تبلیغات پزشکان

تبلیغات شما با تعرفه مناسب

کلیک کنید

سامانه اطلاعات پزشکان تهران
پزشکان و متخصصان ایران

 

پزشکان و متخصصان شیراز

متخصص پوست و مو شیراز

متخصص جراحی عمومی شیراز

متخصص کودکان شیراز

متخصص ارتوپدی شیراز

متخصص زنان و زایمان شیراز

متخصص نورولوژی-اعصاب شیراز

متخصص عفونی شیراز

متخصص داخلی شیراز

متخصص ارولوژی شیراز

متخصص گوارش و کبد شیراز

متخصص انکولوژی شیراز

متخصص قلب و عروق شیراز

متخصص چشم شیراز

متخصص مغز و اعصاب شیراز

متخصص گوش،حلق و بینی شیراز

متخصص بیهوشی شیراز

فیزیوتراپ شیراز

پزشک عمومی شیراز

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم شیراز

متخصص تغذیه شیراز

 

پزشکان و متخصصان تهران

متخصص پوست و مو تهران

متخصص جراحی عمومی تهران

متخصص کودکان تهران

متخصص ارتوپدی تهران

متخصص زنان و زایمان تهران

متخصص نورولوژی-اعصاب تهران

متخصص عفونی تهران

متخصص داخلی تهران

متخصص ارولوژی تهران

متخصص گوارش و کبد تهران

متخصص انکولوژی تهران

متخصص قلب و عروق تهران

متخصص چشم تهران

متخصص مغز و اعصاب تهران

متخصص گوش،حلق و بینی تهران

متخصص بیهوشی تهران

فیزیوتراپ تهران

پزشک عمومی تهران

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم تهران

متخصص تغذیه تهران

 

 

پزشکان و متخصصان اهواز

متخصص پوست و مو اهواز

متخصص جراحی عمومی اهواز

متخصص کودکان اهواز

متخصص ارتوپدی اهواز

متخصص زنان و زایمان اهواز

متخصص نورولوژی-اعصاب اهواز

متخصص عفونی اهواز

متخصص داخلی اهواز

متخصص ارولوژی اهواز

متخصص گوارش و کبد اهواز

متخصص انکولوژی اهواز

متخصص قلب و عروق اهواز

متخصص چشم اهواز

متخصص مغز و اعصاب اهواز

متخصص گوش،حلق و بینی اهواز

متخصص بیهوشی اهواز

فیزیوتراپ اهواز

پزشک عمومی اهواز

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم اهواز

متخصص تغذیه اهواز

 

پزشکان و متخصصان تبریز

متخصص پوست و مو تبریز

متخصص جراحی عمومی تبریز

متخصص کودکان تبریز

متخصص ارتوپدی تبریز

متخصص زنان و زایمان تبریز

متخصص نورولوژی-اعصاب تبریز

متخصص عفونی تبریز

متخصص داخلی تبریز

متخصص ارولوژی تبریز

متخصص گوارش و کبد تبریز

متخصص انکولوژی تبریز

متخصص قلب و عروق تبریز

متخصص چشم تبریز

متخصص مغز و اعصاب تبریز

متخصص گوش،حلق و بینی تبریز

متخصص بیهوشی تبریز

فیزیوتراپ تبریز

پزشک عمومی تبریز

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم تبریز

متخصص تغذیه تبریز

 

پزشکان و متخصصان اصفهان

متخصص پوست و مو اصفهان

متخصص جراحی عمومی اصفهان

متخصص کودکان اصفهان

متخصص ارتوپدی اصفهان

متخصص زنان و زایمان اصفهان

متخصص نورولوژی-اعصاب اصفهان

متخصص عفونی اصفهان

متخصص داخلی اصفهان

متخصص ارولوژی اصفهان

متخصص گوارش و کبد اصفهان

متخصص انکولوژی اصفهان

متخصص قلب و عروق اصفهان

متخصص چشم اصفهان

متخصص مغز و اعصاب اصفهان

متخصص گوش،حلق و بینی اصفهان

متخصص بیهوشی اصفهان

فیزیوتراپ اصفهان

پزشک عمومی اصفهان

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم اصفهان

متخصص تغذیه اصفهان

 

پزشکان و متخصصان بوشهر

متخصص پوست و مو بوشهر

متخصص جراحی عمومی بوشهر

متخصص کودکان بوشهر

متخصص ارتوپدی بوشهر

متخصص زنان و زایمان بوشهر

متخصص نورولوژی-اعصاب بوشهر

متخصص عفونی بوشهر

متخصص داخلی بوشهر

متخصص ارولوژی بوشهر

متخصص گوارش و کبد بوشهر

متخصص انکولوژی بوشهر

متخصص قلب و عروق بوشهر

متخصص چشم بوشهر

متخصص مغز و اعصاب بوشهر

متخصص گوش،حلق و بینی بوشهر

متخصص بیهوشی بوشهر

فیزیوتراپ بوشهر

پزشک عمومی بوشهر

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم بوشهر

متخصص تغذیه بوشهر

 

