تبلیغات پزشکان

تبلیغات شما با تعرفه مناسب

کلیک کنید

سامانه اطلاعات پزشکان تهران
پزشکان و متخصصان ایران

 

پزشکان و متخصصان شیراز

متخصص پوست و مو شیراز

متخصص جراحی عمومی شیراز

متخصص کودکان شیراز

متخصص ارتوپدی شیراز

متخصص زنان و زایمان شیراز

متخصص نورولوژی-اعصاب شیراز

متخصص عفونی شیراز

متخصص داخلی شیراز

متخصص ارولوژی شیراز

متخصص گوارش و کبد شیراز

متخصص انکولوژی شیراز

متخصص قلب و عروق شیراز

متخصص چشم شیراز

متخصص مغز و اعصاب شیراز

متخصص گوش،حلق و بینی شیراز

متخصص بیهوشی شیراز

فیزیوتراپ شیراز

پزشک عمومی شیراز

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم شیراز

متخصص تغذیه شیراز

 

پزشکان و متخصصان تهران

متخصص پوست و مو تهران

متخصص جراحی عمومی تهران

متخصص کودکان تهران

متخصص ارتوپدی تهران

متخصص زنان و زایمان تهران

متخصص نورولوژی-اعصاب تهران

متخصص عفونی تهران

متخصص داخلی تهران

متخصص ارولوژی تهران

متخصص گوارش و کبد تهران

متخصص انکولوژی تهران

متخصص قلب و عروق تهران

متخصص چشم تهران

متخصص مغز و اعصاب تهران

متخصص گوش،حلق و بینی تهران

متخصص بیهوشی تهران

فیزیوتراپ تهران

پزشک عمومی تهران

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم تهران

متخصص تغذیه تهران

 

 

پزشکان و متخصصان اهواز

متخصص پوست و مو اهواز

متخصص جراحی عمومی اهواز

متخصص کودکان اهواز

متخصص ارتوپدی اهواز

متخصص زنان و زایمان اهواز

متخصص نورولوژی-اعصاب اهواز

متخصص عفونی اهواز

متخصص داخلی اهواز

متخصص ارولوژی اهواز

متخصص گوارش و کبد اهواز

متخصص انکولوژی اهواز

متخصص قلب و عروق اهواز

متخصص چشم اهواز

متخصص مغز و اعصاب اهواز

متخصص گوش،حلق و بینی اهواز

متخصص بیهوشی اهواز

فیزیوتراپ اهواز

پزشک عمومی اهواز

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم اهواز

متخصص تغذیه اهواز

 

پزشکان و متخصصان تبریز

متخصص پوست و مو تبریز

متخصص جراحی عمومی تبریز

متخصص کودکان تبریز

متخصص ارتوپدی تبریز

متخصص زنان و زایمان تبریز

متخصص نورولوژی-اعصاب تبریز

متخصص عفونی تبریز

متخصص داخلی تبریز

متخصص ارولوژی تبریز

متخصص گوارش و کبد تبریز

متخصص انکولوژی تبریز

متخصص قلب و عروق تبریز

متخصص چشم تبریز

متخصص مغز و اعصاب تبریز

متخصص گوش،حلق و بینی تبریز

متخصص بیهوشی تبریز

فیزیوتراپ تبریز

پزشک عمومی تبریز

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم تبریز

متخصص تغذیه تبریز

 

پزشکان و متخصصان اصفهان

متخصص پوست و مو اصفهان

متخصص جراحی عمومی اصفهان

متخصص کودکان اصفهان

متخصص ارتوپدی اصفهان

متخصص زنان و زایمان اصفهان

متخصص نورولوژی-اعصاب اصفهان

متخصص عفونی اصفهان

متخصص داخلی اصفهان

متخصص ارولوژی اصفهان

متخصص گوارش و کبد اصفهان

متخصص انکولوژی اصفهان

متخصص قلب و عروق اصفهان

متخصص چشم اصفهان

متخصص مغز و اعصاب اصفهان

متخصص گوش،حلق و بینی اصفهان

متخصص بیهوشی اصفهان

فیزیوتراپ اصفهان

پزشک عمومی اصفهان

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم اصفهان

متخصص تغذیه اصفهان

 

