تبلیغات پزشکان

تبلیغات شما با تعرفه مناسب

کلیک کنید

سامانه اطلاعات پزشکان تهران
پزشکان و متخصصان ایران

 

پزشکان و متخصصان شیراز

متخصص پوست و مو شیراز

متخصص جراحی عمومی شیراز

متخصص کودکان شیراز

متخصص ارتوپدی شیراز

متخصص زنان و زایمان شیراز

متخصص نورولوژی-اعصاب شیراز

متخصص عفونی شیراز

متخصص داخلی شیراز

متخصص ارولوژی شیراز

متخصص گوارش و کبد شیراز

متخصص انکولوژی شیراز

متخصص قلب و عروق شیراز

متخصص چشم شیراز

متخصص مغز و اعصاب شیراز

متخصص گوش،حلق و بینی شیراز

متخصص بیهوشی شیراز

فیزیوتراپ شیراز

پزشک عمومی شیراز

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم شیراز

متخصص تغذیه شیراز

 

پزشکان و متخصصان تهران

متخصص پوست و مو تهران

متخصص جراحی عمومی تهران

متخصص کودکان تهران

متخصص ارتوپدی تهران

متخصص زنان و زایمان تهران

متخصص نورولوژی-اعصاب تهران

متخصص عفونی تهران

متخصص داخلی تهران

متخصص ارولوژی تهران

متخصص گوارش و کبد تهران

متخصص انکولوژی تهران

متخصص قلب و عروق تهران

متخصص چشم تهران

متخصص مغز و اعصاب تهران

متخصص گوش،حلق و بینی تهران

متخصص بیهوشی تهران

فیزیوتراپ تهران

پزشک عمومی تهران

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم تهران

متخصص تغذیه تهران

 

 

پزشکان و متخصصان اهواز

متخصص پوست و مو اهواز

متخصص جراحی عمومی اهواز

متخصص کودکان اهواز

متخصص ارتوپدی اهواز

متخصص زنان و زایمان اهواز

متخصص نورولوژی-اعصاب اهواز

متخصص عفونی اهواز

متخصص داخلی اهواز

متخصص ارولوژی اهواز

متخصص گوارش و کبد اهواز

متخصص انکولوژی اهواز

متخصص قلب و عروق اهواز

متخصص چشم اهواز

متخصص مغز و اعصاب اهواز

متخصص گوش،حلق و بینی اهواز

متخصص بیهوشی اهواز

فیزیوتراپ اهواز

پزشک عمومی اهواز

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم اهواز

متخصص تغذیه اهواز

 

پزشکان و متخصصان تبریز

متخصص پوست و مو تبریز

متخصص جراحی عمومی تبریز

متخصص کودکان تبریز

متخصص ارتوپدی تبریز

متخصص زنان و زایمان تبریز

متخصص نورولوژی-اعصاب تبریز

متخصص عفونی تبریز

متخصص داخلی تبریز

متخصص ارولوژی تبریز

متخصص گوارش و کبد تبریز

متخصص انکولوژی تبریز

متخصص قلب و عروق تبریز

متخصص چشم تبریز

متخصص مغز و اعصاب تبریز

متخصص گوش،حلق و بینی تبریز

متخصص بیهوشی تبریز

فیزیوتراپ تبریز

پزشک عمومی تبریز

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم تبریز

متخصص تغذیه تبریز

 

پزشکان و متخصصان اصفهان

متخصص پوست و مو اصفهان

متخصص جراحی عمومی اصفهان

متخصص کودکان اصفهان

متخصص ارتوپدی اصفهان

متخصص زنان و زایمان اصفهان

متخصص نورولوژی-اعصاب اصفهان

متخصص عفونی اصفهان

متخصص داخلی اصفهان

متخصص ارولوژی اصفهان

متخصص گوارش و کبد اصفهان

متخصص انکولوژی اصفهان

متخصص قلب و عروق اصفهان

متخصص چشم اصفهان

متخصص مغز و اعصاب اصفهان

متخصص گوش،حلق و بینی اصفهان

متخصص بیهوشی اصفهان

فیزیوتراپ اصفهان

پزشک عمومی اصفهان

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم اصفهان

متخصص تغذیه اصفهان

 