پزشکان و متخصصان سمنان

متخصص پوست و مو سمنان

متخصص جراحی عمومی سمنان

متخصص کودکان سمنان

متخصص ارتوپدی سمنان

متخصص زنان و زایمان سمنان

متخصص نورولوژی-اعصاب سمنان

متخصص عفونی سمنان

متخصص داخلی سمنان

متخصص ارولوژی سمنان

متخصص گوارش و کبد سمنان

متخصص انکولوژی سمنان

متخصص قلب و عروق سمنان

متخصص چشم سمنان

متخصص مغز و اعصاب سمنان

متخصص گوش،حلق و بینی سمنان

متخصص بیهوشی سمنان

فیزیوتراپ سمنان

پزشک عمومی سمنان

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم سمنان

متخصص تغذیه سمنان

 

پزشکان و متخصصان زاهدان

متخصص پوست و مو زاهدان

متخصص جراحی عمومی زاهدان

متخصص کودکان زاهدان

متخصص ارتوپدی زاهدان

متخصص زنان و زایمان زاهدان

متخصص نورولوژی-اعصاب زاهدان

متخصص عفونی زاهدان

متخصص داخلی زاهدان

متخصص ارولوژی زاهدان

متخصص گوارش و کبد زاهدان

متخصص انکولوژی زاهدان

متخصص قلب و عروق زاهدان

متخصص چشم زاهدان

متخصص مغز و اعصاب زاهدان

متخصص گوش،حلق و بینی زاهدان

متخصص بیهوشی زاهدان

فیزیوتراپ زاهدان

پزشک عمومی زاهدان

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم زاهدان

متخصص تغذیه زاهدان

 

پزشکان و متخصصان کرمان

متخصص پوست و مو کرمان

متخصص جراحی عمومی کرمان

متخصص کودکان کرمان

متخصص ارتوپدی کرمان

متخصص زنان و زایمان کرمان

متخصص نورولوژی-اعصاب کرمان

متخصص عفونی کرمان

متخصص داخلی کرمان

متخصص ارولوژی کرمان

متخصص گوارش و کبد کرمان

متخصص انکولوژی کرمان

متخصص قلب و عروق کرمان

متخصص چشم کرمان

متخصص مغز و اعصاب کرمان

متخصص گوش،حلق و بینی کرمان

متخصص بیهوشی کرمان

فیزیوتراپ کرمان

پزشک عمومی کرمان

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم کرمان

متخصص تغذیه کرمان

 

پزشکان و متخصصان اراک

متخصص پوست و مو اراک

متخصص جراحی عمومی اراک

متخصص کودکان اراک

متخصص ارتوپدی اراک

متخصص زنان و زایمان اراک

متخصص نورولوژی-اعصاب اراک

متخصص عفونی اراک

متخصص داخلی اراک

متخصص ارولوژی اراک

متخصص گوارش و کبد اراک

متخصص انکولوژی اراک

متخصص قلب و عروق اراک

متخصص چشم اراک

متخصص مغز و اعصاب اراک

متخصص گوش،حلق و بینی اراک

متخصص بیهوشی اراک

فیزیوتراپ اراک

پزشک عمومی اراک

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم اراک

متخصص تغذیه اراک

 

پزشکان و متخصصان خرم آباد

متخصص پوست و مو خرم آباد

متخصص جراحی عمومی خرم آباد

متخصص کودکان خرم آباد

متخصص ارتوپدی خرم آباد

متخصص زنان و زایمان خرم آباد

متخصص نورولوژی-اعصاب خرم آباد

متخصص عفونی خرم آباد

متخصص داخلی خرم آباد

متخصص ارولوژی خرم آباد

متخصص گوارش و کبد خرم آباد

متخصص انکولوژی خرم آباد

متخصص قلب و عروق خرم آباد

متخصص چشم خرم آباد

متخصص مغز و اعصاب خرم آباد

متخصص گوش،حلق و بینی خرم آباد

متخصص بیهوشی خرم آباد

فیزیوتراپ خرم آباد

پزشک عمومی خرم آباد

متخصص غدد ،رشد و متابولیسم خرم آباد

متخصص تغذیه خرم آباد

مراکز ترک اعتیاد

آمارگیر سایت
تبلیغات متنی
اخبار: مرگ روزانه 60 ایرانی در تصادفات جاده‌ای
مرگ روزانه 60 ایرانی در تصادفات جاده‌ای


پزشک آدرس : رئیس مرکز تحقیقات پزشکی قانونی در 9 ماهه امسال، 16 هزار و 437 نفر در حوادث رانندگی جان خود را از دست داده اند و این آمار در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته که 19 هزار و 176 نفر در تصادفات رانندگی کشته شدند، 14.3 درصد کاهش نشان می دهد.