پزشکان و متخصصان بوشهر

متخصص پوست و مو بوشهر

متخصص جراحی عمومی بوشهر

متخصص کودکان بوشهر

متخصص ارتوپدی بوشهر

متخصص زنان و زایمان بوشهر

متخصص نورولوژی-اعصاب بوشهر

متخصص عفونی بوشهر

متخصص داخلی بوشهر

متخصص ارولوژی بوشهر

متخصص گوارش و کبد بوشهر

متخصص انکولوژی بوشهر

متخصص قلب و عروق بوشهر

متخصص چشم بوشهر

متخصص مغز و اعصاب بوشهر

متخصص گوش،حلق و بینی بوشهر

متخصص بیهوشی بوشهر

فیزیوتراپ بوشهر

پزشک عمومی بوشهر

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم بوشهر

متخصص تغذیه بوشهر

 

پزشکان و متخصصان سمنان

متخصص پوست و مو سمنان

متخصص جراحی عمومی سمنان

متخصص کودکان سمنان

متخصص ارتوپدی سمنان

متخصص زنان و زایمان سمنان

متخصص نورولوژی-اعصاب سمنان

متخصص عفونی سمنان

متخصص داخلی سمنان

متخصص ارولوژی سمنان

متخصص گوارش و کبد سمنان

متخصص انکولوژی سمنان

متخصص قلب و عروق سمنان

متخصص چشم سمنان

متخصص مغز و اعصاب سمنان

متخصص گوش،حلق و بینی سمنان

متخصص بیهوشی سمنان

فیزیوتراپ سمنان

پزشک عمومی سمنان

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم سمنان

متخصص تغذیه سمنان

 

پزشکان و متخصصان زاهدان

متخصص پوست و مو زاهدان

متخصص جراحی عمومی زاهدان

متخصص کودکان زاهدان

متخصص ارتوپدی زاهدان

متخصص زنان و زایمان زاهدان

متخصص نورولوژی-اعصاب زاهدان

متخصص عفونی زاهدان

متخصص داخلی زاهدان

متخصص ارولوژی زاهدان

متخصص گوارش و کبد زاهدان

متخصص انکولوژی زاهدان

متخصص قلب و عروق زاهدان

متخصص چشم زاهدان

متخصص مغز و اعصاب زاهدان

متخصص گوش،حلق و بینی زاهدان

متخصص بیهوشی زاهدان

فیزیوتراپ زاهدان

پزشک عمومی زاهدان

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم زاهدان

متخصص تغذیه زاهدان

 

پزشکان و متخصصان کرمان

متخصص پوست و مو کرمان

متخصص جراحی عمومی کرمان

متخصص کودکان کرمان

متخصص ارتوپدی کرمان

متخصص زنان و زایمان کرمان

متخصص نورولوژی-اعصاب کرمان

متخصص عفونی کرمان

متخصص داخلی کرمان

متخصص ارولوژی کرمان

متخصص گوارش و کبد کرمان

متخصص انکولوژی کرمان

متخصص قلب و عروق کرمان

متخصص چشم کرمان

متخصص مغز و اعصاب کرمان

متخصص گوش،حلق و بینی کرمان

متخصص بیهوشی کرمان

فیزیوتراپ کرمان

پزشک عمومی کرمان

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم کرمان

متخصص تغذیه کرمان

 

