تبلیغات پزشکان

تبلیغات شما با تعرفه مناسب

کلیک کنید

سامانه اطلاعات پزشکان تهران
پزشکان و متخصصان ایران

 

پزشکان و متخصصان شیراز

متخصص پوست و مو شیراز

متخصص جراحی عمومی شیراز

متخصص کودکان شیراز

متخصص ارتوپدی شیراز

متخصص زنان و زایمان شیراز

متخصص نورولوژی-اعصاب شیراز

متخصص عفونی شیراز

متخصص داخلی شیراز

متخصص ارولوژی شیراز

متخصص گوارش و کبد شیراز

متخصص انکولوژی شیراز

متخصص قلب و عروق شیراز

متخصص چشم شیراز

متخصص مغز و اعصاب شیراز

متخصص گوش،حلق و بینی شیراز

متخصص بیهوشی شیراز

فیزیوتراپ شیراز

پزشک عمومی شیراز

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم شیراز

متخصص تغذیه شیراز

 

پزشکان و متخصصان تهران

متخصص پوست و مو تهران

متخصص جراحی عمومی تهران

متخصص کودکان تهران

متخصص ارتوپدی تهران

متخصص زنان و زایمان تهران

متخصص نورولوژی-اعصاب تهران

متخصص عفونی تهران

متخصص داخلی تهران

متخصص ارولوژی تهران

متخصص گوارش و کبد تهران

متخصص انکولوژی تهران

متخصص قلب و عروق تهران

متخصص چشم تهران

متخصص مغز و اعصاب تهران

متخصص گوش،حلق و بینی تهران

متخصص بیهوشی تهران

فیزیوتراپ تهران

پزشک عمومی تهران

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم تهران

متخصص تغذیه تهران

 

 

پزشکان و متخصصان اهواز

متخصص پوست و مو اهواز

متخصص جراحی عمومی اهواز

متخصص کودکان اهواز

متخصص ارتوپدی اهواز

متخصص زنان و زایمان اهواز

متخصص نورولوژی-اعصاب اهواز

متخصص عفونی اهواز

متخصص داخلی اهواز

متخصص ارولوژی اهواز

متخصص گوارش و کبد اهواز

متخصص انکولوژی اهواز

متخصص قلب و عروق اهواز

متخصص چشم اهواز

متخصص مغز و اعصاب اهواز

متخصص گوش،حلق و بینی اهواز

متخصص بیهوشی اهواز

فیزیوتراپ اهواز

پزشک عمومی اهواز

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم اهواز

متخصص تغذیه اهواز

 

پزشکان و متخصصان تبریز

متخصص پوست و مو تبریز

متخصص جراحی عمومی تبریز

متخصص کودکان تبریز

متخصص ارتوپدی تبریز

متخصص زنان و زایمان تبریز

متخصص نورولوژی-اعصاب تبریز

متخصص عفونی تبریز

متخصص داخلی تبریز

متخصص ارولوژی تبریز

متخصص گوارش و کبد تبریز

متخصص انکولوژی تبریز

متخصص قلب و عروق تبریز

متخصص چشم تبریز

متخصص مغز و اعصاب تبریز

متخصص گوش،حلق و بینی تبریز

متخصص بیهوشی تبریز

فیزیوتراپ تبریز

پزشک عمومی تبریز

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم تبریز

متخصص تغذیه تبریز

 

پزشکان و متخصصان اصفهان

متخصص پوست و مو اصفهان

متخصص جراحی عمومی اصفهان

متخصص کودکان اصفهان

متخصص ارتوپدی اصفهان

متخصص زنان و زایمان اصفهان

متخصص نورولوژی-اعصاب اصفهان

متخصص عفونی اصفهان

متخصص داخلی اصفهان

متخصص ارولوژی اصفهان

متخصص گوارش و کبد اصفهان

متخصص انکولوژی اصفهان

متخصص قلب و عروق اصفهان

متخصص چشم اصفهان

متخصص مغز و اعصاب اصفهان

متخصص گوش،حلق و بینی اصفهان

متخصص بیهوشی اصفهان

فیزیوتراپ اصفهان

پزشک عمومی اصفهان

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم اصفهان

متخصص تغذیه اصفهان

 

