تبلیغات پزشکان

تبلیغات شما با تعرفه مناسب

کلیک کنید

سامانه اطلاعات پزشکان تهران
پزشکان و متخصصان ایران

 

پزشکان و متخصصان شیراز

متخصص پوست و مو شیراز

متخصص جراحی عمومی شیراز

متخصص کودکان شیراز

متخصص ارتوپدی شیراز

متخصص زنان و زایمان شیراز

متخصص نورولوژی-اعصاب شیراز

متخصص عفونی شیراز

متخصص داخلی شیراز

متخصص ارولوژی شیراز

متخصص گوارش و کبد شیراز

متخصص انکولوژی شیراز

متخصص قلب و عروق شیراز

متخصص چشم شیراز

متخصص مغز و اعصاب شیراز

متخصص گوش،حلق و بینی شیراز

متخصص بیهوشی شیراز

فیزیوتراپ شیراز

پزشک عمومی شیراز

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم شیراز

متخصص تغذیه شیراز

 

پزشکان و متخصصان تهران

متخصص پوست و مو تهران

متخصص جراحی عمومی تهران

متخصص کودکان تهران

متخصص ارتوپدی تهران

متخصص زنان و زایمان تهران

متخصص نورولوژی-اعصاب تهران

متخصص عفونی تهران

متخصص داخلی تهران

متخصص ارولوژی تهران

متخصص گوارش و کبد تهران

متخصص انکولوژی تهران

متخصص قلب و عروق تهران

متخصص چشم تهران

متخصص مغز و اعصاب تهران

متخصص گوش،حلق و بینی تهران

متخصص بیهوشی تهران

فیزیوتراپ تهران

پزشک عمومی تهران

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم تهران

متخصص تغذیه تهران

 

 

پزشکان و متخصصان اهواز

متخصص پوست و مو اهواز

متخصص جراحی عمومی اهواز

متخصص کودکان اهواز

متخصص ارتوپدی اهواز

متخصص زنان و زایمان اهواز

متخصص نورولوژی-اعصاب اهواز

متخصص عفونی اهواز

متخصص داخلی اهواز

متخصص ارولوژی اهواز

متخصص گوارش و کبد اهواز

متخصص انکولوژی اهواز

متخصص قلب و عروق اهواز

متخصص چشم اهواز

متخصص مغز و اعصاب اهواز

متخصص گوش،حلق و بینی اهواز

متخصص بیهوشی اهواز

فیزیوتراپ اهواز

پزشک عمومی اهواز

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم اهواز

متخصص تغذیه اهواز

 

پزشکان و متخصصان تبریز

متخصص پوست و مو تبریز

متخصص جراحی عمومی تبریز

متخصص کودکان تبریز

متخصص ارتوپدی تبریز

متخصص زنان و زایمان تبریز

متخصص نورولوژی-اعصاب تبریز

متخصص عفونی تبریز

متخصص داخلی تبریز

متخصص ارولوژی تبریز

متخصص گوارش و کبد تبریز

متخصص انکولوژی تبریز

متخصص قلب و عروق تبریز

متخصص چشم تبریز

متخصص مغز و اعصاب تبریز

متخصص گوش،حلق و بینی تبریز

متخصص بیهوشی تبریز

فیزیوتراپ تبریز

پزشک عمومی تبریز

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم تبریز

متخصص تغذیه تبریز

 

پزشکان و متخصصان اصفهان

متخصص پوست و مو اصفهان

متخصص جراحی عمومی اصفهان

متخصص کودکان اصفهان

متخصص ارتوپدی اصفهان

متخصص زنان و زایمان اصفهان

متخصص نورولوژی-اعصاب اصفهان

متخصص عفونی اصفهان

متخصص داخلی اصفهان

متخصص ارولوژی اصفهان

متخصص گوارش و کبد اصفهان

متخصص انکولوژی اصفهان

متخصص قلب و عروق اصفهان

متخصص چشم اصفهان

متخصص مغز و اعصاب اصفهان

متخصص گوش،حلق و بینی اصفهان

متخصص بیهوشی اصفهان

فیزیوتراپ اصفهان

پزشک عمومی اصفهان

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم اصفهان

متخصص تغذیه اصفهان

 