پزشکان و متخصصان بوشهر

متخصص پوست و مو بوشهر

متخصص جراحی عمومی بوشهر

متخصص کودکان بوشهر

متخصص ارتوپدی بوشهر

متخصص زنان و زایمان بوشهر

متخصص نورولوژی-اعصاب بوشهر

متخصص عفونی بوشهر

متخصص داخلی بوشهر

متخصص ارولوژی بوشهر

متخصص گوارش و کبد بوشهر

متخصص انکولوژی بوشهر

متخصص قلب و عروق بوشهر

متخصص چشم بوشهر

متخصص مغز و اعصاب بوشهر

متخصص گوش،حلق و بینی بوشهر

متخصص بیهوشی بوشهر

فیزیوتراپ بوشهر

پزشک عمومی بوشهر

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم بوشهر

متخصص تغذیه بوشهر

 

پزشکان و متخصصان سمنان

متخصص پوست و مو سمنان

متخصص جراحی عمومی سمنان

متخصص کودکان سمنان

متخصص ارتوپدی سمنان

متخصص زنان و زایمان سمنان

متخصص نورولوژی-اعصاب سمنان

متخصص عفونی سمنان

متخصص داخلی سمنان

متخصص ارولوژی سمنان

متخصص گوارش و کبد سمنان

متخصص انکولوژی سمنان

متخصص قلب و عروق سمنان

متخصص چشم سمنان

متخصص مغز و اعصاب سمنان

متخصص گوش،حلق و بینی سمنان

متخصص بیهوشی سمنان

فیزیوتراپ سمنان

پزشک عمومی سمنان

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم سمنان

متخصص تغذیه سمنان

 

پزشکان و متخصصان زاهدان

متخصص پوست و مو زاهدان

متخصص جراحی عمومی زاهدان

متخصص کودکان زاهدان

متخصص ارتوپدی زاهدان

متخصص زنان و زایمان زاهدان

متخصص نورولوژی-اعصاب زاهدان

متخصص عفونی زاهدان

متخصص داخلی زاهدان

متخصص ارولوژی زاهدان

متخصص گوارش و کبد زاهدان

متخصص انکولوژی زاهدان

متخصص قلب و عروق زاهدان

متخصص چشم زاهدان

متخصص مغز و اعصاب زاهدان

متخصص گوش،حلق و بینی زاهدان

متخصص بیهوشی زاهدان

فیزیوتراپ زاهدان

پزشک عمومی زاهدان

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم زاهدان

متخصص تغذیه زاهدان

 

پزشکان و متخصصان کرمان

متخصص پوست و مو کرمان

متخصص جراحی عمومی کرمان

متخصص کودکان کرمان

متخصص ارتوپدی کرمان

متخصص زنان و زایمان کرمان

متخصص نورولوژی-اعصاب کرمان

متخصص عفونی کرمان

متخصص داخلی کرمان

متخصص ارولوژی کرمان

متخصص گوارش و کبد کرمان

متخصص انکولوژی کرمان

متخصص قلب و عروق کرمان

متخصص چشم کرمان

متخصص مغز و اعصاب کرمان

متخصص گوش،حلق و بینی کرمان

متخصص بیهوشی کرمان

فیزیوتراپ کرمان

پزشک عمومی کرمان

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم کرمان

متخصص تغذیه کرمان

 

پزشکان و متخصصان اراک

متخصص پوست و مو اراک

متخصص جراحی عمومی اراک

متخصص کودکان اراک

متخصص ارتوپدی اراک

متخصص زنان و زایمان اراک

متخصص نورولوژی-اعصاب اراک

متخصص عفونی اراک

متخصص داخلی اراک

متخصص ارولوژی اراک

متخصص گوارش و کبد اراک

متخصص انکولوژی اراک

متخصص قلب و عروق اراک

متخصص چشم اراک

متخصص مغز و اعصاب اراک

متخصص گوش،حلق و بینی اراک

متخصص بیهوشی اراک

فیزیوتراپ اراک

پزشک عمومی اراک

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم اراک

متخصص تغذیه اراک

 