پزشکان و متخصصان بوشهر

متخصص پوست و مو بوشهر

متخصص جراحی عمومی بوشهر

متخصص کودکان بوشهر

متخصص ارتوپدی بوشهر

متخصص زنان و زایمان بوشهر

متخصص نورولوژی-اعصاب بوشهر

متخصص عفونی بوشهر

متخصص داخلی بوشهر

متخصص ارولوژی بوشهر

متخصص گوارش و کبد بوشهر

متخصص انکولوژی بوشهر

متخصص قلب و عروق بوشهر

متخصص چشم بوشهر

متخصص مغز و اعصاب بوشهر

متخصص گوش،حلق و بینی بوشهر

متخصص بیهوشی بوشهر

فیزیوتراپ بوشهر

پزشک عمومی بوشهر

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم بوشهر

متخصص تغذیه بوشهر

 

پزشکان و متخصصان سمنان

متخصص پوست و مو سمنان

متخصص جراحی عمومی سمنان

متخصص کودکان سمنان

متخصص ارتوپدی سمنان

متخصص زنان و زایمان سمنان

متخصص نورولوژی-اعصاب سمنان

متخصص عفونی سمنان

متخصص داخلی سمنان

متخصص ارولوژی سمنان

متخصص گوارش و کبد سمنان

متخصص انکولوژی سمنان

متخصص قلب و عروق سمنان

متخصص چشم سمنان

متخصص مغز و اعصاب سمنان

متخصص گوش،حلق و بینی سمنان

متخصص بیهوشی سمنان

فیزیوتراپ سمنان

پزشک عمومی سمنان

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم سمنان

متخصص تغذیه سمنان

 

پزشکان و متخصصان زاهدان

متخصص پوست و مو زاهدان

متخصص جراحی عمومی زاهدان

متخصص کودکان زاهدان

متخصص ارتوپدی زاهدان

متخصص زنان و زایمان زاهدان

متخصص نورولوژی-اعصاب زاهدان

متخصص عفونی زاهدان

متخصص داخلی زاهدان

متخصص ارولوژی زاهدان

متخصص گوارش و کبد زاهدان

متخصص انکولوژی زاهدان

متخصص قلب و عروق زاهدان

متخصص چشم زاهدان

متخصص مغز و اعصاب زاهدان

متخصص گوش،حلق و بینی زاهدان

متخصص بیهوشی زاهدان

فیزیوتراپ زاهدان

پزشک عمومی زاهدان

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم زاهدان

متخصص تغذیه زاهدان

 

پزشکان و متخصصان کرمان

متخصص پوست و مو کرمان

متخصص جراحی عمومی کرمان

متخصص کودکان کرمان

متخصص ارتوپدی کرمان

متخصص زنان و زایمان کرمان

متخصص نورولوژی-اعصاب کرمان

متخصص عفونی کرمان

متخصص داخلی کرمان

متخصص ارولوژی کرمان

متخصص گوارش و کبد کرمان

متخصص انکولوژی کرمان

متخصص قلب و عروق کرمان

متخصص چشم کرمان

متخصص مغز و اعصاب کرمان

متخصص گوش،حلق و بینی کرمان

متخصص بیهوشی کرمان

فیزیوتراپ کرمان

پزشک عمومی کرمان

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم کرمان

متخصص تغذیه کرمان

 

پزشکان و متخصصان اراک

متخصص پوست و مو اراک

متخصص جراحی عمومی اراک

متخصص کودکان اراک

متخصص ارتوپدی اراک

متخصص زنان و زایمان اراک

متخصص نورولوژی-اعصاب اراک

متخصص عفونی اراک

متخصص داخلی اراک

متخصص ارولوژی اراک

متخصص گوارش و کبد اراک

متخصص انکولوژی اراک

متخصص قلب و عروق اراک

متخصص چشم اراک

متخصص مغز و اعصاب اراک

متخصص گوش،حلق و بینی اراک

متخصص بیهوشی اراک

فیزیوتراپ اراک

پزشک عمومی اراک

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم اراک

متخصص تغذیه اراک

 