پزشکان و متخصصان اراک

متخصص پوست و مو اراک

متخصص جراحی عمومی اراک

متخصص کودکان اراک

متخصص ارتوپدی اراک

متخصص زنان و زایمان اراک

متخصص نورولوژی-اعصاب اراک

متخصص عفونی اراک

متخصص داخلی اراک

متخصص ارولوژی اراک

متخصص گوارش و کبد اراک

متخصص انکولوژی اراک

متخصص قلب و عروق اراک

متخصص چشم اراک

متخصص مغز و اعصاب اراک

متخصص گوش،حلق و بینی اراک

متخصص بیهوشی اراک

فیزیوتراپ اراک

پزشک عمومی اراک

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم اراک

متخصص تغذیه اراک

 

پزشکان و متخصصان خرم آباد

متخصص پوست و مو خرم آباد

متخصص جراحی عمومی خرم آباد

متخصص کودکان خرم آباد

متخصص ارتوپدی خرم آباد

متخصص زنان و زایمان خرم آباد

متخصص نورولوژی-اعصاب خرم آباد

متخصص عفونی خرم آباد

متخصص داخلی خرم آباد

متخصص ارولوژی خرم آباد

متخصص گوارش و کبد خرم آباد

متخصص انکولوژی خرم آباد

متخصص قلب و عروق خرم آباد

متخصص چشم خرم آباد

متخصص مغز و اعصاب خرم آباد

متخصص گوش،حلق و بینی خرم آباد

متخصص بیهوشی خرم آباد

فیزیوتراپ خرم آباد

پزشک عمومی خرم آباد

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم خرم آباد

متخصص تغذیه خرم آباد

مراکز ترک اعتیاد

آمارگیر سایت
تبلیغات متنی
ویتامین ها: جوانی پوست با ویتامینc

جوانی پوست با ویتامین
cحتماً شنيده ايد که مصرف ميوه جات تازه و به خصوص مرکبات يا کيوي و آناناس براي سلامت پوست و پيشگري از پيري آن مفيدند.

جوانی پوست با ویتامینcجوانی پوست با ویتامینc

بايد بدانيد يکي از دلايل اين مسأله وجود مقادير فراوان ويتامين c در اين ميوه جات مي باشد. آيا مي دانيد که مصرف ويتامين c موضعي نيز مي تواند براي سلامت پوست مفيد باشد؟
يکي از دشمنان هميشگي سلامت پوست، اشعه فرابنفش نور خورشيد است که با ايجاد و توليد راديکال هاي آزاد و گونه هاي واکنش گر اکسيژن (ROS=Reactive oxygen species)باعث تخريب پوست و آسيب به آن مي شوند.امرزه عامل اصلي پيري سلول ها و در نتيجه پيري پوست را نيز توليد همين راديکال هاي آزاد مي دانند. ويتامين c(ال ـ آسکوربيک اسيد) به عنوان يک کوفاکتور و آنتي اکسيدان بيولوژيک بدليل خواص احيا کنندگي شناخته مي شود.


