرم آباد

متخصص چشم خرم آباد

متخصص مغز و اعصاب خرم آباد

متخصص گوش،حلق و بینی خرم آباد

متخصص بیهوشی خرم آباد

فیزیوتراپ خرم آباد

پزشک عمومی خرم آباد

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم خرم آباد

متخصص تغذیه خرم آباد

مراکز ترک اعتیاد

آمارگیر سایت
تبلیغات متنی
داروخانه: داروخانه و دراگ استور منطقه بیست و دو
بازديد:5009 بار
يكشنبه، 18 ارديبهشت ماه ، 1390
نظر دهيد!
داروخانه – دراگ استور : المهدی


تلفن :  44711886


آدرس : - بلوار دهکده المپیک – سه راه چشمه – پشت مسجد المهدی

 


داروخانه – دراگ استور : پردیسان


تلفن :  44225426


آدرس : - شهرک ژاندارمری – بلوار جانبازان – تقاطع کمال لو

 


داروخانه – دراگ استور : صنعتی


تلفن :  44701222


آدرس : - اتوبان دهکده المپیک – بعداز شهرک چشمه – شهرک راه آهن – خیابان گلها – نبش بنفشه یکم

 
داروخانه: داروخانه و دراگ استور منطقه بیست و یک
بازديد:4637 بار
يكشنبه، 18 ارديبهشت ماه ، 1390
نظر دهيد!
داروخانه – دراگ استور : اسلامی


تلفن :  44507620


آدرس : - کبلومتر 5 جاده مخصوص کرج – شهرک آزادی – جنب مسحد نبی اکرم

 


داروخانه – دراگ استور : باقری


تلفن :  44190055


آدرس : - کیلومتر 14 اتوبان کرج – پیکان شهر

 


داروخانه – دراگ استور : تهرانسر


تلفن :  44504491


آدرس : - کیلومتر 6 جاده مخصوص کرج – بلوار نیلوفر غربی – پلاک 97

 


داروخانه – دراگ استور : دکتر داهی


تلفن :  44508400


آدرس : - تهرانسر – بلوار نیلوفر – پاساژ خاتم

 


داروخانه – دراگ استور : زرین


تلفن :  44504643


آدرس : - تهرانسر غربی – فاز 3 – بلوار بهشتی – پلاک 183

 


داروخانه – دراگ استور : صفی الدین


تلفن :  44500473


آدرس : - تهرانسر غربی – شهرک دریا – خیابان صدف – جنب کوچه چهاردهم – پلاک 27

 


داروخانه – دراگ استور : غیاثی


تلفن :  44541211


آدرس : - کیلومتر 4 جاده مخصوص کرج – شهرک فرهنگیان – جنب مسجد فائقه

 


داروخانه – دراگ استور : فتحعلی


تلفن :  44512526


آدرس : - تهرانسر شرقی – ابتدا بلوار لاله – جنب پلی کلینیک تخصصی قوامین – پلاک 4

 


داروخانه – دراگ استور : قهرمانی


تلفن :  تهرانسر – بلوار لاله – پلاک 14


آدرس : - 44503739

 


داروخانه – دراگ استور : کاشانی


تلفن :  44512688


آدرس : - بلوار اصلی تهرانسر – تقاطع بلوار نیلوفر و بلوار اصلی – ساختمان پزشکان صدف

 


داروخانه – دراگ استور : شب تاب


تلفن :  44516464


آدرس : - بلوار تهرانسر – جنب خیابان 16 – پلاک 74

 
داروخانه: داروخانه و دراگ استور منطقه بیست
بازديد:5487 بار
يكشنبه، 18 ارديبهشت ماه ، 1390
نظر دهيد!
داروخانه – دراگ استور : بهروزی


تلفن :  55900403


آدرس : - شهر ری – ابتدا خیابان روشن – پلاک 14

 


داروخانه – دراگ استور : حبیبی

 

تلفن :  55902307


آدرس : - شهر ری – خیابان 24 متری – روبروی کوچه کاشانی –پلاک 40

 


داروخانه – دراگ استور : دارالتوحید


تلفن :  33754825


آدرس : - شهر ری – دولت آباد – بلوار قدس – خیابان درمانگاه دالتوحید

 


داروخانه – دراگ استور : شادباش


تلفن :  55061898


آدرس : - خیابان رجایی – مقابل سه راه مدائن – جنب کوچه مسحد – پلاک 466

 


داروخانه – دراگ استور : شهر ری مرکزی


تلفن :  55953574 الی 7


آدرس : - شهر ری – خیابان 24 متری – خیابان پیلفوش – پلاک 41

 


داروخانه – دراگ استور : شهر سالم


تلفن :  55900590


آدرس : - شهر ری – میدان شهر ری – ابتدا خیابان 24 متری – جنب بانک تجارت

 


داروخانه – دراگ استور : طاهر


تلفن :  55035885


آدرس : - خیابان رجایی – سه راه علی آباد – خیابان ابریشم – 18 متری تختی – فلکه اول – پلاک 76

 