پزشکان و متخصصان بوشهر

متخصص پوست و مو بوشهر

متخصص جراحی عمومی بوشهر

متخصص کودکان بوشهر

متخصص ارتوپدی بوشهر

متخصص زنان و زایمان بوشهر

متخصص نورولوژی-اعصاب بوشهر

متخصص عفونی بوشهر

متخصص داخلی بوشهر

متخصص ارولوژی بوشهر

متخصص گوارش و کبد بوشهر

متخصص انکولوژی بوشهر

متخصص قلب و عروق بوشهر

متخصص چشم بوشهر

متخصص مغز و اعصاب بوشهر

متخصص گوش،حلق و بینی بوشهر

متخصص بیهوشی بوشهر

فیزیوتراپ بوشهر

پزشک عمومی بوشهر

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم بوشهر

متخصص تغذیه بوشهر

 

پزشکان و متخصصان سمنان

متخصص پوست و مو سمنان

متخصص جراحی عمومی سمنان

متخصص کودکان سمنان

متخصص ارتوپدی سمنان

متخصص زنان و زایمان سمنان

متخصص نورولوژی-اعصاب سمنان

متخصص عفونی سمنان

متخصص داخلی سمنان

متخصص ارولوژی سمنان

متخصص گوارش و کبد سمنان

متخصص انکولوژی سمنان

متخصص قلب و عروق سمنان

متخصص چشم سمنان

متخصص مغز و اعصاب سمنان

متخصص گوش،حلق و بینی سمنان

متخصص بیهوشی سمنان

فیزیوتراپ سمنان

پزشک عمومی سمنان

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم سمنان

متخصص تغذیه سمنان

 

پزشکان و متخصصان زاهدان

متخصص پوست و مو زاهدان

متخصص جراحی عمومی زاهدان

متخصص کودکان زاهدان

متخصص ارتوپدی زاهدان

متخصص زنان و زایمان زاهدان

متخصص نورولوژی-اعصاب زاهدان

متخصص عفونی زاهدان

متخصص داخلی زاهدان

متخصص ارولوژی زاهدان

متخصص گوارش و کبد زاهدان

متخصص انکولوژی زاهدان

متخصص قلب و عروق زاهدان

متخصص چشم زاهدان

متخصص مغز و اعصاب زاهدان

متخصص گوش،حلق و بینی زاهدان

متخصص بیهوشی زاهدان

فیزیوتراپ زاهدان

پزشک عمومی زاهدان

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم زاهدان

متخصص تغذیه زاهدان

 

پزشکان و متخصصان کرمان

متخصص پوست و مو کرمان

متخصص جراحی عمومی کرمان

متخصص کودکان کرمان

متخصص ارتوپدی کرمان

متخصص زنان و زایمان کرمان

متخصص نورولوژی-اعصاب کرمان

متخصص عفونی کرمان

متخصص داخلی کرمان

متخصص ارولوژی کرمان

متخصص گوارش و کبد کرمان

متخصص انکولوژی کرمان

متخصص قلب و عروق کرمان

متخصص چشم کرمان

متخصص مغز و اعصاب کرمان

متخصص گوش،حلق و بینی کرمان

متخصص بیهوشی کرمان

فیزیوتراپ کرمان

پزشک عمومی کرمان

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم کرمان

متخصص تغذیه کرمان

 

پزشکان و متخصصان اراک

متخصص پوست و مو اراک

متخصص جراحی عمومی اراک

متخصص کودکان اراک

متخصص ارتوپدی اراک

متخصص زنان و زایمان اراک

متخصص نورولوژی-اعصاب اراک

متخصص عفونی اراک

متخصص داخلی اراک

متخصص ارولوژی اراک

متخصص گوارش و کبد اراک

متخصص انکولوژی اراک

متخصص قلب و عروق اراک

متخصص چشم اراک

متخصص مغز و اعصاب اراک

متخصص گوش،حلق و بینی اراک

متخصص بیهوشی اراک

فیزیوتراپ اراک

پزشک عمومی اراک

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم اراک

متخصص تغذیه اراک

 