امروزه ثابت شده است که مصرف موضعي ويتامين c روي پوست، سطح پوستي اين ويتامين را به ميزان قابل توجهي افزايش داده و مي تواند با عوارض اشعه فرابنفش B روي پوست که از علايم آن آفتاب سوختگي و قرمزي پوست است مقابله نمايد. اين محافظت توسط ويتامين c، يک محافظت بيولوژيک و بدليل خواص احيا کنندگي ويتامين c مي باشد.
جالب است بدانيد که اشعه فرابنفش نور خورشيد موجب تخليه ويتامين c پوست شده و اين مسأله موجب مي شود که پوست در معرض خطر آسيب ناشي از نور خورشيد قرار بگيرد. همچنين ويتامين c قادر است پوست را نسبت به اشعه فرابنفش A نيز مقاومتر نمايد.
جالب است بدانيد که امروزه ويتامين c موضعي به عنوان يک عامل ضد تومور نيز مطرح شده است به گونه اي که مشاهده شده با مصرف ويتامين c موضعي روي تومورهاي پوستي، تومور مورد نظر دچار زخم شده و طي 2 هفته بهبودي قابل توجهي پيدا کرده است. براي رسيدن به اين هدف ضروري است که از يک فرم معدني اسکوربات مثل آسکوربات سديم به جاي آسکوربيک اسيد استفاده شود. آسکوربيک اسيد در بدن به تنهايي بي فايده است و بايد با نوعي از املاحي مثل سديم ترکيب شود تا مفيد واقع گردد. از آنجا که مصرف ويتامين c خالص (آسکوربيک اسيد) روي تومور منجر به توليد فرم معدني آسکوربيک نمي شود لذا فقط يک فرم معدني آسکوربات قادر به مقابله با تومورهاي روي پوست خواهد بود.
ويتامين c يا ال ـ آسکوربيک اسيد يک ويتامين محلول در آب است و اعمال بيولوژيک متعددي انجام مي دهد. شايد مهمترين نقش ويتامين c کمک به توليد کلاژن که يک پروتئين مهم بافت همبندي است باشد. ويتامين c در هيدروکسيله کردن اسيدهاي آمينه هاي پرولين و ليزين موجود در کلاژن و تقويت فيبرهاي کلاژن يک فاکتور مهم است. همچنين ويتامين c در توليد پروتئين هاي ديگري مانند دوپامين، اپي نفرين (آدرنالين) و نيز کارنيتين که در متابوليسم چربي ها دخيل است،نقش دارد. همانطور که گفته شد، يک خاصيت بسيار مهم ويتامين c، واکنش با راديکالهاي آزاد و محافظت سلول ها ازآسيب اکسيداتيو است. اين خاصيت آنتي اکسيداني ويتامين c به محافظت سلول ها در برابر آسيب هاي محيط شامل اشعه فرابنفش و نير دود سيگار در برابر راديکال هاي آزاد ساخته شده در اثر متابوليسم برخي غذاها، کمک مي کند. همچنين ويتامين c داراي خواص ضدالتهابي نيز هست و ممکن است در پيشگيري و درمان بيمارهاي قلبي عروقي مفيد بوده و سير ايجاد آب مرواريد چشم را کند کرده و در درمان برخي بيماري هاي عفوني مفيد باشد. مثلاً حتماً شنيده ايد که اگر در زمان سرماخوردگي از مقادير فراوان ويتامين c استفاده کنيد، مدت بيماريتان کوتاهتر خواهد شد.
دو نکته مهم در مورد ويتامين c وجود دارد. اول اينکه برخلاف بيشتر حيوانات که مي توانند ويتامين c را در بدن توليد کنند، انسان قادر به توليد ويتامين c نيست و لذا بايد آنرا از خارج و توسط غذا، برخي نوشيدني ها، ميوه جات و يا از طريق مکمل هاي غذايي دريافت نمايد. نکته مهم ديگر اين است که ويتامين c محلول در آب است و در بدن ذخيره نمي گردد و لذا بطور مداوم در حال دفع شدن است. لذا ويتامين c را بصورت منظم و روزانه در اختيار بدن گذاشته شود تا از فوايد بي شمار آن بهره مند گرديد.
همانطور که گفته شده، کلاژن که فراوانترين پروتئين پوست است، براي ساخته شدن نيازمند ويتامين c است و لذا فقر ويتامين c مي تواند موجب تأثيرات منفي چشمگيري در پوست گردد. مصرف ويتامين c از پيري زودرس و ايجاد چين و چروک زودرس در پوست پيشگيري کرده، ترميم زخم ها نيز با سرعت بيشتر و با کيفيت بهتري انجام مي گيرد.
يکي از راههاي نگهداري سطوح کافي ويتامين c در پوست، مصرف اشکال محلول در چربي و ويتامين c (که خود محلول در آب است) مي باشد؛ اين فرم است که به راحتي مي تواند وارد غشاء سلولي گردد. براي رسيدن به اين هدف، ويتامين c را با اسيد پالمتيک که يک اسيد چرب اشباع شده است ترکيب مي کنند و يک استر ويتامين c حاصل مي شود. پس آسکوربيل پالميتات يک شکل محلول در چربي ويتامين c مي باشد. يک استر ديگر ويتامين c، تتراهگزيل دسيل آسکوربات است که در برخي کرم هاي ويتامين c بکار مي رود و داراي خواص بيولوژيکي شبيه به ويتامين c معمولي است شامل تحريک توليد کلاژن، چون آنزيم هاي گوارشي به سرعت اشکال محلول در چربي ويتامين c مثل تتراهگزيل دسيل آسکوربات را تجزيه مي نمايد. لذا مصرف خوارکي آنها فايده اي ندارد و نسبت به ويتامين c معمولي نيز گران تمام مي شود. از طرف ديگر مصرف موضعي اين ترکيبات موجب مي شود که به راحتي بتواند وارد غشاهاي سلولي شده و پايداري خود را در داخل سلول حفظ نمايند. در مطالعه انجام شده مشخص گرديده است که مصرف ويتامين c موضعي (مانند تتراهگزيل دسيل آسکوربات) موجب کاهش و آهسته شدن پيري ناشي از نور آفتاب که علائمي مانند چين و چروک پوست و لکه هاي پوستي دارد، مي شود. همچنين اين ماده موجب توليد کلاژن جديد نيز در پوست مي گردد. همانطور که قبلاً نيز گفته شد، ويتامين c موضعي مي تواند موجب مهار آسيب ناشي از اشعه هاي فرابنفش A,B (که عامل اصلي سرطان هاي پوستي هستند)به سلول هاي پوست مي گردد. همچنين مصرف ويتامين c موضعي روي پوست موجب حفظ قوام پوست و کاهش لک هاي پوستي مي گردد. به هر حال متخصصين پوست مصرف موضعي ويتامين c را مانند مصرف خوراکي اين ويتامين بسيار مهم توصيه مي نمايند.