داروخانه – دراگ استور : عبدالعظیم


تلفن :  33740691


آدرس : - شهر ری – درب شرقی حرم مطهر عبدالعظیم

 


داروخانه – دراگ استور : فرشته


تلفن :  33744600


آدرس : - شهر ری – پل سیمان – چهار راه خط آهن – پلاک 165

 


داروخانه – دراگ استور : فیروزه


تلفن :  55089268


آدرس : - خیابان شهید رجایی – ایستگاه ورزشگاه – پلاک 262

 


داروخانه – دراگ استور : مرمر


تلفن :  55903388


آدرس : - شهر ری – خیابان حرم – داخل پاساژ مرمر

 


داروخانه – دراگ استور : وحید


تلفن :  55904860


آدرس : - شهر ری – خیابان بابک – پلاک 35

 


داروخانه – دراگ استور : شفا


تلفن :  55002422


آدرس : - خیابان رجایی – کوی سیزده آبان – پلاک 55 – خیابان اصلی

 
داروخانه: داروخانه و دراگ استور منطقه نوزده
بازديد:4868 بار
يكشنبه، 18 ارديبهشت ماه ، 1390
نظر دهيد!
داروخانه – دراگ استور : 7 تیر


تلفن :  55907666


آدرس : - جاده قدیم قم – خیابان کلانتری – پلاک 17

 


داروخانه – دراگ استور : اسماعیل نژاد


تلفن :  55033700


آدرس : - اتوبان بهشت زهرا – شهرک صالح آباد غربی – خیابان شهید آرایشی – جنب مسجد صاحب الزمان

 


داروخانه – دراگ استور : البرز


تلفن :  55203634


آدرس : - جاده قدیم قم – باقر شهر – روبروی صندق قرض الحسنه حر

 


داروخانه – دراگ استور : جعفری


تلفن :  55200329


آدرس : - جاده قدیم قم – باقر شهر – ایستگاه پل – داروخانه دکتر جعفری

 


داروخانه – دراگ استور : خوش نهاد


تلفن :  55826043


آدرس : - خیابان عبدل آباد – 35 متری شکوفه – روبروی پارک بهار – پلاک 169

 


داروخانه – دراگ استور : قرایی


تلفن :  55022400


آدرس : - خانی آباد نو – 18 متری درختی – نبش کوچه 16

 


داروخانه – دراگ استور : طالقانی


تلفن :  55826727


آدرس : - خانی آباد نو – شهرک شریعتی – 16 متری یعقوبی – پلاک 78

 


داروخانه – دراگ استور : دکتر محمدی


تلفن :  55826647


آدرس : - خیابان خانی آباد نو – شهرک شریعتی – ابتدا خیابان خیابان ابوریحان – پلاک 3

 


داروخانه – دراگ استور : هاشمی نژاد


تلفن :  55201511


آدرس : - جاده قدیم قم – بعداز بهشت زهرا – کهریزک – جنب مخابرات

 
داروخانه: داروخانه و دراگ استور منطقه هجده
بازديد:5110 بار
يكشنبه، 18 ارديبهشت ماه ، 1390
نظر دهيد!
داروخانه – دراگ استور : 13 آبان


تلفن :  55061123


آدرس : - نازی آباد – خیابان رجایی – ایستگاه ورزشگاه – پلاک 217 – درمانگاه سیزده آبان

 


داروخانه – دراگ استور : ابراهیمی


تلفن :  55242495


آدرس : - جاده ساوه – چهاردانگه – سه راه بوتان – شهرک گلشهر – خیابان بهشتی – جنب مسجد ابوالفضل

 


داروخانه – دراگ استور : افشار


تلفن :  66604652


آدرس : - ابتدا جاده ساوه – چهار راه یافت آباد – ابتدا بلوار معلم – پلاک 3

 


داروخانه – دراگ استور : ایوبی


تلفن :  66807394


آدرس : - جاده قدیم کرج – جنب شاد آباد – جنب خیابان شهید شاهسواری – پلاک 2

 


داروخانه – دراگ استور : پارس


تلفن :  66200091


آدرس : - بلوار یافت آباد – خیابان شهید حیدری شمالی – پلاک 403

 


داروخانه – دراگ استور : جعفری زاده


تلفن :  66227144


آدرس : - یافت آباد – بلوار الغدیر شمالی – جنب کوچه چهارم

 


داروخانه – دراگ استور : حسن زاده


تلفن :  66230397


آدرس : - بلوار یافت آباد – خیابان حیدری شمالی – پلاک 2

 


داروخانه – دراگ استور : خلیج


تلفن :  66250735


آدرس : - جاده قدیم کرج – خیابان خلیج مرکزی – مقابل بیمارستان فیاض بخش

 


داروخانه – دراگ استور : خاتمی


تلفن :  66250848


آدرس : - جاده قدیم کرج – بلوار خلیج – جنب کوی رضایی

 


داروخانه – دراگ استور : دوستدار


تلفن :  66253399


آدرس : - جاده قدیم کرج – خیابان خلیج فارس – خیابان حسینی – جنب منبع آب

 