پزشکان و متخصصان خرم آباد

متخصص پوست و مو خرم آباد

متخصص جراحی عمومی خرم آباد

متخصص کودکان خرم آباد

متخصص ارتوپدی خرم آباد

متخصص زنان و زایمان خرم آباد

متخصص نورولوژی-اعصاب خرم آباد

متخصص عفونی خرم آباد

متخصص داخلی خرم آباد

متخصص ارولوژی خرم آباد

متخصص گوارش و کبد خرم آباد

متخصص انکولوژی خرم آباد

متخصص قلب و عروق خرم آباد

متخصص چشم خرم آباد

متخصص مغز و اعصاب خرم آباد

متخصص گوش،حلق و بینی خرم آباد

متخصص بیهوشی خرم آباد

فیزیوتراپ خرم آباد

پزشک عمومی خرم آباد

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم خرم آباد

متخصص تغذیه خرم آباد

مراکز ترک اعتیاد

آمارگیر سایت
تبلیغات متنی
پزشکی 6: پزشک بیماری های گوارشی
نام : دکتر رحیم آقازاده

تلفن : ۸۸۷۹۷۱۱۱ الی ۲۰

آدرس : تهران - منطقه ۶ - ولی عصر - نبش خیابان توانیر - بیمارستان دی

 


نام : دکتر سید محمود اسحاق حسینی

تلفن : ۶۶۴۳۸۳۹۵

آدرس : تهران - منطقه ۶ - بلوار کشاورز - نرسیده به خیابان قریب - پ. ۱۸۵ - ط. اول

 


نام : دکتر محسن امینی

تلفن : ۸۸۹۶۵۱۸۱ الی ۹

آدرس : تهران - منطقه ۶ - بلوار کشاورز - پ. ۵۹ - بیمارستان ساسان

 


نام : دکتر محسن امینی

تلفن : ۶۶۹۲۱۶۴۵

آدرس : تهران - منطقه ۶ - بلوار کشاورز - تقاطع خیابان جمالزاده شمالی - مجتمع پزشکی کوثر - پ. ۱۴۳ - ط. اول

 


نام : دکتر محمد جواد احسانی اردکانی

تلفن : ۸۸۷۵۶۶۴۹

آدرس : تهران - منطقه ۶ - احمدقصیر (بخارست) - جنب بیمارستان آسیا - خ. دوم - ساختمان ۳

 


نام : دکتر طاهره امین ناصری

تلفن : ۶۶۹۲۱۲۸۶

آدرس : تهران - منطقه ۶ - جمالزاده شمالی - ک. خوش نگه - پ. ۱۶

 


نام : دکتر غلام عباس امیریان

تلفن : ۸۸۷۱۲۹۳۱ الی ۴, ۸۸۷۱۸۱۱۳ الی ۶

آدرس : تهران - منطقه ۶ - قائم مقام فراهانی - بالاتر از خیابان مطهری (تخت طاووس) - بیمارستان تهران کلینیک

 


نام : دکتر حسین اصل سلیمانی


تلفن : ۸۴۹۰۱, ۸۸۲۲۰۰۰۰

آدرس : تهران - منطقه ۶ - کارگر شمالی (امیرآباد) - بیمارستان شریعتی

 


نام : دکتر رضا انصاری


تلفن : ۸۴۹۰۱, ۸۸۲۲۰۰۰۰

آدرس : تهران - منطقه ۶ - کارگر شمالی (امیرآباد) - بالاتر از پمپ بنزین - بیمارستان شریعتی

 


نام : دکتر امراله بحیرایی

تلفن : ۸۸۰۰۴۸۷۳

آدرس : تهران - منطقه ۶ - کارگر شمالی (امیرآباد) - بالاتر از پمپ بنزین - ایستگاه شیراز - پ. ۳۴۳

 


نام : دکتر شهریار پورفرزام

تلفن : ۸۸۹۶۶۱۳۰ الی ۹

آدرس : تهران - منطقه ۶ - فلسطین - خ. ایتالیا - بیمارستان مصطفی خمینی

 


نام : دکتر اکبر پور شمس

تلفن : ۸۴۹۰۱, ۸۸۲۲۰۰۰۰

آدرس : تهران - منطقه ۶ - کارگر شمالی (امیرآباد) - بالاتر از پمپ بنزین - بیمارستان شریعتی

 


نام : دکتر بهزاد جدیری

تلفن : ۸۸۹۶۶۱۳۰ الی ۹

آدرس : تهران - منطقه ۶ - فلسطین - خ. ایتالیا - بیمارستان مصطفی خمینی

 