پزشکان و متخصصان خرم آباد

متخصص پوست و مو خرم آباد

متخصص جراحی عمومی خرم آباد

متخصص کودکان خرم آباد

متخصص ارتوپدی خرم آباد

متخصص زنان و زایمان خرم آباد

متخصص نورولوژی-اعصاب خرم آباد

متخصص عفونی خرم آباد

متخصص داخلی خرم آباد

متخصص ارولوژی خرم آباد

متخصص گوارش و کبد خرم آباد

متخصص انکولوژی خرم آباد

متخصص قلب و عروق خرم آباد

متخصص چشم خرم آباد

متخصص مغز و اعصاب خرم آباد

متخصص گوش،حلق و بینی خرم آباد

متخصص بیهوشی خرم آباد

فیزیوتراپ خرم آباد

پزشک عمومی خرم آباد

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم خرم آباد

متخصص تغذیه خرم آباد

مراکز ترک اعتیاد

آمارگیر سایت
تبلیغات متنی
مقاله: اسفناج ماده اي مفید براي عضلات
کتابخانه همراه
 • راهنمای سایت
 • مسنجر
 • -->

  اسفناج، استروئيد طبيعي و پتاسيم، ماده اي مؤثر براي قدرتمند ساختن عضلات

  آيا کارتون ملوان زبل را به ياد داريد. ملوان زبل اسفناج مي خورد و پس از خوردن آن بلافاصله بازوهايش باد کرده و به يک قهرمان اسطوره اي مبدل مي شد. آيا واقعاً اين کارتون يک داستان ساختگي است و يا واقعاً خوردن اسفناج با رشد عضلات ارتباط دارد؟
  دانشمندان ثابت کرده اند که اسفناج واقعاً داراي خواص استروئيدي است. شايد به همين خاطر است که متخصصان، افزودن سبزيجات سبز رنگ به رژيم غذايي روزانه بدنسازها را اينقدر توصيه مي کنند.


  اسفناج، استروئيد طبيعي و پتاسيم، ماده اي مؤثر براي قدرتمند ساختن عضلات

  چرا اسفناج اين قدر براي سلامتي مفيد است؟
   

  * اسفناج به دليل ويتامين هاي موجود در آن غني است.
  * اسفناج با بيماريهاي چشم مبارزه مي کند.
  * اسفناج داراي خواص سم زدايي است.
  * اسفناج بيماريهاي لثه را درمان مي کند.
  * خوردن اسفناج به درمان کم خوني کمک مي کند.
  * خوردن اسفناج در مقابله با ابتلاء به سرطان بسيار مؤثر است.
  * مصرف مداوم اسفناج با کاستن از ريسک ابتلاء به بيماريهاي دستگاه تنفسي مرتبط است. در ارتباط با خواص اسفناج مي توان چندين خط ديگر به اين فهرست افزود. ولي براي آگاه ساختن ارزش اين ماده غذايي به همين چند سطر بسنده مي کنيم.  چرا بدنسازها به اسفناج نياز دارند؟

   

  طبق گزارشات بدست آمده از آزمايشات صورت گرفته، خوردن اسفناج به دليل داشتن يک ماده شيميايي استروئيدي Phytoecdy باعث افزايش ساخت پروتئين عضلاني به اندازه 20 درصد مي شود. بنابراين خوردن اسفناج کافي در رژيم غذايي روزانه باعث افزايش قدرت عضلاني مي شود.