داروخانه – دراگ استور : دکتر سروشان


تلفن :  66809307


آدرس : - یافت آباد – خیابان شهید زندیه – خیابان شهید میرهاشمی – جنب مسجد – پلاک 3

 


داروخانه – دراگ استور : سهند


تلفن :  66235925


آدرس : - یافت آباد – بلوار الغدیر – میدان الغدیر – جنب ایستگاه شرکت واحد – پلاک 96

 


داروخانه – دراگ استور : نوبهار


تلفن :  66610092


آدرس : - جاده قدیم کرج – زیرگذر شماره 9 – جنب کوچه شهید کیپور – پلاک 174

 
داروخانه: داروخانه و دراگ استور منطقه هفده
بازديد:4573 بار
يكشنبه، 18 ارديبهشت ماه ، 1390
نظر دهيد!
داروخانه – دراگ استور : ایثار


تلفن :  55703470


آدرس : - خیابان قزوین – دو راهی قپان – مقابل باسکول

 


داروخانه – دراگ استور : ایزد


تلفن :  55415535


آدرس : - خیابان قزوین – خیابان مخصوص – ابتدا خیابان سینا – پلاک 294

 
داروخانه: داروخانه و دراگ استور منطقه شانزده
بازديد:4664 بار
يكشنبه، 18 ارديبهشت ماه ، 1390
نظر دهيد!
داروخانه – دراگ استور : آیت الله کاشانی


تلفن :  55068238


آدرس : - خیابان خزانه بخارایی – فلکه دوم – بیمارستان آیت الله کاشانی

 


داروخانه – دراگ استور : دکتر علی اکبر بایگی


تلفن :  55019382


آدرس : - خیابان رجایی – بلوار ابریشم – خیابان 18 متری تختی – جنب کوچه ششم – پلاک 16

 


داروخانه – دراگ استور : جالینوس


تلفن :  55024950


آدرس : - یاخچی آباد – خیابان بهمنیاز – مجتمع فرهنگیان منطقه 16

 


داروخانه – دراگ استور : جعفرزاده


تلفن :  55061653


آدرس : - خیابان خزانه بخارایی – بین فلکه دوم و سوم – پلاک 368

 


داروخانه – دراگ استور : جوادیه


تلفن :  55643778


آدرس : - خیابان 20 متری جوادیه – پلاک 315

 


داروخانه – دراگ استور : جوادیه


تلفن :  55666074


آدرس : - 20 متری جوادیه – ایستگاه نوبهار

 


داروخانه – دراگ استور : حقیقی


تلفن :  55346262


آدرس : - انتهای خیابان نازی آباد – مقابل پارک سردار جنگل – بیمارستان امیرالمومنین

 


داروخانه – دراگ استور : حکیم


تلفن :  55012256


آدرس : - یاخچی آباد – انتهای خیابان شهید محسن گودرزی – پلاک 179

 


داروخانه – دراگ استور : دکتر شیرازی


تلفن :  55010905


آدرس : - نازی آباد – خیابان شهید محسن گودرزی – پلاک 72

 


داروخانه – دراگ استور : رمضانی


تلفن :  55019084


آدرس : - یاخچی آباد – نرسیده به چهار راه عباسی – جنب کوچه عبیشی – پلاک 171

 


داروخانه – دراگ استور : شهیدی


تلفن :  55313000


آدرس : - نازی آباد – خیابان مدائن – خیابان شهید بدلی – پلاک 17

 


داروخانه – دراگ استور : فاطمی


تلفن :  55644911


آدرس : - جوادیه – 20 متری – جنب کوچه احمد نسب – پلاک 184

 


داروخانه – دراگ استور : گنجینه


تلفن :  55060486


آدرس : - خزانه بخارایی – بین فلکه اول و دوم – پلاک 175

 


داروخانه – دراگ استور : ماهان


تلفن :  55342917


آدرس : - فلکه اول خزانه بخارایی – خیابان شهید فراهانی

 


داروخانه – دراگ استور : رازی


تلفن :  66236165


آدرس : - شهرک ولی عصر – 15 متری رجایی – نبش میلان 25

 


داروخانه – دراگ استور : شبانه روزی نازی آباد


تلفن :  55067515


آدرس : - خیابان رجایی – جنب شهرداری منطقه 16 – پلاک 241

 
داروخانه: داروخانه و دراگ استور منطقه پانزده
بازديد:5132 بار
يكشنبه، 18 ارديبهشت ماه ، 1390
نظر دهيد!
داروخانه – دراگ استور : آسیا


تلفن :  33701854


آدرس : - میدان خراسان – 200 متری منصور – خیابان خواجوی کرمانی جنوبی – پلاک 472

 


داروخانه – دراگ استور : ابراهیمی گرگانی


تلفن :  33144902


آدرس : - افسریه – خیابان 20 متری – خیابان 15 متری دوم – جنب خیابان 35 – پلاک 120

 


داروخانه – دراگ استور : اتابک


تلفن :  33700119


آدرس : - خیابان خاوران – خیابان ذوالفقاری – پلاک 178

 


