تبلیغات پزشکان

تبلیغات شما با تعرفه مناسب

کلیک کنید

سامانه اطلاعات پزشکان تهران
پزشکان و متخصصان ایران

 

پزشکان و متخصصان شیراز

متخصص پوست و مو شیراز

متخصص جراحی عمومی شیراز

متخصص کودکان شیراز

متخصص ارتوپدی شیراز

متخصص زنان و زایمان شیراز

متخصص نورولوژی-اعصاب شیراز

متخصص عفونی شیراز

متخصص داخلی شیراز

متخصص ارولوژی شیراز

متخصص گوارش و کبد شیراز

متخصص انکولوژی شیراز

متخصص قلب و عروق شیراز

متخصص چشم شیراز

متخصص مغز و اعصاب شیراز

متخصص گوش،حلق و بینی شیراز

متخصص بیهوشی شیراز

فیزیوتراپ شیراز

پزشک عمومی شیراز

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم شیراز

متخصص تغذیه شیراز

 

پزشکان و متخصصان تهران

متخصص پوست و مو تهران

متخصص جراحی عمومی تهران

متخصص کودکان تهران

متخصص ارتوپدی تهران

متخصص زنان و زایمان تهران

متخصص نورولوژی-اعصاب تهران

متخصص عفونی تهران

متخصص داخلی تهران

متخصص ارولوژی تهران

متخصص گوارش و کبد تهران

متخصص انکولوژی تهران

متخصص قلب و عروق تهران

متخصص چشم تهران

متخصص مغز و اعصاب تهران

متخصص گوش،حلق و بینی تهران

متخصص بیهوشی تهران

فیزیوتراپ تهران

پزشک عمومی تهران

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم تهران

متخصص تغذیه تهران

 

 

پزشکان و متخصصان اهواز

متخصص پوست و مو اهواز

متخصص جراحی عمومی اهواز

متخصص کودکان اهواز

متخصص ارتوپدی اهواز

متخصص زنان و زایمان اهواز

متخصص نورولوژی-اعصاب اهواز

متخصص عفونی اهواز

متخصص داخلی اهواز

متخصص ارولوژی اهواز

متخصص گوارش و کبد اهواز

متخصص انکولوژی اهواز

متخصص قلب و عروق اهواز

متخصص چشم اهواز

متخصص مغز و اعصاب اهواز

متخصص گوش،حلق و بینی اهواز

متخصص بیهوشی اهواز

فیزیوتراپ اهواز

پزشک عمومی اهواز

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم اهواز

متخصص تغذیه اهواز

 

پزشکان و متخصصان تبریز

متخصص پوست و مو تبریز

متخصص جراحی عمومی تبریز

متخصص کودکان تبریز

متخصص ارتوپدی تبریز

متخصص زنان و زایمان تبریز

متخصص نورولوژی-اعصاب تبریز

متخصص عفونی تبریز

متخصص داخلی تبریز

متخصص ارولوژی تبریز

متخصص گوارش و کبد تبریز

متخصص انکولوژی تبریز

متخصص قلب و عروق تبریز

متخصص چشم تبریز

متخصص مغز و اعصاب تبریز

متخصص گوش،حلق و بینی تبریز

متخصص بیهوشی تبریز

فیزیوتراپ تبریز

پزشک عمومی تبریز

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم تبریز

متخصص تغذیه تبریز

 

پزشکان و متخصصان اصفهان

متخصص پوست و مو اصفهان

متخصص جراحی عمومی اصفهان

متخصص کودکان اصفهان

متخصص ارتوپدی اصفهان

متخصص زنان و زایمان اصفهان

متخصص نورولوژی-اعصاب اصفهان

متخصص عفونی اصفهان

متخصص داخلی اصفهان

متخصص ارولوژی اصفهان

متخصص گوارش و کبد اصفهان

متخصص انکولوژی اصفهان

متخصص قلب و عروق اصفهان

متخصص چشم اصفهان

متخصص مغز و اعصاب اصفهان

متخصص گوش،حلق و بینی اصفهان

متخصص بیهوشی اصفهان

فیزیوتراپ اصفهان

پزشک عمومی اصفهان

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم اصفهان

متخصص تغذیه اصفهان

 