  حقايقي در ارتباط با خوردن اسفناج
   

  با اين اوصاف دانشمندان دانشگاه نيوجرسي اذعان مي دارند براي دستيابي به رشد عضلاني شبيه به ملوان زبل، روزانه نياز به خوردن يک کيلوگرم اسفناج مي باشد. درست است که براي رسيدن به خواص فوق العاده اسفناج نياز به خوردن مقادير زياد آن مي باشد ولي به ياد داشته باشيد که حتي خوردن 50 گرم اسفناج در روز براي سلامت بدن و کمک به رشد سريعتر عضلات بسيار مفيد و کارساز است.
  اگر تداوم تمرين مرتب برايتان مشکل ساز شده و قدرت تان تحليل رفته احتمال دارد بدنتان، کمبود پتاسيم داشته باشد. اين عنصر يک ماده معدني مهم در رژيم غذايي و همچنين يک الکتروليت کليدي در بدن به حساب مي آيد. پتاسيم براي داشتن عملکرد نرمال مغز، سيستم اعصاب و عملکرد عضلات از اهميت فوق العاده اي برخوردار است. هر چند اغلب پي بردن به علائم کمبود پتاسيم در بدن يا همان هيپوکالميا Hypokalmia کار سختي است.
  ولي برخي از علائم آن عبارتند از درد و گرفتگي عضلاني، کاهش قدرت عضلاني، بي انرژي بودن، نفخ، کاهش رفلکس هاي تاندون ها و ذخيره آب زير پوستي.
  شما مي توانيد تا حدودي به کمبود پتاسيم در بدن خودتان پي ببريد. براي مثال اگر قادر به اجراي جلسات تمريني هوازي تان به صورت مرتب و منظم نيستيد و يا اينکه نمي توانيد تکرارهاي قبلي تان را که به صورت معمول اجرا مي کرديد، انجام دهيد و يا اينکه احساس ضعيف تر شدن و خستگي مي کنيد و حتي در موارد حادتر احساس درد عضلاني مي کنيد، پس احتمال دارد کمبود پتاسيم داشته باشيد.
  اگر کمبود پتاسيم درمان نشود باعث صدمه ديدن کليه ها و حتي در موارد جدي تر منجر به تشديد بروز معلوليت مي گردد. معمولاً رژيم غذايي نامناسب علت اصلي کمبود پتاسيم مي باشد. از ساير عواملي که باعث کمبود پتاسيم مي شوند مي توان به بيش از حد مصرف کردن ديورتيک ها (مدرها)، مسهل ها، کم آبي بدن، غذا خوردن نامنظم، اسهال و استفراغ هاي شديد اشاره کرد.
  با اين تفاسير سعي کنيد هميشه از بابت رساندن کافي اين ماده معدني به بدن اطمينان پيدا کنيد. به همين منظور نياز به خوردن وافر ميوه ها و سبزي ها داريد، اگر مي خواهيد به مقدار نياز روزانه پتاسيم که چيزي حدود 4/7 ميلي گرم در روز است دست يابيد مواد غذايي غني از پتاسيم عبارتند از سيب زميني آب پز، سس گوجه فرنگي، کنسرو لوبيا، سيب زميني شيرين آب پز و نيشکر پخته است. بنابراين توصيه مي شود به رژيم غذايي روزانه تان اين مواد را بيفزاييد. البته مي توانيد منابع تأمين کننده پتاسيم، از قبيل اسفناج، آب ميوه هايي همچون (هويج و پرتقال) ماست، ماهي (کاد، تن، حلوا) حبوبات (سويا، عدس و لوبيا) ميوه هايي مثل (هلو، هندوانه) و موز را هم از ياد نبريد که يک اسنک عالي پتاسيم به حساب مي آيد.

  کلمات کليدي : اسفناج، استروئيد طبيعي و پتاسيم، ماده اي مؤثر براي قدرتمند ساختن عضلات

  ارسال شده در مورخه : چهارشنبه، 12 بهمن ماه ، 1390 توسط admin  چاپ مطلب

  مرتبط با موضوع :

   دکتر مریم اسماعیلی-متخصص گوش،حلق و بینی  [دوشنبه، 2 مرداد ماه ، 1396]
   مشاور شرکت نیوشا نیک  [پنجشنبه، 22 تير ماه ، 1396]
   دکتر شهاب مهاجر شیروانی  [پنجشنبه، 15 تير ماه ، 1396]
   دکتر ابولفضل صالح راد  [دوشنبه، 5 تير ماه ، 1396]
   پرفسور دکتر کامران عدلی  [يكشنبه، 28 خرداد ماه ، 1396]
   شایع ترین مسائل سرطان سینه در زنان چیست؟  [چهارشنبه، 12 بهمن ماه ، 1390]
   اگر پوست شاداب می‌خواهید ...  [چهارشنبه، 12 بهمن ماه ، 1390]
   با شیر خوش حافظه شوید  [چهارشنبه، 12 بهمن ماه ، 1390]
   در زمستان بیشتر مراقب سکته باشید  [سه شنبه، 11 بهمن ماه ، 1390]
   بازی کودکان موجب کنترل خشم، ترس و اضطراب  [سه شنبه، 11 بهمن ماه ، 1390]

  نام شما: [ کاربر جدید ]

  عنوان:
   
  نظر:


  :) ;) |) :- :( :0 :# *) ^) +)) :} |(( @: (:) :? :**

  کد امنيتي : hit29kan
  تايپ کد امنيتي : [ بازگشت ]
  امتیاز دهی به مطلب
  امتیاز متوسط : 5
  تعداد آراء: 1


  لطفا رای مورد نظرتان را در مورد این مطلب ارائه نمائید :

  عالی
  خیلی خوب
  خوب
  متوسط
  بد

  اشتراک گذاري مطلب