کلمات کليدي : جوانی پوست با ویتامینc

ارسال شده در مورخه : چهارشنبه، 19 بهمن ماه ، 1390 توسط admin  چاپ مطلب

مرتبط با موضوع :

 خطر فراگیری بیماری ابولا در سال 2015  [جمعه، 24 آذر ماه ، 1396]
 دکتر مریم اسماعیلی-متخصص گوش،حلق و بینی  [دوشنبه، 2 مرداد ماه ، 1396]
 مشاور شرکت نیوشا نیک  [پنجشنبه، 22 تير ماه ، 1396]
 دکتر شهاب مهاجر شیروانی  [پنجشنبه، 15 تير ماه ، 1396]
 دکتر ابولفضل صالح راد  [دوشنبه، 5 تير ماه ، 1396]
 ماساژ درمانی برای دردهای شما  [چهارشنبه، 19 بهمن ماه ، 1390]
 چگونه خشم خود را كنترل كنیم  [سه شنبه، 18 بهمن ماه ، 1390]
 خلاقیت كودك را در مسیر درست قرار دهید  [سه شنبه، 18 بهمن ماه ، 1390]
 از صرع چه می دانید؟  [سه شنبه، 18 بهمن ماه ، 1390]
 روزهای ناسالم هوا دو برابر روزهای سالم  [سه شنبه، 18 بهمن ماه ، 1390]

نام شما: [ کاربر جدید ]

عنوان:
 
نظر:


:) ;) |) :- :( :0 :# *) ^) +)) :} |(( @: (:) :? :**

کد امنيتي : ram06kuv
تايپ کد امنيتي : [ بازگشت ]

hamed (امتیاز : 1)
توسط hamed1367 در مورخه : يكشنبه، 7 تير ماه ، 1394
(مشخصات کاربر | ارسال پیغام شخصی) http://pezeshkii.com/
http://pezeshkii.com/ عالی بود


[ ارسال جوابیه ]

امتیاز دهی به مطلب
امتیاز متوسط : 5
تعداد آراء: 1


لطفا رای مورد نظرتان را در مورد این مطلب ارائه نمائید :

عالی
خیلی خوب
خوب
متوسط
بد

اشتراک گذاري مطلب