پزشکان و متخصصان بوشهر

متخصص پوست و مو بوشهر

متخصص جراحی عمومی بوشهر

متخصص کودکان بوشهر

متخصص ارتوپدی بوشهر

متخصص زنان و زایمان بوشهر

متخصص نورولوژی-اعصاب بوشهر

متخصص عفونی بوشهر

متخصص داخلی بوشهر

متخصص ارولوژی بوشهر

متخصص گوارش و کبد بوشهر

متخصص انکولوژی بوشهر

متخصص قلب و عروق بوشهر

متخصص چشم بوشهر

متخصص مغز و اعصاب بوشهر

متخصص گوش،حلق و بینی بوشهر

متخصص بیهوشی بوشهر

فیزیوتراپ بوشهر

پزشک عمومی بوشهر

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم بوشهر

متخصص تغذیه بوشهر

 

پزشکان و متخصصان سمنان

متخصص پوست و مو سمنان

متخصص جراحی عمومی سمنان

متخصص کودکان سمنان

متخصص ارتوپدی سمنان

متخصص زنان و زایمان سمنان

متخصص نورولوژی-اعصاب سمنان

متخصص عفونی سمنان

متخصص داخلی سمنان

متخصص ارولوژی سمنان

متخصص گوارش و کبد سمنان

متخصص انکولوژی سمنان

متخصص قلب و عروق سمنان

متخصص چشم سمنان

متخصص مغز و اعصاب سمنان

متخصص گوش،حلق و بینی سمنان

متخصص بیهوشی سمنان

فیزیوتراپ سمنان

پزشک عمومی سمنان

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم سمنان

متخصص تغذیه سمنان

 

پزشکان و متخصصان زاهدان

متخصص پوست و مو زاهدان

متخصص جراحی عمومی زاهدان

متخصص کودکان زاهدان

متخصص ارتوپدی زاهدان

متخصص زنان و زایمان زاهدان

متخصص نورولوژی-اعصاب زاهدان

متخصص عفونی زاهدان

متخصص داخلی زاهدان

متخصص ارولوژی زاهدان

متخصص گوارش و کبد زاهدان

متخصص انکولوژی زاهدان

متخصص قلب و عروق زاهدان

متخصص چشم زاهدان

متخصص مغز و اعصاب زاهدان

متخصص گوش،حلق و بینی زاهدان

متخصص بیهوشی زاهدان

فیزیوتراپ زاهدان

پزشک عمومی زاهدان

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم زاهدان

متخصص تغذیه زاهدان

 

پزشکان و متخصصان کرمان

متخصص پوست و مو کرمان

متخصص جراحی عمومی کرمان

متخصص کودکان کرمان

متخصص ارتوپدی کرمان

متخصص زنان و زایمان کرمان

متخصص نورولوژی-اعصاب کرمان

متخصص عفونی کرمان

متخصص داخلی کرمان

متخصص ارولوژی کرمان

متخصص گوارش و کبد کرمان

متخصص انکولوژی کرمان

متخصص قلب و عروق کرمان

متخصص چشم کرمان

متخصص مغز و اعصاب کرمان

متخصص گوش،حلق و بینی کرمان

متخصص بیهوشی کرمان

فیزیوتراپ کرمان

پزشک عمومی کرمان

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم کرمان

متخصص تغذیه کرمان

 

پزشکان و متخصصان اراک

متخصص پوست و مو اراک

متخصص جراحی عمومی اراک

متخصص کودکان اراک

متخصص ارتوپدی اراک

متخصص زنان و زایمان اراک

متخصص نورولوژی-اعصاب اراک

متخصص عفونی اراک

متخصص داخلی اراک

متخصص ارولوژی اراک

متخصص گوارش و کبد اراک

متخصص انکولوژی اراک

متخصص قلب و عروق اراک

متخصص چشم اراک

متخصص مغز و اعصاب اراک

متخصص گوش،حلق و بینی اراک

متخصص بیهوشی اراک

فیزیوتراپ اراک

پزشک عمومی اراک

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم اراک

متخصص تغذیه اراک

 

پزشکان و متخصصان خرم آباد

متخصص پوست و مو خرم آباد

متخصص جراحی عمومی خرم آباد

متخصص کودکان خرم آباد

متخصص ارتوپدی خرم آباد

متخصص زنان و زایمان خرم آباد

متخصص نورولوژی-اعصاب خرم آباد

متخصص عفونی خرم آباد

متخصص داخلی خرم آباد

متخصص ارولوژی خرم آباد

متخصص گوارش و کبد خرم آباد

متخصص انکولوژی خرم آباد

متخصص قلب و عروق خرم آباد

متخصص چشم خرم آباد

متخصص مغز و اعصاب خرم آباد

متخصص گوش،حلق و بینی خرم آباد

متخصص بیهوشی خرم آباد

فیزیوتراپ خرم آباد

پزشک عمومی خرم آباد

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم خرم آباد

متخصص تغذیه خرم آباد

مراکز ترک اعتیاد

آمارگیر سایت
تبلیغات متنی
ویتامین ها: ويتامينkو منابع غذايي آن

ويتامين k و منابع غذايي آن

ويتامين k از ويتامين‌ هاي ضروري بدن و محلول در چربي است که براي جذب پروتئين و انعقاد خون در بدن به آن نياز است.