پزشکان و متخصصان خرم آباد

متخصص پوست و مو خرم آباد

متخصص جراحی عمومی خرم آباد

متخصص کودکان خرم آباد

متخصص ارتوپدی خرم آباد

متخصص زنان و زایمان خرم آباد

متخصص نورولوژی-اعصاب خرم آباد

متخصص عفونی خرم آباد

متخصص داخلی خرم آباد

متخصص ارولوژی خرم آباد

متخصص گوارش و کبد خرم آباد

متخصص انکولوژی خرم آباد

متخصص قلب و عروق خرم آباد

متخصص چشم خرم آباد

متخصص مغز و اعصاب خرم آباد

متخصص گوش،حلق و بینی خرم آباد

متخصص بیهوشی خرم آباد

فیزیوتراپ خرم آباد

پزشک عمومی خرم آباد

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم خرم آباد

متخصص تغذیه خرم آباد

مراکز ترک اعتیاد

آمارگیر سایت
تبلیغات متنی
ازدواج: کنار آمدن با همسری مرموز
کنار آمدن با همسری مرموز


پزشک آدرس : امکان دارد همسر شما فردی صادق باشد و همیشه واقعیات را با شما در میان بگذارد اما مشکل شما این نیست بلکه مساله اصلی تان این است که احساس می کنید در بسیاری از زمینه ها همسر شما موضوعات و مسایل مختلف را از دید شما پنهان می کند و یا علی رغم اینکه می داند شما به دانستن یک مساله ای مشتاق هستید ولی یا ان را از شما پنهان می کند و یا از بیان آن طفره می رود و پاسخ قطعی نمی دهد...

کنار آمدن با همسری مرموز

یک روان پزشک معروف که بخش عمده فعالیت حرفه ای خود را به مشاوره ازدواج اختصاص داده است بر اساس تجارب و کارهای کلینیکی خود دریافته است که ازدواجهای موفق در ارضای چهار نیاز اساسی با یکدیگر مشابه هستند:


1.تامین کننده نیازهای جنسی یکدیگرند

2. با یکدیگر تعامل و ارتباط توام با تفاهم دارند

3. زمینه های رشد و شکوفایی یکدیگر را فراهم می کنند

4. علاوه بر عشق نسبت به یکدیگر، به ازدواج نیز عشق ورزیده و در حفظ بنیاد خانواده پیوسته تلاش کرده و به طور کلی نسبت به هم متعهدند.

به طور قطع تمام این فاکتورها جای بحث بسیاری دارد ولی در این مقاله سعی ما بر این است که در مورد گزینه دوم یعنی اهمیت ارتباط و تعامل زن و مرد صحبت کنیم.

توقع بسیاری از افراد در زمینه زندگی زناشویی موفق این است که در این رابطه زن و مرد بسیار روراست و صادقانه با هم رفتار کنند و همه مسایل زندگی خود را با طرف مقابل در میان بگذارند. در این میان صداقت یک مساله و مخفی نکردن مسایل از دید یکدیگر مساله ای دیگر است.

 
برای روشن تر شدن این مساله مثالی می زنیم:

امکان دارد همسر شما فردی صادق باشد و همیشه واقعیات را با شما در میان بگذارد اما مشکل شما این نیست بلکه مساله اصلی تان این است که احساس می کنید در بسیاری از زمینه ها همسر شما موضوعات و مسایل مختلف را از دید شما پنهان می کند و یا علی رغم اینکه می داند شما به دانستن یک مساله ای مشتاق هستید ولی یا ان را از شما پنهان می کند و یا از بیان آن طفره می رود و پاسخ قطعی نمی دهد. البته به طور کلی دیده شده که این مخفی کاری ها در موضوعات خیلی معمولی و بی اهمیت بوده اما طرز رفتار همسر باعث شده که طرف مقابل تصور کند که چه موضوعی خاص و حیاتی در میان است.