مرگ روزانه 60 ایرانی در تصادفات جاده‌ای

به گزارش سلامت نیوز به نقل از مهر، دکتر محمود خدادوست با بیان اینکه 12 هزار و 795 نفر از تلفات رانندگی در نه ماهه اول امسال مرد و سه هزار و 642نفر زن بودند گفت: 10 هزار و 50 مورد از مرگهای تصادفات در جاده های برون شهری، چهار هزار و 735 نفر در تصادفات درون شهری، یکهزار و 525 نفر در جاده های روستایی و محل مرگ 127 نفر نامعلوم گزارش شده است.


این مسوول سازمان پزشکی قانونی در مورد استانهایی که بیشترین و کمترین تلفات رانندگی را در نه ماه امسال داشته اند گفت: بالاترین آمار تلفات حوادث رانندگی با یکهزار و 377 نفر کشته در استان خراسان رضوی ثبت شده و تهران با یکهزار و 305 و  فارس با یکهزار و 297 نفر پس از استان خراسان رضوی قرار دارند. در بین کمترین ها نیز، استان ایلام با 121 نفر، کهگیلویه و بویراحمد با 124 و خراسان جنوبی با 160 نفر، به ترتیب استانهای دارای کمترین تلفات رانندگی بوده اند.

خدادوست یادآوری کرد در گزارشهای امسال سازمان پزشکی قانونی، آمار استان البرز که در حوادث رانندگی نه ماه  امسال 281 نفر کشته داشت، از آمار استان تهران کسر و به صورت مستقل محاسبه شده است.

وی در خصوص بیشترین کاهش تلفات حوادث رانندگی در بین استانهای کشور گفت: استان هرمزگان با 31  درصد کاهش (327 کشته در نه ماه  امسال در مقایسه با 474 نفر در مدت زمان مشابه سال گذشته) خراسان جنوبی با 27.3 درصد کاهش ( 160 نفر کشته در نه ماه  امسال در مقایسه با 220 نفر در مدت زمان مشابه سال گذشته) و پس از آن استان مرکزی با 25 درصد کاهش (522 نفر کشته در نه ماه  امسال در مقایسه با 696 نفر در مدت زمان مشابه سال گذشته) بیشترین کاهش را در تعداد تلفات حوادث رانندگی در نه ماه  امسال داشته اند.
راننده ها؛ 41 درصد کشته شدگان
 
در زمان وقوع تصادف 41 درصد از افراد راننده وسیله نقلیه، 21.8 درصد عابر پیاده و 35.8 درصد سرنشین یا ترک وسیله نقلیه بوده اند.

30 درصد تلفات بین 18 تا 29 سال سن دارند

از لحاظ سنی 8 درصد افراد 10 سال و کمتر، 5.8 درصد 17-11 سال، 29.7 درصد 29-18 سال، 28.7  درصد 49-30 سال، 27.2 درصد کشته های تصادفات 50 سال به بالا داشته اند.

نحوه وقوع تصادف 47.8 درصد متوفیات برخورد دو وسیله نقلیه بوده است
 
نحوه وقوع تصادف 47.8 درصد از افراد متوفی ناشی از برخورد دو وسیله نقلیه، 21.8 درصد ناشی از برخورد وسیله نقلیه به عابر متوفی و 22.4 درصد واژگونی وسیله نقلیه بوده است.

خودروی 38.4 درصد متوفیات سواری بوده است

خودرو مورد استفاده 38.4 درصد از افراد متوفی خودرو سواری، 25.4 درصد موتورسیکلت، 6.8 درصد وانت بار ، 3.5 درصد کامیون، کامیونت و تریلی و 1.7 درصد اتوبوس و مینی بوس بوده است.

در 32.2 درصد موارد فوتی، خودروی درگیر سواری بوده است

خودرو درگیر با خودرو و یا عابر پیاده متوفی در 32.2 درصد موارد خودرو سواری، 17.2 درصد کامیون، کامیونت و تریلی، 8.3 درصد وانت بار، 5.7 درصد موتورسیکلت و 4 درصد اتوبوس و مینی بوس بوده است.

ضربه به سر، علت فوت 54.3 درصد کشته شدگان

 علت اصلی مرگ 54.3 درصد از افراد ضربه به سر، 24 درصد شکستگی های متعدد، 8 درصد به دلیل خونریزی و 7.8 درصد به دلیل علل اشتراکی (موارد دارای بیش از یک علت) بوده است.
 