نقش ويتامين k در کمک به انعقاد خون و نيز جلوگيري از انعقاد به خوبي شناخته شده است. ويتامين k همچنين در سلامت استخوان ها نقش دارد.

گفتني است که اين ويتامين خطر خونريزي در بيماري‌ هاي کبدي، يرقان، سوء جذب و يا خطر خونريزي در اثر مصرف بلند مدت آسپيرين و آنتي بيوتيک ‌ها را کاهش مي‌ دهد.

گاهي اوقات به نوزاداني که زودتر از موعد متولد مي ‌شوند به اين خاطر که ممکن است در معرض خطر خونريزي باشند، بلافاصله پس از تولد ويتامين k تزريق مي ‌شود.

اين ويتامين به علاوه در درمان خونريزي شديد در هنگام عادت ماهانه در خانم‌ ها و نيز به همراه ويتامين C در درمان تهوع به هنگام صبح تاثير قابل ملاحظه ‌اي دارد.

ويتامين k در پيشگيري از تشيکل سنگ کليه موثر است.

ويتامين k علاوه بر ساخت پروتئين لازم براي تشکيل لخته‌ هاي خون، چندين پروتئين ديگر براي خون، استخوان ‌ها و کليه‌ ها نيز توليد مي ‌کند.

ويتامين k و منابع غذايي آن

 

ويتامين K و کاهش خطر ابتلا به سرطان

محققان در تحقيقاتي تازه دريافته ‌اند افرادي که از مواد غذايي حاوي ويتامين K بيشتر استفاده مي ‌کنند، به انواع سرطان‌ ها به خصوص سرطان ريه و پروستات کمتر مبتلا شده يا کمتر بر اثر سرطان مي ‌ميرند.
مطالعات نشان داده ارتباط مستقيمي‌ ميان مصرف اين ويتامين و کاهش ابتلا به سرطان وجود دارد؛‌ هر چند چگونگي اين ارتباط به درستي شناخته نشده است، اما پژوهشگران اميدوارند دلايل قابل قبولي را در مطالعات بعدي ارائه کنند.
ويتامين K به 2 شکل طبيعي وجود دارد:

يکي ويتامين Phylloquinone) K1) است که به مقادير زياد در سبزي‌ هاي سبزرنگ يافت مي‌ شود و همچنين در روغن‌ هاي گياهي مثل روغن کانولا و ... نيز وجود دارد.
ديگري ويتامين Menaquinone) K2) که در موادي مثل گوشت و پنير يافت مي‌ شود.

اين نتايج از مطالعاتي که روي 24340 آلماني در گروه 35 تا 64 سال انجام شده به دست آمده است. طي اين مطالعات که يک دهه به طول انجاميد، 458‌ نفر از 1755 نفر که مبتلا به سرطان ‌هاي سينه، روده بزرگ، پروستات و ريه بودند،‌ فوت شدند.

در اين مطالعات مشخص شد يک‌ چهارم از افرادي که بالاترين مقدار ويتامين K را دريافت کرده ‌اند، 28 درصد کمتر به سرطان دچار شده‌ ا‌ند و يک‌ چهارم از مردان و زنان مستعد به ابتلا که مقادير کمتري از اين ويتامين را دريافت کرده‌ اند، بيشتر در معرض ابتلا قرار گرفته‌ اند.  يک‌ چهارم ديگر از مطالعه ‌شوندگان که حداقل ويتامين K2 را دريافت کرده‌ اند، 6‌/‌2 درصد بيشتر از افرادي که مقادير بيشتر را دريافت کرده‌ اند به انواع سرطان دچار شده ‌اند. البته 6‌/‌1درصد از افراد اين ويتامين را به صورت طبيعي و از مواد غذايي دريافت کرده‌ اند.