داروخانه – دراگ استور : ارجمند


تلفن :  33153377


آدرس : - افسریه – خیابان 20 متری – جنب 15 متری اول

 


داروخانه – دراگ استور : اقبال


تلفن :  33700436


آدرس : - خیابان خاوران – خیابان عارف جنوبی – پلاک 29

 


داروخانه – دراگ استور : دکتر الوندی


تلفن :  33879375


آدرس : - خیابان خاوران – شهرک مسعودیه – خیابان شهید کلهر – چهار راه اول

 


داروخانه – دراگ استور : امیرزاده


تلفن :  33147262


آدرس : - 20 متری افسریه – بین سوم و چهارم – پلاک 69

 


داروخانه – دراگ استور : بازرگان


تلفن :  33883164


آدرس : - کیانشهر – خیابان شهید ابراهیمی – درمانگاه امین – طبقه همکف

 


داروخانه – دراگ استور : دکتر باقری


تلفن :  33862551


آدرس : - شهرک مسعودیه – 20 متری ابومسلم خراسانی – درمانگاه رازی

 


داروخانه – دراگ استور : بهرامی


تلفن :  33861369


آدرس : - مسعودیه – خیابان ابومسلم – جنب کوچه ایرج

 


داروخانه – دراگ استور : بیات


تلفن :  33867148


آدرس : - خیابان مشریه – 20 متری اعظم – بعداز چهار راه اول – نبش خیابان دی شرقی

 


داروخانه – دراگ استور : پازندی


تلفن :  33727040


آدرس : - خیابان 17 شهریور جنوبی – خیابان طیب – جنب کوچه رحمانی – پلاک 2

 


داروخانه – دراگ استور : پروانه


تلفن :  33706203


آدرس : - خیابان 17 شهریور جنوبی – مقابل شوش شرقی – پلاک 254

 

 


داروخانه – دراگ استور : پورحیدری


تلفن :  33009782


آدرس : - خیابان خاوران – ایستگاه منبع آب – خیابان اعظمی – خیابان کاشی – پلاک 146

 


داروخانه – دراگ استور : پویا


تلفن :  33800725


آدرس : - خیابان افسریه – بین 15 متری دوم و سوم – پلاک 176

 


داروخانه – دراگ استور : تخت زرین


تلفن :  33157094


آدرس : - خیابان افسریه – 15 متری سوم – بین خیابان 8 و 9

 


داروخانه – دراگ استور : جواهری


تلفن :  33867544


آدرس : - مشریه – خیابان سی متری صادقی – بعداز چهار راه دوم – نبش کوچه خوزستان شرقی

 


داروخانه – دراگ استور : خرمی


تلفن :  33156847


آدرس : - خیابان افسریه – 15 متری دوم – جنب خیابان 29

 


داروخانه – دراگ استور : رازی


تلفن :  33862551


آدرس : - شهرک مسعودیه – 20 متری ابومسلم خراسانی – درمانگاه رازی

 


داروخانه – دراگ استور : رضازاده


تلفن : 33860521

 
آدرس : - جاده خاوران – شهرک کاروان – خیابان امام سجاد

 


داروخانه – دراگ استور : رشد


تلفن :  خیابان افسریه – 15 متری دوم افسریه – چهار راه اسلام آباد – پلاک 517


آدرس : - 33159683

 


داروخانه – دراگ استور : روح افزا


تلفن :  33151142


آدرس : - خیابان افسریه – 15 متری دوم – جنب کوچه 16 – پلاک 381

 


داروخانه – دراگ استور : روحانی


تلفن :  33700393


آدرس : - خیابان خاوران – ایستگاه آقا رضا – پلاک 406

 


داروخانه – دراگ استور : دکتر سبزواری


تلفن :  33159258


آدرس : - خیابان افسریه – 15 متری اول – جنب خیابان هشتم

 


داروخانه – دراگ استور : سپهران


تلفن :  33152816


آدرس : - افسریه – بیست متری افسریه – 15 متری اول جنوبی – جنب خیابان 25

 


داروخانه – دراگ استور : سعید


تلفن :  33864151


آدرس : - شهرک مشریه – 30 متری صالحی – کوچه فروردین – پلاک 132

 


داروخانه – دراگ استور : شامخ


تلفن :  33863757


آدرس : - شهرک مشریه – بالاتر از میدان آقانور – 20 متری اعظم – نبش کوچه نهم

 


داروخانه – دراگ استور : صداقت


تلفن :  33155403


آدرس : - خیابان افسریه – 15 متری اول – جنب خیابان 39

 


داروخانه – دراگ استور : عسگریان


تلفن :  33874449


آدرس : - شهرک کاروان – 20 متری نخلی – ده متری رسالت

 


داروخانه – دراگ استور : کاوه


تلفن :  33879375


آدرس : - خیابان خاوران – شهرک مسعودیه – خیابان شهید کلهر – چهار راه اول

 


داروخانه – دراگ استور : مشیریه


تلفن :  33863928


آدرس : - سه راه افسریه – میدان آقاتوری – سی متری صالحین

 