نام : دکتر محمد حسین جهانسوزی

تلفن : ۸۸۹۰۲۷۸۶ الی ۹

آدرس : تهران - منطقه ۶ - کریمخان زند - خ. عضدی - پ. ۸۶ - بیمارستان آبان

 

تلفن : ۸۸۸۲۹۲۶۴

آدرس : تهران - منطقه ۶ - انقلاب - روبروی لاله زار نو - ک. فرید کریمی - پ. ۱۶

 


نام : دکتر داود جدیری سلیمی

تلفن : ۸۸۳۰۲۹۲۰

آدرس : تهران - منطقه ۶ - مطهری (تخت طاووس) - خ. فجر - روبروی بیمارستان جم - ط. اول - واحد ۳

 


نام : دکتر اسحاق حسینی

تلفن : ۸۸۹۴۲۵۲۸, ۸۸۹۴۷۹۴۴

آدرس : تهران - منطقه ۶ - ولی عصر - خ. فرهنگ حسینی - پ. ۲۰ - کلینیک شهرداری

 


نام : دکتر مرتضی خطیبیان

تلفن : ۸۴۹۰۱, ۸۸۲۲۰۰۰۰

آدرس : تهران - منطقه ۶ - کارگر شمالی (امیرآباد) - بالاتر از پمپ بنزین - بیمارستان شریعتی

 

تلفن : ۸۸۷۳۰۸۸۱

آدرس : تهران - منطقه ۶ - قائم مقام فراهانی - ک. ۶ - پ. ۳ - ط. دوم

 


نام : دکتر حسین خدمت

تلفن : ۸۸۹۶۴۷۶۳

آدرس : تهران - منطقه ۶ - بلوار کشاورز - ک. رویان - مجتمع پزشکی ۹۹

 


نام : دکتر مسیح خانی پور

تلفن : ۸۸۷۹۷۱۱۱ الی ۲۰

آدرس : تهران - منطقه ۶ - ولی عصر - نبش خیابان توانیر - بیمارستان دی

 

تلفن : ۸۸۸۷۰۹۲۵, ۸۸۸۷۰۹۴۸ الی ۹

آدرس : تهران - منطقه ۶ - ولی عصر - روبروی بیمارستان دی - ساختمان پزشکان دی - ط. پنجم

 


نام : دکتر غلامرضا خاتمی قزوینی

تلفن : ۶۶۹۲۵۸۶۶

آدرس : تهران - منطقه ۶ - نصرت - بین خیابان کارگر شمالی (امیرآباد) و جمالزاده - پ. ۹۹

 


نام : دکتر شهاب دولتشاهی

تلفن : ۸۸۸۳۴۵۶۸

آدرس : تهران - منطقه ۶ - مطهری (تخت طاووس) - خ. فجر - پ. ۸۰ - ط. سوم

 


نام : دکتر بهمن دانش

تلفن : ۸۸۹۶۶۱۳۰ الی ۹

آدرس : تهران - منطقه ۶ - فلسطین - خ. ایتالیا - بیمارستان مصطفی خمینی

 


نام : دکتر فرامرز درخشان

تلفن : ۸۸۷۹۷۶۱۱ الی ۹, ۸۸۷۷۴۴۴۴

آدرس : تهران - منطقه ۶ - م. آرژانتین - خ. الوند - پ. ۲۳ - بیمارستان کسری

 


نام : دکتر علی زرگر کوچه

تلفن : ۸۸۹۴۲۵۲۸, ۸۸۹۴۷۹۴۴

آدرس : تهران - منطقه ۶ - ولی عصر - خ. فرهنگ حسینی - پ. ۲۰ - کلینیک شهرداری

 


نام : دکتر فرهاد زمانی

تلفن : ۸۸۹۴۲۶۶۱ الی ۵, ۸۸۹۴۷۹۰۱ الی ۵

آدرس : تهران - منطقه ۶ - ولی عصر - خ. ولدی - نبش خیابان به آفرین - بیمارستان فیروزگر

 


نام : دکتر سجادیه

تلفن : ۸۸۳۴۲۳۶۷

آدرس : تهران - منطقه ۶ - مفتح (روزولت) جنوبی - بین خیابان سمیه و فرصت - پ. ۱۶۲ - ط. دوم

 