مهم ترين منابع حاوي ويتامين k عبارتند از سبزيجات داراي برگ ‌هاي پهن سبز رنگ، چاي سبز، اسفناج، شلغم، گل کلم، کلم پيچ، مارچوبه و کاهو

به هر حال مشخص شد که مصرف هر چه بيشتر ويتامين K2 خطر ابتلا به سرطان ريه را که از بيمارهاي خاص افراد سيگاري است، کم مي ‌کند و همچنين مصرف اين ويتامين خطر مبتلا شدن به سرطان پروستات را نيز کاهش مي ‌دهد. افرادي که ميزان پاييني از اين ويتامين را دريافت کرده ‌اند 8‌/‌0 درصد بيشتر به سرطان پروستات و ريه مبتلا شدند.

محققان مشاهده کردند ويتامين K از رشد سلول‌ هاي سرطاني جلوگيري مي ‌کند و همچنين مي ‌تواند ازApoptosis(بيماري‌ اي که در آن سلول‌ ها، خودشان را از ميان مي ‌برند) نيز جلوگيري کند؛ اما اين ‌که چگونه چنين کاري را مي ‌کند هم مشخص نيست.

ميزان مصرف توصيه شده از اين ويتامين 80 ميگروگرم در روز براي مردان و 65 ميکروگرم در روز براي زنان است.

 

ارتباط کمبود ويتامين k و آرتروز

نتايج تحقيقات دانشمندان دانشگاه بوستون نشان داد، کمبود ويتامين k باعث افزايش شيوع آرتروز زانو و دست مي ‌شود.
دانشمندان با مطالعه روي 650 فردي که ميزان ويتامين k پلاسماي خون آن ها پايين بود دريافتند، ابتلا به آرتروز و درد مفاصل در اين افراد بيشتر است. دانشمندان با مطالعه روي موش ‌ها دريافتند، بعضي پروتئين‌ هاي استخوان ‌ها و غضروف‌ ها به ويتامين k وابسته هستند و وقتي اين پروتئين‌ ها به طور صحيح کار نکند حيوانات دچار اختلالات استخواني و غضروفي مي ‌شوند.

 

کمبود ويتامين K و افزايش پوکي استخوان

کمبود ويتامين K با ابتلا به پوکي استخوان مرتبط است. اين ويتامين در ساختن يک پروتئين استخوان به نام استئوکلسين نقش مهمي دارد.
به گزارش هلث اند ايج، نتايج يک مطالعه جديد نشان مي دهد کمبود ويتامين K در رژيم غذايي زنان تاثير زيادي در افزايش ابتلاي آنان به پوکي استخوان دارد. محققان دريافته اند کاهش سطوح استروژن به عملکرد ويتامين K آسيب مي رساند و در دانسيته استخوان تاثير مي گذارد.

ويتامين k علاوه بر ساخت پروتئين لازم براي تشکيل لخته‌ هاي خون، چندين پروتئين ديگر براي خون، استخوان ‌ها و کليه‌ ها نيز توليد مي ‌کند

اکثر مکمل هاي ويتامينه فاقد ويتامين K هستند و کساني هم که داروي رقيق کننده خون مصرف مي کنند نبايد اين ويتامين را به شکل مکمل دريافت کنند، اما اين ويتامين در سبزيجات داراي برگ سبز، سبزيجات دانه اي و روغن هاي گياهي موجود است.

بهتر است زنان مصرف سبزيجات به ويژه انواع داراي برگ سبز را در اوايل دوران يائسگي يا پيش از آن افزايش دهند. 

 

ويتامين K و ديابت

 

افرادي که ويتامين K کافي از غذا دريافت مي کنند در معرض خطر کمتري براي بروز ديابت دو هستند. محققان هلندي طي يک مطالعه ده ساله نشان دادند که در ميان 38000 فرد بزرگسال، افرادي که ويتامين K بيشتري دريافت مي کردند، 20 درصد کمتر دچار ديابت شدند. در اين مطالعه مصرف ويتامين K1 و K2 با خطر کمتر ديابت همراه ولي اين ارتباط با ويتامين K2 قوي تر بود. علت دقيق اين که چرا ويتامين K داراي اثر محافظتي عليه ديابت مي باشد مشخص نشده است. ولي شايد به اين خاطر باشد که اين ويتامين سبب کاهش التهاب و بهبود مصرف انسولين در بدن مي شود.