داروخانه – دراگ استور : مینو


تلفن :  33705760


آدرس : - میدان خراسان – خیابان طیب – پلاک 396/1

 


داروخانه – دراگ استور : وحیدیه


تلفن :  33709120


آدرس : - خیابان خاوران – 15 متری شهید ناصری

 


داروخانه – دراگ استور : هجرت


تلفن :  33866048


آدرس : - شهرک مسعودیه – خیابان ابومسلم خراسانی – مقابل تره بار

 


داروخانه – دراگ استور : پروانه


تلفن :  33706203


آدرس : - خیابان 17 شهریور جنوبی – مقابل شوش شرقی – پلاک 254

 


داروخانه – دراگ استور : علیزاده


تلفن :  33152978


آدرس : - خیابان افسریه – 15 متری سوم جنوبی – بین خیابان 19 و 20

 
داروخانه: داروخانه و دراگ استور منطقه چهارده
بازديد:7907 بار
يكشنبه، 18 ارديبهشت ماه ، 1390
نظر دهيد!
داروخانه – دراگ استور : ابوذر


تلفن :  33147367


آدرس : - خیابان پیروزی – انتهای بلوار ابوذر – پایین تر از پل چهارم

 


داروخانه – دراگ استور : ابیانه


تلفن :  33064341


آدرس : - خیابان پیروزی – خیابان نبرد – چهار راه نبی اکرم

 


داروخانه – دراگ استور : اطمینان


تلفن :  77434159


آدرس : - میدان شهدا – خیابان پیروزی – مقابل خیابان سوم نیروی هوایی

 


داروخانه – دراگ استور : الهی فر


تلفن :  33194683


آدرس : - خیابان نبرد – خیابان قیام – پلاک 45

 


داروخانه – دراگ استور : امید


تلفن :  33552688


آدرس : - اتوبان شهید محلاتی – مقابل بیمارستان بازرگان – جنب پل ری

 


داروخانه – دراگ استور : اندرزگو


تلفن :  33122338


آدرس : - میدان شهدا – خیابان 17 شهریور – کوچه میر فخرایی

 


داروخانه – دراگ استور : اندیشه


تلفن :  33345280


آدرس : - خیابان پیروزی – خیابان شکوفه – خیابان جابری – پلاک 12

 


داروخانه – دراگ استور : ایران پور


تلفن :  33800741


آدرس : - بلوار ابوذر – زمزم – تقاطع زمزم

 


داروخانه – دراگ استور : بنفشه


تلفن :  33346163


آدرس : - خیابان پیروزی – خیابان نبرد – چهار راه فرزانه – پلاک 458

 


داروخانه – دراگ استور : پورلشکری


تلفن :  77417007


آدرس : - بلوار ابوذر – نرسیده به پل اول – نبش کوچه پنجم غربی

 


داروخانه – دراگ استور : پورمند


تلفن :  33344032


آدرس : - خیابان پیروزی – خیابان دریاباری – خیابان درودیان

 


داروخانه – دراگ استور : پیروزی


تلفن :  77432548


آدرس : - خیابان پیروزی – ایستگاه چهار صد دستگاه

 


داروخانه – دراگ استور : ثمربخش


تلفن :  33704327


آدرس : - خیابان 17 شهریور – شهید محلاتی – اول خیابان کیانی

 


داروخانه – دراگ استور : چیذری


تلفن :  33702788


آدرس : - آزاد راه شهید محلاتی – خیابان عارف شمالی – پلاک 328

 


داروخانه – دراگ استور : حسنی


تلفن :  33175977


آدرس : - بلوار ابوذر – پل دوم – پلاک 449

 


داروخانه – دراگ استور : رازی


تلفن :  33706444


آدرس : - خیابان 17 شهریور – خیابان آیت الله سعیدی – روبروی کلانتری 114

 


داروخانه – دراگ استور : شرق تهران


تلفن :  33357974


آدرس : - خیابان پیروزی – میدان چهار صد دستگاه

 


داروخانه – دراگ استور : شریا


تلفن :  33349577


آدرس : - خیابان پیروزی – خیابان بهبانی – میدان باغچه بیدی – پلاک 2

 


داروخانه – دراگ استور : شکوفه


تلفن :  77470579


آدرس : - انتهای خیابان پیروزی – جنب خیابان مقداد – پلاک 937

 


داروخانه – دراگ استور : سایانی


تلفن :  33346557


آدرس : - خیابان پیروزی – خیابان شکوفه – خیابان دلگشا – میدان کلانتری – پلاک 115

 


داروخانه – دراگ استور : سپاهان


تلفن :  33344513


آدرس : - خیابان پیروزی – ایستگاه صد دستگاه – پلاک 699

 


داروخانه – دراگ استور : سلیمانیه


تلفن :  33174142


آدرس : - خیابان پیروزی – خیابان دهم فروردین – جنب کوچه شهید خسروی – پلاک 323

 


داروخانه – دراگ استور : دکتر سلیمی


تلفن :  33736969


آدرس : - بزرگراه شهید محلاتی – خیابان میثم – پلاک 78

 