نام : دکتر رسول ستوده منش

تلفن : ۸۴۹۰۱, ۸۸۲۲۰۰۰۰

آدرس : تهران - منطقه ۶ - کارگر شمالی (امیرآباد) - بالاتر از پمپ بنزین - بیمارستان شریعتی

 


نام : دکتر فرحناز شیرانی

تلفن : ۸۸۹۴۲۵۲۸, ۸۸۹۴۷۹۴۴

آدرس : تهران - منطقه ۶ - ولی عصر - خ. فرهنگ حسینی - پ. ۲۰ - کلینیک شهرداری

 


نام : دکتر شاه کرمی

تلفن : ۸۸۳۰۷۲۸۰

آدرس : تهران - منطقه ۶ - مطهری (تخت طاووس) - خ. جم - کلینیک جم - ط. دوم

 


نام : دکتر بیژن شهباز خانی

تلفن : ۶۶۹۰۷۵۸۹

آدرس : تهران - منطقه ۶ - جمالزاده شمالی - نرسیده به بلوار کشاورز - پ. ۳۴۰

 


نام : دکتر مهدی شریف زاده

تلفن : ۸۸۷۹۰۵۶۰ الی ۱

آدرس : تهران - منطقه ۶ - م. آرژانتین - خ. الوند - بالاتر از بیمارستان کسری - ک. آفرین - ساختمان پزشکان آفرین - ط. دوم

 


نام : دکتر خلیل شیبانی

تلفن : ۸۸۹۵۲۶۰۰

آدرس : تهران - منطقه ۶ - بلوار کشاورز - ک. رویان - پ. ۷۵ - ط. چهارم

 


نام : دکتر هوشنگ شفیعی

تلفن : ۸۸۹۶۲۱۶۲

آدرس : تهران - منطقه ۶ - کارگر شمالی (امیرآباد) - نبش بلوار کشاورز - پ. ۱۹۳ - ط. چهارم - واحد ۱۰

 


نام : دکتر حمید صالح یار

تلفن : ۸۸۷۳۶۷۷۹, ۸۸۷۳۳۶۱۲

آدرس : تهران - منطقه ۶ - بهشتی (عباس آباد) - نبش خیابان دریای نور (سرافراز) - پ. ۱ - ط. دوم - مجتمع پزشکی تهران

 


نام : دکتر محمد عزیزی

تلفن : ۸۸۷۲۶۱۱۹, ۸۸۵۵۳۲۸۸

آدرس : تهران - منطقه ۶ - قائم مقام فراهانی - جنب بیمارستان تهران کلینیک - پ. ۱۸۷ - ساختمان پزشکان ۲۰۰

 


نام : دکتر امیرهوشنگ علی زاده

تلفن : ۸۸۳۲۰۱۶۶

آدرس : تهران - منطقه ۶ - مطهری (تخت طاووس) - بعد از خیابان قائم مقام فراهانی - پ. ۲۷۰ - ساختمان پزشکان شکوفه - ط. دوم

 


نام : دکتر میترا علی نژاد خرم

تلفن : ۸۸۷۲۲۱۰۳

آدرس : تهران - منطقه ۶ - فتحی شقاقی - پ. ۵۰ - مرکز پزشکی سبز

 


نام : دکتر علویان

تلفن : ۸۸۹۴۵۱۸۶

آدرس : تهران - منطقه ۶ - م. فردوسی - خ. قرنی - نبش خیابان شاداب - پ. ۱۷۸

 


نام : دکتر میترا عاملی

تلفن : ۸۸۸۸۷۰۴۵ الی ۷

آدرس : تهران - منطقه ۶ - ولی عصر - نرسیده به خیابان توانیر - ک. نعمتی - پ. ۴

 


نام : دکتر حسین فروتن پیش پیچازی

تلفن : ۸۸۹۶۰۹۲۸, ۸۸۹۸۲۴۹۸

آدرس : تهران - منطقه ۶ - وصال شیرازی - خ. ایتالیا - ساختمان پزشکان ایتالیا - ط. سوم - واحد ۱۴

 


نام : دکتر ابوالقاسم مغازه ای

تلفن : ۸۸۸۹۷۳۰۷

آدرس : تهران - منطقه ۶ - م. جهاد (فاطمی) - ک. کامران - ساختمان کامران - ط. اول - واحد ۳

 