منابع غذايي ويتامين k

مهم ترين منابع حاوي ويتامين k عبارتند از سبزيجات داراي برگ ‌هاي پهن سبز رنگ، چاي سبز، اسفناج، شلغم، گل کلم، کلم پيچ، مارچوبه و کاهو. ساير مواد غذايي از قبيل جگر، پنير، شير و زرده تخم‌ مرغ نيز حاوي ويتامين k هستند. منجمد کردن مواد غذايي باعث تخريب و از بين رفتن ويتامين k مي‌ شود اما حرارت تاثيري بروي آن ندارد.
سبزيجات مانند ريحان، آويشن به صورت خشک شده ي آن به ميزان 15 تا 17 ميکروگرم بيشترين ميزان ويتامين k را فراهم مي ‌کنند. ميزان اين ويتامين در جعفري تازه، گشنيز، مرزنجوش و پونه کوهي 10 ميکروگرم است.

سبزيجات برگ دار تيره رنگ

سبزيجات برگ دار تيره رنگ به طور تازه براي تهيه سالاد و يا به صورت بخارپز مورد استفاده قرار مي ‌گيرند. اين گونه سبزيجات علاوه بر ويتامين k سرشار از کلسيم، نيز هستند.
کلم‌ پيچ، گياه گل قاصدک، شاهي، اسفناج، شلغم، خردل، چغندر، گل‌ کلم، کاهو و کاسني از آن دسته سبزيجاتي هستند که هر کدام داراي مقدار زيادي ويتامين k هستند.

پيازچه

100 گرم پيازچه، 207 ميکروگرم ويتامين k را فراهم مي ‌کند.

کلم بروکسل

کلم بروکسل سرشار از ويتامين k است به طوري که تنها 100 گرم از آن مقدار 194 ميکروگرم ويتامين k را فراهم مي ‌کند.

کلم بروکلي

ويتامين k تنها يک دليل براي افرادي است که به خوردن سبزيجات علاقه ‌مندند. اين گياه همانند کلم، کاهو و ... غني از ويتامين k است.

فلفل قرمز - زردچوبه

فلفل علاوه بر ويتامين k سرشار از ويتامين‌ هاي E و C نيز مي ‌باشد، مصرف 100 گرم از اين مواد 106 ميکروگرم و در هر قاشق سوپ ‌خوري از آن ها 5/8 ميکروگرم ويتامين k موجود است.

مارچوبه

مارچوبه بهترين نوع مصرف آن به صورت بخارپز مي ‌باشد و در هر 100 گرم از آن 80 ميکروگرم ويتامين k وجود دارد.

خيارترشي

اگر علاقه‌مند به خوردن ترشيجات هستيد اکنون دليل خوبي براي مصرف بيشتر آن داريد. براي سلامتي بيشتر و جذب ويتامين k بيشتر در بدن مواد خوراکي حاوي سديم کمتري را مصرف کنيد.

کلمات کليدي : ويتامين k و منابع غذايي آن

ارسال شده در مورخه : پنجشنبه، 20 بهمن ماه ، 1390 توسط admin  چاپ مطلب

مرتبط با موضوع :

 خطر فراگیری بیماری ابولا در سال 2015  [جمعه، 24 آذر ماه ، 1396]
 دکتر مریم اسماعیلی-متخصص گوش،حلق و بینی  [دوشنبه، 2 مرداد ماه ، 1396]
 مشاور شرکت نیوشا نیک  [پنجشنبه، 22 تير ماه ، 1396]
 دکتر شهاب مهاجر شیروانی  [پنجشنبه، 15 تير ماه ، 1396]
 دکتر ابولفضل صالح راد  [دوشنبه، 5 تير ماه ، 1396]
 ویتامین "اچ"  [پنجشنبه، 20 بهمن ماه ، 1390]
 ویتامینHو موارد استفاده  [پنجشنبه، 20 بهمن ماه ، 1390]
 ویتامینE، آنتی اکسیدانی مهم  [پنجشنبه، 20 بهمن ماه ، 1390]
 نقش ویتامینEدر رشد و تقویت موها  [پنجشنبه، 20 بهمن ماه ، 1390]
 فواید ویتامینEبر پوست  [پنجشنبه، 20 بهمن ماه ، 1390]

نام شما: [ کاربر جدید ]

عنوان:
 
نظر:


:) ;) |) :- :( :0 :# *) ^) +)) :} |(( @: (:) :? :**

کد امنيتي : heq16bul
تايپ کد امنيتي : [ بازگشت ]
امتیاز دهی به مطلب
امتیاز متوسط : 4
تعداد آراء: 1


لطفا رای مورد نظرتان را در مورد این مطلب ارائه نمائید :

عالی
خیلی خوب
خوب
متوسط
بد

اشتراک گذاري مطلب