داروخانه – دراگ استور : دکتر صبور


تلفن :  33174291


آدرس : - خیابان پیروزی – میدان سر آسیاب دولاب – خیابان شهید کندی – پلاک 79

 


داروخانه – دراگ استور : فاطمه زهرا (س)


تلفن :  33800480


آدرس : - بلوار ابوذر – نبش پل پنجم

 


داروخانه – دراگ استور : فراط


تلفن :  33787082


آدرس : - خیابان پیروزی – روبروی پادگان نیروی هوایی – ساختمان پزشکان شمیم

 


داروخانه – دراگ استور : کاسپین


تلفن :  33787030


آدرس : - پیروزی – چهار راه کوکاکولا – خیابان دهقان – بالاتر از چهار راه دریانی – پلاک 286

 


داروخانه – دراگ استور : کیوان


تلفن :  33342781


آدرس : - خیابان پیروزی – شکوفه – چهار راه فلاح – پلاک 66

 


داروخانه – دراگ استور : گلباری


تلفن :  33337017


آدرس : - خیابان پیروزی – خیابان شکوفه – پلاک 241

 


داروخانه – دراگ استور : مجتبی (ع)


تلفن :  33344999


آدرس : - خیابان پیروزی – خیابان شکوفه – خیابان شهید نورصالحی – پلاک 136

 


داروخانه – دراگ استور : مجد


تلفن :  33344373


آدرس : - خیابان نیروی هوایی – کیدان بروجردی – جنب میدان – پلاک 16

 


داروخانه – دراگ استور : مدائن


تلفن :  33335094


آدرس : - خیابان پیروزی – سه راه سلیمانیه – پلاک 671

 


داروخانه – دراگ استور : مرکزی نبرد


تلفن :  33173441


آدرس : - خیابان پیروزی – خیابان نبرد – نرسیده به تقاطع نبی اکرم – پلاک 252

 


داروخانه – دراگ استور : مسعود


تلفن :  33692017


آدرس : - خیابان 17 شهریور – نرسیده به میدان خراسان – خیابان جهان پناه – پلاک 132

 


داروخانه – دراگ استور : منشور نو


تلفن :  33178236


آدرس : - خیابان پیروزی – خیابان پرستار – میدان 13 آبان

 


داروخانه – دراگ استور : دکتر مهر آبادی


تلفن :  33009700


آدرس : - خیابان نبرد – 30 متری ولی عصر – جنب مسجد المهدی

 


داروخانه – دراگ استور : نوید


تلفن :  33343090


آدرس : - خیابان پیروزی – چهار راه کوکاکولا

 


داروخانه – دراگ استور : ولی الله


تلفن :  33132114 الی 6


آدرس : - بلوار آهنگ – خیابان 17 شهریور – پلاک 179

 


داروخانه – دراگ استور : سجادی


تلفن :  33175935


آدرس : - پیروزی – خیابان پرستار – جنب چهار راه صاحب الزمان – پلاک 35

 


داروخانه – دراگ استور : محسنی مقدم


تلفن :  33345131


آدرس : - پیروزی – میدان بهبهانی – سر آسیاب دولاب – پلاک 257

 
داروخانه: داروخانه و دراگ استور منطقه سیزده
بازديد:5441 بار
يكشنبه، 18 ارديبهشت ماه ، 1390
نظر دهيد!
داروخانه – دراگ استور : ابوالفضل (ع)


تلفن :  77425561


آدرس : - 30 متری نیروی هوایی – جنب خیابان 39/6

 


داروخانه – دراگ استور : اخلاقی


تلفن :  77472326


آدرس : - تهران نو – تقاطع خیابان شورا – پلاک 96

 


داروخانه – دراگ استور : بوعلی


تلفن :  33348040


آدرس : - خیابان تهران نو – خیابان دماوند – جنب بیمارستان بوعلی

 


داروخانه – دراگ استور : بهجت


تلفن :  77434883


آدرس : - خیابان پنجم نیروی هوایی – بالاتر از فلکه دوم – روبروی مسجد انصارالحسین

 


داروخانه – دراگ استور : بقراط


تلفن :  77473168


آدرس : - 30 متری نیروی هوایی – فلکه نوری – خیابان مهرجو

 


داروخانه – دراگ استور : پیمانه


تلفن :  77812771


آدرس : - تهران نو – خیابان وحیدیه – ایستگاه درختی

 


داروخانه – دراگ استور : تندرست


تلفن :  77811589


آدرس : - تهران نو – خیابان قاسم آباد – روبروی بیمارستان بهرامی – پلاک 115

 


داروخانه – دراگ استور : تهرانپارس


تلفن :  77910625


آدرس : - خیابان تهران نو – خیابان دماوند – کمی بالاتر از چهار راه خاقانی

 


داروخانه – دراگ استور : خوش نیک


تلفن :  77900664


آدرس : - جاده دماموند (تهران نو) – ایستگاه مسجد کمیل – پلاک 1124

 