مثلا شما دوست دارید از رفت و آمد شوهرتان به مکانهای مختلف آگاه باشید اما همسر شما بدون اینکه به شما اطلاع دهد به خانه اقوام خود مانند مادر یا خواهرش می رود، با دوستانش به سینما می رود و یا فعالیتهای دیگری انجام می دهد اما وقتی به منزل می آید و دلیل دیر آمدنش را از وی جویا می شوید تنها در یک جمله کوتاه پاسخ می دهد:" کار داشتم". توجه کنید همسر شما به شما دروغ نمی گوید مثلا به دروغ به شما نمی گوید اضافه کاری می کردم یا در ترافیک ماندم بلکه از دادن جواب سرراست طفره می رود. چنین طرز برخوردی مسلما هر همسری را بعد از مدتی ناراحت و متاثر کرده و صمیمت زناشویی را دچار اختلال می کند.
احساس خود را با همسرتان در میان بگذارید ولی اجازه ندهید او متوجه افکار منفی و نگرانی های شما شود

البته درست است که افراد به روشهای گوناگون با اطرافیان خود رابطه برقرار می کنند اما علی رغم این اصل، داشتن ارتباط با شوهری که شما همه چیز خود را با وی شریک شده  اید اما او این گونه نیست بسیار دشوار است. برخی از افراد ترجیح می دهند که یک سری مسایل را برای خود نگهدارند و این موضوع بیشتر اوقات به عنوان مرموز و سری بودن تعبیر و تفسیر می شود. حال سوال این است که اگر همسر شما اینگونه باشد، چکار خواهید کرد؟

قبل از هر چیز لازم است که به طور خلاصه و مختصر متوجه شوید که چرا این رفتار او برای شما ناراحت کننده است؟ اگر چنین افرادی ندانند که چرا مرموز بودن شان باعث آزار شما شده است هیچ انگیزه و محرکی برای تغییر رفتارشان نخواهند داشت. اغلب وقتی که یک نفر از زوجین حاضر به گفتن همه چیز نیست به طور اتوماتیک این موضوع به ذهن شما می رسد که می خواهد چیزی را مخفی کند و از اینجاست که حدس های مختلفی از جمله خیانت، دروغگویی، دورویی و ... به ذهن طرف مقابل رخنه می کند. از طرف دیگر وقتی که یکی از زوجین مخفی کاری و مرموز بودن را پیشه خود می کند و یا حداقل در ارتباطاتش به گونه ای عمل می کند که انگار نمی خواهد همه چیز را اقرار کند باعث می شود طرف مقابلش به شدت احساس تنهایی و بی همدمی پیدا کند. حتی ممکن است همسر این دسته از افراد به این نتیجه برسند که از لحاظ عاطفی و احساسی نمی توانند همسرشان را دوست داشته باشند و در بسیاری از جنبه های زندگی تنها و بی یار وهمراه هستند.

بنابراین چنانچه همسر شما مرموز است و به همین خاطر گاهی اوقات احساس تنهایی و یا رها بودن می کنید این احساس خود را با او در میان بگذارید ولی اجازه ندهید او متوجه افکار منفی و نگرانی های شما شود زیرا در بسیاری از موارد اطلاع رسانی این نوع افکار منفی باعث تغییر رفتار افراد می گردد(مثلا هرگز به همسرتان نگویید احساس می کنم پای کس دیگری در میان است و یا تو به من دروغ می گویی..... بلکه تنها در مورد احساسات منفی تان مانند احساس تنهایی، رها شدگی و ... صحبت کنید).

همچنین همسران افرادی که مرموز هستند به طور طبیعی احساس می کنند که مورد میل و رغبت همسرشان نیستند و به مرور نوعی سردی و بی تفاوتی در ارتباطات این افراد رایج و متداول می گردد. این موضوع خود نشان دهنده عدم سلامت ارتباطی میان زوجین است و دقیقا این از همان مواردی است که باید در اسرع وقت مورد بازبینی و تصحیح قرار گیرد.