محل فوت در 51.5 موارد محل حادثه بوده است
محل فوت 51.5 درصد از افراد در محل حادثه، 8.2 درصد حین انتقال به بیمارستان و محل فوت 39.2 درصد از افراد در بیمارستان بوده است.

237 هزار و 925 مصدوم

رییس مرکز تحقیقات پزشکی قانونی با یادآوری اینکه صرفا آمار مصدومینی که به مراکز پزشکی قانونی ارجاع می شود در این سازمان ثبت می شود اظهار داشت: در نه ماه  امسال، آمار 237 هزار و 925 نفر مصدوم حوادث رانندگی در پزشکی قانونی ثبت شده است که از این تعداد 172 هزار و 947 نفر مرد و 64 هزارو 978 نفر زن هستند.

به گفته خدادوست مصدومین حوادث رانندگی امسال نیز 6.4 درصد کاهش یافته است. میزان مصدومین حوادث رانندگی نه ماه  سال گذشته، 254 هزار و 54 نفر بود.

یکهزار و 460 کشته در حوادث رانندگی آذر ماه
رئیس مرکز تحقیقات پزشکی قانونی تعداد تلفات حوادث رانندگی آذرماه را یکهزار و 460 نفر اعلام کرد و افزود: مقایسه آمار تلفات حوادث آذرماه امسال در مقایسه با هزار و 957 نفری که در مدت زمان مشابه سال گذشته جان باختند، 25.4 درصد کاهش را نشان می دهد.

به گفته خدادوست از مجموع هزار و 460 کشته حوادث رانندگی آذرماه، یکهزار و 133 نفر مرد و 327 نفر زن بودند و 914 نفر از کشته شدگان حوادث رانندگی آذرماه در جاده های برون شهری، 444 نفر در جاده های درون شهری، 89 نفر در جاده های روستایی و محل مرگ 13 نفر نیز نامعلوم ثبت شده است.
 
دکتر خدادوست، در خصوص استانهای دارای بیشترین تلفات حوادث رانندگی در آذرماه گفت: استان فارس با 127 کشته اولین استان و تهران با 123 و خراسان رضوی با 102 به ترتیب استان هایی هستند که بیشترین آمار تلفات رانندگی در آنها ثبت شده است.
 
این مسوول سازمان پزشکی قانونی، تعداد مصدومین حوادث رانندگی آذر ماه را 21 هزار و 647 نفر اعلام کرد و افزود: این آمار در مقایسه با 25 هزار و 826 مصدوم حوادث رانندگی که در آذرماه سال گذشته به سازمان پزشکی قانونی مراجعه داشته اند 16.2 درصد کاهش داشته است.


کلمات کليدي : مرگ روزانه 60 ایرانی در تصادفات جاده‌ای

ارسال شده در مورخه : دوشنبه، 10 بهمن ماه ، 1390 توسط admin  چاپ مطلب

مرتبط با موضوع :

 دکتر مریم اسماعیلی-متخصص گوش،حلق و بینی  [دوشنبه، 2 مرداد ماه ، 1396]
 مشاور شرکت نیوشا نیک  [پنجشنبه، 22 تير ماه ، 1396]
 دکتر شهاب مهاجر شیروانی  [پنجشنبه، 15 تير ماه ، 1396]
 دکتر ابولفضل صالح راد  [دوشنبه، 5 تير ماه ، 1396]
 پرفسور دکتر کامران عدلی  [يكشنبه، 28 خرداد ماه ، 1396]
 سویا بخورید تا استخوان لگن تان نشکند  [دوشنبه، 10 بهمن ماه ، 1390]
 صدای بوق، فشارخون را افزایش می دهد  [يكشنبه، 9 بهمن ماه ، 1390]
 هفت غذای سالم برای زنان  [يكشنبه، 9 بهمن ماه ، 1390]
 شکلات تیره چاره درد دیابتی ها  [يكشنبه، 9 بهمن ماه ، 1390]
 داروهای تقلبی، وزن را کم می‌کنند اما...  [يكشنبه، 9 بهمن ماه ، 1390]

نام شما: [ کاربر جدید ]

عنوان:
 
نظر:


:) ;) |) :- :( :0 :# *) ^) +)) :} |(( @: (:) :? :**

کد امنيتي : pap81zas
تايپ کد امنيتي : [ بازگشت ]
امتیاز دهی به مطلب
امتیاز متوسط : 4.5
تعداد آراء: 2


لطفا رای مورد نظرتان را در مورد این مطلب ارائه نمائید :

عالی
خیلی خوب
خوب
متوسط
بد

اشتراک گذاري مطلب