نام : دکتر سید امیر میرباقری

تلفن : ۸۸۷۸۱۵۷۸ الی ۸۲

آدرس : تهران - منطقه ۶ - ولی عصر - بالاتر از پارک ساعی - ک. ۳۶ - پ. ۹ - مرکز پزشکی آذر

 


نام : دکتر سید حسین میرمجلسی

تلفن : ۸۸۹۰۳۲۴۳ الی ۶, ۸۸۹۰۴۵۰۵ الی ۷

آدرس : تهران - منطقه ۶ - استادنجات الهی (ویلا) - بالاتر از خیابان کریمخان زند - پ. ۳۱۵ - موسسه ایرانیان

 


نام : دکتر سید مجتبی نقیبی صابر

تلفن : ۸۸۷۸۸۵۹۶, ۸۸۷۷۸۳۶۸

آدرس : تهران - منطقه ۶ - ولی عصر - بالاتر از پارک ساعی - روبروی خیابان ۳۲ - بن بست چمن - ساختمان پزشکان ساعی - واحد ۸

 


نام : دکتر هادی نجاتی

تلفن : ۸۸۹۴۲۵۲۸, ۸۸۹۴۷۹۴۴

آدرس : تهران - منطقه ۶ - ولی عصر - خ. فرهنگ حسینی - پ. ۲۰ - کلینیک شهرداری

 


نام : دکتر سیاوش ناصری مقدم

تلفن : ۸۸۳۲۶۴۱۲

آدرس : تهران - منطقه ۶ - قائم مقام فراهانی - خ. ۲۴ - پ. ۱ - واحد ۱۲

 


نام : دکتر همایون واحدی

تلفن : ۸۸۷۳۳۰۴۰

آدرس : تهران - منطقه ۶ - قائم مقام فراهانی - ک. ششم - پ. ۲۵

 

تلفن : ۸۴۹۰۱, ۸۸۲۲۰۰۰۰

آدرس : تهران - منطقه ۶ - کارگر شمالی (امیرآباد) - بالاتر از پمپ بنزین - بیمارستان شریعتی

 

تلفن : ۸۸۷۱۲۹۳۱ الی ۴, ۸۸۷۱۸۱۱۳ الی ۶

آدرس : تهران - منطقه ۶ - قائم مقام فراهانی - بالاتر از خیابان مطهری (تخت طاووس) - بیمارستان تهران کلینیک

 


نام : دکتر حسین هاشمی طرقی

تلفن : ۸۸۹۵۶۳۳۳

آدرس : تهران - منطقه ۶ - م. جهاد (فاطمی) - خ. بیستون - ساختمان لئون - ط. نهم

 
کلمات کليدي : بانک اطلاعاتي پزشکان اطلاعات دارويي آدرس پزشکان آدرس مطب پزشک داروخانه هاي شبانه روزي آدرس بيمارستان هاي تهران مطب پزشکان تهران

ارسال شده در مورخه : پنجشنبه، 22 ارديبهشت ماه ، 1390 توسط admin  چاپ مطلب

مرتبط با موضوع :

 دندانپزشک  [پنجشنبه، 5 خرداد ماه ، 1390]
 متخصص زنان و زایمان  [پنجشنبه، 5 خرداد ماه ، 1390]
 متخصص اعصاب و روان -- روانپزشک  [جمعه، 23 ارديبهشت ماه ، 1390]
 متخصص تغذیه  [جمعه، 23 ارديبهشت ماه ، 1390]
 پزشک کلیه و مجاری اداری ، تناسلی  [پنجشنبه، 22 ارديبهشت ماه ، 1390]
 متخصص خون و آنکولوژی  [پنجشنبه، 22 ارديبهشت ماه ، 1390]
 پزشک اطفال  [چهارشنبه، 21 ارديبهشت ماه ، 1390]
 پزشک مغز و اعصاب  [يكشنبه، 18 ارديبهشت ماه ، 1390]
 پزشک قلب و عروق  [جمعه، 16 ارديبهشت ماه ، 1390]

با عرض پوزش : ارائه نظر و پیشنهاد در مورد این مطلب مقدور نیست .
امتیاز دهی به مطلب
امتیاز متوسط : 4.25
تعداد آراء: 4


لطفا رای مورد نظرتان را در مورد این مطلب ارائه نمائید :

عالی
خیلی خوب
خوب
متوسط
بد

اشتراک گذاري مطلب