داروخانه – دراگ استور : رفعت


تلفن :  77472326


آدرس : - 30 متری نیروی هوایی – خیابان شورا – چهار راه شواخ

 


داروخانه – دراگ استور : سفیر


تلفن :  77418107


آدرس : - تهران نو – خیابان بلال حبشی – جنب چهار راه باباطاهر – پلاک 144

 


داروخانه – دراگ استور : شکوه


تلفن :  77825844


آدرس : - تهران نو – ایستگاه منصور آباد – ابتدا 10 متری بابک

 


داروخانه – دراگ استور : شهرآذر


تلفن :  77470541


آدرس : - 30 متری نیروی هوایی – فلکه چهار گوش – پلاک 260

 


داروخانه – دراگ استور : طالبی


تلفن :  77430822


آدرس : - تهران نو – چهار راه قانی – فلکه آشتیانی – خیابان سعدی – پلاک 159

 


داروخانه – دراگ استور : کیانا


تلفن :  77479132


آدرس : - 30 متری نیروی هوایی – جنب چهار راه سنگکی – پلاک 118

 


داروخانه – دراگ استور : ممتاز


تلفن :  77473099


آدرس : - خیابان پیروزی – خیابان پنجم نیروی هوایی – بین فلکه اول و دوم – پلاک 152/5

 


داروخانه – دراگ استور : نیروی هوایی


تلفن :  77470541


آدرس : - 30 متری نیروی هوایی – فلکه چهار گوش – پلاک 260

 


داروخانه – دراگ استور : وحید


تلفن :  77532795


آدرس : - میدان شهدا – خیابان خورشید – مقابل اداره برق- پلاک 12/10

 

 