 
شما چکار می توانید انجام دهید؟

شما و همسرتان باید روش تعامل سازنده که در آن هر دو نفر احساس قانع شدن و مصالحه داشته باشند را یاد بگیرید. گاهی اوقات افراد از این که شما را در دقیقه دقیقه زندگی روزمره شان شریک کنند چندان احساس خوشایندی ندارند بنابراین به جای اینکه انتظار داشته باشید که همه چیز را با جزییات به شما بگویند می توانید در یک فرصت مناسب و فضای مناسب کنار هم بنشینید و مشخص کنید دوست دارید درباره چه موضوعاتی حرف بزنید و توقع و انتظار شما چیست؟

انتظارات خود را تنظیم و تعدیل بخشید. اگر از داشتن یک همسر مرموز رنج می برید ممکن است نیاز باشد قدری انتظارات خود را تغییر دهید. گاهی ادمها از گفتن برخی از اطلاعات احساس آسایش و راحتی نمی کنند و این اصلا به معنای عدم اعتماد به شما ویا بی علاقگی به شما نیست. تنها دلیل این مساله آن است که این شخص آنگونه که شما فکر می کنید و کارهایتان را انجام می دهید فکر نمی کنند.
همسران افرادی که مرموز هستند به طور طبیعی احساس می کنند که مورد میل و رغبت همسرشان نیستند و به مرور نوعی سردی و بی تفاوتی در ارتباطات این افراد رایج و متداول می گردد

وقتی فکر می کنید همسرتان نسبت به شما مرموز است یادبگیرید این احساس را بیان کنید. در بسیاری از موارد این سوال و پرسش سبب رفع ابهام و ترس موجود در ذهن تان می شود و این مهمترین کاری است که می توانید انجام دهید.

اگر همسرتان بدانند که به دلیل این که چیزی به شما نگفته است ، شما در حال نتیجه گیری های غلط و غیر واقعی هستید ، این شانس را به او داده اید که موضوع را برای تان بازتر کند و شما را در بحث شرکت داده و یا حداقل کمک کند تا احساس بهتری نسبت به این موضوع داشته باشید و این تنها به شرطی میسر است که احساسات خود را در درون خود نریزید بلکه به روشی مناسب آنها را ابراز کنید و به زبان آورید.


کلمات کليدي : کنار آمدن با همسری مرموز

ارسال شده در مورخه : دوشنبه، 10 بهمن ماه ، 1390 توسط admin  چاپ مطلب

مرتبط با موضوع :

 دکتر مریم اسماعیلی-متخصص گوش،حلق و بینی  [دوشنبه، 2 مرداد ماه ، 1396]
 مشاور شرکت نیوشا نیک  [پنجشنبه، 22 تير ماه ، 1396]
 دکتر شهاب مهاجر شیروانی  [پنجشنبه، 15 تير ماه ، 1396]
 دکتر ابولفضل صالح راد  [دوشنبه، 5 تير ماه ، 1396]
 پرفسور دکتر کامران عدلی  [يكشنبه، 28 خرداد ماه ، 1396]
 مرگ روزانه 60 ایرانی در تصادفات جاده‌ای  [دوشنبه، 10 بهمن ماه ، 1390]
 سویا بخورید تا استخوان لگن تان نشکند  [دوشنبه، 10 بهمن ماه ، 1390]
 صدای بوق، فشارخون را افزایش می دهد  [يكشنبه، 9 بهمن ماه ، 1390]
 هفت غذای سالم برای زنان  [يكشنبه، 9 بهمن ماه ، 1390]
 شکلات تیره چاره درد دیابتی ها  [يكشنبه، 9 بهمن ماه ، 1390]

نام شما: [ کاربر جدید ]

عنوان:
 
نظر:


:) ;) |) :- :( :0 :# *) ^) +)) :} |(( @: (:) :? :**

کد امنيتي : tek50gop
تايپ کد امنيتي : [ بازگشت ]
امتیاز دهی به مطلب
امتیاز متوسط : 3
تعداد آراء: 2


لطفا رای مورد نظرتان را در مورد این مطلب ارائه نمائید :

عالی
خیلی خوب
خوب
متوسط
بد

اشتراک گذاري مطلب