choose your language
آمار کاربران
آخرين مقالات
· گیاهانی که خواص ضد پیری دارند
· استحمام کودکان در شب و احتمال سرماخوردگی
· عامل اصلی چین ‌و چروک پوست صورت و ایجاد کک و مک چیست ؟
· سیگار لایت، دروغی بیش نیست
· ارتباط پوست با مشکلات روح
· فتق چیست و سوالات متداول در مورد جراحی فتق !!!
· چگونه بوی بد دهان را ریشه‌کن کنیم؟
· آیا در حمام نفس تان می گیرد؟
· جوشهای سر سیاه از کجا می آیند ؟
· چگونه میتوان خوب خوابید
· وزن ایده آل
· چرا لباس جراحان سبز و لباس پرستاران سبز و يا آبي است ؟
· مصرف زرشک براي کبد مفيد است
· راه مقابله با شوره سر
· نکات مثبت و منفي آدامس چیست ؟؟؟
· علایم سنگ کلیه چیست ؟؟؟
· رفع جوش - خوراکی هایی موثر برای رفع جوشهای صورت!
· روغن زیتون و خواص جادویی زیتون
· غذاهای خوش اخلاق کننده
· طاسي زودرس نشانه ابتلا به سرطان پروستات
· نوشابه‌هاي انرژي‌زا بي‌اثر هستند
· 5 غذاي ضروري براي آقايان
· کاکائو يا ميوه: مسئله اين است!!!
· 5 خطايي که حين مسواک زدن مرتکب مي شويم!
· زنان با رتبه بالاتر اجتماعي بيشتر سيگار مي‌کشند!
· افزایش وزن سریع با چند توصیه غذایی
· سم مرگبار سیب زمینی و چیپس سرخ کرده
· مواد غذایی که فکر می کنید مفید است ولی...
· بچه‌ها از چه سني بايد تنها بخوابند؟
· خطر طبي لباس هاي تنگ و چسبان
· مضرات لامپ کم مصرف چیست ؟
· فوائد زیتون - فواید زیتون - پزشک آدرس
· فوائد ویژه پرتقال - پزشک آدرس
· فلفل سبز و خواص آن - پزشک آدرس
· فواید (فوائد)آلبالو-مضرات آلبالو - پزشک آدرس
· لیمو ترش خواص درمانی لیمو - پزشک آدرس
· خواص طالبی و اب طالبی - پزشک آدرس
· خواص گیلاس - پزشک آدرس
· خواص گلابى - پزشک آدرس
· خواص دارویی سیر - پزشک آدرس
· میوه های مفید برای قلب - پزشک آدرس
· خواص گرمک - پزشک آدرس
· خواص انواع آلو - پزشک آدرس
· خواص هلو - پزشک آدرس
· خواص میوه های خشک برای سلامتی - پزشک آدرس
· خواص میوه ها در یک نگاه - پزشک آدرس
· خواص خرما - پزشک آدرس
· خواص توت سفید - پزشک آدرس
· فوائد به در اسرار به - پزشک آدرس
· خواص زردآلو - پزشک آدرس
· خواص عناب - پزشک آدرس
· خواص انواع لوبیا - پزشک آدرس
· خواص خیار - پزشک آدرس
· زرشک خواص و مضرات - پزشک آدرس
· ذغال اخته یا اختر ذغال - پزشک آدرس
· خواص اترج - ترنج - ترنگ - بالنگ - پزشک آدرس
· خواص میوه نارگیل - پزشک آدرس
· خواص شاه توت - پزشک آدرس
· کاسنی چیست ؟ - پزشک آدرس
· خواص پونه ها - پزشک آدرس
· فواید سلامتی سبزیجات برگ سبز - پزشک آدرس
· گوجه فرنگی از زبان خوراکیها - پزشک آدرس
· خواص بهدانه - پزشک آدرس
· میوه ها و گیاهان آرامبخش - پزشک آدرس
· خواص هسته زردآلو - پزشک آدرس
· خواص کدو - پزشک آدرس
· مضرات گیاهخواری در پوکی استخوان - پزشک آدرس
· خواص و مضرات چغندر - پزشک آدرس
· مروری بر خواص کنگر فرنگی - پزشک آدرس
· داروها به شرطي عمل مي‌كنند كه به آنها اعتقاد داشته باشيم
· اگر می خواهید چاق شوید، بخوانید
· مضرات چای کیسه ای یا نپتون
· چند توصیه بهداشتی برای خواب راحت‌ت
· حتی وسایلی که بوی سیگار می دهند، خطر دارند
· استفاده از تلفن همراه مغز را فعال مي‌كند
· علت تلخی دهان چیست ؟؟؟
· بهبود روحیه با تماشای گل ها
· روشهای داشتن ابروانی زيبا و فوق العاده
· ۶ راه ساده جهت انتخاب هدیه برای آقایون
· بالاخره برنج بخوریم یا نخوریم ؟؟؟
· این حرکت‌ها برای رفع خستگی است
· صبحانه و یادگیری
· چند تغییر کوچک برای رهایی از خروپف
· داروی خود را همراه با آب این میوه نخورید
· چگونه از قلب خود محافظت کنیم؟
· در رختخواب مطالعه نکنید
· احساس پسرانه
· با کودک دروغگو چگونه رفتار کنیم ؟
· نکاتی درباره ی تپش قلب
· ۸ نکته طلایی برای پیشگیری از پوکی استخوان
· با خوردن اين خوراکيها،پف چشمتان را از بين ببريد!!
· استفاده طولانی مدت از دمپایی های لاانگشتی سبب کمردرد و آسیب به لگن می شود
· خواب چه میزان به وزن شما اضافه می کند؟
· قابل توجه افرادی که هر روز نوشابه می نوشند !!!
· بهترين ميوه‌ها براي پاك ‌سازي پوست !!
· ۱۰ اشتباه در ظاهر شما
· چگونه سریع وزن کم کنیم بطوری که بازگشتی نداشته باشد
· بیماریی که زنان 50 سال به بالا را مبتلا می کند
· بیست نکته طلایی همسر داری از سوی زنان
· اول بخوانید بعد ازدواج کنید
· چرا مردان متاهل، مردان مجرد را از ازدواج نهی می‌کنند؟؟
· چه نکاتی را برای تناسب اندام باید رعایت کرد ؟؟؟
· راه‌هایی برای فراموشی دوستی‌های بدون سرانجام، بعد از ازدواج
· برای فرار از خُرخُر چه کنیم؟
· نوشیدنی که عصبانیت شما را کاهش می دهد
· روش هاي خانگي براي درمان بيماري هاي زمستاني
· با رعایت این 11 نکته خوشبخت ترین زوج روی زمین باشید
· مردها چه زنی را همسر ایده آل می دانند؟
· به همسرتان به جای "تو" ، بگویید:"شما"
· خود را به روغن عادت ندهی
· ویتامین های سبزی را نابود نکنید!
· راه حلی برای کوتاه کردن دوران سرماخوردگی
· چگونه بفهمیم کم خونی داریم؟
· چهار رفتاری که زندگی عاشقانه را بیمه می‌کند !!
· پیاده روی کمتر نتیجه بیشتر
· ۸ دلیل پایین نیامدن وزن
· خواص آبغوره - خواص سرکه انگور
· مضرات قلیان بسیار بیشتر از سیگار است
· مادران آگاه و بلوغ نوجوانی
· اگر با خانواده همسر مشکل دارید
· آیا ازدواج باعث چاق‌ شدن می‌شود؟
· پاکسازی پوست بدون دکتر و آرایشگاه
· پنج روش عاشق کردن دیگران
· با شوهران کم حرف چه میشه کرد؟
· محرمانه در خصوص دختران
· آیا حجامت تاثیری بر جوش های صورت دارد؟
· آقایان رابطه عاشقانه را این گونه می خواهند؟!
· تکنیک های شناخت افراد دورو
· چای را با آب لیمو بنوشید
· اصول مذاکره با افراد عصبانی!
· شما خوشبختید زیرا...
· اعجاب‌انگیز‌ترین داروی جهان را با شیر بخورید
· مقالات مفید - قسمت چهارم
· مقالات مفید - قسمت پنجم
· خواص و فواید فوق العاده آلوی خشک
· لیست تمام پزشکان عمومی تهران
· متخصص رادیولوژی-تهران-دکتر آزاده آقازاده
· دکتر بهناز تن آرای-متخصص قلب و عروق-تهران